Розвиток обдарованості молодших школярів у процесі вивчення математики - Дипломная работа

бесплатно 0
4.5 133
Сутність понять "обдарованість", "обдаровані діти". Типологія видів обдарованості. Методи її виявлення, організація роботи з такими учнями. Особливості практичного здійснення позакласної роботи з обдарованими дітьми у процесі вивчення математики.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Це роблять люди, які розуміють, що обдаровані діти - національне багатство держави, що розвиток і виховання таких дітей вирішує завдання формування творчого потенціалу нашого суспільства, забезпечує науково-технічний прогрес. Але увага до обдарованих дітей, до таланту не повинна суперечити турботі про всіх дітей і принципам соціальної справедливості, а бути однією зі сторін демократичного підходу до дитини. В школах повинні бути підручники і програми в яких би враховувалися індивідуальні темпи засвоєння матеріалу обдарованими дітьми, тому що універсалізація програми - це дискримінація обдарованої дитини. В умовах сьогодення проблема обдарованих дітей потребує не лише підтримки меценатів, а в першу чергу - уваги уряду, тому і виникла необхідність створення спеціальної Державної програми, яка б забезпечила можливість реального творчого розвитку обдарованих дітей на всіх етапах їх навчання. Костюка створено лабораторію “Психологія обдарованості”, де запропонована психологічна модель інтелектуальної обдарованості, яка дозволяє розпізнати обдарованість в ранньому віці; проведена систематизація основних підходів до вивчення обдарованості і креативності; розроблені психологічні моделі типів обдарованості; створена програма спостереження за особистістю, що є надзвичайно цінним в теоретичному та прикладному аспектах проблеми обдарованості.Значні труднощі у визначенні таких понять як здібності, обдарованість, талант, геніальність повязані із загальноприйнятим, побутовим розумінням цих термінів. У психологічному словнику обдарованість визначається як: 1) якісно своєрідне сполучення здібностей, що забезпечують успішність виконання діяльності. Спільна дія здібностей, що представляють певну структуру, дозволяє компенсувати недостатність одних здібностей за рахунок переважного розвитку інших; 2) загальні здібності або загальні характеристики здібностей, що зумовлюють широту можливостей людини, рівень і своєрідність її діяльності; 3) розумовий потенціал або інтелект; цілісна індивідуальна характеристика пізнавальних можливостей і здібностей до навчання; 4) сукупність задатків природних даних, характеристика ступеня виразності і своєрідності природних передумов здібностей; 5) талановитість; наявність внутрішніх умов для видатних досягнень у діяльності [61, 384]. Кажучи про здібність, підкреслюють можливість людини щось робити, а кажучи про талант (обдарованість), підкреслюється природжений характер даної якості (здібності) людини. Лейтес, класифікуючи різні педагогічні підходи до цієї проблеми, виділяє три категорії дітей, яких в соціально педагогічній практиці звично прийнято іменувати обдарованими: діти з високим IQ; діти, що досягли видатних успіхів в якому-небудь виді діяльності і діти з високою креативністю [27, 112].Головна мета позакласної роботи випливає з основної програми з математики, а саме: уточнення, поглиблення і розвиток сенсорних умінь школярів; розвиток математичного мислення; збагачення і розвиток пізнавального досвіду дітей; розвиток інтересу до вивчення математики. Якщо класно-урочна форма вимагає постійного складу учнів, обєднаних в колектив за віковою ознакою, з урахуванням мікрорайону проживання, то для позакласної роботи з математики діти з даної школи можуть обєднуватись в групи, навчаючись або в одному й тому ж класі, або в різних класах; при цьому групи утворюються на добровільних засадах. В учнів, що беруть участь в позакласній роботі, виховується почуття відповідальності за доручену справу, дисциплінованість, діти привчаються виконувати роботу своєчасно. Треба лише вміло добирати математичні завдання, щоб вони викликали цікавість у молодших школярів, адже пробудити інтерес до математики - найголовніша мета, до якої прагне вчитель у звязку з завданням підвищення рівня процесу навчання математиці. Позакласні заняття з математики можуть бути тематичними, але частіше всього проводяться комбіновані заняття, матеріал яких зазвичай неповязаний з темами останніх уроків з математики [2, 183].У дипломному дослідженні розкрито проблеми розвитку обдарованості молодших школярів у процесі вивчення математики. Теоретичний аналіз психолого-педагогічної, філософської та методичної літератури дає підстави стверджувати, що кожен науковець, аналізуючи та розробляючи цю проблему, орієнтується на той зміст, який вкладав в це поняття. Це і зумовило виникненню багатьох визначень таких понять, як "обдарованість", "талант", "здібності". Сучасна освітня практика, спрямована на особистісно-орієнтований підхід, змушує розглядати діагностику дитячої обдарованості як невідємну частину цілісного педагогічного процесу. Незважаючи на безліч підходів діагностики обдарованості, багато хто з дослідників вважає, що основним підходом у пошуку юних обдаровань в школі варто визнати комплекс заходів: медичних, фізіологічних, психологічних, педагогічних, спрямованих на вирішення цих завдань сімєю і школою.Вчитель каже: “Проведемо гру “Кінцівки”. В неї можуть брати участь 3 , 4 і більше учнів. Якщо “кінцівка

Вывод
У дипломному дослідженні розкрито проблеми розвитку обдарованості молодших школярів у процесі вивчення математики. Результати проведеного дослідження дають підстави для таких висновків: 1. Теоретичний аналіз психолого-педагогічної, філософської та методичної літератури дає підстави стверджувати, що кожен науковець, аналізуючи та розробляючи цю проблему, орієнтується на той зміст, який вкладав в це поняття. Це і зумовило виникненню багатьох визначень таких понять, як "обдарованість", "талант", "здібності". Проте, не дивлячись на їх численну різноманітність можна лише приймати думки кожного з авторів, аналізувати їх і робити висновки, розділяючи точку зору одного з них. Або узагальнювати все і приходити до свого розуміння даних понять.

2. Сучасна освітня практика, спрямована на особистісно-орієнтований підхід, змушує розглядати діагностику дитячої обдарованості як невідємну частину цілісного педагогічного процесу. Незважаючи на безліч підходів діагностики обдарованості, багато хто з дослідників вважає, що основним підходом у пошуку юних обдаровань в школі варто визнати комплекс заходів: медичних, фізіологічних, психологічних, педагогічних, спрямованих на вирішення цих завдань сімєю і школою.

3. В результаті констатувального експерименту були застосовані та апробовані діагностичні методики визначення обдарованих дітей в початковій школі. Весь процес визначення обдарованих дітей ми розділили на 3 етапи, кожен з яких включав використання різних методів наукового дослідження. Отже, згідно всіх етапів визначення обдарованих дітей, нами були виділені такі діти, які мають ознаки математичної обдарованості: Гончаров Олександр, Сокунова Ксенію, Коноплянников Максима, Гринько Дмитро, Ткачова Маргарита, Шкульова Катерина, Шевельов Владислав.

4. У формувальному експерименті розкривається сутність нашого дослідження: специфіка роботи з обдарованими дітьми, особливості добору завдань для занять. На думку багатьох дослідників і практиків найефективнішими формами роботи з обдарованими дітьми в позакласній діяльності виділено групову та індивідуальну форми. Враховуючи особливості навчання обдарованих дітей, типологія обдарованості, характеристика кожного типу були розроблені і проведені заняття гурткової роботи з математично обдарованими дітьми.

Таким чином, в процесі написання дипломної роботи ми виконали поставлені завдання дослідження.

Список литературы
1. Анастази А. Психологическое тестирование. В 2-х кн. Пер. с англ. - М.: Педагогика, 1982. - 405 с.

2. Богданович М., Козак М., Король Я. Методика викладання математики в початкових класах: Навчально-методичний посібник. - К., 1999. -

3. Босенко М. Соціально-психологічні аспекти розвитку обдарованості учнів // Шкільний світ. - 2001. - № 3 (113). - вересень. - С. 1-8 (вкладка).

4. Вороніна І.Г. Організація пізнавальної діяльності в позаурочний час у початковій школі //Початкове навчання та виховання. - 2007. - № 28 (жовтень) - С. 10-13.

5. Гільбух Ю.З. Розумово обдарована дитина: Психологія, діагностика, педагогіка. - К.: РО-ВО "Укрвузполіграф", 1992. - 84 с.

6. Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 тт. Т. 2.: И-О. - Оформл. «Динамит». - СПБ.: ТОО «Динамит», 1996. - 784 с.

7. Дружинин В.Н. Психология общих способностей. - М.: "Питер", 2000. - 368 с.

8. Дудко Л, Московченко В. Система задач з логічним навантаженням для учнів 3-4 класів // Початкова школа. - 2005. - № 5. - С. 31-33.

9. Дудко Л, Московченко В. Складання і розвязування задач з логічним навантаженням (3-4 класи) // Початкова школа. - 2004. - № 12. - С. 8-10.

10. Закон України «Про освіту» //Освіта. - 1996. - 21 серпня. - С. 1-10.

11. Захарова А.М. Розвивальне навчання математики в початковій школі // Педагогіка і психологія. - 2000. - № 1. - С. 10-12.

12. Игнатьев В.А. «Внеклассная работа по арифметике в начальной школе». Москва, «Просвещение», 1997. - 210 с.

13. Ізюмова А.В. Математична скарбничка // Математика. - 2001. - № 14-15. - С. 1-5.

14. Інноваційні підходи до розвитку індивідуальних здібностей учнів у позакласній роботі // Позакласний час. - 2003. - № 6. - С. 5-6.

15. Інтервю з Міністром освіти і науки України В.Г. Кременем // Практична психологія та соціальна робота. - 2000. - № 5. - С. 2-6.

16. Истомина Н.Б. Методика преподавания математики в начальных классах. - М., 1992. - 367 с.

17. Історія української школи й педагогіки: Хрестоматія: Навч. посіб./ упоряд. О.О. Любар; за ред. В.Г. Кременя. - К.: Т-во «Знання», КОО, 2003. - 615 с.

18. Коваленко С. “Поле чудес” // Математика. - 2001. - № 45. - С. 5-6.

19. Ковбасенко Л.І. Організаційно-педагогічні основи діяльності сучасного позашкільного закладу // Шкільний світ. - 2003. - № 22-24. - С. 13-14.

20. Концепція позашкільної освіти та виховання // Виховна робота в закладах України. - Вип. ІІ. - К., 1998. - 25 с.

21. Корнієнко І., Приведа О. Обдаровані діти: особливості, пошук, супровід розвитку // Педагогічна думка. - 2007. - № 3. - С. 30-33.

22. Корчевська О.П. Цікава математика. 1-4 класи. - Тернопіль: Астон, 2002. - 112 с.

23. Красноголов В.О. Методи навчання обдарованих дітей // Обдарована дитина. - 1999. - № 5. - С. 18-25.

24. Кузьмінський А.І., Омеляненко В.Л. Педагогіка: Підручник. - К.: Знання-прес, 2003. - 418 с.

25. Кульчицька О.І. Специфіка дитячої обдарованості // Обдарована дитина. - 2001. - № 1. - С. 3-10.

26. Кульчицька О.І. Творча обдарованість, специфіка дитячої обдарованості // Творча особистість у системі неперервної освіти: Матеріали Міжнар. наук, конференції 16-17 травня 2000 р. / За ред. С.О. Сисоєвої, О.Г. Романівського. - Харків: ХДПУ, 2000. - С. 56-59.

27. Лейтес Н.С. Одаренные дети. - М.: Изд-во Акад. Пед. наук РСФСР, 1963. - 230 с.

28. Лемківський М.В. Історія педагогіки. Видання 2-е, доповнене. Підручник. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 376 с.

29. Липова Л., Морозова Л., Бондарів І. Діагностика дитячої обдарованості та психолого-педагогічні особливості обдарованих дітей // Рідна школа. - 2003. - № 5. - С. 9-11.

30. Липова Л., Морозова Л., Луценко Л. Специфіка навчання обдарованих дітей // Рідна школа. - 2003. - № 7. - С. 8-11.

31. Метельский Н.В. Дидактика математики. - Минск, 1975. - 426 с.

32. Методичні рекомендації з питань організації діяльності гуртків шкіл і позашкільних закладів. - Львів: ОШПО, 2006. - 40 с.

33. Методичні рекомендації з питань організації навчально-виховного процесу в позашкільному закладі. - Івано-Франківськ., 2007. - 43 с.

34. Моцик Н.Д., Іванова Л.С. Позакласна робота з математики у початкових класах. Методичний посібник. - Тернопіль: Астон, 2001. - 138 с.

35. Одаренные дети: Пер. с англ. / Общ. ред. Г.В. Бурменской и В.М. Слуцкого; предисл. В.М. Слуцкого. - М.: Прогресс, 1991. - 376 с.

36. Одаренность. Рабочая концепция / Президентская программа «Дети России». Министерство общего и специального образования Российской Федерации // Обдарована дитина. - 2000. - № 3. - С. 2-5.

37. Одаренные дети. - М.: Прогресс, 1991. - 382 с.

38. Онацький В.М. Всі діти обдаровані // Обдарована дитина. - 2001. - № 6. - С. 34-43.

39. Пашнєв Б, Зуєв І., Павленко В., Халін А. Система пошуку обдарованих учнів сучасними психодіагностичними методами. (Авторська програма) // Психолог. - 2004. - № 43 (139). - С. 5-14.

40. Педагогическая энциклопедия в 6 т. Т.1. / Гл. ред. И.А. Кагров. - М.: Советская энциклопедия, 1968. - 632 с.

41. Педагогическая энциклопедия в 6 т. Т.4. / Гл. ред. И.А. Кагров. - М.: Советская энциклопедия. 1968. - 795 с.

42. Перова М.Н. Дидактические игры и занимательные упражнения по математике. - М., 1997. - 280 с.

43. Петерсон Л.Г. Активизация деятельности детей при изучении вычитания двузначных чисел с переходом через разряд // Начальная школа. - 1997. - № 6. - С. 3-6.

44. Побірченко Н.А. Психологічні основи навчання математики в початковій школі. - К., 1985. - 154 с.

45. Позашкільна освіта в Україні. - К.: НЕНЦ, 2002. - 304 с.

46. Програма для середньої загальноосвітньої школи. 1-4 кл., 2001. -

47. Психология одаренности: от теории к практике / Под ред. Д.В. Ушакова. - М.: ИП РАН, 2000. - 96 с.

48. Рензулли Дж., Рис С. Модель обогащающего школьного обучения // Основные концепции одаренности и творчества / Под ред. Д.Б. Богоявленской. - М., 1997. - 285 с.

49. Русанов В.Н. Математические олимпиады младших школьников. - М., 1990. - 315 с.

50. Савенков А.И. Одаренные дети в детском саду и школе: Учебн. пособие для студентов высших педагогических учебных заведений. - М.: Издательский центр «Академия», 2000. - 232 с.

51. Серебрякофф В. Руководство поинтеллектуальному и личностному тестированию. / Пер. с англ. В.Юркевич. - М., 1996. - 450 с.

52. Сидоренко Е.В. Методы математической обработки в психологии. - СПБ.: ООО "Речь". - 2002. - 350 с.

53. "Словарь иностранных слов" - М.: "Русский язык", 1981. - 305 с.

54. Сухомлинський В.О. Сто порад вчителеві // Вибрані твори: В 5т. т. 4. М.: Радянська школа, 1976. - 465 с.

55. Теличко Н. Організація навчання обдарованих і талановитих молодших школярів у США // Рідна школа. - 2005. - № 6. - С.78-80.

56. Труднев В.П. Внеклассная работа по математике в начальной школе. - М., 1975. - 620 с.

57. Фіцула М.М. Педагогіка: Навч. посіб. для студентів вищих пед. закладів освіти. - К.: Видавничий центр «Академія», 2000. - 544 с.

58. Хеллер К.А. Диагностика и развитие одаренных детей и подростков // Основные современные концепции творчества и одаренности / Под ред. Д.Б. Богоявленской. - М.: Молодая гвардия, 1997. - 375 с.

59. 14. Холодная М.А. Психология интеллекта: парадоксы исследования. - Москва-Томск: Изд-во Томского ун-та. - 1997. - 392 с.

60. Чудновский В.Е., Юркевич B.C. Одаренность: дарили испытание. - М.: Знание, 1990. - 80 с.

61. Шапар В.Б. Сучасний тлумачний психологічний словник. - Х.: Прапор, 2007. - 640 с.

62. Шепотько В.П., Волощук І.С. Організація навчання обдарованих і талановитих школярів: навчально-методичний посібник // Рідна школа. - 2006. - № 2. - С. 27-54.

63. Юркевич В.С. Два подхода в понимании и идентификации одаренности //

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?