Розвиток професії бухгалтер-аудитор в умовах глобалізації - Реферат

бесплатно 0
4.5 108
Розвиток бухгалтерського обліку як економічної науки в контексті проблем створення його ефективної національної системи в Україні. Результати та наслідки впливу глобалізації економіки на нього. Методологія та організація професійного аудиту в Україні.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Нині з посиленням впливу глобалізації вітчизняна система бухгалтерського обліку поступово зникає і на її зміну приходить інша облікова система, яка є новою і не відповідає інтересам і потребам управління. На думку одних науковців, реформування бухгалтерського обліку та приведення його до вимог міжнародних стандартів сприяє його розвитку, інших - реформування вітчизняного бухгалтерського обліку та його стандартизація у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку - не сприяє. Розвиток бухгалтерського обліку як економічної науки в контексті проблем створення його ефективної національної системи в Україні передбачає: 1) обґрунтування практичної значимості змін його завдань і формування повязаних із глобалізацією економіки нових завдань, адекватних до потреб управління на всіх зовнішніх корисних його функцій практики бухгалтерського обліку шляхом подальшого удосконалення методу обліку та його складових; 3) розвиток теорії практики організації бухгалтерського обліку, більш посилену орієнтацію на удосконалення облікових процедур, на використання можливостей автоматизованих інноваційних технологій. Неврахування інтересів безпосередніх користувачів бухгалтерської інформації - управлінців, керівників та спеціалістів підприємств, а лише врахування інтересів міжнародних інвесторів, учасників міжнародних ринків капіталу призведе до послаблення виконання всіх функцій управління: організації, планування, обліку, аналізу та контролю та приведе до розвитку «внутрішнього» бухгалтерського обліку, який буде відповідати потребам управління підприємством та мати статус «комерційної таємниці». Узагальнюючи вищезазначені висновки потрібно зазначити, що враховуючи неминучий вплив глобалізації на розвиток як економіки країни, так і системи бухгалтерського обліку, яка існує в Україні, потрібно перш за все, враховувати та захищати потреби та інтереси національні, в іншому випадку розвиток національної системи бухгалтерського обліку буде відбуватися в протилежному напрямі.

Список литературы
1. Кірейцев Г.Г. Розвиток бухгалтерського обліку: теорія, професія, між предметні звязки: Монографія/ Г.Г. Кірейцев - Житомир: ЖГТУ, 2007. - 263 с. -(Монографія).

2. Словарь русского языка: (у 4 т.) - Государственное издательство иностранных и научных словарей. - Москва., 1959. - Т.3 П-Р. - 1991 с.

3. Дорош Н.І. Особливості та напрямки розвитку національного аудиту / О.Ю. Редько // Бухгалтерський облік та аудит.-2008.- №4.- С.32-35.

4. Лазуренко В.І. Стратегія реформування системи контролю в Україні / Редько О.Ю. // Вісник Київського державного торговельно-економічного університету .- К. : КДТЕУ, 2008.- № 2.- С.133-146.

5. Чумаченко М.Г. Проблеми гарантії аудиторського висновку / О.Ю. Редько // Вісник наукових праць Житомирського інженерно-технологічного інституту. - Житомир : ЖІТІ, 2007.-№ 10.-С.85-87.

6. Шевчук В.О. Перспективи розвитку національного аудиту в Україні // Вісник Східноукраїнського державного Університету ім. В.Даля.- Луганськ.- 2008.- №10.- С.190-195.

Размещено на .ru

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?