Розвиток змісту та форм організації підготовки бакалаврів інженерії в університетах Великої Британії - Автореферат

бесплатно 0
4.5 189
Аналіз тенденцій розвитку вищої технічної освіти у західноєвропейських країнах. Виявлення особливостей підготовки бакалаврів інженерії у вищих закладах освіти Великої Британії. Рекомендації щодо використання зарубіжного досвіду у закладах освіти України.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ГНАТЮКАНауковий керівник: доктор педагогічних наук, професор, дійсний член АПН України НИЧКАЛО Нелля Григорівна, Президія Академії педагогічних наук України, академік-секретар відділення педагогіки і психології професійно-технічної освіти; ПОЛІЩУК Віра Аркадіївна, Тернопільський державний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Міністерство освіти і науки Захист відбудеться 26 січня 2001 р. о 12.00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 58.053.01 у Тернопільському державному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка за адресою: 46027, М.Тернопіль, вул. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за адресою: 46027, М.Тернопіль, вул.Вивчення документів і матеріалів цих організацій (конвенцій, декларацій, рішень) показало, що пріоритетними напрямами їх діяльності є турбота про майбутнє людства, пошук шляхів спільного розвязання нових завдань інженерної освіти, активізація інтеграційних процесів у сфері вищої технічної освіти, забезпечення високої якості інженерної підготовки, створення гнучкої системи доступу до неперервної інженерної освіти, організація міжнародних наукових досліджень в галузі інженерії, акредитація інженерних курсів та програм, розробка номенклатури інженерних спеціальностей відповідно до світових стандартів, трансформація змісту інженерної підготовки, обмін досвідом, формування єдиного європейського простору в інженерній освіті тощо. Його ґрунтовний аналіз сприятиме виявленню сучасних тенденцій розвитку вищої технічної школи, визначенню особливостей професійного навчання фахівців технічного профілю у вищих навчальних закладах різних країн з метою впровадження позитивних ідей цього досвіду в систему вищої технічної освіти України. Виявлення і творче використання раціональних ідей досвіду Великої Британії в розвитку вищої технічної освіти сприятиме теоретико-методологічному обґрунтуванню шляхів реформування вищої технічної школи в Україні. Концептуальними ідеями дослідження є такі положення: - розвиток вищої технічної освіти у різних країнах залежить від глобальних проблем сучасності, інформаційно-технологічної революції, комплексу взаємоповязаних соціально-економічних та освітніх чинників; тенденції розвитку вищої технічної освіти в країнах Західної Європи мають певні особливості та характерні риси, специфічні традиції, проте країни єдині в прагненні загальмувати надмірну диференціацію в галузі освітньої політики; реформування вищої школи у Великій Британії на сучасному етапі зумовлює необхідність вивчення, оновлення та збереження традиційних цінностей освіти, що визначали основні напрями освітньої діяльності на різних історичних етапах; Наукова новизна полягає в тому, що вперше в Україні виявлено: основні вимоги до підготовки фахівців технічного профілю у Великій Британії в умовах інформаційно-технологічної революції; особливості організації професійного навчання бакалаврів інженерії різних кваліфікаційних напрямів в університетах Великої Британії; теоретико-методичні засади побудови навчальних планів і програм; здійснено порівняльний аналіз змісту та форм організації навчання фахівців технічного профілю у Великій Британії та в Україні; подальшого розвитку набули положення про основні тенденції розвитку вищої технічної освіти в західноєвропейських країнах та в Україні; сформульовано рекомендації щодо використання досвіду Великої Британії у підготовці інженерних кадрів у нових соціально-економічних умовах розвитку України.У першому розділі - “Професійне навчання бакалаврів інженерії в системі університетської освіти Великої Британії як проблема порівняльної педагогіки” - здійснено порівняльний аналіз сучасних тенденцій розвитку вищої технічної освіти в західноєвропейських країнах; схарактеризовано основні етапи розвитку вищої освіти у Великій Британії. Здійснений порівняльний аналіз дав змогу виявити загальні тенденції розвитку вищої технічної освіти у країнах Західної Європи, такі як: диверсифікація вищих навчальних закладів; ступеневість вищої освіти; пошук нових джерел фінансування; кількісне зростання контингенту студентів; розробка нових форм управління; розширення завдань вищої технічної школи; трансформація змісту освіти відповідно до вимог сучасності, ринку праці; інтеграція вищої технічної освіти з наукою та виробництвом; інтернаціоналізація вищої технічної освіти. Дослідження показало, що розвиток вищої технічної освіти у країнах Західної Європи зумовлений взаємодією внутрішніх чинників, національних традицій, факторів історичного та економічного розвитку окремих країн, факторів, чинних для світової спільноти взагалі (глобалізація, інтернаціоналізація, інформаційно-технологічна революція тощо).

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?