Розвиток творчих здібностей дошкільників засобом художньої літератури - Дипломная работа

бесплатно 0
4.5 132
Розгляд специфіки навчально-виховної діяльності в галузі формування творчих здібностей особистості. Основні форми і методи роботи педагога сучасного дошкільного навчального закладу щодо розвитку творчого потенціалу дитини засобом художньої літератури.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Її стрижнем є розвиваюча, культуротворча домінанта, виховання здатної до самоосвіти і саморозвитку особистості, яка вміє використовувати набуті знання і вміння для творчого розвязання проблем, критично мислити, опрацьовувати різноманітну інформацію, прагне змінити на краще своє життя і життя своєї країни. Нові тенденції розвитку суспільства, які відбуваються в Україні на рубежі XX та XXI століть, обумовлюють потребу у формуванні діяльних, інтелектуально розвинутих, творчо активних громадянах, здатних відроджувати духовний потенціал нації, нарощувати економічну могутність держави. Сучасні дослідження відносять книжку і читання до агентів соціалізації, оскільки за допомогою читання людина "входить у культуру", розуміє, які події можуть з нею відбутися і як можна вийти з певної життєвої ситуації. Крім того, книжка допомагає дитині оволодіти мовленням - ключем до пізнання оточуючого світу природи, речей, людських відносин, бо, як відомо, читання є одним із чотирьох видів мовленнєвої діяльності людини [26]. Саме тому в суспільстві гостро постає проблема літературної освіти дітей, формування в них умінь повноцінної читацької діяльності, а звідси - і проблема готовності дошкільних навчальних закладів, родини, батьків і вихователів до роботи з дитячою книжкою, до розвитку в дітей стійкого інтересу до літератури, читання, формування в них початкових уявлень про роль книжки в житті людини і потреби жити з книжкою, спілкуватися з нею.Тому завдання вихователя не тільки виявляти, розвивати таких дітей, а й привернути увагу до них науковців, психологів, друзів, колег, батьків. Розвиток творчих здібностей необхідно розпочинати з ранніх років, враховуючи наявні нахили дитини. Українська дошкільна освіта потребує переосмислення мети навчання і виховання, провідних методологічних принципів, змісту, форм організації навчально-виховного процесу, критеріїв його ефективності. Ряд наукових педагогічних досліджень підтвердили, що забуття принципу природовідповідності і заміна його модерними концепціями стали причиною кризи в педагогічних системах багатьох інших країн світу. Виявивши причину ослаблення здоровя дітей, погіршення моральності і психічної неврівноваженості, педагоги цих країн не побоялися визнати свої помилки і спішним порядком повертаються до старої, перевіреної класичної педагогіки.Дуже часто в повсякденній свідомості творчі здібності ототожнюються зі здібностями до різних видів художньої діяльності, з умінням красиво малювати, складати вірші, писати музику і тощо. На даний момент світовою психологією були здійснені фундаментальні дослідження з вивчення механізмів творчості. Основними характеристиками творчого процесу, на погляд більшості науковців, є: з одного боку, здатність по-новому побачити стандартну ситуацію, а з іншого боку, мати здатність вирішити проблему нетрадиційним способом. Здібності являють собою високий рівень розвитку загальних і спеціальних знань, умінь і навичок, що забезпечують успішне виконання людиною різних видів діяльності. Надалі, до здібностей емоційно спілкуватися додається, розвиваючись на її базі, здібність розуміти стан, вгадувати наміри і пристосовувати свою поведінку до настрою інших людей, засвоювати і випливати в спілкуванні з ними визначеним соціальним нормам.Комплекс питань, повязаний із визначенням змісту роботи, завдань, форм, методів, прийомів ознайомлення дошкільників із художньою літературою розглянуто в працях Богуш А., Н. Виготський убачав завдання ознайомлення дошкільників з літературою в тому, щоб розкрити перед ними світ словесного мистецтва, закласти практичну, сенсорно-емоційну основу повноцінного сприймання і розуміння художньої літератури [7]. Вчасно розпочата систематична робота з метою формування у вихованців ДНЗ здатності сприймати й розуміти твір художньої літератури допоможе їм подолати труднощі літературної освіти в початковій школі,повязані з переходом на новий тип сприймання літератури (самостійне читання). Крім того, в дошкільному віці закладаються підвалини повноцінної читацької діяльності дітей, відбувається практичне засвоєння ними відомостей про основні засоби художнього зображення в літературі. Узагальнено можна сформулювати такі завдання: Виховувати в дітей інтерес до художньої літератури, здатність до цілісного сприймання творів різних жанрів; забезпечити засвоєння ними змісту літературних творів та емоційний відгук на них;Ознайомлення з художньою літературою розширює кругозір дитини, емоційно збагачує її пізнавальну діяльність, розвиває здатність давати відгук на яскраву, образну мову. Дітей слід знайомити з різними жанрами художньої літератури - з оповіданням, казкою, віршем, байкою. Діти навчаються розповідати казку, розповідь, виразно читати вірш, короткий прозовий текст, байку, потішку, ритмічно промовляти веселий ігровий вірш-жарт. У розповіді, в переказі, у виразному виконанні віршів, байок, творів фольклору відбувається збагачення мовлення дітей зразками засобів художньої літератури. Художня література вчить бути громадянином, даючи

План
Зміст педагог дошкільний творчий художній

Вступ

Розділ 1. Суспільно-економічні та психолого-педагогічні передумови необхідності розвитку творчих здібностей особистості

1.1 Соціальні передумови становлення гармонійно розвиненої особистості та завдання освіти у процесі творчого розвитку дитини

1.2 Педагогічні умови та специфіка розвитку творчих здібностей дітей дошкільного віку

1.3 Роль художньої літератури у розвитку творчих здібностей дітей

Розділ 2. Прикладні аспекти розвитку творчих здібностей дошкільників засобом художньої літератури

2.1 Практичні аспекти ознайомлення дітей дошкільного віку з художньою літературою

2.2 Інноваційні технології у роботі з художньою літературою і ДНЗ

2.3 Засоби формування у дошкільників творчих здібностей

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?