Специфіка й структура виконавського артистизму майбутніх викладачів вокалу та педагогічні принципи його вдосконалення - Статья

бесплатно 0
4.5 222
Вдосконалення артистизму магістрантів-майбутніх викладачів вокалу. Сутність вокального виконавства, його відмінність від прояву артистизму в інструментально-виконавській діяльності. педагогічні Принципи підвищення ефективності виконавського артистизму.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Специфіка й структура виконавського артистизму майбутніх викладачів вокалу та педагогічні принципи його вдосконалення

Ван ЧеньОбґрунтовано педагогічні принципи підвищення рівня ефективності виконавського артистизму, у числі яких: принцип активізації асоціативних художніх уявлень і почуттів у процесі інтерпретації та виконавського втілення художнього образу; єдності підсвідомого й усвідомленого, імпульсивно-емоційного та структуровано-контрольованого втілення початків у динаміці втілення художньо-образного замислу співаком; забезпечення компенсаторно-синергійної взаємодії складників виконавського артистизму, який дозволяє певною мірою компенсувати менш яскраві властивості за рахунок більш розвинених компонентів; творчої змагальності як стимулу до вокально-виконавського самовдосконалення, самореалізації співака; сполуки аналітично-когнітивного та інтуїтивно-емоційного способів усвідомлення й вживання в художньо-образну сферу вокального твору, їх творчо-варіативної інтерпретації, здатності до сценічно-виконавської імпровізації; забезпечення артистичних проявів міцною вокально-технологічною базою та здатністю до її варіативного застосовування відповідно до художньої мети вокального твору; діалектичної єдності довіри до власної інтуїції та здатності до самоспостереження й емоційно-вольової саморегуляції, принцип музично-персонажного вживання, принцип типологічної індивідуалізації з урахуванням психолого-соціальної спрямованості особистості вокаліста. Its peculiarities have regard to the music and artistic imagery, essence of vocal performance and its difference from the artistry in the instrumental performance itself. Among them are: the activation principle of associative artistic imaginations and feelings in the interpretation and performing creation of artistic image; unity of the subconscious and supraliminal, impulsive and emotional, structural and controlled in the dynamics of the singers artistic imagery evocation; insuring compensative and synergistic interaction of performing virtuosity components allowing in same ways to compensate less powerful qualities with more developed skills; creative capabilities as motivation for singing and performing self-development and selfrealization; fusion of analytic and cognitive, intuitive and emotional means of perception and getting into imaginative environment of vocal work, their creatively variable interpretation, ability to stage performing improvisation; providing of artistic demonstration by the solid vocal technological basis and ability to its variable using in accordance with artistic intention of the vocal work; dialectic unity of confidence to the own intuition and ability to self-observation, emotional and volitional self-regulation principle of musical-character applying, principle of typological individualization providing for psychological social focus of singers individuality. In the article the pedagogical conditions are defined that intend to beneficiate the artistic erudition, vocal and creative potential, technological basis of singing, psychological abilities important for obtaining inspiration, improvisation, getting into the musical characters and theatric artistry by the master degree students. Сучасні тенденції в розвитку культури й мистецтва ставлять все більш високі вимоги до фахової майстерності майбутнього викладача вищої школи, його здатності досягати всебічної ефективності у підготовці фахівців нової генерації, здатність відповідати на виклики сучасного цивілізаційного процесу.Її вирішення потребує розробки й упровадження методики, застосування якої уможливить здійснення яскравого художнього враження на слухачів на засадах переконливого, натхненного й технічно-досконалого виконання вокальних творів.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?