Розвиток жіночої освіти в таврійській губернії (XIX - початок XХ століття) - Автореферат

бесплатно 0
4.5 131
Соціально-політичні передумови становлення й розвитку жіночої освіти. Типи жіночих навчальних закладів у Таврійській губернії XIX-XX століття. Можливість використання досвіду діяльності жіночих навчальних закладів в умовах модернізації системи освіти.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наукРобота виконана в Республіканському вищому навчальному закладі "Кримський гуманітарний університет" (м. Науковий керівник:кандидат педагогічних наук, доцент Редькіна Людмила Іванівна, завідувач кафедри педагогіки Республіканського вищого навчального закладу "Кримський гуманітарний університет", м. Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор Демяненко Наталія Миколаївна, Національний педагогічний університет імені М. П. доцента Абібуллаєва Енісє Едемівна, Республіканський вищий навчальний заклад "Кримський інженерно-педагогічний університет", кафедра педагогіки, м.У цьому контексті дослідження розвитку жіночої освіти в Таврійській губернії XIX - початку XX століття набуває значного наукового, пізнавального і практичного інтересу, бо саме жіночі навчальні заклади Таврійської губернії стали джерелами формування нової генерації кримських жінок. Вивчення досвіду діяльності жіночих навчальних закладів Таврійської губернії в XIX - на початку XX століття дозволяє зясувати особливості становлення жіночої освіти в зазначений історичний період; обгрунтувати провідні тенденції розвитку жіночої освіти на фоні загальних освітніх поцесів у державі; актуалізувати цінний досвід діяльності жіночих навчальних закладів Таврійської губернії XIX - початку XX століття в умовах сучасних модернізаційних процесів. Однак, як засвідчує аналіз науково-педагогічної літератури, дисертаційних робіт, цілісного дослідження розвитку жіночої освіти в Таврійській губернії XIX - початку XX століття здійснено не було. Мета дослідження: здійснити цілісний науковий аналіз розвитку жіночої освіти в Таврійській губернії XIX - початку XX століття; виявити його особливості й провідні тенденції; обґрунтувати можливість використання досягнень жіночої освіти Таврійської губернії зазначеного періоду в педагогічному процесі сучасних навчальних закладів. Методи дослідження: історико-логічний аналіз і систематизація наукової літератури, архівних фондів, музейних матеріалів, законодавчих документів і періодичних видань використовувались з метою узагальнення досвіду діяльності жіночих навчальних закладів Таврійської губернії; хронологічно-системний і проблемно-пошукові методи стали необхідними для розроблення періодизації та зясування вихідних параметрів мети, завдань, результатів узагальнення й формулювання висновків; структурно-порівняльний метод дав можливість співставити процес розвитку жіночої освіти в Російській імперії в цілому й на території Таврійської губернії зокрема; ретроспективний, логіко-семантичний аналіз дали можливість виокремити провідні ідеї діяльності жіночих навчальних закладів; персоналістично-бібліографічний метод використовувався для оцінювання внеску окремих персоналій у розвиток освіти Криму; проблемно-генетичний аналіз спрямовувався на обґрунтування логіко-структурних компонентів сучасних освітньо-виховних систем та прогнозування їх розвитку.У першому розділі "Теоретико-методологічні засади розвитку жіночої освіти в XIX - на початку XX ст." - здійснено ретроспективний аналіз науково-літературних джерел, які висвітлюють зміст поняття "жіноча освіта" в різні історичні періоди; обґрунтовано процес становлення жіночої освіти в XIX - на початку XX століття в Російській імперії, до складу якої входила Таврійська губернія у досліджуваний період. Українка та ін., дозволив нам визначити зміст поняття "жіноча освіта" у різні історичні періоди, а саме: - у XII-XVII столітті, "жіноча освіта" - це процес підготовки жінок до сімейного життя, ведення домашнього господарства, надання посильної допомоги чоловікові, виконання релігійних приписів; У розділі зроблено висновок, що "жіноча освіта" - це процес засвоєння систематизованих загальноосвітніх знань, умінь і навичок, а також формування всебічно розвинутої, гармонійної особистості жінки, підготовка її до виконання функції матері, дружини, участі в соціально-економічному, політичному, культурному житті суспільства. На основі аналізу державної політики з питань жіночої освіти за часів династії Романових і до Жовтневої революції, нами було виявлено умови, які впливали на розвиток жіночої освіти в Таврійській губернії: - економічний розвиток країни сприяв залученню жінок до професійної діяльності, що потребувало надання жінкам освіти; Доведено, що на території Російської імперії ставлення суспільства й уряду до жіночої освіти в XIX - на початку XX століття було неоднозначне: з одного боку, освітні реформи сприяли відкриттю жіночих навчальних закладів, а з іншого - стереотипні погляди на жінку, що панували в суспільстві, гальмували розвиток жіночої освіти.У дисертації здійснено цілісний науковий аналіз процесу становлення жіночої освіти в Таврійській губернії XIX - початку XX століття, обгрунтовано основні тенденції його розвитку, актуалізовано досвід діяльності жіночих навчальних закладів.

План
2. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?