Страховий ринок, його становлення і розвиток в Україні - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 100
Загальна характеристика становлення та розвитку страхового ринку. Види страхових компаній і порядок їх створення. Їх організаційна структура та основні ресурси. Процедури та підготовка укладання договору. Напрямки вдосконалення державної політики.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ Одеський державний аграрний університет Кафедра агробізнесу, фінансів і праваСаме наявність такої потреби та реальна можливість її задоволення характеризують ступінь розвитку економіки тієї чи іншої країни, дають уявлення про рівень захищеності її юридичних і фізичних осіб. Реформування усієї системи економічних відносин, соціальні перетворення та трансформаційні зрушення, що відбуваються в Україні, надають особливої ваги розвязанню проблеми страхового захисту, спонукають до пошуку дійових механізмів акумуляції ресурсів страховиків і страхувальників та їх ефективного використання для усунення негативних наслідків страхових подій. На сучасному етапі потенційна роль і необхідність всебічного розвитку страхування є особливо важливим, оскільки для усунення наслідків реалізації прямих та опосередкованих збитків саме відшкодування останніх через систему страхування має позитивні макроекономічні наслідки. Процеси ринкової трансформації національної економіки зумовлюють необхідність проведення наукового дослідження міжнародного ринку страхування та розробки шляхів ефективного використання світового досвіду у галузі страхування для подальшого розвитку ринку страхування України, що забезпечить успішне здійснення економічних реформ, стабільний розвиток національної економіки, подальшу інтеграцію у світове господарство. Мета курсової роботи дослідити розвиток страхового ринку України, зясувати обєктивну необхідність страхування, розкрити його сутність, функції, принципи та роль в умовах переходу до економіки ринкового типу, висвітлити питання щодо організації та напрямків розвитку страхового ринку і державного регулювання страхової діяльності, розглянути умови особистого, майнового страхування, страхування відповідальності, перестрахування з позицій вітчизняного та зарубіжного досвіту.страховий договір державний ринокСтраховий ринок - це сфера економічних відносин, у процесі яких формуються попит і пропозиція на страхові послуги та здійснюється акт їх купівлі-продажу. Існує також думка, що під страховим ринком слід розуміти сукупність його субєктів (страхувальників, страховиків та посередників) і страхових послуг, які є предметом купівлі-продажу. Процес демонополізації економіки, який охопив усі галузі економіки, одразу ж позначився і на такій сфері суспільних правових відносин, як страхування. Усунення монополії держави при вирішенні юридичних та економічних питань страхової справи і поява недержавних страхових компаній створили необхідну базу для організації ринкових відносин у страховій діяльності й передумови формування страхового ринку України [6, c. Розвитку страхових компаній сприяло прийняття Декрету Кабінету Міністрів України "Про внесення змін і доповнень у Закон України "Про банки і банківську діяльність" від 26 квітня 1993 року № 38-93, що забороняв комерційним банкам діяльність у сфері страхування, та Декрету "Про страхування" від 10.05.1993 року.Головне місце у страховій галузі належить страховикам. Страховик - це організація, котра згідно з отриманою ліцензією бере на себе за певну плату зобовязання у разі настання страхового випадку відшкодувати страхувальникові чи особам, яких він назвав, завданий збиток або виплатити страхову суму. За формою власності страховики можуть бути державними і приватними. за характером роботи страховики поділяються на три групи: 1) такі, що страхують життя; Державні (публічні) страховики створюються, як правило, від імені уряду, який ними й керує. В Україні страховиками визнаються юридичні особи, утворені у формі акціонерних, повних, командитних товариств або товариств з додатковою відповідальністю.В Україні страховий сектор знаходиться на ранній стадії свого розвитку і має ряд проблем. По оцінках окремих експертів, в Україні тільки третя частина коштів страхового ринку працює на економіку України, а решта засобів доводиться на тіньовий капітал. Страхування в Україні часто використовується як спосіб уникнення оподаткування, нелегального експорту капіталу. Державне регулювання страхової діяльності в Україні здійснюється в таких напрямках: ? пряма участь держави у становленні системи страхового захисту майнових інтересів; З метою підвищення рівня страхового захисту майнових інтересів фізичних і юридичних осіб, формування ефективних ринкових механізмів залучення інвестиційних ресурсів в національну економіку за рахунок забезпечення ефективного функціонування ринку страхових послуг з урахуванням міжнародного досвіду, застосування сучасної ринкової інфраструктури і фінансових інструментів, була прийнята концепція розвитку страхового ринку України до 2010 року.Загальна кількість страхових компаній станом на 31.12.2013 становила 407, у тому числі СК "life"1-62 компанії, СК "non-life" - 345 компанії, (станом на 31.12.2012 - 414 компанії, у тому числі СК "life" - 62 компанії, СК "non-life" - 352 компаній). За 2013 рік частка валових страхових премій у відношенні до

План
Зміст

Вступ

Розділ 1. Науково-теоретичні основи страхового ринку

1.1 Загальна характеристика становлення та розвитку страхового ринку в Україні

1.2 Види страхових компаній і порядок їх створення

1.3 Державне регулювання страхової діяльності

Розділ 2. Страхова компанія як основний субєкт страхового ринку

2.1 Діяльність страхових компаній на страховому ринку України

2.2 Організаційна структура страхової компанії

2.3 Ресурси страхової компанії

Розділ 3. Договори страхування

3.1 Поняття і зміст договорів страхування

3.2 Процедури та підготовка укладання страхового договору

3.3 Напрямки вдосконалення державної політики в галузі страхування

Висновки

Список використаних джерел

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?