Системне моделювання процесу професійної підготовки майбутніх практичних психологів в авіаційному ВНЗ - Статья

бесплатно 0
4.5 192
Вирішення проблеми оптимізації професійної підготовки майбутніх психологів в українських вищих навчальних закладах за допомогою критеріїв системного моделювання навчально-виховного процесу: дидактичних інваріантів елементів навчальної діяльності.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Системне моделювання процесу професійної підготовки майбутніх практичних психологів в авіаційному ВНЗСтаття присвячена вирішенню проблеми оптимізації процесу професійної підготовки майбутніх психологів у вищих навчальних закладах за допомогою критеріїв системного моделювання навчально-виховного процесу - дидактичних інваріантів елементів навчальної діяльності. Статья посвящена решению проблемы оптимизации процесса профессиональной подготовки будущих психологов в высших учебных заведениях на основе сформулированных критериев системного моделирования учебно-воспитательного процесса - дидактических инвариантов элементов учебной деятельности. The article is devoted to the problem of optimizing the process of training future psychologists in higher education using criteria system modeling educational process - teaching invariant elements of learning activities.Зростання інформаційних потоків в інформаційно-освітньому середовищі, соціально-економічні та політичні перетворення на сучасному етапі розвитку країни, впровадження компетентнісно-кредитного підходу у вищих навчальних закладах (ВНЗ) сприяли формулюванню кардинально нових завдань як перед освітньою системою в цілому, розглядаючи її в цілісній єдності навчання, виховання і розвитку особистості; результату загальної культури і освіченості, продукту формування образу зовнішнього світу у внутрішній світ особистості як професійної субєктності, так і, безпосередньо, перед системою вищої професійної освіти, оскільки саме їй належить провідна роль у формуванні наукового та інтелектуального потенціалу країни. У звязку з цим домінуючими виступають вимоги, що повязані із визначенням умов оптимальності елементів дидактичної системи професійної підготовки психологів у ВНЗ та критеріїв (системоутворюючих основ) якості цієї підготовки, розуміючи під умовами оптимальності - кількісні та якісні співвідношення між дидактичними компонентами освітньої діяльності, які дозволяють субєктам цієї діяльності здійснювати процес перетворення засвоєних у навчанні знань, умінь та навичок в психічні новоутворення особистості (досвід, риси характеру, спрямованість, здібності) при умові, що продуктивні знання стають спрямованістю та переконливістю особистості студента, а інтегровані уміння та інтелектуальні навички доводяться до майстерності і професійних здібностей. Відомо, що традиційна система підготовки психологів у ВНЗ, в основному, орієнтована на предметну підготовку випускника, коли діяльнісно-рольові компоненти (знання, уміння, навички) мають вирішальний характер, однак вони відображають лише одну складову професійної компетентності фахівця, а саме, відбувається оновлення (розширення і поглиблення) змісту професійної компетентності майбутнього психолога, в той час, як успішність подальшого професіогенезу залежить як від рівня розвитку особистості, так і її професійної самоорганізації. Для ефективної реалізації сформульованих цілей професійної підготовки майбутнього психолога необхідно вибрати механізм співвіднесення цілей (компетенцій) і реальних результатів (компетентностей) підготовки, як сукупність засвоєних майбутнім психологом продуктивних знань, інтегрованих умінь та навичок і сформованих професійно-значущих якостей. Для введення третього критерію сформованості професійної субєктності, тобто "коефіцієнта корисної дії" процесу оптимізації професійної підготовки майбутніх психологів у ВНЗ, що повязує результати навчання і цілі підготовки, які відображені у відповідних нормативних документах (Держстандарти, ОКХ, ОПП), скористаємося просторово-часовою динамічною моделлю освітніх стандартів, згідно з якою результат освітнього процесу повязаний з його цілями і змістом (знаннями, уміннями, навичками) співвідношенням: Р = () (2а), де - вектор-функція змісту освіти, що включає дидактичні компоненти освітнього середовища (знання, уміння, навички) професійної підготовки майбутніх психологів як багатовекторний компонент освітнього процесу.Здійснення системного моделювання процесу оптимізації професійної підготовки майбутніх психологів у ВНЗ можливе за допомогою введення в навчально-виховний процес підготовки критеріїв (дидактичних інваріантів): (І1) = ; Відмінність від нуля другого дидактичного інваріанту (Д 2 (І) ? 0) є необхідною умовою спіралєвидного (гармонійного) процесу формування професійної субєктності майбутнього психолога. Діяльність студента по інтеріорізації продуктивних знань та інтелектуальних умінь в психічні новоутворення максимально ефективна у випадку співпадіння "поля знань" і "поля цілей" професійної підготовки психолога. В цьому випадку процес навчання представлятиме спіралєвидну гармонійну криву, а інтелектуальний і професійний розвиток особистості - творчим.

Повысить уникальность
своей работы
Напишем
Aliexpress WW


Aliexpress WW

Хотите, перезвоним вам?