Розвиток історичної пропедевтики в українській школі - Автореферат

бесплатно 0
4.5 99
Ретроспективний конструктивно-критичний аналіз генезису й результатів розвитку шкільної історичної пропедевтики в Україні як складової шкільної історичної освіти. Визначення можливості використання нагромадженого позитивного досвіду в сучасних умовах.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М.П.У дисертаційному дослідженні розроблено періодизацію розвитку початкової історичної освіти, проаналізовані шляхи генези змісту й практики шкільної історичної пропедевтики, визначено сутність поняття “історична пропедевтика”, структурні компоненти та принципи, згідно яких на різних етапах шкільництва укладалися початкові курси історії, узагальнено сучасні тенденції у розвитку початкових курсів історії, що дозволить прогнозувати подальше майбутнє історичної пропедевтики. На основі тривалого педагогічного спостереження систематизовано класифікацію уроків із початкових курсів історії за типологічними й видовими ознаками, розроблено навчально-методичне забезпечення сучасного пропедевтичного курсу історії України для загальноосвітньої школи; обґрунтовано доцільність використання навчально-методичних комплексів з історичної пропедевтики; до наукового обігу введено нові документи, історичні факти, які дають можливість створити цілісне уявлення про розвиток шкільної історичної пропедевтики. Анализ развития исторической пропедевтики в украинской школе позволил выделить ее пять основных периодов: І-й - XVIII в.: становление начального исторического образования и пропедевтических курсов; ІІ-й - ХІХ в.: формирование начального исторического образования и пропедевтических курсов как составных школьного исторического образования; ІІІ-й - 1900-1920 гг.: формирование начального исторического образования как составной части школьного исторического образования в условиях возрождения Украинского государства и национальной школы: а) 1900-1917 гг. историческая пропедевтика как учебная дисциплина украинской национальной школы; IV-й - 1920 - 1991 гг.: развитие начального исторического образования в условиях советской школы: а) 1920 - начало 1930-х - развитие начального исторического образования в период становления советской власти; б) 1934 - конец 1960-х - функционирование исторической пропедевтики в начальной школе; начало 1970-х - 1991 г. В современной украинской школе историческая пропедевтика функционирует на двух уровнях: І-й - начальная школа, где исторические знания получают на уроках чтения и интегрированных курсов; ІІ-й - основная школа, где изучается начальный курс “история Украины”.Це стосується теоретичного обґрунтування мети і завдань навчання історії, обсягу і змісту шкільних курсів, системи основних понять та методики їх формування, розвитку особистості учня на уроках історії. З одного боку, це глобальні зміни, повязані з новою інформаційною ситуацією, що склалася на початку ХХІ ст. внаслідок технологічної та інформаційної революції й прискоренням інтеграції України у світове співтовариство, пошуком нею власного місця у багатовимірному сучасному світі, з іншого - із новими підходами виховання особистості, розбудовою національної системи освіти в умовах державотворення. Для правильного розуміння й вирішення проблем, що виникають у звязку з викладанням пропедевтичного курсу історії, конче необхідний аналіз, узагальнення та творче осмислення й використання досвіду, нагромадженого за весь період розвитку шкільної освіти України. Сьогодні поки що відсутні узагальнюючі роботи, які дали б відповідь на ряд запитань стосовно розвитку історичної пропедевтики: на якому етапі шкільної історичної освіти сформувалися пропедевтичні курси; за якими принципами здійснювався відбір історичного матеріалу до початкових курсів, як змінювалися ці принципи і які фактори на них впливали; на яких ступенях школи впроваджувалися пропедевтичні курси; яке місце в курсах належало вивченню краєзнавчого матеріалу; як змінювався курс та методика його викладання. Таким чином, важливість дослідження історичної пропедевтики як складової шкільних курсів історії, її недостатня теоретична вивченість, необхідність у подальшому розвитку змісту та методики викладання сучасного курсу історії, формування основ історичної свідомості, що є складовою національного виховання, визначили вибір теми наукового дослідження: “Розвиток історичної пропедевтики в українській школі ”.У першому розділі “Формування історичної пропедевтики в навчальних закладах України у XVIII-ХІХ ст.” зясовано стан наукової розробки проблеми, обґрунтовано наукову періодизацію історичної пропедевтики, проаналізовано розвиток початкових курсів історії та методику їх викладання у XVIII та ХІХ ст. Керуючись сучасною науковою періодизацією розвитку вітчизняної школи та педагогічної науки, враховуючи розвиток історичної освіти та реформування освітньої галузі в цілому, в дисертації обґрунтовані такі основні періоди в генезисі історичної пропедевтики: п е р ш и й - XVIII ст.: становлення початкової історичної освіти та пропедевтичних курсів; д р у г и й - ХІХ ст.: формування початкової історичної освіти та пропедевтичних курсів як складової шкільної історичної освіти; третій - 1900-1920 рр.: формування початкової історичної освіти та історичної пропедевтики в умовах відродження Української держави та національної школи.

План
2. Основний зміст дисертації

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?