Способи трудової мотивації - Реферат

бесплатно 0
4.5 50
Поняття та еволюція наукових поглядів на мотивацію праці та її споріднених категорій. Методи ефективного управління мотивацією трудової діяльності персоналу підприємства. Кар’єра, як інструмент мотивації та практичні рекомендації з її удосконалення.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Проблема мотивації праці як окремого виду управлінської діяльності набуває важливого значення. Саме мотивація має на меті активізувати праці, стимулювати працювати якнайкраще і тому вивчення теоретичних основ мотивації має важливе наукове значення. Шляхи ефективного управління персоналом та його мотивації, чинники, що сприяють або перешкоджають підвищенню якості роботи працівників досліджені в роботах таких учених, як О. На сьогоднішній день в наявних наукових працях ще не достатньо досліджені проблеми, що мають демотивуючий характер, перешкоджають повній реалізації потенціалу, здібностей, використання творчих підходів під час реалізації завдань. Для досягнення поставленої мети визначено наступні завдання дослідження: - зясувати поняття мотивації та дослідити еволюцію наукових поглядів на мотивацію трудової діяльності;Мотивацію визначають і як стан особи, що характеризує рівень активності і спрямованості дії людини в конкретній ситуації. Відомий американський фахівець у галузі менеджменту Річард Л.Дафт мотивацію розглядає як сили, що існують усередині людини або поза нею, і які збуджують у ній ентузіазм і завзятість за виконання певних дій. На поведінку людини в процесі трудової діяльності впливає комплекс факторів-мотиваторів, що спонукають до діяльності: зовнішніх - на рівні держави, галузі, регіону, підприємства - і внутрішніх - складових структури самої особистості працівника (потреби, інтереси, цінності людини, повязані з його особистістю та соціокультурним середовищем, особливості трудової ментальності тощо). Мотивація - це сукупність внутрішніх і зовнішніх рушійних сил, які спонукають людину до діяльності, визначають поведінку, форми діяльності, надають цій діяльності спрямованості, орієнтованої на досягнення особистих цілей і цілей організації. Потреби бувають двох типів: уроджені, закладені в людину генетично, які за своєю сутністю є фізіологічними (потреби в їжі, сні тощо); набуті в результаті життєвого досвіду і є наслідком її соціальної життєдіяльності які носять соціально - психологічний характер (потреби в повазі, владі, визнанні заслуг тощо).Протягом тисячоліть людство, намагаючись змінити поведінку людини, керувалося не науковими підходами, а методом «спроб і помилок». Найпершим із застосовуваних на практиці методів мотивації був метод «батога і пряника». В основу нової системи було покладено чотири наукові принципи, які Тейлор називав законами управління: - створення наукової бази, наукове дослідження кожного окремого виду трудової дії, що має змінити грубі практичні методи роботи; У теорії «людських відносин» дістав визнання той факт, що участь робітників у виробництві є не тільки техніко-економічним процесом з метою отримання заробітку, а й складним соціально-психологічним явищем, що включає взаємовідносини робітників між собою та з управлінським персоналом, а також задоволення низки потреб і інтересів нематеріального характеру. Учений обґрунтував також «теорію Х» і «теорію Y», що в них узагальнив типові уявлення керівників про ставлення працівників до роботи.Натомість винагородження працівника лише «за добрі наміри», без точного врахування реальних результатів його праці буде несправедливим щодо інших працівників, продуктивність праці яких вища. Останні є засадничим елементом будь-якої економічної системи, оскільки економічно активне населення не може виробляти чи надавати послуги, не обєднуючись за допомогою певних організаційних форм для спільної діяльності та взаємного обміну результатами своєї праці. Ці відносини охоплюють широке коло питань - від соціально-економічних аспектів майнових відносин до системи організаційно-економічних і правових інститутів, повязаних з колективними і індивідуальними переговорами, укладенням договорів та угод щодо розмірів оплати праці, участі найманих працівників в управлінні виробництвом тощо. Мотиваційну складову соціально-трудових відносин повязано з опрацюванням та використанням методів, засобів, інструментарію, що уможливлюють активізацію трудової поведінки персоналу, сприяють узгодженню інтересів субєктів господарювання, які далеко не завжди збігаються, оптимізують відносини між трудом і капіталом. На поведінку людини в процесі трудової діяльності впливає комплекс факторів - мотиваторів, що спонукають до діяльності: зовнішніх - на рівні держави, галузі, регіону, підприємства - і внутрішніх - складових структури самої особистості працівника (потреби, інтереси, цінності людини, повязані з його особистістю та соціокультурним середовищем, особливості трудової ментальності тощо).Слід зазначити, що карєрне зростання може мати мотивуючу силу тільки за наявності максимальної обєктивності, відкритості і прозорості процесів відбору, прийому та просування державного службовця щаблями карєри на основі ділових, професійних та моральних якостей. З метою забезпечення правової регламентації планування службової карєри та просування її щаблями, як гарантії стабільності і високої дієздатності, необхідно ввести зміни і доповнення до чинного законодавства.

План
Зміст

Вступ

1. Теоретичні засади мотивації праці

1.1 Поняття мотивації та її споріднених категорій

1.2 Еволюція наукових поглядів на мотивацію трудової діяльності

1.3 Сучасний погляд та керування мотиваційним процесом

1.4 Проблеми мотивації праці

2. Удосконалення системи мотивації праці

2.1 Карєра, як інструмент мотивації

2.2 Практичні рекомендації щодо удосконалення системи мотивації праці

Висновки

Література

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?