Споживач в маркетингу - Автореферат

бесплатно 0
4.5 40
Наукове та практичне вирішення проблеми забезпечення ефективності маркетингу в економічних системах взаємодії зі споживачами. Обґрунтування прогнозів та варіативних моделей розвитку споживання в умовах високого рівня конвергенції сучасних ринків.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
"Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" Спеціальність 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)Науковий консультант - академік АПН України, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Павленко Анатолій Федорович, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", ректор. Захист відбудеться "25" листопада 2009 р. о 1400 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.006.03 ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" за адресою: 03680, м. З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" за адресою: 03113, м Київ, вул. Дисертацію присвячено вирішенню актуальної наукової проблеми забезпечення ефективності маркетингу в економічних системах гуманістичної взаємодії зі споживачами. Визначено обєктивні закономірності диференціації та примітивізації з їх специфічною організацією на рівнях простих, ієрархічно й системно організованих звязків, як базові в дослідженнях розвитку споживання та методології маркетингу.Системні наслідки розвитку світової цивілізації в контексті парадигми добробуту, феноменологія консьюмеризму у становленні нових моделей споживання з високим рівнем доступності та диференціації благ, спрощенням організації закупівель, конвергенціями ринків тощо, виводять проблематику людини, гуманізації прогресу і взаємодій в економіці на перший план у пріоритетності наукових досліджень. Сучасний етап розвитку продуктивних сил, економічних відносин і запитів суспільства характеризує актуалізація інформаційних, інтелектуальних та інноваційних чинників формування вартості економічних благ, індивідуалізація і глобальна уніфікація потреб споживачів, становлення нових інтегрованих форматів реалізації господарських компетенцій тощо. Значний внесок у дослідження проблематики прогнозування та маркетингової оптимізації параметрів споживання, вдосконалення виробничо-комерційної діяльності в забезпеченні запитів споживачів зробили такі відомі вітчизняні та закордонні вчені, як Б.Г. Особисто автором у межах теми поглиблено основні методичні засади дослідження параметрів і тенденцій розвитку, прогнозування та модифікації результатів поведінки споживачів, визначено резерви підвищення ефективності діяльності підприємств у взаємодії з індивідуальними та організованими певним чином споживачами. В межах вказаної роботи автором розроблено маркетингове забезпечення результативності комерційного використання обєктів комунальної власності, спроектовано систему маркетингового аудиту розвитку проектів і перспектив комерціалізації активів, що знаходяться в управлінні, а також за науково-дослідною темою "Результативність житлово-комунального обслуговування споживачів" (договір №1031207 від 03.12.2007 р.), де автором розроблена система аналітичної обробки запитів комунальних споживачів для підвищення результативності функціонування комунальних служб м.У розділі 1 "Концептуальний базис систематизації ключових елементів методології маркетингу" досліджено становлення та еволюцію теорій споживання і маркетингу, визначено напрями розвитку наукової проблематики, розкрито сутність ефективності маркетингової діяльності за сучасних умов господарювання, систематизовано вихідні поняття та опрацьовано базові закономірності у розвитку субєктів систем споживання. Доведено, що за сучасної консистемної моделі управління підприємствами, коли всі елементи управління логічно зорієнтовані на єдину мету, при цьому політика є провідним елементом, а планування та організація відіграють підлеглу роль, маркетинг має визначатися як підсистема загального менеджменту, а не посередник між споживачами і підприємством чи дублер у виконанні функцій інших підрозділів. На думку автора, маркетинг являє собою науку й підсистему управління ефективністю економічних взаємодій у розвитку й задоволенні потреб споживачів. За результатами узагальнень і систематизацій в роботі відокремлено ключові вектори розвитку (розширення) зазначеного терміну: 1) субєкт споживання (індивідуальний-масовий; покупці-стейкхолдери (акціонери, робітники, держава тощо); 2) обєкт дії (продукція; товар; послуга; блага, матеріальні і нематеріальні і т.д.); 3) інституційне оформлення споживання та підсистем забезпечення запитів споживачів (ринкові-неринкові обміни, операційні-неопераційні активи, офіційна-тіньова економіки і т.п.). У розділі 2 "Еволюція методології прогнозування і модифікації поведінки споживачів" встановлено, що історія розвитку економіки з використанням певних, типових для конкретного укладу господарювання, закономірностей, які проявляються як домінуючі, є достатньо показовою з точки зору виявлення можливостей, обмежень і методологічних особливостей маркетингової роботи в специфічних системах ринкових обмінів, а також сприяє кращому розумінню феноменів споживання, спец

План
2. Основний зміст дисертації

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?