Розвиток здібностей до дизайнерської діяльності в учнів старших класів у позашкільній роботі засобами комп’ютерних технологій - Дипломная работа

бесплатно 0
4.5 237
Структурні компоненти творчих здібностей учнів старших класів та особливості їх прояву в дизайнерській діяльності. Система комп"ютерних технологій та особливості їх застосування в процесі позашкільної роботи з учнями старших класів. Стандарт ISO 26000.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Крім того, в дизайнерській діяльності закладений пошук, креативні ідеї, інтуїтивні акти, робота свідомих та несвідомих елементів, експериментування, які в сукупності й стимулюють прояв здібностей та потяг до творчості [188,189]. Особливу увагу слід звернути на те, що саме позашкільна діяльність відкриває великі можливості для прояву здібностей до дизайнерської діяльності просторове мислення, сенсрмоторні дії, цілісність бачення уявного обєкту, зорова память, емоційно-образне сприйняття дійсності і ін.). Отже, для розвитку здатностей до дизайнерської діяльності, необхідно зясувати, на якому матеріалі можна розвивати ці здібності. У звязку з вищесказаним, проблема розвитку здібностей до дизайнерської діяльності учнів старших класів у позашкільній роботі є актуальною, що і зумовило вибір теми магістерського дослідження: «Розвиток здібностей до дизайнерської діяльності в учнів старших класів у позашкільній роботі засобами компютерних технологій». Гіпотеза дослідження: розвиток здібностей до дизайнерської діяльності в учнів старших класів буде ефективно здійснювати, якщо у позашкільній роботі використовувати засоби компютерних технологій.З позиції одних учених, наявність здібностей повністю зумовлюється завдатками, тобто здібності успадковуються людиною в готовому вигляді. Проведення психофізіологічних досліджень, що зявилися в останні десятиліття можливості, дозволили не тільки визначити важливу роль біологічних передумов формування здібностей, але і зясувати, якою мірою вони впливають на розвиток компонентів структури здібностей, які здібності більшою чи меншою мірою схильні до дії навколишнього середовища. При визначенні поняття «здібність» велика частина психологів спирається на думку одну з основоположників вітчизняної теорії здібностей Б.Теплова, який розуміє під здібностями психологічні особливості особистості, що лежать в основі відмінностей між людьми і що мають відношення до успішності виконання однієї або декількох видів діяльності. В.Шадріков розглядає взаємозвязок задатків і здібностей, показуючи психофізіологічну суть здібностей особистості, і трактує здібності як якісні і кількісні характеристики продуктивності нейрофізіологічних функціональних систем, що реалізовують різні психічні процеси: сприйняття, память, мислення і ін. Доповнюючи теорію Б.Теплова, В.Брушлінський відзначає, що, на відміну від здібностей, завдатки не стільки формуються, скільки виявляються в діяльності, існуючи як її внутрішні передумови і перетворюючись в ході подальшого психічного розвитку особистості.При визначенні структури здібтностей до дизайнерської діяльності, на нашу думку, слід керуватися, як особливостями протікання психічних процесівщо обумовлюють її, так і її змістом і спрямованістю. Сприйняття визначається психологами як процес безпосереднього віддзеркалення обєкту або явища в поєднанні всіх його ознак і властивостей за умови їх прямої дії на органи чуття людини [172]. У дизайнерській діяльності особливої значущості набуває здатність сприймати інформацію комплексно, бачити в ній головні і найбільш істотні ознаки проектованих предметів (форму, пропорції, конструкцію і ін.), помічати незвичність і унікальність властивостей обєктів, бути вільним від упередженості думок. Вона характеризується зосередженістю і конкретною спрямованістю свідомості дизайнера в процесі художньо-проектної діяльності на певні обєкти при одночасному відверненні від інших, а також збільшенням сенсорної, розумової і рухової активності особистості [134]. В процесі здійснення дизайнерської діяльності мимовільна увага зазвичай виникає за умови сприйняття обєкту, що викликає сильний емоційний відгук, що супроводжується стійким інтересом особи (наприклад, в процесі вивчення аналогів, вибору оптимального варіанту рішення проектної задачі і ін.).Умовно можна виділити пять рівнів застосування компютерних засобів навчання у позаурочній роботі: 1. вивчення основ компютерної писемності, в процесі якого формуються системи знань в області нових інформаційних технологій, основних понять про конструкцію, принципи роботи компютерної техніки і периферійних пристроїв, про специфіку роботи операційних систем, призначення, функціональні особливості, можливості, принципах роботи і взаємодії прикладного програмного забезпечення і т.п.; Новчальні програми, демоверсії, Інтернет, інтерактивне відео, бази даних використовуються в учбовому процесі у поєднанні з існуючими дидактичними матеріалами, підручниками, методичною допомогою і ін. Іншими словами, компютер використовується як новий графічний інструмент при вирішенні традиційних учбових завдань (див. рис. Базується, з одного боку, на свідомій, контрольованій вчителем організації учбового процесу, дозованому предявленні інформації у певній послідовності (у звязку з можливим в деяких випадках негативним впливом образного представлення інформації на процес творчого мислення тих, що навчаються), з іншого боку, на вільному виборі що навчаються способів не тільки освоєння і переробки учбового матеріалу, але і вирішення п

План
ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ЗДІБНОСТЕЙ ДО ДИЗАЙНЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ

1.1 Психофізіологічні і психологічні особливості розвитку творчих здібностей учнів старших класів

1.2 Структурні компоненти творчих здібностей учнів старших класів та особливості їх прояву в дизайнерській діяльності

1.3 Система компютерних технологій та особливості їх застосування в процесі позашкільної роботи з учнями старших класів

Висновки до розділу І РОЗДІЛ ІІ. МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ЗДІБНОСТЕЙ ДО ДИЗАЙНЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ У ПОЗАШКІЛЬНІЙ РОБОТІ ЗАСОБАМИ КОМПЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

2.1 Методику розвитку дизайнерських здібностей в учнів старших класів у позашкільній роботі засобами компютерних технологій

2.2 Методика і організація експериментальної роботи

2.3 Експерементальна перевірка розробленої методики розвитку дизайнерських здібностей в учнів старших класів у позашкільній роботі засобами інформаційно-комунікаційних технологій. Результати експериментального навчання та їх аналіз

2.4 Методичні рекомендації щодо використання компютерних технологій під час виконання творчого проекту учнями старших класів

Висновки до розділу ІІ

РОЗДІЛ ІІІ. ЗАХОДИ ЦИВІЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ У ПОЗАШКІЛЬНІЙ РОБОТІ

3.1 Стандарт ISO 26000. Його вимоги до організації та безпеки праці

3.2 Міжнародне співробітництво України у сфері цивільного захисту

3.3 Особливості організації робочих місць дизайнерів-графіків і веб-дизайнерів у виробничих та навчальних умовах

Висновки до розділу ІІІ

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?