Розвиток земських шкіл Приазов’я другої половини ХІХ – початку ХХ століття - Автореферат

бесплатно 0
4.5 140
Соціально-економічні, політичні та педагогічні передумови становлення і розвитку земських шкіл у Північному Приазов’ї. Основні етапи процесу становлення і розвитку земської школи. Методичні засади професійного становлення приазовського земського вчителя.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Харківський державний педагогічний університет ім. Розвиток земських шкіл Приазовя другої половини ХІХ - початку ХХ століттяЗ дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Харківського державного педагогічного університету ім.Г.С.Сковороди за адресою: 61168, м.Харків, вул.Блюхера, 2, ауд. У ході дослідження вперше здійснено цілісний аналіз організації навчально-виховного процесу земських шкіл та професійно-педагогічної підготовки земського вчителя у Приазовї другої половини ХІХ - початку ХХ століть. У дисертації досліджуються соціально-економічні, політичні та поліетнічні витоки розвитку приазовської земської школи, просвітницька діяльність повітових земств, професійна підготовка та перепідготовка земського вчителя. Відтворено цілісну картину регіонального національного шкільництва, досліджено генезис змісту освіти земських шкіл, простежено основні тенденції поліпедагогічних процесів з урахуванням етнічних особливостей регіону. У науковий обіг уперше введено 75 архівних документів, які розширили відомості з досліджуваної проблеми, зокрема відомості про розташування селян різних національностей у регіоні, роль енергійних, самовідданих людей, талановитих керівників та організаторів (М.Побудова сучасної регіональної початкової освіти вимагає від її працівників знання історико-педагогічного досвіду української національної школи і, насамперед, періоду становлення та розвитку земської народної школи, яка “мала своїм джерелом могутній визвольний рух 60-х років ХІХ століття і носила на собі його відбиток” (П.Каптерєв). Земська школа протягом майже свого шістдесятирічного існування розвивалася на основі загальнолюдських цінностей, які відбивали характер місцевості, національності й традиційно-побутової культури. Разом з тим специфіка організації навчально-виховного процесу земських шкіл в межах Таврійської та Катеринославської губерній і професійно-педагогічна підготовка земського вчителя в середині ХІХ та на початку ХХ ст. в історико-педагогічному плані ще не були предметом спеціального і цілісного дослідження. Мета дослідження: на базі архівного матеріалу, опублікованих джерел та наукової літератури здійснити ретроспективний та конструктивно-критичний аналіз генезису основних напрямів розвитку земської школи Північного Приазовя в межах хронологічних рамок і на підставі цього визначити перспективи творчого використання її історико-педагогічного досвіду для сучасної сільської національної початкової школи. У процесі роботи використовувалися історико-логічний і порівняльний аналіз становлення регіональної системи початкової освіти; конструктивно-генетичний метод в оцінці тенденцій та розвитку в системі освіти Приазовя у другій половині ХІХ - на початку ХХ ст.; хронологічно-структурний аналіз архівних джерел, історичного матеріалу для визначення специфіки розвитку системи початкової освіти Приазовя; зіставно-порівняльний аналіз і синтез фактичного матеріалу та узагальнення досвіду функціонування земської школи Приазовя в досліджуваний період; метод класифікації і теоретичних узагальнень застосовувався для чіткої системної обробки наукових фактів та формулювання висновків; емпіричні методи - для вирішення окремих завдань дослідження (ілюстрування теоретичних положень фактичним матеріалом тощо).У першому розділі - “Організаційні питання становлення й розвитку земської школи Приазовя другої половини ХІХ - початку ХХ століть” - розглядається історіографія досліджуваної проблеми, аналізуються соціально-економічні, політичні та культурно-освітні передумови розвитку початкової освіти в регіоні, а також у межах виділених етапів здійснюється історичний огляд процесу становлення й розвитку приазовської земської школи в досліджуваний період. Показано, що до складу Приазовя входили землі крайньої південно-східної частини Азово-Подільського кристалічного масиву, які розташовані на північ від Азовського моря, тому в сучасній науковій літературі (О.Мягченко, І. Перший етап (1866-1883 рр.), названий нами “корфовським”, визначався розгортанням соціонально-економічних реформ у регіоні, активними пошуками організаційних форм, змісту початкової земської освіти, методів та методики викладання предметів у північноприазовській земській школі видатним педагогом М.О.Корфом; зростанням мережі земських шкіл у регіоні, які сприяли підвищенню загальної культури населення. Для цього періоду було характерним: удосконалення змісту навчально-виховного процесу, форм та методів викладання, введення в навчальний процес національного елементу у формі вивчення історії рідного краю, географії, музики та співів, поєднання загальноосвітніх знань з реальними господарськими вміннями та навичками, необхідними для майбутнього життя учнів; взаємопроникнення в україно-російський простір земської школи окремих німецьких, болгарських та грецьких етнокультурних традицій та компонентів традиційно-побутової культури, збільшення будівництва шкільних комплексів (у 1900р. земських шкіл налічувалось 407). Товбич та ін.

План
2. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?