Списання та ремонт основних засобів - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 66
Класифікація основних засобів, їх оцінка і аналітичний облік. Поняття амортизації основних засобів, облік їх інвентаризації і модернізації. Описання відображення в обліку ремонту та ліквідації основних засобів за допомогою програми "1С бухгалтерія".

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Одне з чинних місць в управлінні матеріальними ресурсами займає процес відтворення та вдосконалення основних засобів. Розглянути значення амортизації, процеси ремонту, модернізації і заміни основних виробничих засобів в управлінні матеріальними ресурсами.Облік основних засобів регулюється П(С)БО 7 «Основні засоби» та ведеться на рахунку 10 «Основні засоби» та 11 «Інші необоротні активи». Основні засоби (ОЗ) - матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва чи поставки товарів, надання послуг, здачі в оренду іншим особам чи для виконання адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний термін корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу,якщо він триваліший за рік).(1, ст.24). Основні засоби - матеріальні активи, у тому числі запаси корисних копалин наданих у користування ділянок надр (крім вартості землі, незавершених капітальних інвестицій, автомобільних доріг загального користування, бібліотечних і архівних фондів, матеріальних активів, вартість яких не перевищує 2500 гривень, невиробничих основних засобів і нематеріальних активів), що призначаються платником податку для використання у господарській діяльності платника податку, вартість яких перевищує 2500 гривень і поступово зменшується у звязку з фізичним або моральним зносом та очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких з дати введення в експлуатацію становить понад один рік (або операційний цикл, якщо він довший за рік).(3 ст.25)Основні засоби класифікують за видами, характером участі в процесі виробництва, степенем використання, за галузями та належністю. Виробничі - безпосередньо беруть участь у процесі виробництва або сприяють його здійсненню. Невиробничі основні засоби не беруть участь в процесі виробництва і призначені для обслуговування комунальних і культурно - побутових потреб працівників. По степені використання - знаходяться в експлуатації, знаходяться в запасі, знаходяться на консервації. Діючі основні засоби знаходяться в експлуатації на даний період.Первісна вартість - історична (фактична) собівартість необоротних активів у сумі грошових коштів або справедливої вартості інших активів, сплачених (переданих), витрачених для придбання (створення) необоротних активів. Основні засоби протягом всього строку їх експлуатації на підприємстві відображаються первісною вартістю на рахунку 10 «Основні засоби». Суми непрямих податків, повязані з придбанням (створенням), якщо вони не відшкодовуються підприємству. Вартість, яка амортизується - первісна або переоцінена вартість необоротних активів за вирахуванням їх ліквідаційної вартості.Аналітичний облік основних засобів ведеться за обєктами основних засобів. Одиницею обліку основних засобів, відповідно до П(С)БО 7, є обєкт основних засобів. Обєкт основних засобів - це закінчений пристрій з усіма пристосуваннями і приладдям до нього або окремий конструктивно відокремлений предмет, що призначений для виконання певних самостійних функцій, чи відокремлений комплекс конструктивно обєднаних предметів одного або різного призначення, що мають для їх обслуговування загальні пристосування, приладдя, керування та єдиний фундамент, унаслідок чого кожен предмет може виконувати свої функції, а комплекс - певну роботу тільки в складі комплексу, а не самостійно або інший актив, що відповідає визначенню основних засобів, або частина такого активу, що контролюється підприємством. Якщо один обєкт основних засобів складається з частин, що мають різний строк корисного використання, то кожна з цих частин може визнаватися в бухгалтерському обліку як окремий обєкт основних засобів. Аналітичний облік ведеться в інвентарних картках.Типова форма №03-1 «Акт прийому - передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів» застосування для оформлення зарахування до складу основних засобів окремих обєктів для обліку введення їх до експлуатації: для оформлення внутрішнього переміщення основних засобів одного цеху (відділу, дільниці) до іншого, а також для виключення їх зі складу основних засобів при передачі іншому підприємству (організації). При отриманні (купівлі) основних засобів акт складає комісія, яка призначається розпорядженням (наказом) керівника підприємства. При оформленні внутрішнього переміщення основних засобів акт також складається у двох примірниках у тому відділу яких здає основних засобів.На даному субрахунку обліковується знос будівель і споруд, передавальних пристроїв, машин та обладнання, робочої худоби, транспортних засобів, виробничого (включаючи пристрої) та господарського інвентарю, багаторічних насаджень, які досягли експлуатаційного віку. Знос нараховують на будинки та споруди, передавальні пристрої, машини та обладнання, робочу худобу, транспортні засоби, виробничий (включаючи пристрої) та господарський інвентар, багаторічні насадження, які посягли експлуатаційного віку.

План
Зміст

Вступ

1. Відображення в обліку ліквідації основних засобів, їх ремонт

1.1 Основні засоби

1.2 Класифікація основних засобів

1.3 Оцінка основних засобів

1.4 Аналітичний облік основних засобів

1.5 Документи по обліку основних засобів

1.6 Поняття амортизації основних засобів

1.7 Ліквідація основних засобів

1.8 Облік ремонту і модернізації основних засобів

1.9 Інвентаризація основних засобів

2. Відображення в обліку ліквідації основних засобів, їх ремонт за допомогою програми «1С бухгалтерія»

3. Охорона праці та гігієна користувача ЕОМ

Висновок

Список використаної літератури

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?