Розвиток інноваційної активності студентства в умовах оновлення вищої школи України - Автореферат

бесплатно 0
4.5 157
Інноваційна активність як якісна характеристика особистості студента, її огляд в контексті соціальної активності. Вдосконалення розвитку діяльності студентства в умовах сучасних вищих навчальних закладів, в умовах розгортання соціальних технологій.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наукРозвиток інноваційної активності студентства в умовах оновлення вищої школи України. У рамках соціологічного підходу автор розглядає поняття і сутність категорії “інноваційна активність” і ряд понять, що узгоджуються з ним. Інноваційну активність автор розглядає на базі соціальної активності і визначає як якісну характеристику особистості студента. У дисертаційному дослідженні проаналізовано нові освітні технології, що детермінують розвиток інноваційної активності студентів. За результатами емпіричних досліджень уперше були отримані дані про форми прояву і напрямки розвитку інноваційної активності студентської молоді.Оновлюючі процеси в системі вищої освіти набувають особливого значення для субєкта соціального процесу - студентства, здійснючи значний вплив на його світосприйняття, ментальність, визначають спектр його інноваційної діяльності, розвиток інноваційної активності. Таким чином, освітня сфера і, насамперед, вища школа стають базою розвитку інноваційної активності студентської молоді, концентрації та прояву її інноваційного ресурсу. У даному дослідженні ми вважаємо за доцільне звернення до інноваційно-утворюючого середовища системи вищої освіти, що значно впливає на розвиток інноваційного потенціалу студентства і нарощування інноваційної активності особистості. Гносеологічна сторона проблемної ситуації полягає у протиріччі між усвідомленням необхідності розвитку інноваційної активності студентства та недостатнім знанням особливостей її розвитку, зокрема в умовах вищого навчального закладу. Вищевикладене актуалізує необхідність соціологічного аналізу особливостей розвитку інноваційної активності студентської молоді в умовах сучасних трансформаційних процесів у суспільстві, а також пошук шляхів оптимізації процесу розвитку інноваційної активності студентства, що і обумовило вибір теми дисертаційного дослідження.У вступі обґрунтовано актуальність теми та визначено ступінь її наукового опрацювання; сформульовано мету і завдання дослідження, його обєкт і предмет; зясовано теоретико-методологічні засади та емпірична база дослідження; визначено наукову новизну і встановлено практичне значення отриманих результатів, а також форми їх апробації.У процесі аналізу інновацій автором розглядаються як змістовні аспекти визначення даного поняття, так і класифікація нововведень. Автор розглядає низку понять, похідних від базового, що мають принципове значення для розуміння суті інноваційної активності, зокрема: “інновативність”, “інноваційна діяльність”, “інноваційна політика”, “інноваційне ядро”, “інноваційний потенціал”, “інноваційний клімат” тощо. Інноваційну активність студента ми визначаємо як якісну характеристику його особистості, що свідчить про орієнтацію останнього на творчість, інновації, виробництво нового знання (продукту, послуги і т.п.) і впровадження його в життя. Внутрішній механізм формування інноваційної активності представлено у вигляді наступних елементів: потреба в інноваційній діяльності - інтерес до творчості, нетрадиційних, евристичних видів діяльності - сприйняття, засвоєння останньої як цінності - формування ціннісних орієнтацій на створення нового - наявність соціальних установок на його реалізацію - досягнення поставленої мети, реалізація інновації. У другому розділі роботи - “Сучасна система вищої освіти як фактор розвитку інноваційної активності студентської молоді” - студентство розглядається як обєкт соціологічного аналізу, досліджено інноваційні тенденції сучасної вищої освіти, новітні освітні стратегії, що детермінують розвиток інноваційної активності студентів.Розвиток інноватики, дослідження соціальних аспектів інноваційної діяльності особистості, збільшення значущості соціальної складової в процесі впровадження інновацій привели до необхідності розвитку інноваційної активності як у реальних, так і в потенційних субєктів інноваційної діяльності. У потенційному плані молодь є найбільш інноваційно-активним прошарком суспільства, а студентська молодь, зокрема, відноситься до потенційної інтелектуальної еліти суспільства. Інноваційну активність можна визначити як якісну характеристику особистості студента, що свідчить про орієнтацію останнього на творчість, інновації, виробництво нового знання (продукту, послуги і т.п.) і впровадження його в життя. Для визначення основних характеристик інноваційної активності студентства доцільно використовувати інтегральний критерій, що включає наступні показники: готовність до особистої участі у вирішенні складних проблем; уміння продуціювати оригінальні ідеї; використовувати альтернативні шляхи пошуку інформації; вміння застосовувати ідеї на практиці; критичність мислення; здатність до ризику; вміння всебічно аналізувати ситуації і прогнозувати наслідки; впевненість у собі; перспективні життєві орієнтири студентів вищих навчальних закладів.

План
2. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?