Специфіка ознайомлення учнів з елементами ділового мовлення на уроках української мови в середній школі - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 193
Аналіз методів підвищення ефективності зв’язного усного мовлення учнів шляхом посилення лінгвістичної основи навчання, ознайомлення школярів з системою мовленєвих понять: документ як одиниця писемного ділового мовлення; критерії класифікації документів.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ПОЛТАВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. КРИМСЬКИЙ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ СПЕЦИФІКА ОЗНАЙОМЛЕННЯ УЧНІВ З ЕЛЕМЕНТАМИ ДІЛОВОГО МОВЛЕННЯДержавний статус української мови передбачає її пріоритетне використання в усіх сферах суспільного життя. Без знання державної мови сьогодні неможливо стати повноправним громадянином, патріотом України, її захисником, кваліфікованим спеціалістом в будь-якій галузі виробництва. Знання української мови має бути достатнім для того, щоб з її допомогою випускник школи якнайповніше реалізував свої життєві потреби, плани і наміри в умовах зрослого попиту суспільства на мислячу, діяльну, творчу, національно свідому особистість. Серед завдань сучасної школи, які мають велике значення, надзвичайно важливим у викладанні української мови є підвищення мовленнєвої культури учнів, формування в них навичок комунікативної діяльності в будь-якій сфері життя, в тому числі і в діловому житті. Метою курсової роботи є пошук методів підвищення ефективності роботи з розвитку звязного мовлення учнів шляхом посилення лінгвістичної основи навчання, ознайомлення школярів з системою мовленєвих понять, що надасть можливість формувати мовленеві уміння й навички свідомо, з опорою на систему ориєнтирів, а не методом спроб і помилок.Основою будь-якої мови є живе розмовне мовлення. Мовлення є формою існування живої мови, у мовленні мова функціонує, перебуває в постійному розвитку. Мовлення існує на основі певної мови, а мова виявляє себе в мовленні її носіїв. У статті 11 Закону “Про мови в Україні” записано: “Мовою роботи, діловодства й документації, а також взаємовідносин державних, партійних, громадських органів, підприємств, установ, організацій є українська мова”. Функціональним різновидом мови, який слугує для спілкування в державно-політичному, громадському й економічному житті, законодавстві, у сфері управління адміністративно-господарською діяльністю є офіційно-діловий стиль або ділове мовлення, яке існує у писемній та усній формі.Документ (слово латинського походження, що означає “доказ”) - це засіб закріплення на папері інформації про факти, події, явища дійсності і про діяльність людини. До загальних функцій документа належать: Інформаційна - будь-який документ створюється для збереження інформації, оскільки необхідність її зафіксувати - причина укладання документа. Комунікативна - документ виступає як засіб звязку між окремими елементами офіційної, громадської структури (закладами, установами, фірмами тощо). Культурна - документ є засобом закріплення та передачі культурних традицій, що найкраще простежується на великих комплексах документів (науково-технічної сфери), де знаходить відображення рівень наукового, технвічного й культурного розвитку суспільства. Правова - документ є засобом закріплення і змін правових норм та правовідносин, а також будь-які документи, які набувають правової функції тимчасово (для використання як судовий доказ).До загальних належать документи з адміністративних питань; з питань планування оперативної діяльності; із питань підготовки та розподілу кадрів. До спеціалізованих груп документів належать документи з фінансово-розрахункових і комерційних питань; бухгалтерського обліку, постачально-збутові, зовнішньоторгівельної та кредитної діяльності та інші. Службові (або офіційні) документи укладаються працівниками, які офіційно уповноважені від імені установи, закладу це робити, для вирішення службових питань. За напрямом документи розрізняють як вхідні, що входять до закладу, підприємства, організації, фірми та вихідні, що адресовані за межі установи, організації. За ступенем складності документи поділяють на прості (відображують одне питання чи факт) та складні (відображують два й більше питань чи фактів).Офіційно-діловий стиль, окрім писемної форми, реалізується також і в усній (ділові наради, публічні виступи, телефонне спілкування та ін.) Усне ділове спілкування передбачає всілякі способи взаємодії між співрозмовниками за допомогою вербальних і невербальних засобів. У цьому контексті вагомого значення набуває моральний аспект ділового спілкування. Етика ділового спілкування грунтується на таких правилах і нормах поведінки партнерів, колег, які сприяють розвиткові співпраці, розвязанню поставлених проблем. Формуючись в умовах конкретної діяльності, професійне спілкування вбирає в себе її особливості, стає важливою частиною й дієвим засобом цієї діяльності. Загальній норми і правила ділового спілкування зумовлюються також характером суспільного ладу, історичними традиціями та сучасними здобутками.Згідно з діючою Програмою вивчення української мови для загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання, яка затверджена Міністерством освіти і науки України в 2001 році, ознайомлення з діловими паперами розпочинається з 5 класу на уроках звязного мовлення, де учням пропонується ознайомитися із написанням листа та поштової адреси.

План
ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МЕТОДИКИ І ПРАКТИКИ ФОРМУВАННЯ ДІЛОВОГО МОВЛЕННЯ В УЧНІВ 5-9 КЛАСІВ

І.1. Поняття про ділове мовлення

І.2. Поняття про документ, як одиницю писемного ділового мовлення

І.2.1. Критерії класифікації документів.

1.3. Усне ділове мовлення.

1.4. Зміст і місце занять з ділового мовлення в шкільному курсі української мови

ДОДАТКИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?