Розвиток інформаційної компетентності вчителя початкових класів у системі післядипломної освіти - Автореферат

бесплатно 0
4.5 181
Сутність феномену "інформаційна компетентність учителя". Підвищення професійної кваліфікації у системі післядипломної освіти. Критерії та рівні розвиненості інформаційної компетентності вчителя й ефективність організаційно-педагогічних умов його розвитку.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Розвиток інформаційної компетентності вчителя початкових класів у системі післядипломної освітиТакою системою є післядипломна освіта, покликана створювати організаційно-педагогічні умови та визначати напрями ефективного розвитку інформаційної компетентності, активізувати творчі нахили вчителів, сприяти вдосконаленню та самовдосконаленню їх професійної майстерності. На жаль, процес розвитку інформаційної компетентності педагогів початкових класів у системі післядипломної освіти гальмують суперечності між: потребою держави в учителях з високим рівнем інформаційної компетентності та нездатністю післядипломної освіти цілеспрямовано й оперативно її розвивати; Гіпотеза дослідження полягає в тому, що ефективність розвитку інформаційної компетентності вчителя початкових класів у системі післядипломної освіти залежить від реалізації таких організаційно-педагогічних умов: упровадження науково обґрунтованої моделі розвитку інформаційної компетентності вчителя початкових класів; Для досягнення мети та вирішення визначених завдань використано комплекс методів дослідження: теоретичні методи: вивчення й аналіз філософської, психологічної, педагогічної літератури, нормативно-правової бази; узагальнення одержаної інформації з метою визначення напрямів дослідження (гіпотези, понятійного апарату, розробки концепції), зясування дефініцій "інформаційна компетентність учителя", "інформаційна компетентність учителя початкових класів"; аксіоматичний метод для визначення провідних ідей, які були покладені в основу концептуальних положень дослідження; моделювання з метою побудови моделі розвитку інформаційної компетентності вчителів початкової ланки освіти); Практичне значення одержаних результатів полягає в розробці та впровадженні теоретично обґрунтованої й експериментально перевіреної моделі розвитку інформаційної компетентності вчителя початкових класів у системі післядипломної освіти; спецкурсу "Інформаційна компетентність учителів початкових класів" та методичних рекомендацій для викладачів вищої педагогічної школи щодо розвитку інформаційної компетентності вчителя початкових класів у післядипломній освіті; збагаченні освітнього процесу інститутів післядипломної освіти системою самоосвітньої діяльності педагогів школи І ступеня в міжкурсовий період за індивідуальними програмами.У першому розділі - "Теоретико-методологічні основи розвитку інформаційної компетентності" - на основі системного вивчення праць вітчизняних і зарубіжних авторів висвітлено ступінь наукової розробки проблеми, розглянуто теоретичні основи та еволюцію досліджуваного феномену, зясовано його сутність і структуру, здійснено аналіз існуючої практики розвитку інформаційної компетентності вчителів за результатами констатувального етапу експерименту. На основі аналізу філософської, психологічної, педагогічної літератури, нормативно-правової бази розкрито зміст базових понять дослідження, зокрема таких, як: "компетентність", "професійна компетентність", "інформаційна культура", "інформаційна компетентність учителя початкових класів", результати аналізу стану мотиваційної готовності педагогів початкової ланки до розвитку означеного феномену в масовій практиці. Основними критеріями розвиненості інформаційної компетентності вчителя початкових класів є: сформованість мотивів на успіх у навчанні, пізнавальний інтерес до навчання в умовах післядипломної освіти, потреба в саморозвитку й самовираженні; наявність системи інформаційних знань, сформованість навчально-інформаційних умінь і навичок, уміння оцінювати якість педагогічних програмних засобів для початкової школи, володіння інформаційно-комунікаційними технологіями; рівень розвитку рефлексивності, уміння здійснювати адекватну самооцінку, орієнтація на подальший саморозвиток. Високий рівень характеризується сформованістю мотивів особистісного зростання, стійким пізнавальним інтересом до набуття нових знань і вмінь, прагненням до саморозвитку та самовираження; наявністю повних і глибоких знань сутності інформаційної компетентності та її складових, сформованістю навчально-інформаційних умінь і навичок, що забезпечують творчу та інноваційну діяльність учителя школи І ступеня, здатністю швидко й обєктивно оцінити якість педагогічних програмних засобів для початкової школи, вільним володінням інформаційно-комунікаційними технологіями; високим рівнем рефлексивності, самокритичності, умінням здійснювати адекватну самооцінку.

План
1. Основний зміст дисертації

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?