Розвиток соціально-етичного маркетингу в Україні - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 91
Сутність поняття соціально-етичного маркетингу. Роль цієї концепції для бізнесу. Аналіз впровадження соціально-етичного маркетингу в діяльність торговельно-розважальних центрів Києва. Шляхи вдосконалення заходів соціально-етичного маркетингу ТРЦ Києва.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Сучасний етап розвитку світової економіки та міжнародних відносин характеризується ринковою трансформацією національних економік, входження країн до системи світових господарських звязків зумовлює необхідність перегляду концепцій маркетингу, зокрема ролі соціально-етичного маркетингу з урахуванням світового досвіду та національних особливостей країн. Особливо актуальною є проблема реалізації соціально-етичного маркетингу, яка вирішує суперечності між маркетинговою діяльністю бізнес-структур і суспільними інтересами, нестримним стимулюванням попиту і потребами раціонального споживання. Котлера [9] здійснено комплексну характеристику соціально-етичного маркетингу (societal marketing), його основи та механізму реалізації. Однак у подальших дослідження така комплексність відсутня, оскільки характеризуються лише окремі напрямки соціально-етичного маркетингу. Розширення соціальних функцій маркетингу в процесі становлення постіндустріального суспільства визначає щораз більший інтерес науковців до аналізу цього соціального феномена.Більшість дослідників однозначно відкидає технологічне розуміння соціального маркетингу, у межах якого соціальність просто тлумачиться як використання технологій маркетингу в соціальних сферах. Відкинуто й спроби визначити соціальний маркетинг як певну функціональну специфіку маркетингу. Цей стан (по суті відповідає концепції розширення маркетингу чи соціально-етичного маркетингу) Ламбен називає менеджментом, орієнтованим на ринок. Традиційні аспекти соціального маркетингу і далі досліджують у межах маркетинг-менеджменту, що виник наприкінці 1950-х - напочатку 1960-х рр. і ґрунтується на аналітичному підході до маркетингу та розумінні його як управлінської форми організації виробництва через реалізацію функцій аналізу, планування та контролю і в цілому - концепції «маркетинг-мікс». Тож термін «соціальність» щодо маркетингу застосовується передусім для встановлення системного звязку понять «маркетинг» і «соціум» в умовах, коли маркетинг перетворюється на системотворчий фактор щодо процесу становлення постіндустріального суспільства.Наступний не менш важливий прояв етичного маркетингу який ми розглянемо буде саме наявність на території торговельно - розважальних центрів інформаційного бюро або пункту. Даний прояв етичного маркетингу є досить важливим, оскільки, наявність інформаційного пункту в будь-якому з торговельно - розважальних центрів дає змогу кожному з відвідувачів дізнатись будь-яку інформацію щодо ТРЦ, вирішити певні проблеми, що можуть зявитися у відвідувачів без особливих проблем та з економією часу. Дине явище також є позитивним саме для адміністрації кожного з торговельно - розважальних центрів, оскільки, якщо у відвідувача зявитися будь - яка проблема, то керівництво може негайним чином її вирішити і без всяких письмових скарг в письмовому вигляді або через вебсайт (чи різноманітні форму) з боку незадоволеного споживача. Даний прояв етичного маркетингу є досить важливим, оскільки наявність інформаційного пункту в будь-якому з торговельно - розважальних центрів дає змогу кожному з відвідувачів орієнтуватись на території ТРЦ та почувати себе більш впевнено як відвідувач, а це поведе за собою вже не поодиноке відвідування в майбутньому З аналізованих торговельно - розважальних центрів можна виділити тільки три, що не зовсім дотримуються певних правил під час представлення знижок для споживачів, - це є ТРЦ «Dream Town», «Більшовик» та «Арена Сіті».Новостворена українська продукція поки, що орієнтована на задоволення потреб споживача, а лише деяка її частина відповідає вимогам соціально-етичного маркетингу і є конкурентоспроможною на світовому ринку. Високо конкурентною на світових ринках є високотехнологічна українська продукція (ракети, космічні обєкти), продукція металургії, легкої і харчової промисловостей, а інші галузі економіки залишаються бажати кращого, сюди ж можна і віднести діяльність торговельно-розважальних центрів столиці України. Найвищої ефективності роботи на ринку може досягнути лише те підприємство, яке працює на основі соціально-етичного маркетингу. Мета незалежно від форми власності та асортименту продукції, полягає у менеджменті попитом споживачів з урахуванням можливостей підприємства та ситуації на ринку. Торговельні підприємства мають відповідати міжнародним стандартам соціальної відповідальності бізнесу (стандарт SA 8000, стандарти серії АА 1000, стандарт GRI, проекту стандарту серії ISO 26000, стандарти Саншайнз надання корпоративних звітів для зацікавлених сторін), високим рівнем фінансового, кадрового, виробничого, інноваційного, економічного потенціалів, відповідальна ділова практика, високий рівень конкурентоспроможності підприємства.

План
Зміст соціальний етичний маркетинг

Вступ

1. Сутність поняття соціально-етичного маркетингу

2. Аналіз впровадження соціально-етичного маркетингу в діяльність торговельно-розважальних центрів м. Києва

3. Шляхи вдосконалення заходів соціально-етичного маркетингу ТРЦ Києва

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

Вывод
Розвиток ринкових відносин в Україні базується на поступовій зміні однієї концепції іншою, але чіткої межі в цьому переході не існує. Новостворена українська продукція поки, що орієнтована на задоволення потреб споживача, а лише деяка її частина відповідає вимогам соціально-етичного маркетингу і є конкурентоспроможною на світовому ринку. Високо конкурентною на світових ринках є високотехнологічна українська продукція (ракети, космічні обєкти), продукція металургії, легкої і харчової промисловостей, а інші галузі економіки залишаються бажати кращого, сюди ж можна і віднести діяльність торговельно-розважальних центрів столиці України.

Найвищої ефективності роботи на ринку може досягнути лише те підприємство, яке працює на основі соціально-етичного маркетингу. При цьому на підприємстві, з будь-якою формою власності, повинна бути створена служба маркетингу. Функціональні обовязки передбачають формування певної мети, задач, умов, пріоритетів та принципів маркетингу.

Мета незалежно від форми власності та асортименту продукції, полягає у менеджменті попитом споживачів з урахуванням можливостей підприємства та ситуації на ринку. Визначившись з асортиментом, на основі вивчення попиту, потрібно налагодити виробництво та збут цих товарів, відповідно до сучасних технологій та вимог екологічної безпеки.

Умови - чітка система планування і управління підприємством.

Пріоритети - цивілізовано отриманий і обґрунтований прибуток як головний орієнтир господарської діяльності.

Принципи - підприємство, яке працює за концепціями маркетингу, повинно випускати високоякісну продукцію, користуватися гнучкими цінами, вміти працювати в умовах конкуренції, використовувати рекламу.

Сучасне підприємство та його керівництво для ефективної роботи на внутрішньому та зовнішньому ринках повинні враховувати маркетингове середовище.

Торговельні підприємства мають відповідати міжнародним стандартам соціальної відповідальності бізнесу (стандарт SA 8000, стандарти серії АА 1000, стандарт GRI, проекту стандарту серії ISO 26000, стандарти Саншайнз надання корпоративних звітів для зацікавлених сторін), високим рівнем фінансового, кадрового, виробничого, інноваційного, економічного потенціалів, відповідальна ділова практика, високий рівень конкурентоспроможності підприємства.

Основними факторами впливу на практику соціально-етичного маркетингу в Україні є структура економіки, іноземні інвестиції, неефективна система соціального захисту, відсутність інституційної підтримки, трудове законодавство.

Впровадження компаніями принципів соціально-етичного маркетингу підвищує конкурентоздатність бізнесу, укріплює нематеріальні активи (бренд, мотивацію працівників, їх лояльність), знижує ризики при продажі бізнесу, збільшує вартість бізнесу при виході на міжнародні ринки капіталу.

Негативним фактором, що гальмує розвиток благодійності та впровадження принципів соціально-етичного маркетингу є відсутність законодавчого стимулювання подібної діяльності. Для великих компаній цей фактор менш відчутний, оскільки благодійність стала частиною їх іміджу. Однак середні та малі компанії займались би благодійністю значно більше знаючи, що отримають податкові преференції.

Необхідним є підвищення соціальної відповідальності в Україні шляхом поглиблення конституційної та політичної відповідальності держави, органів державної влади та службових осіб, за реалізацію функцій держави та виконання службових обовязків покращення державної соціальної політики, яка безпосередньо впливає на якість суспільного життя.

Соціальні проблеми сучасного українського бізнесу можна вирішити шляхом його реструктуризації на основі принципів, що закладено в соціально-етичній концепції маркетингу. Крім того необхідною є організаційна, функціональна, інформаційна та маркетингова трансформація бізнесу з використанням інновацій, спрямованих на реалізацію його соціальної місії. При цьому місія діючих підприємств повинна змінитися з врахуванням соціально-етичних норм та стандартів.

Список литературы
1. Багоццы Р. Маркетинг как обмен / Классика маркетинга. - СПБ.: Питер, 2001. - С. 49-62.

2. Ламбен Ж.-Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок / Пер с англ., Под ред. В.Б. Колчанова. - СПБ.: Питер, 2004.

3. Тульчинский Г.Л., щековая Е.Л. Менеджмент в сфере культуры. - СПБ.: Лань, 2003.

4. Маркетинг / Под ред. А.Н. Романова. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ. - 1996.

5. Hakansson H. International Marketing and Purchasing of Industrial Goods. - N. Y: Wiley, 1982.

6. Бейкер М.Дж. Маркетинг - философия или функция? / Теория маркетинга / Под ред. М. Бейкера. - СПБ.: Питер, 2002. - С.13-40.

7. Классика маркетинга. - СПБ.: Питер, 2001. - 752 с.

8. Бейкер М. Дж. Будущее маркетинга / Теория маркетинга / Под ред. М. Бейкера. - СПБ.: Питер, 2002. - С. 411-443.

9. Жарлінська Р.Г. Роль соціально-етичного маркетингу в сучасному бізнесі / Р.Г. Жарлінська, О.П. Янчик, І.О. Кудирко.

10. Короткова Т.Л. Социальная роль маркетинга как философии бизнеса / Т.Л. Короткова // Практический маркетинг. - 2006. - № 8. - С.2-6.;

11. Дубовик Т.В., Бучацька І.О. Соціально-етичний маркетинг підприємств//Держава та регіони - 2011.- №3

Веб - ресурси : 12.

13.

14.

15.http://intkonf.org/k-e-n-zharlinska-r-gyanchik-o-p-kudirko-i-o-rol-sotsialno-etichnogo-mar ketingu-v-suchasnomu-biznesi/.

16. http://skymall.ua

17. dreamtown.at.ua

18. trc-bolshevik.com

19. karavan.com.ua/

20. aladdin.ua

21. magelan.ua

22. arena-city.com

23. www.komod.co.ua

Размещено на .ru

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?