Розвивальне навчання - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 39
Сутність розвивального навчання. Розвивальні технології навчання. Педагогічні ідеї М. Корфа щодо вдосконалення розвивального навчання в школі. Методологічний аналіз систем розвивального навчання. Технологія розвивального навчання Ельконіна – Давидова.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Саме в названий період ученими в процесі рішення проблеми співвідношення навчання й розвитку були розроблені різні концепції. Основними принципами забезпечення такого рівня навчання учений вважав навчання на високому рівні труднощів, високу питому вагу теоретичних знань, швидкий темп засвоєння, усвідомленість процесу учіння, розвиток усіх школярів незалежно від їхньої готовності до навчання. Відповідно до цієї теорії, успішність розвитку учня не залежить від учителя, а фатально визначена його генним спорядженням: дитина з гарними генами стане розвиненою і при поганому вчителі, дитина з поганими спадкоємними задатками залишиться нерозвиненою, як би добре не працював учитель, у кожного є своя, межа можливостей. Дуже часто в розмовах з батьками невстигаючих школярів учителі кажуть, що учень не здатний засвоїти шкільну програму по тому чи іншому предмету при цьому учителю треба, памятати, що кожна нормальна від народження дитина має задатки до розвитку загальних здібностей: до розвитку мови, памяті, засвоєння знань і т. п. Обидві зони допомагають розкрити взаємозвязок навчання й розвитку: інтенсивний розвиток може відбутися тільки в тому випадку, якщо навчання випереджає актуальний рівень розвитку й приводить в рух сили, що перебувають у зоні найближчого розвитку, тобто навчання повинне забігати вперед розвитку.Отже, в ХХ столітті під впливом системного підходу поступово стало складатися нове розуміння даного поняття «технологія навчання». Сучасне розуміння ідей розвивального навчання підготовлене тривалими пошуками світовою педагогічною думкою шляхів і засобів навчання, які найбільшою мірою сприяють розвитку пізнавальних здібностей та особистості дитини в цілому. Перетворення дитини в субєкта, зацікавленого в самозміні і здатного до неї, складає основний зміст процесу розвитку в шкільному віці. Забезпечення умов для такого розвитку - основна мета розвивального навчання, яка принципово відмежує її від різноманітних форм традиційного шкільного навчання. Своєрідність мети розвивального навчання визначає особливості її змісту, тип навчальної активності, на яку вона спирається, методи та форми організації навчального процесу, характер взаємовідносин між його учасниками, особливості їх спілкування.Набір таких завдань, побудованих переважно на програмному змісті, дає змогу пожвавити урок, виховує в дітей смак до напруженої роботи. Поміняй місцями склади: банка, насос, нора, рама; Які вийшли слова? Якщо ти правильно утвориш слова з цих складів, то прочитаєш рядки з поезії Т.Г. Запиши слово, в якому корінь такий, як у слові гадати; суфікс - як у слові берізка; префікс - як у слові загубив; закінчення - як у слові зима. Найпоширенішим серед них є конструювання навчальних текстів на уроках розвитку мовлення, природознавства, читання, ознайомлення з навколишнім, їх розвивальна цінність полягає в тому, що для створення тексті учневі треба бачити обєкт загалом, розуміти звязки між реченнями і окремими словами, диференціювати істотні і неістотні ознаки поняття, яке описується.

Вывод
Отже, в ХХ столітті під впливом системного підходу поступово стало складатися нове розуміння даного поняття «технологія навчання». Нове тлумачення поняття «технологія навчання» в свою чергу ґрунтується на понятті «дидактична система».

Сучасне розуміння ідей розвивального навчання підготовлене тривалими пошуками світовою педагогічною думкою шляхів і засобів навчання, які найбільшою мірою сприяють розвитку пізнавальних здібностей та особистості дитини в цілому.

Перетворення дитини в субєкта, зацікавленого в самозміні і здатного до неї, складає основний зміст процесу розвитку в шкільному віці. Забезпечення умов для такого розвитку - основна мета розвивального навчання, яка принципово відмежує її від різноманітних форм традиційного шкільного навчання.

Своєрідність мети розвивального навчання визначає особливості її змісту, тип навчальної активності, на яку вона спирається, методи та форми організації навчального процесу, характер взаємовідносин між його учасниками, особливості їх спілкування. Спільне розвязання навчально-дослідних завдань учнями та учителем - важлива характеристика метода розвивального навчання.

Знання по-різному засвоюються і по різному впливають на розвиток дітей залежно від способів керівництва навчальною діяльністю. Розвивальний вплив навчання найбільше визначається його процесуальною стороною, тобто тим, як саме воно організоване. Тому в перебудові організаційних форм - важливо, щоб високий навчальний результат досягався не за будь-яку ціну, а поєднувався з розвитком пізнавальних можливостей і потреб дитини, щоб виконавська діяльність підпорядковувалася творчій.

Земська школа завдяки педагогічним пошукам М. Корфа, його спадщині стала на шлях розвивального навчання, а основою методики викладання затвердилася організація самостійної розвивальної діяльності учнів. Роль учителя була спрямована на активізацію діяльності учнів різноманітними засобами, методами та прийомами навчання. Таким чином, ідеї М. Корфа є провідними ідеями в розвязанні актуальних проблем розвивального навчання на сучасному етапі вдосконалення освіти: впровадження нових типів і видів викладання, історичний характер змісту національного виховання, особистісно орієнтований підхід у навчально-виховному процесі.

Список литературы
1. Альтернативные технологии развивающего обучения. - Смоленск, 1996. - 99 (4)

2. Гончаренко С.У. Технологія навчання // Український педагогічний словник. - К.: Либідь, 1997 - С. 331., (с. 331)

3. Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения. - М.: Педагогика, 1986

4. Занков Л.В. Избранные педагогические труды. - М., 1990., с. 112 - 121

5. Корф Н.А. Народная школа в руках крестьянского земства // Вестник Европы. - 1881. - Т.V, Октябрь. - №10. - С. 784-811., с. 798

6. Корф Н.А. Наш друг: Книга для чтения учащихся в школе и дома, руководство к начальному обучению родному языку. - СПБ., Изд. Д.С. Кожанчикова, 1871. - 360 с., с. 205

7. Лернер И.Я. Методы обучения // Дидактика средней школы. - М.: Просвещение, 1982., (с. 181-215)

8. Лернер И.Я. Развитие мышления учащихся в процессе обучения истории. - М.: Просвещение, 1982., с. 21

9. Падалка О.С. та інші. Педагогічні технології. - К.: Укр.енциклопедія, 1995 (с. 47)

10. Рідна школа. - 1994. - №6.

11. Рубинштейн С.Л. Основи общей психологии: В 2 т.-Т.1-М., 1989., с. 79

12. Савченко О.Я. Дидактика початкової школи: Підручник для студентів педагогічних факультетів. - К.: Ґенеза, 1999. - 368 с. (126)

13. Сборник постановлений Бердянского уездного земского собрания с 1866 по 1908 гг. В 3-х т. - Москва: Тип. Московского товарищества Н.Л. Казецкого, 1910. - Т.ІІ. - 887 с., с. 567

14. Селестен Френе. Избранные педагогические сочинения. Пер. с франц. - М.: Москва, 1994. (с. 12)

15. Сухомлинський В.О. Вибраны твори. - Т. 1. (97)

16. Ушинський К.Д. Твори в 6-ти томах. - К.: Радянська школа, 1995. - Т.6. - 580 с., с. 14

17. Фурман А.В. Методологічний аналіз системи розвивального навчання // Педагогіка і психологія. - 1995. - №1.,

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?