Розвиток персоналу в забезпеченні безпеки ринку праці - Статья

бесплатно 0
4.5 100
Роль проектування розвитку персоналу в управлінні розвитком організації. Детермінованість понять "розвиток персоналу" та "безпека". Умови формування високої конкурентоспроможності персоналу. Методи і форми розвитку професійних знань, умінь і навиків.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
До факторів прямої дії віднесено обєкти і процеси, які безпосередньо впливають на розвиток персоналу - внутрішні чинники і частина внутрішньо організаційних (зміст праці, умови праці, технологія, організаційна структура, організаційна культура) і деякі зовнішні, зміст яких повязаний з проблематикою управління персоналом (стан регіонального ринку праці, практика управління персоналом). Встановлено, що система розвитку персоналу має враховувати інтереси роботодавця в швидкому заповненні вакантних місць, економії витрат на підбір, відбір, адаптацію найнятих працівників, а також інтереси самих працівників. Встановлена детермінованість понять «розвиток персоналу» та «безпека на ринку праці» показує, що розвиток персоналу як процес, саморозвиток кожної окремої людини має стати міцним підґрунтям забезпечення соціальних гарантій працівників і здійснення соціально відповідальної діяльності бізнесу. Factors that do not have a direct influence to the staff development and limiters are classified as catalysts or precursors factors; they stimulate or hinder the employees interest staff to develop. Розвиток персоналу сприяє ефективному вирішенню основних завдань в інтересах організації (підвищення її прибутковості), а також в інтересах власне працівника (зростання рівня його добробуту і якості його трудового життя) - співробітник стає конкурентоспроможним і на рівні організації, і на рівні ринку праці.Проектування розвитку персоналу забезпечує швидкі зміни в управлінні персоналом відповідно до стратегії розвитку організації. При розробці проектів розвитку персоналу слід ураховувати специфіку компанії, мету і зміст навчання співробітників. Система розвитку персоналу має враховувати інтереси роботодавця у швидкому заповненні вакантних місць, економії витрат на підбір, відбір, адаптацію найнятих працівників, а також інтереси самих працівників.

Вывод
Розвиток персоналу є основою його конкурентоспроможності, ефективного управління персоналом і компанією взагалі. Проектування розвитку персоналу забезпечує швидкі зміни в управлінні персоналом відповідно до стратегії розвитку організації. При розробці проектів розвитку персоналу слід ураховувати специфіку компанії, мету і зміст навчання співробітників. Завданням компанії при цьому є визначення кількісних і якісних потреб у розвитку персоналу.

Система розвитку персоналу має враховувати інтереси роботодавця у швидкому заповненні вакантних місць, економії витрат на підбір, відбір, адаптацію найнятих працівників, а також інтереси самих працівників. Вона має бути гнучкою, адаптивною і регульованою.

Механізм розвитку персоналу має бути заснованим на забезпеченні його конкурентоспроможності, що, своєю чергою, має послідовно забезпечити безпечне функціонування ринку праці загалом. При цьому під «безпекою ринку праці» слід розуміти такий його стан, де є широкі можливості для адекватної діяльності, що приносить заробіток економічно активному населенню за умов, коли «пропозиція» робочої сили врівноважена чи майже врівноважена «попитом». Безпека ринку праці виникає від очікування, що можливості урівноваження пропозиції робочої сили попитом будуть поліпшуватися, або хоча б залишатимуться на досягнутому (відносно стабільному) рівні.

Встановлена детермінованість понять «розвиток персоналу» та «безпека на ринку праці» показує, що розвиток персоналу як процес, саморозвиток кожної окремої людини має стати міцним підґрунтям забезпечення соціальних гарантій працівників і здійснення соціально відповідальної діяльності бізнесу.

Список литературы
1. Василюк С. В. Розвиток персоналу підприємств в контексті забезпечення соціально-економічної ефективності їх діяльності / С. В. Василюк // Економічний вісник Національного гірничого університету. - 2010. - № 4. - С. 100-104.

2. Гаврилюк І. В. Розвиток персоналу як фактор конкурентоспроможності працівників та організації І. В. Гаврилюк // Економіка. Управління. Інновації. 2009 № 2.

3. Дьомкіна О. В. Сутність та особливості ризиків при інвестиціях у розвиток персоналу підприємства /

4. О. В. Дьомкіна // Інноваційна економіка. - 2014. - № 6. - С. 120-124.

5. Збрицька Т. П. Управління розвитком персоналу : навч. посіб. / Збрицька Т. П., Савченко Г. О., Татаревська М. С. ; за заг. ред. М. С. Татаревської - Одеса : Атлант, 2013. - 427 с.

6. Зленко А. М. Професійний розвиток персоналу як передумова підвищення рівня продуктивності праці / А. М. Зленко, Д. А. Мірошніченко // Економічний вісник університету. - 2015. - Вип. 24(1). - С. 34-38.

7. Петрова Т. Професійний розвиток працівників: проблеми стимулювання персоналу та заінтересованості роботодавців / Т. Петрова // Україна: аспекти праці. - 2010. - № 2. - С. 26-34.

8. Плугіна Ю. А. Розвиток персоналу підприємства: підходи, сутність, моделі / Ю. А. Плугіна // Вісник економіки транспорту і промисловості. - 2013. - Вип. 42. - С. 323-327.

9. Попель С. А. Розвиток персоналу як елемент соціотехнічної системи в інноваційній моделі управління / С. А. Попель // Сталий розвиток економіки. 2013. - № 1. - С. 237-241.

10. Потьомкіна О. В. Використання методології управління проектами розвитку підприємств: теоретичний аспект / О. В. Потьомкіна // Управління проектами та розвиток виробництва : зб. наук. праць. - Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2010. - № 3(35). - С. 147-153.

11. Савченко В. А. Управління розвитком персоналу : навч. посіб. / В. А. Савченко. - К. : КНЕУ, 2009. - 351 с.

12. Сливка О. А. Формування моделі розвитку персоналу на основі концепції людського розвитку

13. Баланда А. Л. Соціальні детермінанти національної безпеки України: теорія, методологія, практика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. екон. наук : спец. 08.00.07 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика» / А. Л. Баланда. - К. : Ін-т демогр. та соц. досл. НАН України, 2008. - 38 с.

Размещено на .ur

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?