Розвиток сучасного адміністративного судочинства й адміністративної юстиції України - Доклад

бесплатно 0
4.5 159
Генеза та розвиток сучасного адміністративного судочинства. Формування інституту адміністративної юстиції та нормативно-правові акти. Вищий адміністративний суд України і чинне національне законодавство. Аналіз роботи судів загальної юрисдикції.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Безпосереднє формування та розвиток сучасного адміністративного судочинства й адміністративної юстиції України повязується із проголошенням державного суверенітету України та створенням незалежної української держави - України - шляхом прийняття Декларації про державний суверенітет України (16 липня 1990 року) та Акту проголошення незалежності України (24 серпня 1991 року). Безумовно, ці нормативно-правові акти здійснення адміністративного судочинства не врегульовували, однак їх значущість для розвитку адміністративного судочинства визначається тим, що ними Україна проголошувалася незалежною, самостійною, демократичною державою; віднині на її території набирали чинності виключно Конституція і закони України; державна влада в Республіці здійснювалася за принципом її розподілу на законодавчу, виконавчу та судову; були розроблені основи для підготовки і прийняття Конституції та законів України. Закріплення в Основному Законі України правила «кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб» та поширення юрисдикції судів на всі правовідносини, що виникають у державі (ст.ст. 1 КАС України, цей кодекс визначив повноваження адміністративних судів щодо розгляду справ адміністративної юрисдикції, порядок звернення до адміністративних судів і порядок здійснення адміністративного судочинства. Подальше формування інституту адміністративної юстиції повязане зі створенням системи адміністративних судів України, які власне і здійснюють у державі адміністративне судочинство.З КАС України) тлумачиться як діяльність адміністративних судів щодо розгляду і вирішення адміністративних справ у порядку, встановленому цим кодексом. Так чи інакше зміст адміністративного судочинства повязується із процесуальною діяльністю адміністративних судів щодо адміністративно-правових спорів. Судочинство в сучасній українській та російській мовах розуміється як: 1) форма реалізації судової влади; 2) процесуальна форма здійснення правосуддя, діяльність суду (Шемшученко); 3) провадження й вирішення справи судом, один із засобів здійснення судової влади (Бессарабов). Захарової, правосуддя здійснюють суди шляхом: - розгляду й вирішення у судових засіданнях цивільних справ щодо спорів, захисту прав і законних інтересів фізичних і юридичних осіб, держави; Судом, уповноваженим здійснювати адміністративне судочинство, є адміністративний суд, система, структура та повноваження яких закріплені указами Президента України «Про Апеляційний суд України.Пилипчук звертає увагу на те, що суддів, як і раніше, надзвичайно турбує пропозиція про суцільну спеціалізацію судової системи. На його думку, видається логічним створення спеціалізованих адміністративних палат у місцевих і апеляційних господарських та загальних судах, які розглядатимуть справи як адміністративні суди, причому касаційною інстанцією залишатиметься Вищий адміністративний суд України [24, с. А Головне науково-експертне управління Верховної Ради України зазначило, що прийняттям цього законопроекту буде на законодавчому рівні забезпечено реалізацію проголошеного статтею 55 Конституції України права фізичної особи щодо судового захисту своїх прав і свобод. Деякі науковці зазначають, що адміністративні суди можуть надавати захист не лише публічним, а й цивільним правам, які було порушено субєктом владних повноважень; категорія «спір про право», на їх думку, не повинна бути підставою для звуження на практиці компетенції адміністративних судів, що визначена КАС України [14, c. У порядку ж КАС (а раніше - глави 31-А ЦП К 1963 р.) судами розглядаються також спори про право, але які виникають з інших, а саме: адміністративних, конституційних і фінансових правовідносин, і вести мову про те, що зі створенням адміністративних судів останні почали вирішувати адміністративні позови як спори про право з усіма процесуальними гарантіями позивача, підстав немає.

Список литературы
1. Авер "янов В., Лук "ЯНЕЦЬД. Кодекс адміністративного судочинства України: необхідність і шляхи усунення концептуально-понятійних вад // Право України. - 2006. - № 3. - С. 11.

2 Адміністративна Юстиція: Європейський досвід і пропозиції для України / автори-упорядники І.Б. Коліушко, Р.О. Куйбіда. -К. : Факт, 2003. - 536 с.

3. Алиэскеров М.А. Виды гражданского судопроизводства и исполнительное производство // Государство и право. 2007- № 4. - С. 28.

4. Аналіз роботи судів загальної юрисдикції у 2003 р. (за даними судової статистики); Аналіз роботи судів загальної юрисдикції в 2004 р. (за даними судової статистики); Аналіз стану здійснення судочинства судами загальної юрисдикції в 2005 р. (за даними судової статистики); Стан здійснення судочинства судами загальної юрисдикції в 2006 р. (за даними судової статистики); Стан здійснення судочинства судами загальної юрисдикції у 2007 р.; Аналіз роботи судів загальної юрисдикції у І півріччі 2008 р. (за даними судової статистики) [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховного Суду України. - Режим доступу: .

5. Анпілогов О.В. Захист прав та свобод громадянина прокурором в адміністративному судочинстві: монографія / Анпілогов О.В. - К. : Видавничий Дім «ІН Юре», 2008. - 168 с.

6. 1 Бідей О. Проблеми популяризації адміністративної юстиції як головного інструмента захисту прав і свобод особистості // Право України. - 2008. - № 5. -С, 37.

7. Бідей О. Цит. праця. - С. 37.

8. Кворума не хватило // Юридическая практика. - 2009. - № 16 (591), 21 апреля 2009 года.

9. Коліушко І. Адміністративні суди : для захисту прав людини чи інтересів держави? / І. Коліушко Р. Куйбіда // Право України. - 2007. - №3. С. 3-8.

10. Коліушко І., Куйбіда Р, Адміністративні суди: для захисту прав людини чи інтересів держави? // Право України. - 2007. - № 3. - С. 6;

11. Колиушко И. Реформирование судов «заговорили»: О текущей ситуации и перспективах реформирования системы правосудия // Юридическая практика. -2009. - 28 апреля.

12. Колпаков В. К. Адміністративни відповідальність: навч. посіб./ Колпаков В.К. : Юрінуом Інтер, 2008. - 256 с. - Бібліогр.: с. 247 - 254.

13. Константин О. Субєктивні публічні права як обєкт забезпечення адміністративним судочинством // Право України. - 2006. - № 8. -С. 96.

14. Куйбіда Р. Межі адміністративної юрисдикції: спірні питання // Юридичний вісник України. - 2007. - № 25.

15. Лист Голови Верховного Суду України В .Т. Маляренка Президенту України Ющенку В.А. // Вісник Верховного Суду України. - 2006. -№ 6 (70). - С. 7.

16. Николаева Л.А. Административная юстиция и административное судопроизводство : зарубежный опыт и росийские традициии : Сборник / Л.А. Николаева, Л.К. Соловьева. -СПБ : Издательство Р. Асланова «Юридический ценрт Пресс», 2004. - 332.

17. . Основи адміністративного судочинства та адміністративного права / Навч. посібник / За заг. редакцією Куйбіди P.O., Шишкіна В.І. - К., 2006. - С. 18-19.

18. Основи адміністративного судочинства та адміністративного права / Навч. посібник. ~- С. 16.

19. Пасенюк О., Корнута Р. До питання природи субєктивного публічного права // Право України. - 2008. - № 8. - С. 58.

20. Пасенюк О. Спроектоване нове юрисдикційне протистояння // Судовий випуск. Юридична практика. - 2008. - 28 жовтня.

21. Про Апеляційний суд Украіни, Касаційний суд України та Вищій адміністративний суд України : Указ Президента України. - 2002. - №40. - ст.. 1856

22. Про концептуальні засади подальшого здійснення судової реформи в Україні: Доповідь голови Ради суддів України .П. Пилипчука під час другої частини VIII позачергового зїзду суддів України 7 грудня 2007 року // Вісник Верховного Суду України. - 2007. - № 12 (88). - С. 9-14.

23. Про стан здійснення судочинства адміністративними судами: Постанова спільного засідання Президії Верховного Суду України та президії Ради суддів України від 3 квітня 2009 року №. 7 // Вісник Верховного Суду України. - 2009. - № 4 (104). - С. 15-23.

24. Самсін І. Побудова української моделі адміністративного судочинства: теоретике)- практичні проблеми // Право України. - 2006. - № 10. - С. 7.

Размещено на .ru

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?