Страхування кредитних ризиків: цивільно-правові аспекти - Автореферат

бесплатно 0
4.5 104
Етапи формування страхування кредитних ризиків. Цивільно-правова характеристика ризику. Елементи договору страхування і його різновиди. Порівняльний аналіз українського законодавства та декретів Європейського Союзу у сфері страхування кредитних ризиків.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наукРобота виконана на кафедрі цивільного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Науковий керівник доктор юридичних наук, професор Безклубий Ігор Анатолійович, завідувач кафедри теорії та історії держави і права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Захист відбудеться “21” листопада 2007 р. о 10-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д. 26.001.06 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (вул. З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Київського національного університету імені Тараса Шевченка (вул.Розвиток страхування кредитних ризиків у країнах, що входили до складу Радянського Союзу, та країнах, які належали до соціалістичного табору, в силу існування планової економіки та державного регулювання кредитних операцій, а також не сприйняття керівництвом цих держав нових видів страхування був значною мірою сповільнений. Тому оскільки страхування кредитних ризиків містить цілу низку специфічних ознак, не властивих іншим різновидам страхування, це породжує і неправильне застосування законодавства про страхування до договорів страхування кредитних ризиків. Обєктом дослідження є суспільні відносини, які виникають при укладенні та виконанні договорів страхування кредитних ризиків, їх субєктний склад, а також теоретичний аналіз елементів правочинів у сфері страхування кредитних ризиків. Предметом дослідження є нормативно-правові акти, що регулюють правовідносини у сфері страхування кредитних ризиків, і практики застосування договорів у сфері страхування кредитних ризиків. У роботі були використані такі методи наукового дослідження: історичний (використаний при розробці наступних підрозділів дисертації: “Становлення та розвитку інституту страхування кредитних ризиків”, “Співвідношення національного та європейського законодавства у сфері страхування кредитних ризиків”, “Правовий статус страхових організацій”), формально-логічний (використаний при підготовці першого, другого та третього розділу дисертації), порівняльно-правовий (використаний при розробці наступних підрозділів дисертації: “Співвідношення національного та європейського законодавства у сфері страхування кредитних ризиків”, “Банківське страхування та поліс комплексного банківського страхування в системі страхування кредитних ризиків: цивільно-правовий аналіз” та інших підрозділах дисертації), статистичний (використаний при підготовці першого та другого розділу дисертації), системно-функціональний (використаний при підготовці першого, другого та третього розділу дисертації) та теоретико-прогностичний (використаний при підготовці першого, другого, третього розділів дисертації, а також при підготовці висновків та додатків).979 ЦК України, відповідно до якої за договором страхування одна сторона (страховик) зобовязується у разі настання певної події (страхового випадку) виплатити другій стороні (страхувальникові) або іншій особі, визначеній у договорі, грошову суму (страхову виплату), а страхувальник зобовязується сплачувати страхові платежі та виконувати інші умови договору. Одночасно автор не погоджується з існуючим визначенням страхування та наводить власну дефініцію страхування - це суспільні відносини щодо захисту інтересів фізичних та юридичних осіб (страхувальників) у встановлених договором чи законом випадках (страхових випадках), шляхом виплати юридичною особою, що діє відповідно до свого статуту та ліцензії (страховиком), відшкодування (страхової винагороди) за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати страхувальниками страхових внесків та доходів від розміщення коштів цих фондів. У роботі також наводяться наступні ознаки страхування: 1) формою здійснення страхування є договір (страховий поліс); 2) алеаторність договорів страхування; 3) договір страхування повинен бути укладений до моменту настання страхового випадку, або сторони не повинні знати про його настання; 4) спеціальний статус страховика - наявність у останнього ліцензії; 5) диференціація страхування у відповідності до закону. У роботі автор встановлює наступні ознаки ризику: 1) ризик існує у будь-яких правовідносинах, до яких вступає субєкт, і може виникнути із найменшої події; 2) ризик - це той результат, що має настати в майбутньому і який субєкт очікує та/або сподівається на його ненастання; 3) ризик - це завжди субєктивне ставлення до результату, адже ризик, який не стосується субєкта, перестає бути для нього ризиком; 4) ризик повинен володіти властивістю невизначеності.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?