Системне моделювання процесу професійної підготовки майбутніх практичних психологів в авіаційному вищому навчальному закладі - Статья

бесплатно 0
4.5 236
Аналіз професійної підготовки психологів у вищих навчальних закладах за допомогою критеріїв системного моделювання навчально-виховного процесу – дидактичних інваріантів елементів навчальної діяльності. Розгляд системи вищої професійної освіти в Україні.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Системне моделювання процесу професійної підготовки майбутніх практичних психологів в авіаційному вищому навчальному закладіЗростання інформаційних потоків в інформаційно-освітньому середовищі, соціально-економічні та політичні перетворення на сучасному етапі розвитку країни, впровадження компетентнісно-кредитного підходу у вищих навчальних закладах (ВНЗ) сприяли формулюванню кардинально нових завдань як перед освітньою системою в цілому, розглядаючи її в цілісній єдності навчання, виховання і розвитку особистості; результате загальної культури і освіченості, продукте формування образу зовнішнього світу у внутрішній світ особистості як професійної субєктності, так і, безпосередньо, перед системою вищої професійної освіти, оскільки саме їй належить провідна роль у формуванні наукового та інтелектуального потенціалу країни. У звязку з цим домінуючими виступають вимоги, що повязані із визначенням умов оптимальності елементів дидактичної системи професійної підготовки психологів у ВНЗ та критеріїв (системоутворюючих основ) якості цієї підготовки, розуміючи під умовами оптимальності - кількісні та якісні співвідношення між дидактичними компонентами освітньої діяльності, які дозволяють субєктам цієї діяльності здійснювати процес перетворення засвоєних у навчанні знань, умінь та навичок в психічні новоутворення особистості (досвід, риси характеру, спрямованість, здібності) при умові, що продуктивні знання стають спрямованістю та переконливістю особистості студента, а інтегровані уміння та інтелектуальні навички доводяться до майстерності і професійних здібностей. Відомо, що традиційна система підготовки психологів у ВНЗ, в основному, орієнтована на предметну підготовку випускника, коли діяльнісно-рольові компоненти (знання, уміння, навички) мають вирішальний характер, однак вони відображають лише одну складову професійної компетентності фахівця, а саме, відбувається оновлення (розширення і поглиблення) змісту професійної компетентності майбутнього психолога, в той час, як успішність подальшого професіогенезу залежить як від рівня розвитку особистості, так і її професійної самоорганізації. Виходячи з того, що будь-яка діяльність (включаючи і навчальну) починається з усвідомлення обєктивної мети, то, враховуючи багатовекторність майбутньої професійної діяльності психолога, будемо розглядати мету в якості першого критерію сформованості професійної субєктності майбутнього психолога як просторово-часовий вектор, компонентами якого, в загальному вигляді, виступають предметно-видові, загально-пізнавальні та освітньо-виховні цілі. Для ефективної реалізації сформульованих цілей професійної підготовки майбутнього психолога необхідно вибрати механізм співвіднесення цілей (компетенцій) і реальних результатів (компетентностей) підготовки, як сукупність засвоєних майбутнім психологом продуктивних знань, інтегрованих умінь та навичок і сформованих професійно-значущих якостей.Здійснення системного моделювання процесу оптимізації професійної підготовки майбутніх психологів у ВНЗ можливе за допомогою введення в навчально-виховний процес підготовки критеріїв (дидактичних інваріантів) (І1) = ; Д(І2) = Р, що взаємообумовлюють і взаємоповязують цілі освіти (І1) (компетенції) і результат освіти Д(І2) (компетентності).

Повысить уникальность
своей работы
Letyshops [lifetime]


EnglishDom


Aliexpress WW


EnglishDom

Хотите, перезвоним вам?