Розвиток інклюзивної компетентності вчителів іноземних мов у системі післядипломної освіти в міжкурсовий період: досвід Харківського регіону - Статья

бесплатно 0
4.5 264
Методи і прийоми розвитку інклюзивної компетентності як складової професійної компетентності сучасного вчителя іноземної мови. Перегляд особливостей та напрями внесення коректив у кваліфікаційні характеристики вчителя іноземної мови в початковій школі.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Автором наведено приклади форм, методів і прийомів розвитку інклюзивної компетентності як складової професійної компетентності сучасного вчителя іноземної мови. Наведено конкретні результати ефективності власної роботи з розвитку інклюзивної компетентності вчителів іноземних мов у міжкурсовий період. Тому метою підготовки вчителів повинна бути не лише передача їм професійних, зокрема інклюзивних, знань і умінь, а й формування професійно підготовленої особистості, яка має цілісне психолого-педагогічне й методичне мислення щодо здійснення навчання іноземної мови дітей з особливостями психофізичного розвитку разом однолітками, які мають типовий розвиток, що, в свою чергу, вимагає певних педагогічних умов (вимог) підготовки. Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить про те, що питання підготовки вчителя до роботи з дітьми з особливостями психофізичного розвитку досліджували С. Ця компетентність виявляється в умінні вчителя іноземної мови під час організації навчально-виховного процесу враховувати різні рівні володіння школярами іноземною мовою, різні можливості щодо опанування її (адже, як відомо, не всі діти з особливостями психофізичного розвитку спроможні вивчати іноземну мову), можливі труднощі, які виникають у дітей під час її вивчення, різні здібності учнів до її оволодіння.

Список литературы
1. Алексеев С.С. Подготовка педагога к реализации инклюзивного образования / С.С. Алексеев // Вестник Екатерининского института. Педагогика. - 2014. - № 3 (27). - С. 3-6.

2. Антонюк Л. Формування готовності педагогічних кадрів до роботи з дітьми з особливими потребами в умовах інклюзивного навчання / Л. Антонюк // Нова пед. думка. - 2010. - № 1. - С. 121-123.

3. Бовкуш К.П. Основні засади формування інклюзивної компетентності педагога / К.П. Бовкуш // Молодий вчений. - 2014. - № 7 (10). - С. 156-160.

4. Бондар Т.І. Формування інклюзивної компетентності в умовах інноваційної парадигми освіти / Т.І. Бондар // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. - 2014. - № 7 (41). - С. 153-162.

5. Гречко Л.М. Формування готовності учасників навчально-виховного процесу школи до інтеграції дітей з психофізичними вадами / Л.М. Гречко // Проблеми сучасної психології: збірник наукових праць Камянець- Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України. - Камянець-Подільський: Аксіома, 2010. - С. 159-167.

6. Инклюзивная форма образования: проблемы, поиск, перспективы - настольная книга педагога, работающего с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья / под общ. ред. Н.Г. Минько. - М., 2010. - 192 с.

7. Казачінер О.С. Інклюзивний підхід до навчання іноземної мови / О.С. Казачінер. - Х.: Основа, 2016. - Вип. 1 (157). - 95 с. - (Б-ка журналу «Англійська мова та література»).

8. Манусова Л. Погляд на підготовку вчителя до роботи з дітьми з особливими потребами / Л. Манусова // Кроки до компетентності та інтеграції в суспільство: науково-методичний збірник. - К.: Контекст, 2000. - С. 195-196.

Размещено на .ru

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?