Розвиток інформаційної економіки в умовах глобалізації - Автореферат

бесплатно 0
4.5 103
Сутність та основі етапи розвитку інформаційної економіки, фактори її розвитку у сучасних умовах, а також її співвідношення з інформаційним ринком. Напрямки розширення електронної торгівлі та її перспективи. Економічна сутність поняття "інформація".

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наукІнформація відноситься до інтелектуального ресурсу, який увесь час відновлюється, у той час як матеріальні активи старіють та зношуються. Інформація при цьому є особливо цінним ресурсом, який виступає як ідея, модель, зразок майбутнього виробу, технології, організації; який стає рушієм технологічного оновлення, джерелом, яке наповнює виробництво проектами найкращого задоволення існуючих та формування нових потреб. Місце інформації в економічній системі та функціонування інформаційного ринку в умовах глобалізації, в тому числі в контексті інституційного аналізу, знайшло належне висвітлення у працях таких українських та російських вчених, як Т. До їх числа слід віднести, перш за все, відсутність категоріальної визначеності щодо співвідношення між інформаційним ринком та інформаційною економікою, між інформаційною економікою та економікою знань, брак чітких уявлень відносно структури сучасного інформаційного ринку, яка постійно ускладнюється, недостатнє розкриття його взаємодії та співвідношення з ринками праці, товарів та послуг, фінансовим ринком та тенденцій його розвитку, уникнення аналізу оптимального співвідношення між ринковими засадами розвитку інформаційного ринку та його державним регулюванням з урахуванням чинників та протиріч його розвитку в умовах глобалізації. В процесі дослідження були використані такі методи: кількісний і якісний аналіз (для обґрунтування критерію структурування інформаційного ринку та виділення на його основі окремих субринків в структурі інформаційного ринку), аналіз і синтез (для виділення сегментів базових ринків, які зазнають максимального впливу інформатизації), єдність логічного та історичного підходів, сполучення абстрактного й конкретного (для розкриття співвідношення між інформаційним ринком та інформаційною економікою), статистичного спостереження (для - класифікації та розкриття загальних факторів розвитку інформаційної економіки), системного аналізу (для систематизації обєктів купівлі-продажу на інформаційному ринку), експертної оцінки (для розробки принципів удосконалення державного регулювання суспільних відносин в інформаційній економіці в умовах глобалізації).В першому розділі «Методологічні основи дослідження інформаційної економіки» проведено теоретичний аналіз понять «інформація» та «інформаційна економіка», їх сутність та особливості розвитку в умовах глобалізації економічних відносин. Теоретичний аналіз поняття «інформація» дає можливість розглядати її згідно з такими критеріями як: джерело походження, спосіб використання, вид призначення. Ураховуючи те, що інформація має універсальний зміст і що вона одночасно є й предметом праці, й засобом праці, й продуктом праці, зроблено висновок про те, що у сучасних умовах зростаючу роль відіграють галузі, повязані з виробництвом, обробкою та розповсюдженням інформації, іде розширення номенклатури інформаційних послуг. Інформація може багато разів продаватися на ринку й при цьому вона не втрачає своїх споживчих властивостей та не відчужується від власника, на відміну від інших товарів. При розгляді особливостей інформаційної економіки ми виділяємо особливу роль категорії «інформаційний ринок», тому що саме завдяки інформатизації інформаційні ресурси та засновані на інформації продукти стають товаром.На основі проведеного дослідження інформаційної економіки, економічного зростання та світової інформатизації було вирішено актуальне наукове завдання виявлення головних чинників та тенденцій розвитку інформаційної економіки в умовах глобалізації та зроблено такі висновки. Сучасну епоху можливо назвати епохою поступової трансформації та переходу суспільства від традиційної ринкової системи господарювання, основою якої є природні, трудові та капітальні ресурси, промислові технології та індустріальний спосіб масового виробництва товарів та послуг, до нової високоорганізованої системи господарювання, основою якої є накопичені інформаційні ресурси, найновіші інформаційно-комунікаційні технології й постіндустріальний спосіб виробництва нових наукових знань та інформаційних продуктів та послуг. На сучасному етапі формування ринкової економіки в Україні невирішеним є ряд проблем національної нормативно-правової бази інформаційної сфери в плані регулювання відносин власності на інформацію, інформаційні ресурси, інформаційні структури й технології, регулювання доступу до інформації, захисту авторських прав та обєктів на основі міжнародного права.

План
Основний зміст роботи

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?