Розвиток творчих здібностей майбутнього вчителя музики в процесі вокальної підготовки - Дипломная работа

бесплатно 0
4.5 161
Розвиток творчих здібностей крізь призму вокальної підготовки. Компонентна структура творчих здібностей майбутніх фахівців. Методи розвитку студентів-вокалістів музично-педагогічних груп Лебединського педучилища. Вербалізація змісту вокальних творів.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
На сучасному етапі розбудови незалежної України гостро постає проблема кардинальних обґрунтованих змін у теорії та практиці шкільної освіти,пошуку та втілення нових шляхів і методів інтелектуалізації та гуманітаризації навчально-виховного процесу, що вимагає високої педагогічної культури, методичної майстерності і творчого мислення від майбутнього вчителя. Особливого значення це набуває у процесі фахової підготовки майбутнього вчителя музики у звязку з різноманітністю та комплексністю його професійної діяльності. Під різними кутами зору вивчається проблема розвитку творчих здібностей у контексті фахової підготовки майбутніх вчителів музики, зокрема : в аспекті висвітлення методичних основ розвитку музично-виконавського мислення у процесі інструментальної підготовки (Н. Соціально-педагогічна значущість проблеми розвитку творчих здібностей у майбутніх вчителів музики та її недостатня теоретична й методична розробка обумовили актуальність дослідження та були підставою для визначення його теми : «Розвиток творчих здібностей майбутнього вчителя музики в процесі вокальної підготовки». Мета дослідження : виявити, науково обґрунтувати та експериментально перевірити методи та прийоми розвитку творчих здібностей майбутнього вчителя музики в процесі вокальної підготовки.Конкретизуючи категорію «творчі здібності», вважаємо за доцільне розглянути такі базові поняття як «творчість» і «здібності». Він стверджує, що : здібності - це індивідуально-психологічні особливості, які відрізняють одну людину від іншої ; здібності - це не просто будь-які індивідуальні особливості, а саме ті, які набувають провідного значення для успішного виконання тієї чи іншої діяльності ; здібності не зводяться до суми знань, умінь та навичок, вони сприяють їх формуванню [124, с. Філософія обґрунтовує методологічну основу творчості, визначає її різні види ; соціологія досліджує вплив середовища на розвиток творчої особистості ; психологія розглядає процес творчості, сутність творчої діяльності, методи вивчення творчості та її компонентів ; педагогіка вивчає методи та умови формування творчості (В. В філософії кінця 19-20 ст. творчість розглядається передусім в його протилежності до механічно-технічної діяльності ; протиставляється технічному раціоналізму творче природне єство ; підкреслюється духовно-особистісна сутність творчості [135, с. Це перш за все такі, як : обєктивна необхідність творчої діяльності для реального прогресу суспільства, охоплення творчістю всіх сфер людської життєдіяльності ; соціальна і особистісна значущість і прогресивність творчої діяльності (антисоціальна діяльність у будь-якій, навіть творчій, формі - це варварство) ; наявність обєктивних (соціальних і матеріальних) умов для творчості ; наявність субєктивних (особистих творчих здібностей, умінь, позитивних мотивів) передумов для творчості ; наявність діалектичного протиріччя і конкретизація його у творчій задачі ; новизна і оригінальність процесу або результату ; розвиток особистості (її творчих здібностей і мотивуючої сфери) в процесі творчої діяльності [66, с.Опрацювання наукових джерел з проблеми розвитку дозволило сформулювати такі висновки : - дослідниками ретельно вивчається проблема розвитку творчих здібностей, що активізує наукову думку в галузі вокальної педагогіки з визначеного питання ; вивчення та аналіз особливостей та педагогічних можливостей вокальної підготовки студентів музично-педагогічних закладів доводить її унікальність як засобу розвитку творчих здібностей майбутніх учителів музики, оскільки вона забезпечує особистісно-орієнтований простір навчання кожного студента, передбачає емоційну насиченість навчальних занять, розвиток вокальної техніки на основі урахування природних задатків особистості, втілення умінь творчої інтерпретації музичних творів, усвідомлення значення творчого саморозвитку в процесі розвитку здатності до творчої діяльності ;Афанасьєв можливість функціонування системи визначає «за певної внутрішньої її організації, наявність функціональних характеристик системи в цілому та її окремих компонентів, а також наявності комунікативних властивостей системи (взаємодія із середовищем, іншими субєктами, суперсистемами, наслідування минулого й майбутнього в системі та її компонентах» [14, с. Аналіз досліджуваного феномена в теорії та практиці підготовки майбутніх фахівців дозволив структурувати творчі здібності майбутнього вчителя музики в контексті вокальної підготовки в єдності таких компонентів, як: мотиваційного, технологічного, креативного. Необхідність виділення цього компоненту повязана з тим, що мотивація розвитку творчих здібностей з метою забезпечення ефективності вокально-педагогічної діяльності майбутнього вчителя музики є досить складним утворенням, яке вміщує різноманітні види спонук : власне мотиви, інтереси, потреби, прагнення, цілі установки, що обумовлюють вибір ним психолого-педагогічних, методичних та фахово-технологічних дій. З огляду на вище окреслені позиції науковців, виконавська інтерпретація вокального твору майбутн

Вывод
Опрацювання наукових джерел з проблеми розвитку дозволило сформулювати такі висновки : - дослідниками ретельно вивчається проблема розвитку творчих здібностей, що активізує наукову думку в галузі вокальної педагогіки з визначеного питання ;

- вивчення та аналіз особливостей та педагогічних можливостей вокальної підготовки студентів музично-педагогічних закладів доводить її унікальність як засобу розвитку творчих здібностей майбутніх учителів музики, оскільки вона забезпечує особистісно-орієнтований простір навчання кожного студента, передбачає емоційну насиченість навчальних занять, розвиток вокальної техніки на основі урахування природних задатків особистості, втілення умінь творчої інтерпретації музичних творів, усвідомлення значення творчого саморозвитку в процесі розвитку здатності до творчої діяльності ;

- теоретичне вивчення та узагальнення наукових джерел з проблеми дослідження дало змогу визначити здібності як індивідуально-психологічні відмінності між людьми, що забезпечують успішність виконання тієї чи іншої продуктивної діяльності, сприяючи формуванню навичок та вмінь ;

- творчі здібності майбутніх вчителів музики в нашому дослідженні інтерпретуються як система особистісних утворень, що забезпечує ефективність нетрадиційного, оригінального здійснення музично-педагогічної діяльності ; реалізація творчих здібностей майбутніх фахівців передбачає найвищу концентрацію його духовних сил, емоцій, почуттів, уяви, фантазії, інтелекту ;

- науковий аналіз проблеми розвитку творчих здібностей сприяв обґрунтуванню особливостей їх прояву у музичній діяльності через мотивацію, когнітивну, діяльнісну сфери та тлумаченню творчих здібностей майбутніх вчителів музики в контексті вокальної підготовки як цілісної системи особистісних утворень, які спонукають до нетрадиційного пошуку, усвідомленого пізнання явищ вокального мистецтва, набуття вокально-

52 виконавських умінь з метою успішного здійснення вокально-педагогічної діяльності ;

- на основі концептуальних положень науковців щодо здійснення творчої діяльності в сфері музичної педагогіки ми дійшли узагальнення про те, що розвиток творчих здібностей майбутніх вчителів музики в процесі вокальної підготовки передбачає : набуття системи знань в галузі вокального мистецтва, що формує певний тезаурус та рівень художнього світогляду ; реалізацію художньо-технологічних настанов, що сприяє формуванню та накопиченню умінь та навичок вокально-виконавської діяльності та підвищенню професійного рівня майбутніх учителів ; здійснення безпосередньо вокально-виконавської діяльності, що забезпечується введенням до репертуару різножанрових творів, кращих зразків світового вокального мистецтва з урахуванням педагогічної спрямованості майбутньої роботи.

Вивчення та розкриття теоретичних основ розвитку творчих здібностей дають підстави для визначення і обґрунтування компонентної структури, критеріїв і показників досліджуваного феномену та розробки на цій основі методів діагностики і розвитку творчих здібностей майбутніх вчителів музики

53

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?