Розвиток музичної творчості підлітків на уроці музики і позакласній роботі - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 139
Розробка змісту завдань, форми роботи з розвитку музичної творчості підлітків на уроці музики і позакласній роботі. Методика проведення уроку музики у 8 класі за темою "Музика серйозна й музика легка" (знайомство з творчістю Г. Манчіні і Д. Елінгтона).

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Актуальність теми: Музичне виховання - це процес розвитку музичних здібностей дітей будь якого віку формування здатності розуміти й глибоко переживати музику, творити і виконувати її.[25] Цей процес, вважає Якимчук Світлана Никанорівна можна розглядати у широкому й більш вузькому значеннях. У широкому значенні музичне виховання - це формування духовності людини, її морально - естетичних уявлень, здатності розуміти й оцінювати крізь призму мистецтва життєві явища.[25] У такому розумінні музичне виховання це виховання - це виховання людини. У більш вузькому значенні музичне виховання - це формування музичного сприймання, яке здійснюється у різних видах музичної діяльності та спрямоване на розвиток музичних здібностей людини, здатності до емоційного й осмисленного виховання - це формування музичної культури людини.[25] Музичне виховання - це спеціально оргнізованний процес, що передбачає формування особистісних яксотей учня та розвиток його здібностей засобами музичного мистецтва вважає Ольга Миколаївна Олексюк. У сучасних наукових дослідженнях підкреслюється, що творчість як самореалізація і рефлексія самопізнання дає змогу визнати особистісно - орієнтований підхід до музичної педагогіки, що зміщує акценти із змісту освіти на особистість учня, студента в процесі навчання, забезпечує право і можливість ціннісно - смислового вибору, присвоєння “особистісного знання”, пише Е.П. Печерська.У праці «Музична педагогіка» Олексюк О.М. вважає що ознайомлення учнів з кращими зразками музичної творчості - основа ідейного та морального виховання, формування музичного смаку; емоційний відгук на музику формується разом із розвитком спеціальних музичних здібностей; першою умовою розвитку цих здібностей. Ця діяльність на уроці організовується через постановку запитань і завдань, які мають зосередити увагу га музиці, упорядкувати спостереження за нею.[14] Холоденко у праці «Розвиток творчої активності молодших школярів у процесі інтеграції різних видів музичної діяльності» вважає що численні дослідження науковців у галузі психології, педагогіки, філософії доводять, що творча активність, якщо її не стимулювати і не підтримувати з віком згасає, знижується пізнавальна активність та інтелектуальні можливості. Важливою віхою на шляху до такого розуміння творчості стало утвердження в філософії нового принципу творчості - принципу діяльності креативного фетермінізму, концентрованим виявом якого є визначення поняття творчості, яке дав Бенедикт Спіноза “Творчість є діяльність є діяльність, при якій не виступають ніякі причини, крім тієї, що діє.”[23] Визначення Бенедикта Спінози про творчість відрізняється від філософських вчень про джерело творчості, в яких за творче начало приймалися то натхнення, то форма, то ідея, то воля, то розум, то інтуїція.[23] Також Ростовський О.Я. зазначає, що підліткова творчість розвивається підчас слухання музики, але зазначає ще те, що глибоке сприймання музичного твору можливе лише за наявності у підлітків вичерпних знань про твір, а також відповідного життєвого і художнього досвіду.5) залучення старших підлітків на уроках музики і позакласній роботі до музичної, суспільно корисної діяльності, сприяючи розвиткові соціальної активності через музику; Розробленні широко використовують авторські програми викладання музики у різних вікових категоріях загальноосвітніх школах, розроблених Масол Л. М.[10] Розробка змісту, завдань, форм роботи з розвитку музичної творчості підлітків не обхідна для зацікавлення учнів такими видами музичної діяльності, як музичне аранжування, що безперечно зацікавить учнів буде спонукати їх до власної творчості та створення нового музичного продукту. Також цей вид музичної діяльності повинен розвивати у підлітків любов до музики до сучасної і класичної. Наприклад: «Юний композитор та аранжувальник» учні обирають будь-який власний, або інший простий легкий пісенний, фортепіанний твір записують його на компютері в програмі нотний редактор, конвертують в midi формат та переміщюють вже готовий аудіо запис в програму для створення аранжування, далі учні обирають різні тембри різних музичних інструментів які їм сподобались.Вирішальну роль в цьому відіграють: музична фантазія, той досвід які здобули учні за роки навчання, творча уява, і володіння не тільки засобами музичної виразності, і музичними інструментами, а й сучасними музичними програмами. При плануванні уроків необхідно памятати, що не обовязково робити опору на навчальну програму, треба частіше робити відхилення від програми, учням подобаються нові підходи до уроку музики, але обовязково треба памятати що завдання вчителя на уроці музики є зацікавити учнів чарівним музичним світом який містить в собі неперевершену красу різних епох та різних країн, в історії якого були видатніші композитори всіх часів і народів, які залишили після себе багатий спадок і кожен з них показував музику свого народу застосовуючи певні характерні народні інтонації, і безперечно красу свого народу.

План
ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МУЗИЧНОЇ ТВОРЧОСТІ ШКОЛЯРІВ

1.1 Мистецтвознавча і педагогічна сутність поняття “музична творчість”

1.2 Програмні завдання з розвитку музичної творчості підлітків

1.3 Можливості уроків музики для розвитку музичної творчості на уроках музики та в позакласній роботі

Висновки до першого розділу

РОЗДІЛ 2. РОЗВИТОК МУЗИЧНОЇ ТВОРЧОСТІ ПІДЛІТКІВ НА УРОКАХ МУЗИКИ І ПОЗАКЛАСНІЙ РОБОТІ

2.1 Розробка сучасного змісту завдань, форми роботи з розвитку музичної творчості підлітків на уроці музики і позакласній роботі

2.2 Методичні рекомендації з розвитку музичної творчості підлітків на уроці музики

2.3 Методика проведення уроку музики у 8 класі за темою «Музика серйозна й музика легка»

Висновки до другого розділу

Загальні висновки

Список літератури

Вывод
1. Музична творчість відкриває можливості для розвитку музичного виховання, а й в самореалізації підлітків, в їхньому бажанні себе реалізувати, як творча особистість. Адже вона проявляється не тільки в свідомості, але й у інтерпретації музичних творів на основі розуміння їхніх задумів, їхніх ідей, їхнього художнього образу і змісту їхніх музичних композиції, аранжерувань. Вирішальну роль в цьому відіграють: музична фантазія, той досвід які здобули учні за роки навчання, творча уява, і володіння не тільки засобами музичної виразності, і музичними інструментами, а й сучасними музичними програмами.

2. Творчість підлітків обумовлена специфікою їхньої діяльності, їхніми віковими особливостями, та різними життєвими ситуаціями які переживають підлітки, та обовязково важливу роль тут відіграють підліткові інтереси та їхнє ставлення до життя.

3. В теперішній час використання підлітками власної фантазії і сучасних технологій, є гарантією здобуття кращого розвитку музичної творчості. А вчителю в цей час зручно знаходити самому методи розробки методів навчання учнів. При плануванні уроків необхідно памятати, що не обовязково робити опору на навчальну програму, треба частіше робити відхилення від програми, учням подобаються нові підходи до уроку музики, але обовязково треба памятати що завдання вчителя на уроці музики є зацікавити учнів чарівним музичним світом який містить в собі неперевершену красу різних епох та різних країн, в історії якого були видатніші композитори всіх часів і народів, які залишили після себе багатий спадок і кожен з них показував музику свого народу застосовуючи певні характерні народні інтонації, і безперечно красу свого народу. Тому дуже важливо робити наголос не тільки на сучасну і класичну але і на народну легку музику тому що саме в ній збереглася краса і витонченість справжньої музичності і простої народної творчості.

Список литературы
1. Алієв Ю.Б. Методика преподавания музыки в общеобразовательных учреждениях : [Учеб. пособие для студентов, обучающихся по спец. 030700 - Муз. образование] / Л.А. Безбородова, Ю.Б. Алиев. - М. : Academia, 2002. - С. 413.

2. Алієв Ю.Б. Настольная книга учителя - музыканта.- М., 2010. - 165 с.

3. Дяченко Н.Г. Теоретические основы воспитания и обучения в музыкальних учебных заведениях / Н.Г. Дяченко, И.А. Котляревский, Ю.А. Полянский. - К.: Муз. Украина, 1987. - С. 22-33.

4. Кабалевський Дмитро Борисович. Про трьох китів та про інші цікаві речі / Пер. з рос. М. Пилинського. - К. : Муз. Україна, 1973. - 187, [2] с.

5. Кондратенко Г.Г. Формування творичх здібностей підлітків у позаурочній роботі засобами музичного мистецтва // Наук. записки: Зб. наук. статей НПУ імені М.Драгоманова. - Вип. 59. - К., 2009. - С.78-84.

6. Красильникова М.З. До вершини мистецтва // Навч. Программа для вищ. навч. закл.

7. Кушка Я.С. Методика музичного виховання дітей [Текст] : навч. посіб. для вищ. навч. закл. : у 2 ч. / Я.С. Кушка ; М-во культури і туризму, Держ. метод. центр навч. закл. культури і мистецтв України. - Вінниця : Нова кн., 2007.

8. Лисенко Ю.О. Соціально - педагогічна программа просоціального розвитку старших підлітків як представників молодіжної субкультури засобами сучасної естрадної музики. Украина, 1987. - С. 33

9. Масол, Л.М. Методика навчання мистецтва в основній школі : метод. посіб. для вчителів / Людмила Масол. - К. : Шк. світ, 2012. - 125, [1] с. : табл. - (Бібліотека ”Шкільного світу” - Шкільний світ. Бібліотека) - Сер. засн. у 2003 р.

10. Масол, Л.М. Мистецтво : підруч. для 1 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Л.М. Масол, О.В. Гайдамака, Н.В. Очеретяна; за заг. ред. Л.М. Масол. - К. : Генеза, 2012. - 143 с. : іл.

11. Масол, Л.М. Музичне мистецтво підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Л.М. Масол, О.В. Гайдамака, О.В. Калініченко, Н.В. Очеретяна; за ред. Л. М. Масол. - К. : Генеза, 2009. - 191 с. : іл., ноти.

12. Масол Л.М. Загальна мистецька освіта і практика. - К.: Промінь, 2006.-92 с.

13. Матійчак О.В. Формування у школярів естетичного сприймання дійсності в музично творчій діяльності. Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. - К., 2007. - 20 с.

14. Олексюк, О.М. Музична педагогіка : навч. посіб. / О.М. Олексюк; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. - К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. - 247 с. - Бібліогр. наприкінці модулів.

15. Олексюк О.М., Ткач М.М. Музично-педагогічний процес у вищій школі: формат иодернізації: Навчальний посібник. - К.: Знання України, 2009. - 123 с.

16. Панченко, Г.П. Методика розвитку творчих здібностей майбутнього вчителя музики в процесі вокальної підготовки : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Панченко Галина Павлівна; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - К., 2010. - 20 с.

17. Г.М. Падалка. Теорія та методика мистецької освіти. Наукова школа Г.М. Падалки / [Падалка Г. М. та ін.; під наук. ред. А. В. Козир]; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т мистецтв. - К. : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2010. - 358 с. : іл. - Авт. зазнач. у змісті - До ювілею Г.М. Падалки.

18. Печерська Е.П. Роль курсу «Методика музичного виховання» у професійній освіті майбутнього вчителя музики // Науковий вісник. Одеса 2003. - Вип. 1 - 2. - С. 144-149

19. Ростовський, О.Я. Музична педагогіка : навч. програми, метод. рек. та матеріали : навч. посіб. / О.Я. Ростовський; Ніжин. держ. ун-т ім. М.Гоголя. - Ніжин : Вид-во НДУ ім. М. Гоголя, 2008. - 191 с.

20. Ростовський, О.Я. Методика викладання музики в основній школі : Навч.-метод. посіб. / О.Я. Ростовський; [Гол. ред. Б.Є. Будний]. - Тернопіль : Навч. кн.-Богдан, 2001. - 270, [1] с. : табл., нот. - Бібліогр.: с. 266-270 та в підряд. приміт.

21. Роменець, Володимир Андрійович. Психологія творчості : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.А. Роменець; [Голов. ред. С.В.Головко].- 2-е вид., допов. - К. : Либідь, 2001. - 286, [1] с.

22. Сбітнєва, Л.М. Методика музичного виховання : Навч.-метод. посіб. для студ. Ін-ту культури і мистец. Луган. нац. пед. ун-ту ім. Т.Шевченка / Луган. нац. пед. ун-т ім. Т. Шевченка. - Луганськ : Альма-матер, 2005. - 170 с. : 124 - 165.

23. Холоденко, В.О. Розвиток творчої активності молодших школярів у процесі інтеграції різних видів музичної діяльності : Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук. 13.00.02 / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. - К., 2004. - 20 с.

24. Челышева И.В. Формы, методы и приемы организации медиаобразовательного процеса в школе и вузе. / И.В. Челышева // Шкільна бібліотека плюс. 2011. - № 4-6.- С. 31-38.

25. Якимчук, С.Н. Методика музичного виховання : [Навч. посіб. для студ. муз.-пед. ф-ів, вищ. та серед. навч. закладів мистецтв, вчителів музики навч. закл. різного типу] / [Наук. ред. С.Г.Карпенчук]; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Ін-т мистецтв. - Рівне, 2003. - 159 с.

26. http://scholar.google.com.ua/scholar.

27. http://elibrary.kmpu.edu.ua.

28. http://lib.iitta.gov.ua/421/1/POLNYTEXT.pdf.

Размещено на .ru

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?