Розвиток музичних здібностей молодших школярів - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 88
Індивідуально-психологічні особливості дітей. Якісна і кількісна характеристика здібностей. Формування музичної культури дітей, здатності розуміти музику. Особливості музичного розвитку молодших школярів. Емоційний і слуховий компоненти музикальності.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Розвиток у школярів здатності повноцінно сприймати музику здійснюється за двома тісно повязаними між собою напрямами. Перший - це розвиток у широкому плані, коли у дітей формується здатність розуміти роль і місце музики в житті людини, її багатство і різноманітність, а також усвідомлювати і систематизувати музичні враження, що отримані з навколишнього життя. Усі види діяльності дітей на уроці обєднує важливе завдання - формування здатності глибоко сприймати і переживати емоційно-естетичний зміст музики, розуміти її звязок із життям, усвідомлювати образність і виразність музичного твору. Отже, одне із завдань полягає в тому, щоб допомогти дітям орієнтуватися в яскравому і різноманітному світі музики, навчити їх виділяти «крупні» та найбільш значущі ознаки, орієнтири (музичні жанри, форми, тембри інструментів і голосів). Формування в учнів здатності розуміти музику, розбиратися в ній - найважливіше завдання вчителя музики, яке має реалізовуватись систематично, послідовно і потребує значного часу.Проблеми психології здібностей завжди перебували в центрі уваги вітчизняних і зарубіжних фахівців. У вивченні здібностей виділяють три основні проблеми: походження і природа здібностей, типи і діагностика окремих видів здібностей, закономірності формування здібностей [5, 440]. Ще більше значення має той факт, що розвиток здібностей чималою мірою визначається умовами виховання, особливостями сформованості особистості, її спрямованістю, яка або сприяє розкриттю здібностей, або, навпаки, призводить до того, що здібності не реалізуються. В основі однакових досягнень при виконанні якоїсь діяльності "можуть лежати різні здібності, водночас одна й та сама здібність може бути умовою успіху різних видів діяльності. Мозок концентрує в собі не ті чи інші специфічні людські здібності, а лише здатність до формування цих здібностей.Здібності характеризуються як індивідуально-психологічні особливості, тобто такі якості, якими люди відрізняються між собою. От чому, коли говоримо про здібності, необхідно охарактеризувати ці відмінності. Здібності розвиваються в процесі формування цих звязків, набування людиною знань, умінь та навичок [6, 123]. До цих властивостей належать уважність людини, її здатність тривало і стійко зосереджуватися на завданні, на обєкті своєї діяльності. Вагоме значення мають при цьому такі якості мислення, як широта, глибина, ясність думки, послідовність, самостійність, критичність, вільність від шаблонних способів розвязування завдань, здатність змінювати ці способи відповідно до конкретної ситуації, швидко зосереджувати сили свого розуму на нових завданнях і активно, енергійно працювати над їхнім розвязанням.Але у всіх дітей є деякий досвід слухання інструментальної музики, співу пісень, бачення і виконання танців, крокування під музику тощо. їм розповідають і читають однакові казки, книжки, вони переглядають одні й ті ж телепередачі для дітей, кінофільми і мультфільми, стикаються з різноманітними подібними життєвими ситуаціями. Так, здатність сприймати і переживати музику може поєднуватися з посередніми голосовими даними, добрий розвиток музичного слуху не завжди супроводжується схильністю до творчості. Одні діти можуть слухати музику не відволікаючись, інші навіть не уявляють, що це таке - спеціально слухати музику; деякі діти можуть чисто і виразно виконувати знайомі пісні, мають елементарні уявлення про музику, інші байдужі до неї, оскільки жили у несприятливих для цього умовах. Діти мають певний досвід спілкування з музикою, .різноманітнішою стає музична діяльність. По-третє, це музично-ритмічне почуття, тобто здатність активно (рухомо) переживати музику, відчувати емоційну виразність музичного ритму і точно відтворювати його.Курсова робота досліджувала одну з актуальних проблем сучасної психології особистості - розвиток музичних здібностей молодших школярів. Вивчення та аналіз низки літературних джерел дали змогу зробити такі висновки і узагальнення: Акустичним супроводом повсякденного життя молодших школярів є музика. Така ситуація підтверджує необхідність удосконалення педагогічних процесів викладання музики, спрямованих на духовний розвиток особистості, ефективну реалізацію виховного потенціалу мистецтва. Музична освіта сприяє розвитку світосприйняття, поглибленню емоційного пізнання і переживання, активізації образно-асоціативної сфери діяльності, збагаченню морально-естетичних принципів людини. У вивченні здібностей виділяють три основні проблеми: походження і природа здібностей, типи і діагностика окремих видів здібностей, закономірності формування здібностей.

Вывод
Курсова робота досліджувала одну з актуальних проблем сучасної психології особистості - розвиток музичних здібностей молодших школярів. Вивчення та аналіз низки літературних джерел дали змогу зробити такі висновки і узагальнення: Акустичним супроводом повсякденного життя молодших школярів є музика. Незлічені стилі й жанри музичного мистецтва знаходять своє втілення в сучасному світі, динамічно вплітаються у найрізноманітніші види соціальної практики. Серед школярів постійно спостерігається підвищення інтересу до музичних творів (як правило, масових популярних жанрів), інтенсивності спілкування з ними. Така ситуація підтверджує необхідність удосконалення педагогічних процесів викладання музики, спрямованих на духовний розвиток особистості, ефективну реалізацію виховного потенціалу мистецтва. Музична освіта сприяє розвитку світосприйняття, поглибленню емоційного пізнання і переживання, активізації образно-асоціативної сфери діяльності, збагаченню морально-естетичних принципів людини.

Здібності - індивідуально-психологічні особливості, які є субєктивними умовами успішного виконання певного різновиду діяльності. Здібності не зводяться до наявності в індивіда знань, умінь, навичок. Вони проявляються у швидкості, глибині та міцності оволодівання засобами і прийомами діяльності. У вивченні здібностей виділяють три основні проблеми: походження і природа здібностей, типи і діагностика окремих видів здібностей, закономірності формування здібностей.

Музичний розвиток розуміється як перехід від вияву простих, нижчих форм естетичних ставлень і здібностей до складніших і вищих. Поява нових якостей у цих ставленнях і здібностях свідчить про те, що музичний розвиток відбувається.

Раннє виявлення музичних здібностей дитини є показником її музичної обдарованості. Однак не слід вважати, що відсутність ранніх виявів є свідченням відсутності й музичних здібностей. Виявлення музичних здібностей залежить не тільки від вроджених задатків, а й від культурного середовища, музичного оточення. У багатьох дітей музичні здібності вперше починають розвиватися лише в школі.

У різних дітей музикальність може характеризуватися різним поєднанням окремих здібностей. Зокрема, одні діти помітно виділяються емоційним відгуком на музику, другі - руховими реакціями на неї, треті - серйозно зацікавлені певною музичною діяльністю, водночас маючи нерозвинений звуковисотний слух, у четвертих означені здібності більш менш органічно поєднуються тощо. Виходячи з того, які здібності учнів виступають на перший план є більш або менш розвинутими, має обиратися й методика музично-виховної роботи.

Діти не тільки із зацікавленістю слухають музику, але й чують у ній значно більше. Вони починають усвідомлювати, що музика повязана з життям, що своєю специфічною, мовою вона може розповісти про різні життєві явища і ситуації, передати почуття, настрій та думки людини. Діти звикають аналізувати музичні твори, навчаються розуміти мову музики, її специфічну виразність. Усе це робить сприйняття музики дітьми повнішим, емоційнішим і свідомим.

Розвиток музичних здібностей буде успішним за умови врахування суперечності між особистістю дитини з властивими їй музичними нахилами та її участю в колективній музичній діяльності.

Список литературы
1. Беземчук Л. творчий розвиток школярів засобами музичного мистецтва Мистецтво та освіта. - 2001. - № 1. - С. 43-44.

2. Вєтлугіна Н.О. Музичний розвиток дитини. - К.: Муз. Україна, 1978. - 256

3. Дружинин В.Н. Психология общих способностей. - СПБ.: Питер, 2000. - 368 с.

4. Ємельянович В.Ю. Розвиток музичного сприйняття і творчих здібностей дітей // Мистециво в школі. - 2009. - № 5. - С. 2-4.

5. Загальна психологія: Навч. посібник / О.Скрипченко, Л.Долинська, Д. Огороднійчук та ін. - К.: "А.П.Н.", 2005. - 463 с.

6. Здібності, творчість, обдарованість: теорія, методика, результати досліджень / За ред. В.О. Моляко, О.JI. Музики. - Житомир: Рута, 2006. - 320

7. Музика О.Л. Педагогічна спадщина А.С. Макаренка і сучасні підходи до розвитку здібностей // Педагогіка і психологія. - 2008. - № 3-4. - С. 15-26.

8. Назайкинский Е. О психологии музыкального восприятия. - М.: Музыка, 1972. - 384 с.

9. Падалка Г. Учитель, музика, діти. - К.: Муз. Україна, 1982. - 144 с.

10. Печерська Е.П. Уроки музики в початкових класах: Навч. посібник. - Київ: Либідь, 2001. - 272 с.

11. Психологічна підтримка творчості учня / Упоряд. О.Главник, В.Зоц. - К.: Редакції загальнопедагогічних газет, 2003. - 128 с.

12. Ростовський О.Я. Педагогіка музичного сприймання. - К.: ІЗМН, 1997. - 248 с.

13. Ростовський О.Я. Методика викладання музики у початковій школі: Навч.-метод, посібник. - 2-е вид., доп. - Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2001. - 216 с.

14. Тарасов Г. Психологические особенности музыкального обучения младших школьников // Музыка в школе. - 1983. - №2. - С. 14-18.

15. Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей // Избранные труды в двух томах. Москва, 1985. - Т. 1.

16. Хлебникова Л.О. Виховання музикою // Навчання і виховання шестирічних першокласників: Зб. статей. Упор. К. Прищепа. - К.: Рад. шк., 1990. - С. 155-168.

Размещено на .ru

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?