Розвиток інтегрованих структур у виноградарсько-виноробному виробництві - Автореферат

бесплатно 0
4.5 136
Економічна сутність та мотиви створення вертикально інтегрованих структур у сільськогосподарському виробництві. Характеристика систем планування і управління виробничо-збутовим потенціалом підприємства, аналіз застосування інноваційних технологій.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ Український науково-дослідний інститут продуктивності агропромислового комплексуДисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). У дисертаційній роботі розкрито особливості, мотиви і фактори утворення і функціонування інтегрованих структур у виноградарсько-виноробному підкомплексі, досліджено питання методики підвищення економічної ефективності функціонування виноградарсько-виноробного виробництва. Вперше запропоновано методику вимірювання тісноти інтеграційних звязків виноградарсько-виноробного обєднання, яка відображає ступінь взаємодії всіх учасників виробничо-збутового ланцюга із урахуванням внутрісистемного обороту товарно-матеріальних цінностей, фінансових потоків, організаційно-правовому оформленні прав власності і управління, рівні потенціальної синергії тощо. Особливу увагу в роботі приділено методичним підходам планування, оптимізації структури та інтенсифікації виробництва вертикально інтегрованих структур.Але й до теперішнього часу є цілий ряд проблем економічного і соціально-політичного характеру, які істотно заважають ефективному розвитку виробництва винограду і винопродукції, що потребує негайного наукового опрацювання і практичного вирішення. Насамперед це стосується створення і функціонування у виноградарсько-виноробному виробництві інтегрованих агропромислових структур. Відзначене визначає актуальність теми дисертаційного дослідження, його практичне значення і наукову цінність в сучасних економічних умовах, визначає мету, зміст,вміст,утримання,,. структуру і задачі роботи. Для досягнення поставленої мети були сформульовані наступні завдання: - розкрити в теоретичному аспекти на основі різних концептуальних підходів економічну суть і принципи створення інтегрованих систем в агропромисловому виробництві і методичні основи їх дослідження; В процесі дослідження було використано ряд економічних методів, серед яких: монографічний (у висвітленні поглядів учених на досліджувані в роботі проблеми); історичний (для вивчення еволюційного процесу розвитку агропромислового виробництва в Україні); розрахунково-конструктивний (при оцінці ефективності проектів посадки молодих виноградників і розгляді прикладів інтенсифікації виноградарського виробництва); теоретичного узагальнення і порівняння (при дослідженні підприємств, що самостійно здійснюють свою виробничо-господарську діяльність і підприємств, що входять до складу вертикально інтегрованих обєднань); графічний (при дослідженні динаміки і структурних змін в розвитку агропромислових формувань); моделювання (при пошуку оптимальної структури виноградарсько-виноробного обєднання); економіко-математичний (при розрахунках ступеня участі підприємств в результатах діяльності інтегрованого обєднання).У першому розділі «Теоретичні та методологічні основи створення і функціонування інтегрованих систем у виноградарсько-виноробному виробництві» досліджено економічну сутність і принципи утворення інтегрованих систем в агропромисловому виробництві; визначено особливості, закономірності і чинники формування інтегрованих структур у виробництві виноградарсько-виноробної продукції; розроблено методичні основи дослідження інтеграційних процесів у виноградарсько-виноробному виробництві. Основними мотивами інтеграції виноградарських підприємств, що вирощують виноград як сировину, є необхідність залучення інвестицій, забезпеченість стабільним ринком збуту виробленої продукції, підвищення захищеності від дії зовнішніх чинників, а також можливість отримання грошових коштів для закладання і догляду за виноградниками. На сучасному етапі функціонування і розвитку виноградарсько-виноробного виробництва простежується тенденція створення інтегрованих структур шляхом повного поглинання функціонуючих підприємств вітчизняного виноградарсько-виноробного підкомплексу (як виробників винограду, так і виноробних підприємств) декількома великими аграрно-промислово-торгівельними обєднаннями з корпоративними ознаками організаційно-господарської структури. У звязку з цим в дисертації опрацьовано ряд методичних підходів щодо стратегічного планування виробничо-господарської діяльності інтегрованих структур; оцінки ефективності інвестиційних проектів створення виноградників та економічного ефекту інтенсифікації виробництва винограду на інноваційній основі; вимірювання тісноти інтеграційних звязків обєднання і розподілу кінцевого фінансового результату. У другому розділі «Стан, тенденції розвитку і економічна ефективність виноградарсько-виноробного виробництва» розкрито сучасний стан і тенденції розвитку виноградарсько-виноробного виробництва; виявлено організаційно-економічні особливості функціонування виноградарсько-виноробних інтегрованих систем та визначено ефективність інтеграційних процесів у виноградарсько-виноробних підприємствах.

План
2. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?