Співпраця в системі "ВНЗ - школа" як необхідна умова ефективної організації та проведення педагогічної практики - Статья

бесплатно 0
4.5 205
Напрями та форми співпраці ВНЗ з базами практики (з досвіду роботи Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії). Умови сформованості професійно-педагогічної компетентності майбутніх учителів з забезпечення різнобічного розвитку, виховання особистості.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Співпраця в системі «ВНЗ - школа» як необхідна умова ефективної організації та проведення педагогічної практикиУ рамках реалізації концепції «Нова українська школа» виникла потреба у зміні підходів, змісту, форм і методів взаємодії педагогів усіх рівнів системи освіти, що дає можливість поєднувати їх знання, вміння, навички та досвід для ефективного вирішення нагальних проблем освіти та підвищення рівня професіоналізму. Наголошено на тому, що очікувані результати співпраці ВНЗ і школи мають сприяти організації і проведення компетентнісно зорієнтованої педагогічної практики студентів та передбачати сформованість професійно-педагогічної компетентності майбутніх учителів, щоб забезпечити різнобічний розвиток, виховання і соціалізацію особистості школяра. школа виховання особистість It is emphasized that the expected results of cooperation between universities and schools should facilitate the organization and conduct of competence-oriented pedagogical practice of students and provide for the formation of the professional and pedagogical competence of the future teachers in order to ensure the diverse development, education and socialization of the personality of a pupil, who realizes himself or herself as a citizen of Ukraine, capable of life in the society and civilized interaction with nature, has a desire for self-improvement and learning throughout life, ready for consciousness life choices and self-realization, labour and civil activity. В історичному аспекті серед форм співпраці ВНЗ та школи С.О.Васильєва відносить такі: залучення студентів до лекційно-пропагандистської роботи серед робітників; організація роботи студентського наукового товариства; проведення лекцій з популяризації педагогічних знань серед батьків при школах, клубах, на підприємствах та батьківських лекторіїв; організація семінарів, консультацій з учителями, екскурсій для вчителів та учнів, читання лекцій для викладачів училищ і технікумів; проведення циклів лекцій з педагогіки на курсах для директорів шкіл, учителів історії та мов, для директорів та завучів дитячих будинків, на курсах піонервожатих; укладення методичних вказівок для вчителів щодо використання різних форм роботи з учнями, створення засобів навчання; допомога шкільним піонерським таборам, участь у проведенні спортивних змагань; розробка єдиного загальноінститутський плану роботи кафедр, спрямованої на допомогу школам міста та області, а також плану роботи кафедр у підшефній школі; читання лекцій з історії школи; створення секцій з методики викладання у вищої школи [2, с. Рябчикова виділяє такі форми співпраці ВНЗ і шкіл: тренінги, семінари для вчителів, які проводять викладачі ВНЗ; тренінги для учнів, які проводять студенти ВНЗ; психологічний коучинг для вчителів; пасивна та активна практика студентів; участь педагогічних працівників та учнів школи в позаурочній діяльності та ін.Отже, співпраця вищого педагогічного начального закладу зі школами в організації та проведенні педагогічної практики відбувається за такими основними напрямками: навчальному (спільні засідання викладачів і учителів; використання кабінетів, лабораторій ВНЗ і шкіл; проведення консультацій, спецкурсів, науково-методичних семінарів викладачами і учителями; створення школами умов для проходження практики студентами); науково-дослідницькому (спільна наукова робота учнів із викладачами та студентами в межах проведення Малої академії наук; апробація нових психолого-педагогічних ідей науковців; участь педагогів у наукових семінарах, конференціях, виставках; проведення науковцями лекцій, учителями практичних семінарів з питань освіти; виховному (участь студентів і керівників практики у позаурочних заходах, проведення гурткової роботи; організація волонтерської діяльності; проведення спільних регіональних конкурсів, інтелектуальних ігор, фестивалів та ін.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?