Розвиток властивостей уваги молодших школярів в ігровій діяльності - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 125
Особливості розвитку уваги у дітей молодшого шкільного віку в різних видах діяльності. Психологічні прийоми розвитку властивостей уваги молодших школярів в ігровій діяльності. Практичні поради для розвитку властивостей уваги в учнів початкової школи.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Так, якщо молодший школяр уважно виконує як цікаве так і нецікаве завдання, переборюючи при цьому неприємні емоції, тобто в нього тренується вольове уміння і формується наполегливість, цілеспрямованість; якщо молодший школяр уважний до товаришів, піклується про них, то в нього розвивається почуття товариства. Увага у психологічній науці розглядається як особлива форма психічної діяльності, яка виявляється у спрямованості та зосередженості свідомості на значущих для особистості предметах, явищах навколишньої дійсності або власних переживаннях [16; 4]. Сучасні дослідження науковців, учителів-методистів, педагогів-практиків свідчить про необхідність врахування індивідуального розвитку молодшого школяра - уваги, памяті, мислення, уяви. Вчитель сердиться на дітей ставить їм погані оцінки, карає молодших школярів за помилки, допущені через неуважність. Щоб керувати увагою молодших школярів, треба знати його природу, його фізіологічні основи.Увага є не психічним процесом, а формою організації пізнавальних процесів та умовою їх успішного протікання, бо мислить не саме по собі мислення і не саме по собі сприймання, а сприймаюча та мисляча особистість. Насправді увага значною мірою зумовлюється відносинами між спрямованістю діяльності, в яку включена людина, і спрямованістю її психічних процесів. Отже, увага виражає специфічну особливість процесів, напрямок яких регулюється діяльністю, в яку вони включені. Оскільки в увазі виявляється ставлення особистості до обєкта, на який спрямована свідомість, то значущість предметів, явищ для людини відіграє велику роль при зосередженні на них уваги. Увага - це фіксаційна точка свідомості, найясніше її поле, зумовлене переходом змісту свідомості із зони перцепції до зони апперцепції, яка, на думку В.Вундта, являє собою особливу психологічну активність, що є проявом невідомої нам внутрішньої сили.У сучасних підручниках і посібниках з психології в увазі виокремлюють такі її характерні властивості: зосередженість, або концентрацію уваги, стійкість, переключення, розподіл та обсяг. Увага може бути стійкою, коли субєкт надає обєктові чи діяльності важливого значення, коли ставиться до них з інтересом і виявляє практичну або відповідну пізнавальну активність, веде пошукову роботу в розвязанні перцептивних та мисленнєвих завдань. Важливим критерієм вихованості уваги є розвиток уміння узгоджувати свою увагу з увагою інших. Критерієм вихованості уваги є єдність уваги і сприймання, уваги і памяті, уваги і мислення та уяви, що становить психологічну передумову вихованості уваги. Вихованими властивостями уваги вчителя є: педагогічна спрямованість уваги, зосереджене спостереження за поведінкою і роботою учнів на уроках, уміння керувати їхньою увагою, спрямованість водночас на клас та на окремих учнів, увага до учнів у поєднанні з тактовністю у спілкуванні, зовнішня виразність уваги вчителя.Після виконання дитиною всіх пяти завдань Ви зможете зробити висновки про особливості переключення її уваги і за потреби розвити цю здатність, повторюючи вправи з різними картинками. Якщо дитині легко виконувати це завдання, можете оцінити рівень розвитку уваги як високий. Якщо дитина витратила на виконання завдання доволі часу, але все-таки впоралася із завданням, вважається рівень розвитку уваги середнім. Однак будьте уважні і не плутайте цих дітей із дітьми, в яких дуже низький рівень вольової готовності, тому що астеничні діти в першу хвилину сприймають завдання та починають правильно закреслювати фігури, просте порушення діяльності в них починається раніше, у той час як у дітей із низькою довільністю помилки, спроби відходу і відволікання зявляються із самого початку. За результатами експерименту можна зробити такі висновки: більше 10 помилок не робить жоден учень; збільшилась кількість дітей, які допускають менше 5 помилок - 8 учнів, і лише 2 учні допустили від 6 до 10 помилок.Увага посідає помітне місце в структурі особистісних властивостей. Зміст поняття «увага» у сучасній психологічній науці визначають як психічний процес, що полягає у зосередженості діяльності субєкта в певний момент часу на якомусь реальному або ідеальному обєкті - предметі, події, образі, міркуванні тощо, або умову діяльності всіх психічних процесів. Увага має такі властивості як обсяг, концентрація, стійкість, розподіл, переключення. Особливо велике значення для розвитку властивостей уваги має навчальна діяльність школяра. Розвиток властивостей уваги залежить від вікових та індивідуальних особливостей учнів.Один гравець виконує роль «приймача» (він приймає сигнали», решта - «передавачі» (передають сигнали). Якщо йому надто складно почути той чи інший сигнал, він може наказовим жестом примусити «передавач» говорити голосніше, якщо якийсь передавач працює надто голосно - зменшити звук. Коли «приймач» вже може відтворити, що говорив кожний із «передавачів», він зупиняє гру. Якщо регулярно проводите з учнями ранкову гімнастику, то пограти у гру «Ранкова гімнастика» вам буде нескладно (а якщо не робите - хороший привід почати). Цю

Вывод
У процесі проведеного дослідження було зроблено такі висновки.

Увага посідає помітне місце в структурі особистісних властивостей. У ній дістають вияв орієнтаційні цінності особистості молодшого школяра. Від організованості особистості залежить організованість уваги (її стійкість, переключення та розподіл).

Зміст поняття «увага» у сучасній психологічній науці визначають як психічний процес, що полягає у зосередженості діяльності субєкта в певний момент часу на якомусь реальному або ідеальному обєкті - предметі, події, образі, міркуванні тощо, або умову діяльності всіх психічних процесів.

Увага має такі властивості як обсяг, концентрація, стійкість, розподіл, переключення. Особливо велике значення для розвитку властивостей уваги має навчальна діяльність школяра. Навчання створює умови для формування в учнів навичок переключення, розподілу та інших властивостей уваги, можна сказати воно допомагає вчитися. Розвиток властивостей уваги залежить від вікових та індивідуальних особливостей учнів. Уже з першого класу учні вчаться розподілити увагу на зміст завдання, на свою поставу під час письма та на пояснення вчителя.

Учителеві, вихователеві, психологу при вивченні індивідуальних особливостей уваги молодших учнів слід поставити завдання обєктивно відтворити картину реально існуючих особливостей. При цьому доцільно розглядати увагу як складну ієрархічну систему, організаційним чинником якої є мета діяльності. З огляду на це у характеристиці уваги особистості враховують рівень розвитку цієї системи (мимовільна, довільна регуляція своєї поведінки), співвідношення різних видів уваги, окремі особливості уваги.

Проведені дослідження показали, що одні молодші школярі виявляють більшу здатність до зосередженої та концентрованої уваги, інші - до розподілу або переключення, учні можуть відрізнятися й обсягом уваги. Індивідуальні особливості уваги є результатом виховання особистості. Вони повязані з мотивацією діяльності, вмінням працювати, зі спрямованістю особистості в цілому та рівнем її інтелектуального розвитку.

Зясовано, що особливості уваги великою мірою залежать від властивостей вищої нервової діяльності. Рухливість, інертність, сила та слабкість нервової системи впливають на всі властивості уваги. Стійка увага, її легке переключення та успішний розподіл зумовлюються сильною і рухливою нервовою системою. Інертна і слабка нервова система виявляє себе в нестійкій і менш здатній до успішного розподілу та переключення увазі. Поєднання інертності з силою зумовлює стійкість, середньої ефективності переключення і розподіл уваги.

Встановлено, що увага молодшого школяра виникає на основі таких властивостей особистості, як ставлення до праці, вольових зусиль, умінь і навичок тощо. Разом з тим увага є передумовою формування інших властивостей особистості, зокрема організованості в поведінці й діяльності, а також тактовності у спілкуванні з іншими людьми. Увага школяра залежить від її ставлення до праці, підвищеного інтересу, захопленості роботою або нестійкого ставлення до неї, слабкості розвитку інтересу і потреби у цьому виді діяльності.

Результати нашого дослідження показали, що в молодшому шкільному віці головне організувати індивідуальну увагу. Розвиток властивостей уваги повязаний з розвитком волі, емоцій та почуттів, молодші школярі дуже емоційні, не завжди можуть керувати собою. Педагог повинен організувати навчальну діяльність так, щоб воно сприяла розвитку властивостей уваги.

Зясовано, що увага важлива складова людської діяльності, на розвиток якої слід звернути увагу в дитинстві та молодшому шкільному віці з метою забезпечення оптимального темпу роботи. Зміну видів діяльності характеризує чіткість установки: будь уважніший, включення школярів у роботу на початку уроку, використання наочності, перехід до іншого виду діяльності, формування мотивів навчальної діяльності.

Таким чином, велике значення для розвитку властивостей уваги молодшого школяра має спосіб організації ігрової, навчальної і трудової діяльності, вміле керівництво вчителя.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?