Розвиток творчих здібностей молодших школярів засобами інформаційних технологій - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 151
Психолого-педагогічні особливості молодших школярів у використанні нових інформаційних технологій. Діагностика рівнів пізнавальної активності, самостійності і творчого мислення при вивченні основ інформатики та обчислювальної техніки молодших школярів.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Підручники «Сходинки до інформатики» ознайомлюють учнів із основними поняттями інформатики, залучають до практичної діяльності на компютері, підтримують вивчення основних предметів (українська мова, англійська мова, природознавство, математика), розвивають память, просторову уяву, логічне мислення та творчі здібності. Якщо учень пропустив урок, він може вдома самостійно опрацювати матеріал за підручником. Цей процес часто являє собою передачу інформації від учителя до учнів. Учитель подає готові знання, а учні пасивно їх запамятовують, і чим точніше на наступних уроках вони відтворюють одержані в готовому вигляді знання, тим краще вони «встигають». Використання ІКТ у навчальному процесі початкових класів загальноосвітньої школи має широкий спектр, від використання як засобу, що дозволяє вчителю впливати на організацію педагогічної праці, використовуючи у підготовці до проведення уроків, до використанням ІКТ у навчанні самими учнями початкових класів, що дозволяє під час опанування роботи з компютером вправлятися у вивченні низки навчальних предметів початкової школи з використанням компютерних програм.Термін «алгоритм» походить від імені давнього філософа і математика із Хорезму - Аль-Хорезмі (IX століття), який описав правила додавання, віднімання, множення, ділення багатоцифрових чисел. Алгоритм - це скінченна послідовність інструкцій (вказівок), виконання яких приводить до правильного розвязання поставлених задач і отримання певного результату. Будь-який виконавець (і компютер зокрема) може виконувати тільки обмежений набір операцій (екскаватор риє яму, учитель учить, калькулятор виконує арифметичні дії). Виконавцем цього алгоритму може бути хтось із родини: батько, син, бабуся, дочка тощо. Маленькій дочці алгоритм необхідно деталізувати ще більше: де взяти сумку, щоб принести товар, як дійти до магазину і як там поводитись (якщо дитина вперше йде по покупки), яка решта грошей залишиться після покупки.Вивчивши і проаналізувавши теоретичний аспект проблеми «Використання нових інформаційних технологій для розхвитку творчих здібностей дітей молодшого шкільного віку» постала необхідність впровадження експерименту відповідно меті, завданням, гіпотезі дослідження. Всього виконували завдання 15 учнів з них хлопчиків - 8, дівчаток - 7. Перше завдання передбачало виявити, як учні орієнтуються в напрямках «угору», «униз», «праворуч», «ліворуч». У цьому завданні учні мали показати відмінності. У процесі диференціювання завдань та індивідуальних занять для дітей молодшого шкільного віку використовувала такі способи: Диференціація завдань: O Зміст однаковий для всього класу, а для дітей високого рівня - зменшення часу виконання завдання, збільшення обсягу або ускладнення способу виконання.З аналізу прочитаної літератури і досвіду використання компютерів у реальному навчальному процесі, можна зробити висновок, що в умовах інформаційних технологій зявляються нові можливості для розвитку: соціальної і пізнавальної активності дітей: мається на увазі рівень субєктивного контролю учня, інтелектуальна ініціатива; компетентності школяра як учня: мається на увазі його самостійність, інформаційна грамотність, впевненість у собі, що виявляються в здатності прийняти рішення, а також орієнтація на задачу і кінцевий результат, відповідальність, соціальна незалежність; Новітні інформаційні технології детермінують спеціальну педагогічну діяльність, що забезпечує створення умов для розвитку інтелектуальної активності дітей, гнучкого відкритого мислення, здатності до колективної діяльності, для виховання відповідальності за прийняті рішення.

План
Зміст зошита-конспекту учняЗміст зошита-конспекту учня

Вывод
З аналізу прочитаної літератури і досвіду використання компютерів у реальному навчальному процесі, можна зробити висновок, що в умовах інформаційних технологій зявляються нові можливості для розвитку: соціальної і пізнавальної активності дітей: мається на увазі рівень субєктивного контролю учня, інтелектуальна ініціатива;

компетентності школяра як учня: мається на увазі його самостійність, інформаційна грамотність, впевненість у собі, що виявляються в здатності прийняти рішення, а також орієнтація на задачу і кінцевий результат, відповідальність, соціальна незалежність;

здатність дитини до самореалізації: зокрема, прагнення до реалізації знань у програмних продуктах, у пізнавальної позаучбової діяльності, успішність реалізації, задоволеність результатами діяльності;

гармонічної індивідуальності, співвідношення практичного і вербального інтелекту, емоційна стабільність, співвідношення гуманітарних інтересів і інформаційних потреб, активності дитини і його компетентності. Новітні інформаційні технології детермінують спеціальну педагогічну діяльність, що забезпечує створення умов для розвитку інтелектуальної активності дітей, гнучкого відкритого мислення, здатності до колективної діяльності, для виховання відповідальності за прийняті рішення.

Задачі, які ми поставили у своєму дослідженні були досягнуті. Використання компютера на уроках математики - ефективний метод у розвитку особистості молодших школярів. Застосування в школі компютерної техніці вчителями початкових класів допоможе зробити шкільне викладання більш ефективним.

В даний час ще йде розробка програмно-комплексного підходу компютерного навчання в початковій школі.

Отже, ми прийшли до висновку, що застосування компютерної техніки на уроках поліпшує сприйняття світу, розвиває логічне мислення, память, уяву, увагу.

Список литературы
молодший школяр інформатика обчислювальний

1. Бондаревська В.М. Дитина та нові інформаційні технології: позитивні та негативні наслідки нової культури людського життя // Компютер у школі та сімї. - 2000. - №1. - С. 49 - 52

2. Великович Л.С., Курис Г.Э. Понять главное (заметки по поводу информатизации образовательного процесса в начальной школе) // Конгресс конференций «Информационные технологии в образовании» - http://ito.edu.ru/sp/publi-about.html.

3. Вільямс Р., Маклін К. Коипютери в школі. - К.: Радянська школа. 1988.

4. Гольцман М.А., Дуванов А.А., Первин Ю.А. Концепции развития ребенка в курсе «Роботландия». - lbid. - C. 7-15.

5. Горвиц Ю.М., Демьяненко В.Ю. Эргономическое проектирование нового поколения компьютерных систем для детей дошкольного возраста. Синтез // Советско-французский семинар по информатизации начального образования. - Переславль-Залесский, Москва, 1992. - С. 15-19.

6. Горячев А.В., Волкова Т.О., Горина К.И. Информатика в играх и задачах: Учебник для 1 класса четырехлетней начальной школы: В 2 ч. Изд. 2-е, испр. - М.: Балас, 2006. - 144 c.

7. Додаток до листа Міністерства освіти Російської Федерації від 17.12.2001 №957/13-13 - www.ict.edu.ru/ft/005142 //mpi_pr.pdf.

8. Драч П.Н. Заняття з математики з використанням компютерної техніки у 2 класі // БВПШ. - 2003. - №11. С. 6-8.

9. Дуванов А., Зайдельман Я., Первин Ю., Гольцман М. Роботландия - курс информатики для младших школьников // Информатика и образование. -1989. - №5. - C. 37-45.

10. Єршова П., Монахов В.М. й інші. Основи інформатики й обчислювальної техніки. - К.: Радянська школа, 1986.

11. Жалдак М. І., Рамський Ю.С. Проект стандарту освітньої галузі інформатики. - К.: Ґенеза, 1997. - С. 48-59.

12. Жалдак М.И. Система подготовки учителя к использованию информационных технологий в учебном процессе. // Диссертация в форме ученого доклада. - М., 1989. - с. 48

13. Жалдак М.І. Компютер на уроках математики. // Посібник для вчителів. - К.: Техніка, 1997. - 303 с.

14. Жук Ю.О., Бісіркін П.М. Вплив КОЗН на особистісні особливості учня молодших класів. Компютери у навчальному процесі: Матеріали 2-ої Всеукраїнської конференції 29-30 жовтня 2002 року / Збірник під ред. М.В. Дудика. - Умань: Алмі, 2002.

15. Забрадська Л.М., Забродський Л.В. Основи інформатики та обчислювальної техніки 8 -11 класи. - К.: Просвіта. - 224 с.

16. Закон України про освіту.-К., 2001.

17. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: В 2-х т. - М.: Московский ун-т, 1981.-Т.1. Психическое развитие ребенка. - 156 с.

18. Зівакіна О.А. Математика з компютером // Компютер у школі та сімї. - 1999. - №2. - с. 41-42.

19. Колесніков С.Я. Інформаційні технології на уроках математики в 5-6 класах // Компютер у школі та сімї. 2004. - №2. - с. 14

20. Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа); інформаційний збірник міністерства освіти і науки України.-К. Педагогічна преса, 2002 р.

21. Коссак О.М. Англо-український словник з інформатики та обчислювальної техніки // Лінгв. Ред. О.Р. Микнитюк. - Львів: Сп «БАК». 1995. - 304 с.

22. Кочан И.Д., Леона В.В. Эта книга без затей про компъютер для детей. - М.: Педагогика, 1989.

23. Кузнецов С., Ропотов В. Компъютерная азбука. - К.: Веселка, 1989.

24. Кушнір Н.О. Підвищення ефективності навчання математики у школі за допомогою НІТ // Компютер у школі та сімї. - 2003. - №3. - с. 23-25.

25. Левшин М.М. Програма з інформатики для 1-4 класів // Початкова школа. - 2001. - №3. - С. 61-64.

26. Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. - 4-е изд. - М.: Московский ун-т, 1981. - 584 с.

27. Лошаковська Г.В. Компютер у початковій школі: експериментальні дослідження та результати // Компютер у школі та сімї. - 2004. - №2. - с. 16-17.

28. Маштбиц Е.И. Психолого-педагогические проблемы компъютеризации обучения. - М.: Педагогика, 1988.

29. Молоков А.В. О перспективных направлениях учебного процеса в средених общеобразовательных учебных заведениях // Тез. докл., часть 5. - Н.: институт математики СО РАН. - 1998. - с. 146-147.

30. Молоков Ю.Г., Молоков А.В. актуальные вопросы инфрматизации образования // Общеобразовательные технологии: Сб. науч. Ст. Вып. 1./ Под ред. И.М. Бобко. - Н.: СИОТ РАО. - 1997. - с. 77-81.

31. Національна доктрина розвитку освіти в Україні.-К., 2002.

32. Новые педагогические информационные технологии в системе образования: Учеб. Пособие для студ. Пед. вузов и системы повыш. квалиф. пед. кадров / Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина, М.В. Моисеева; Под ред. Е.С. Плат. - М.: Издательский центр «Академия», 2001. - 270 с.

33. Осколок С. Формування інформаційної культури починається з початкової школи (Про вивчення у 1-3 класах нового експериментального курсу: «Компютерна азбука. Основи компютерної грамотності») // Розкажіть онуку. - 2003. - №34. - С. 37-41.

34. Пейперт С. Переворот в сознании: Дети, компьютеры и плодотворные идеи. - М.: Педагогика, 1989. - 221 с.

35. Семенов А.Л., Рудченко Т.А., Щеглова О.В. Информатика. 1 кл.: 1-4. Ч. 1. - М.: Просвещение, Институт новых технологий образования, 2001. - 28 с.

36. Семенов А.Л., Рудченко Т.А., Щеглова О.В. Информатика. 1 кл.: 1 - 4. Ч. 2. - М.: Просвещение; Институт новых технологий образования, 2001. - 36 с.

37. Смалько О.А. Використання компютера на уроках математики в школі. Методичні рекомендації. - К., 2000. - 118 с.

38. Співакоаський О.В. Концепція викладання інформатики в школі // Компютер у школі та сімї. - 2003. - №3. - с. 18-20.

39. Стефанов. С. Създаване на детски вестник в IV клас, сп. // Начално образование. - 2000. - №2. - С. 52-57.

40. Шафрин Ю.А. Информационные технологии. - М.: Лаборатория Базовых Знаний, 1998. - 303 с.

Размещено на .ru

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?