Розвиток професійної ідентичності у студентів-вчителів початкових класів під час навчання у ВНЗ - Статья

бесплатно 0
4.5 178
Основні характеристики процесу особистісної зміни. Переваги соціально-психологічного тренінгу (активного методу групової діяльності) здатного розкрити та розвинути особистісний потенціал студентів як необхідної умови становлення їх професіоналізму.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Проведений аналіз дисертаційних досліджень, свідчить про недостатню сформованість та нерівномірність розвитку визначених компонентів професійної ідентичності студентів-вчителів початкових класів, що обумовлено специфікою традиційного процесу навчання. Оскільки професійна ідентичність забезпечує ефективне професійне становлення та самореалізацію фахівця, необхідність здійснення відповідних заходів щодо її розвитку є очевидною. Відповідно, погоджуючись з думкою дослідників щодо розуміння ідентичності як динамічної системи, є можливим здійснення цілеспрямованого впливу на зміни і розвиток професійної ідентичності в позитивному напрямі. Професійна ідентичність студента належить до категорії особистісних змін Під особистісними змінами ми розуміємо міжсистемний перехід до нових можливостей нової ідентичності. Основними характеристиками процесу особистісної зміни виступають: а) відмирання існуючих основ Я-образу (ідентичності); б) невизначеність основ для подальшого розвитку особистості; в) переборення невизначеності шляхом конструювання нової ідентичності, що виражається в новому Я-образі При цьому процес особистісних змін несе в собі як позитивні, так і негативні аспекти [3].

Список литературы
1. Зеер Э.Ф. Психология профессий: [учеб. пособие для студентов вузов] / Э.Ф. Зеер. - М. : Академический Проект ; Екатеринбург: Деловая книга, 2003. - 336 с.

2. Ічанська О.М. Становлення особистісної ідентичності в ранньому юнацькому віці: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук: спец. 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія" / О.М. Ічанська. - К., 2002. - 19 с

3. Митина Л.М. Коррекционно-обучающие программы повышения уровня профессионального развития учителя: учеб. пособие / Л.М. Митина [и др.]. - М. : Моск. психол.-соц. ин-т. - Воронеж: МОДЭК, 2001. - 304 с.

4. Яценко Т.С. Теорія і практика групової психокорекції: Активне соціально-психологічне навчання: навч. посіб. / Т.С. Яценко. - К.: Вища шк., 2004. - 679 с.

5. Вірна Ж.П. Мотиваційно-смислова регуляція у професіоналізації психолога: дис. доктора психол. наук : 19.00.01 / Жанна Петрівна Вірна. - Луцьк, 2004. - 437 с.

Размещено на .ru

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?