Розвиток проблеми екологічного виховання в школах України (1960-1990 рр.) - Дипломная работа

бесплатно 0
4.5 126
Історико-генетичний аналіз розвитку екологічного виховання. Методологічні аспекти екологічної освіти України. Особливості та реалізація системного підходу у застосуванні практичних форм вивчення і охорони природи у школах України на сучасному етапі.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
початок ХХІ століття характеризується загостренням відносин між людським суспільством і навколишнім середовищем, що сприяє розвитку екологічної кризи. Аналіз психолого-педагогічної літератури, результати останніх педагогічних досліджень свідчать, що в досягненні мети екологічної освіти (освіті в галузі навколишнього середовища) переважають тенденції до використання активних засобів і форм організації навчальної діяльності школярів, які спрямовуються на розвиток мислення, мотиваційно-ціннісної сфери, набуття павичок і вмінь практичного вирішення проблем навколишнього середовища, формування соціального досвіду, індивідуальної засвоєнню системи знань, але й ставлять школярів перед проблемою морального вибору. Це, зокрема, сприяє гуманізації і гуманітаризації освіти, покликаній формувати у підростаючою покоління цілісну картину світу, їхню ціннісно-мотиваційну і духовну сферу, виховувати відповідальне ставлення до навколишнього середовища, суспільства і людини, створити умови для подолання екологічного невігластва і технократизму. Історико-генетичний аналіз проблеми екологічного виховання показав, що вже в 60-ті роки ХХСТ. педагоги почали приділяти значну увагу даній проблемі, яку вони намагались вирішити через активізацію дослідницької діяльності учнів, внаслідок запровадження системи пізнавальних завдань і організації проблемного навчання. У 70-80-ті роки спостерігаються тенденції використання активних засобів та форм організації навчання школярів до охорони навколишнього середовища, які спрямовуються на розвиток мислення, набуття навичок і вмінь практичного вирішення проблем, до аналізу наукових основ охорони природи з урахуванням факторів глобального, регіонального, локального рівнів.

Вывод
Кінець ХХСТ. - початок ХХІ століття характеризується загостренням відносин між людським суспільством і навколишнім середовищем, що сприяє розвитку екологічної кризи. Людство опинилося перед вибором: вижити або зникнути внаслідок нерозумної діяльності в природньому середовищі. Однією з головних причин такої криза є споживацька психологія, дії екологічно неграмотної людини, яка дбає лише про власне благополуччя. Саме тому особливого значення набувають в цей період екологічне виховання та екологічна освіта, формування екологічного світогляду і культури.

Аналіз психолого-педагогічної літератури, результати останніх педагогічних досліджень свідчать, що в досягненні мети екологічної освіти (освіті в галузі навколишнього середовища) переважають тенденції до використання активних засобів і форм організації навчальної діяльності школярів, які спрямовуються на розвиток мислення, мотиваційно-ціннісної сфери, набуття павичок і вмінь практичного вирішення проблем навколишнього середовища, формування соціального досвіду, індивідуальної засвоєнню системи знань, але й ставлять школярів перед проблемою морального вибору. Це, зокрема, сприяє гуманізації і гуманітаризації освіти, покликаній формувати у підростаючою покоління цілісну картину світу, їхню ціннісно-мотиваційну і духовну сферу, виховувати відповідальне ставлення до навколишнього середовища, суспільства і людини, створити умови для подолання екологічного невігластва і технократизму.

Історико-генетичний аналіз проблеми екологічного виховання показав, що вже в 60-ті роки ХХСТ. педагоги почали приділяти значну увагу даній проблемі, яку вони намагались вирішити через активізацію дослідницької діяльності учнів, внаслідок запровадження системи пізнавальних завдань і організації проблемного навчання. Поступово відбувається переорієнтація гурткової роботи учнів від простого вивчення явищ чи окремих обєктів природи до формування навичок її охорони. Зароджуються перші паростки сучасної системи природоохоронної роботи та екологічного виховання учнів.

У 70-80-ті роки спостерігаються тенденції використання активних засобів та форм організації навчання школярів до охорони навколишнього середовища, які спрямовуються на розвиток мислення, набуття навичок і вмінь практичного вирішення проблем, до аналізу наукових основ охорони природи з урахуванням факторів глобального, регіонального, локального рівнів. Пізнавальна діяльність стимулює учнів до моделювання екологічних ситуацій морального вибору, який узагальнює досвід прийняття рішень, формує ціннісні орієнтації, розвиває інтереси і потреби учнів. Однак, при цьому необхідно активізувати естетичні почуття і переживання творчими засобами. Мистецтво дозволяло компенсувати синтетичний підхід до дійсності, емоційність особливо важлива для розвитку мотивів вивчення і охорони природи.

В 90-х рр. після проголошення суверенітету, а потім і незалежності України, ідея розвитку творчих здібностей особистості знайшла важливе відображення в концепції національної школи, яка включає вдосконалення змісту, форм і методів екологічної освіти і виховання, формування екологічного мислення і культури учнівської молоді у напрямку гуманізації, гуманітаризації, екологізації. Ці процеси, так чи інакше, базуються на інтеграції змісту освіти, встановленню його єдності, орієнтації на формування цілісної свідомості, глобальності мислення особистості. Підвищення ефективності екологічної освіти і виховання школярів у навчально-виховному процесі позашкільних закладів можливе за умови надання організації дослідницької діяльності та природоохоронної роботи учнів системності, доцільного поєднання їх мети, змісту, засобів педагогічного впливу з завданнями вивчення і збереження природи своєї місцевості, а також за умови поетапного формування більш високих рівнів відповідних знань, умінь і навичок учнів, від репродуктивного до конструктивного та творчого рівнів вивчення і охорони довкілля.

Список литературы
1. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. - Л.: ЛГУ, 1968 -338c.

2. Бех І.Д. Особистісно зорієнтоване виховання. К.: ІЗМН, 1998. - 204 с.

3. Васюта О.А., Васюта С.І., Філіпчук Г.Г. Екологія і політика. - Чернівці.: Зелена Буковина, 1998. - т. 1, 422 с.

4. Верзилин Н.М. Проблемы преподавания биологии. - М.: М.: Педагогика, 1974. - 387 с.

5. Воїнственський М.А., Стойко М.С. Охорона природи. Посібник для вчителів. - К.: Рад.школа, 1977. - 142 с.

6. Габаев И.Я. Система учебновоспитательной работы по охране природы в курсе ботаники и зоологии средней школы (по материалах школ Молдавии). Автореф.дис. канд. пед. наук. - Л.: 1964 - 17С.

7. Глазачев С.Н., Сериков В.В. Формирование ответственного отношения к природе как аспект подготовки школьников к труду. // Трудовое и нравственное воспитание в процессе экологического образования школьников. - М.: 1984. - с. 16-23.

8. Горелов А.А. Экология - наука - моделирование (философский почерк). - М.: Наука, 1985. - 208 с.

9. Грекова В.Г. Влияние знаний детей о природе на воспитание положытельного отношения к ней. - М.: 1968. - 382 с.

10. Глассер. Школа для неудачников. - М.:Прогресс, 1991. - 174 с.

11. Данило Ж. Маркович. Социальная экология. - М.: Просвещение, 1991. - 171 с.

12. Денисова Т.В. Применение задач с производстенным содержанием в экологической подготовке учащихся // Политехнические основы трудовой подготовки учащихся. - М.: АПН СССР НИИ трудового обучения и профориентации, 1987. - с. 38-45.

13. Денисова Т.В. Экологическая подготовка учащихся сельских школ. Экспериментальное пособие для учителей трудового обучения. - М.: 1986. - 144 С.

14. Державна національна програма «Освіта» України ХХІ ст. - К.: Компас, 1992. - 70 с.

15. Дидактика средней школы /Под ред М.А. Давлова, М.М. Скаткина. - М., 1975. - 303 с.

16. Добров Г.М., Перелет Р.А. НТР и природоохранная политика. - К.: Наукова думка, 1986. - 152 с.

17. Есипов В.П. Самостоятельная работа учащихся на уроках. - М.:Учпедгиз, 1961. -240 с.

18. Жадовский Б.Е., Барков С.А. Дальтон - план в школе 2 ступени. - М.: 1925. - 53 с.

19. Захлебный А.Н. Содержание экологического образования в средней школе: теоретическое обоснование и пути реализации.-М., 1986. -32С.

20. Захлебный А.Н. Школа и проблемы охраны природы. - М.:Педагогика, 1981. -184 С.

21. Зверев И.Д. О формировании ответственого отношения учащихся к природе в системе воспитания. // Советская педагогика-1975. - №41. - с. 21-30.

22. Зве рев И.Д. Экология в школьном обучении: Новый аспект образования. - М.: Знания, 1960. - 96 с.

23. Иванович К.О воспитании навыков самостоятельной работы у учащихся в средней школе. - Средняя школа. -1939. - №4.-с. 21-27.

24. Ильина Т.А. Структурно-системный подход к организации обучения.-Выпуск 1. - М.: Знание, 1972. - 71С.

25. Иоганзен Б.Г., Городницкая Н.А. Советская школа и охрана природы. - М.:Просвещение, 1973. - 159 с.

26. Катханов К.Н. Педагогические основы производительного труда. -3-е изд., перераб. И доп.-М.: Высшая школа, 1978. -359 с.

27. Качество знаний и пути его усовершенствования. - М.:1978-208С.

28. Крисаченко В.С. Людина і довкілля. Кн.1. - К.: Заповіт, 1995.-431С.

29. Кудрявцева Е.М. О некоторых психологических принципах и условиях экологического образования.-М., 1983. - С. 20-226

30. Лубенцов В.Ф. Самостоятельная работа в школе - Ташкент, 1946. - 31 с.

31. Луговой А.Е., Геревич А.В. Организация и работа школьного орнитологического лагеря на Закарпатье. - У.: уввк, Патент, 1993-14 с.

32. Марков Ю.Г. Социальная экология.-Новосибирск.-М.:Знание, 1976. - 64 с.

33. Мерзев И. Дальтоновский лабораторный план в русской школе. М., 1925. -112С.

34. Метропольская В.П. Самостоятельная работа учащихся над учебником // Советская педагогика -1938-36-с. 87-98.

35. Мерзев И. Дальтоновский лабораторный план в русской школе. М., 1925 -112С.

36. Метропольская В.П. Самостоятельная работа учащихся над учебником. // Советская педагогика, 1938. - №6. - с. 87-98.

37. Момонова А.П. Система работ по охране природы в городской восьмилетней школе. - М., 1968. -23 с.

38. Никитин Д.П., Новиков Ю.В. Окружающая среды и человек. Учебное пос. для студ. вузов. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Высшая школа, 1986. - 415 с.

39. Паламарчук В.Ф. Школа учит мыслить. - М.: Просвещение, 1987-218 с.

40. Педагогіка. За ред. М.Д. Ярмаченка. - К.:Вища школа, 1986. - 541 с.

41. Пидкасистый П.И. Самостоятельная познавательная деятельность школьников в обучении. - М.:1980. - 240 с.

42. Плотников П.И. Организация самостоятельной работы учащихся // Советская педагогика, 1937. - с. 50-59.

43. Поздняков А.И. Опытническая работа учащихся в животноводстве. Пособие для учителей сельских школ. Изд.2-е перераб. и дополн.-М.: Просвещение, 1976. - 128 с.

44. Природа и труд. Под ред. А.А. Шибанова. - М.: Просвещение, 1977. - 86 с.

45. Пустовіт Г.П. Філософсько-культурологічний аспект у екологічній освіті. // Шлях освіти. -2002. - №3. - с. 7-11.

46. Пустовіт Г.П. Деякі аспекти методології позашкільної освіти. // Шлях освіти. - 2000. - №2. - с. 11-15.

47. Пустовіт Г.П. Організаційно-педагогічна структура гурткової роботи з екології в позашкільних закладах. // Рідна школа. - 2002. - №8-9. - с. 9-15.

48. Пустовіт Г.П. Екологічне виховання учнів 5-9 класів. - Кіровоград, 2003. - 146 с.

49. Роздымалин И.Ф. Развитие творческих способностей учащихся в процессе опытнической работы. Пособие для учителей сельской школы. - М.: Просвещение, 1е976. - 143 с.

50. Райков Б.Е. Исследовательский метод в преподавании естествознания и его современное положение. Исследовательский метод в педагогической работе. - Л., 1924 - 25 с.

51. Райков Б.Е. Общая методика естествознания. - М.: 1946 - 300С.

52. Райков Б.Е. Пути и методы натуралистического просвещения. - М.:АПН РСФСР, 1966. - 487С.

53. Родова Л.А. Работа школьников по охране природы, ее образовательное и воспитательное значение. - Алма-Ата, 1968. - 120 с.

54. Средняя школа и проблемы охраны природы. Под ред. Б.Г. Исганзена. Изд-во Томского ун-та, 1971. -222 с.

55. Сущенко Т.Н. Педагогический процесс во внешкольном учреждении. - К.: Рад. школа, 1986. -116 с.

56. Харламов И.Ф. Педагогика. Учебное пособие. - М.: Высшая школа, 1990. - 576 с.

57. Червонецкий В.В. Экологическое образование в школах развитых стран мира. - М.: Центр «Экология и образование», 1992. - 94 с.

58. Шалаев В.Ф. Методика обучения зоологии. - М.: Просвещение, 1979. - 271С.

59. Шапокине Е.Б. Система учебновоспитательной работы по охране природы в процессе преподавания ботаники в школе. - Л., 1969.-22С.

60. Шторфф в.и. Проблемы методологии научного познания. - М.: Высшая школа, 1978. - 269 с.

61. Шульман И.М. Основные моменты процесса обучения в школе // Сов.педагогика. - 1938. - №6. - с. 48-66.

Размещено на .ru

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?