Розвиток навичок культури усного та писемного мовлення в 10-11 класах при вивченні фразеологізмів - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 177
Аналіз англійських фразеологічних одиниць на позначення негативних та позитивних рис характеристик людської особистості. Аналіз основних методичних принципів, які використовуються при формуванні лексичної компетенції. Типологія слів за М.С. Латушкіною.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
У різних за характером фразеологічних дослідженнях нерідко зустрічається зауваження про те, що одиниці фразеологічної системи в більшій мірі, ніж одиниці будь-якого іншого структурного рівня мови, наділені національним колоритом. Необхідність вивчення того, як мовні знаки відображають національно-культурні особливості матеріального та духовного життя народу, використовуючи засоби порівняльного аналізу, зумовлена перш за все, зростаючою потребою міжкультурної комунікації. Для даного дослідження найбільший інтерес становить аналіз фразеологізмів англійської мови на позначення характеристик людської особистості, як з точки зору їх лінгвокраїнознавчого аспекту так і щодо можливостей перекладу англійських фразеологізмів українською мовою. Фразеологічний фонд є відкритою системою, оскільки він постійно поповнюється за рахунок відомих афоризмів літераторів, митців, науковців, тому тема фразеології завжди цікавила дослідників, а отже є багато досліджуваною, що і доводить актуальність обраної теми. Вагомий внесок у розробку проблем фразеології зробили Л.Гостра полеміка ведеться навколо таких питань, як стійкість ФО [8], [9], [10], співвідношення ФО і слова [2], [7], значення ФО [8], [9], [10], методи дослідження та вивчення ФО [1], [4]. Їх межу утворюють, з одного боку, сполуки, компоненти яких є елементами словотворчих моделей (читати мораль, гарний хліб), а з другого - сполуки, що являються, за словами Я. Існує три підходи до розуміння даної проблеми, а саме: 1) вузьке розуміння обсягу фразеології, відповідно до якого фразеологія розглядає лише ті ФО, які у номінативній функції рівнозначні слову; 2) широке розуміння обсягу фразеології, згідно з яким дана наука повинна вивчати не лише ФО-словосполучення, але й ФО-речення, усі стійкі сполуки, в тому числі прислівя, крилаті вислови та афоризми; 3) фразеологія розглядається як наука про сполучні можливості слів перш за все у вільних сполуках слів, стійкі ж словосполучення розглядаються як один із підвидів сполучення слів.На лексичному рівні який нас цікавить функціонують такі одиниці, як слова і фразеологізми. За курс навчання в школі учні повинні засвоїти значення і форми цих одиниць та вміти їх використовувати в різних видах мовленнєвої діяльності, тобто оволодіти навичками лексичного оформлення експресивної мови та навчитись розуміти лексичні одиниці на слух та при читанні. При здійсненні продуктивних видів мовленнєвої діяльності (говоріння, письмо) необхідно: володіти лексико-смисловими та лексико-тематичними асоціаціями; поєднувати нові слова з раніше засвоєними; вибирати потрібне слово з антонімічних и синонімічних протиставлень; виконувати еквівалентні заміни; прогнозувати на рівні форми та змісту; пристосовуватися до індивідуальних особливостей мовця і володіти швидкою реакцією; правильно вживати слова з урахуванням норм мови та ситуації спілкування. Будучи основним компонентом структури мови, її основною одиницею, слово, з одного боку, має форму, а, з іншого боку - значення. При навчанні лексиці будь-якої мови виникають труднощі при вивченні обсягу значень слів, який у більшості випадків не співпадає з рідною мовою, багатозначності слів, характеру сполучуваності одних слів з іншими, а також вживання слова в конкретних ситуаціях спілкування.

Список литературы
1. Ажнюк Б.М. Англійська фразеологія у культурно-етнічному висвітленні / Ажнюк Б.М - К.: Наук. Думка, 1989. - 136 с.

2. Амосова Н.Н. Основы английской фразеологии / Амосова Н.Н. - Л., 1963. - 194 с.

3. Ахманова О.С., Медникова Э.М., Григорьева С.А. К вопросу о границах сочетаемости слов и путях ее изучения / Ахманова О.С., Медникова Э.М., Григорьева С.А. // Проблемы фразеологии и задачи ее изучения в высшей и средней школе. - Волгоград, 1967. - С. 45-58.

4. Баран Я.А. Основні питання загальної та німецької фразеології / Я.А. Баран - Львів: Вид-во при Льв. Ун-ті, 1980. - 146 с.

5. Верещагін В.М. Лингвострановедческая теория слова / В.М. Верещагін В.Г. Костомаров. - М.: Рус. яз., 1980. - 320 с.

6. Їжакевич Г.П. Стилістика фразеологічних одиниць / Г.П. Їжакевич // Сучасна українська літературна мова. Стилістика. - К., 1973. - С. 150-210.

7. Касарес Х. Введение в современную лексикогроафию / Х. Касарес - М.: 1958. - 111 с.

8. Кунин А.В. Английская фразеология / А.В. Кунин - М.: Высш. шк., 1970. - 344 с.

9. Кунин А.В. Фразеология современного английсоко язика / А.В. Кунин - М.: Международные отношения, 1972. - 288 с.

10. Кунин А.В. Англо-русский фразеологический словарь: В 2кн / А.В Кунин - М.: Русский язык, 1967. -1264 с.

11. Мюллер В.К. Англо-русский словарь / В.К. Мюллер - М.: Русский язык, 1992. - 848 с.

12. Чернышева И.И. Фразеологический уровень и фразеологическая система языка / И.И. Чернышева // Уровни языка и их взаимодействие - 1967. - С. 165-166.

13. Cronin A. The Citadel. - Penguin Books, 2008. - 436 с.

14. Henry. Selected Stories. - Penguin Books, 1993. - 544 с.

15. Macaulay Thomas. The History of England. - Penguin Classics, 1979. - 576 с.

16. Prichard K.S. Moon of Desire. - Penguin Books, 1968. - 213 с.

17. Thackeray William. Vanity Fair. - Penguin Classics, 2010. - 880 с.

18. Voynich. The Gadfly. - Penguin Classics, 1997. - 431 с.

19. Yeats. Poems. - Penguin Classics, 1994. - 152 с.

20. Копыленко М.М. Сочетаемость лексем в русском языке. - М., 1973.

Размещено на .ru

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?