Розвиток маркетингової діяльності на підприємстві ТзОВ TBK "Львівхолод" - Дипломная работа

бесплатно 0
4.5 130
Маркетинг як постійний і систематичний аналіз потреб ринку; його принципи: прогнозування попиту, планування продукції. Аналіз діяльності ТзОВ TBK "Львівхолод", характеристика маркетингової товарної політики, особливості системи управління ресурсами.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Теоретичною й методологічною основою дипломної роботи стали ключові положення економічної теорії, менеджменту та маркетингу, праці вітчизняних і зарубіжних науковців, в яких висвітлено фундаментальні теорії про формування маркетингового комплексу на підприємстві, закони України, постанови, рішення уряду з найважливіших питань організації і регулювання діяльності підприємства. У першому розділі поставлено і вирішено завдання, що стосується історії розвитку маркетингу, його сучасної концепції, сутності і функцій маркетингу, організації маркетингової діяльності, організаційної культури і створення умов ефективної роботи служб маркетингу. "Ера маркетингу" ознаменувалась значними теоретичними і практичними розробками в сфері маркетингової діяльності фірми.Були сформовані основні концепції маркетингу, еволюція яких отримала зміну підходів до аналізу і планування маркетингу підприємства [21,с.8-9]. Очевидно, що еволюція поняття "маркетинг", була обумовлена розвитком ринку та мірою його насиченості товарами (продукцією, послугами, інформацією тощо). Саме в цей період, коли інтереси споживачів стали пріоритетними, багато фірм приступили до пошуку універсальної моделі маркетингу, яку можна було би застосувати для управління всіма видами підприємницької діяльності і яка могла б забезпечити оптимальний варіант поєднання інтересів фірми і її найближчих контрагентів (постачальників, покупців, посередників).Організація маркетингової діяльності, або маркетингу охоплює: 1) побудову (удосконалення) організаційних структур управління маркетингом; Організаційна структура управління маркетингом і рівень її функціонування, поряд з обраною корпоративною стратегією має першочергове значення для забезпечення досягнення мети підприємства. Організаційну структуру маркетингової діяльності на підприємстві можна визначити як сукупність служб, відділів, підрозділів, до складу яких входять фахівці, котрі займаються тією або іншою маркетинговою діяльністю. У компаніях, що продають свій товар по всій країні і за кордоном, часто використовується організація за географічним принципом, при якій за співробітниками, що займаються продажами і маркетингом, закріплені визначені країни, регіони й області. Організаційна структура служби маркетингу визначається специфікою діяльності підприємства, числом ринків, на яких воно функціонує, специфікою товарного портфелю, масштабами збуту, ресурсами, структурою управління підприємством.Для пожвавлення ринку в боротьбі за споживача необхідно прискорити науково-технічний прогрес.Важливу роль у цьому процесі відіграватиме маркетинг; оскільки він дає змогу виявити нові технології і технічні новинки, сприяє прискоренню їх упровадження у виробництво. Останнім часом маркетинг став основною функцією управління, бо складається з комплексу заходів підприємства, спрямованих на завоювання ринку та зміцнення своїх позицій на ньому.Основним для компанії є орієнтація на ринок, підпорядкування всіх її функцій завданням маркетингу. Успішно організована і здійснена робота з маркетингу допомагає оперативніше і своєчасніше виявляти і ліквідовувати недоліки в стратегічному плануванні, організації та реалізації комерційної діяльності а також у системі управління загалом, налагоджувати тісну співпрацю з суспільством. В цілому на підприємстві застосовується лінійно-функціональна структура управління, при якій лінійний персонал (керівник підприємства, директор департаменту, керівник відділу) має у своєму підпорядкуванні ряд функціональних органів, кожен з яких згідно покладених функцій на основі збору та обробки інформації розробляє проект відповідного рішення, який після затвердження лінійним керівником набирає сили і передається відповідним виконавцям. Організаційна структура служби маркетингу визначена специфікою діяльності ТЗОВ TBK "Львівхолод" кількістю ринків, на яких підприємство функціонує, специфікою асортименту та виробництва товарів, масштабами збуту, ресурсами, структурного управління ТЗОВ TBK "Львівхолод".

Вывод
Для пожвавлення ринку в боротьбі за споживача необхідно прискорити науково-технічний прогрес.Важливу роль у цьому процесі відіграватиме маркетинг; оскільки він дає змогу виявити нові технології і технічні новинки, сприяє прискоренню їх упровадження у виробництво. Останнім часом маркетинг став основною функцією управління, бо складається з комплексу заходів підприємства, спрямованих на завоювання ринку та зміцнення своїх позицій на ньому.Основним для компанії є орієнтація на ринок, підпорядкування всіх її функцій завданням маркетингу.

Успішно організована і здійснена робота з маркетингу допомагає оперативніше і своєчасніше виявляти і ліквідовувати недоліки в стратегічному плануванні, організації та реалізації комерційної діяльності а також у системі управління загалом, налагоджувати тісну співпрацю з суспільством.

ТЗОВ TBK "Львівхолод" - підприємство, яке успішно розвивається. Маркетингова служба обєднана в департамент. В цілому на підприємстві застосовується лінійно-функціональна структура управління, при якій лінійний персонал (керівник підприємства, директор департаменту, керівник відділу) має у своєму підпорядкуванні ряд функціональних органів, кожен з яких згідно покладених функцій на основі збору та обробки інформації розробляє проект відповідного рішення, який після затвердження лінійним керівником набирає сили і передається відповідним виконавцям.

Така структура підприємства створена самим підприємством, затверджена керівником підприємства, і періодично удосконалюється у звязку зі зміною факторів, що на неї впливають. Основний вид діяльності ТЗОВ TBK "Львівхолод" - гуртова та дрібно-гуртова, роздрібна торгівля продуктами харчування і супутніми товарами, асортиментний перелік яких сягає майже 100 груп товарів, а номенклатура - понад 10 тис.найменувань.

Значної уваги в діяльності ТЗОВ TBK "Львівхолод" приділено організації роботи маркетингової служби. В структурі апарату управління вона виділена в окремий департамент, який очолює заступник генерального директора і в склад якого входить відділ реклами і відділ маркетингового планування та досліджень. Функціонування маркетингової служби є успішною, що позитивно відбиваються на загальних результатах діяльності підприємства і його рентабельності.

Організаційна структура служби маркетингу визначена специфікою діяльності ТЗОВ TBK "Львівхолод" кількістю ринків, на яких підприємство функціонує, специфікою асортименту та виробництва товарів, масштабами збуту, ресурсами, структурного управління ТЗОВ TBK "Львівхолод". Маркетингова служба має тісний взаємозвязок з відділами продажів, стандартизації та управління даними, відділом інтеграції, фінансовим, логістики, адміністративним тощо.

Система маркетингу - це ефективне поєднання двох взаємозалежних аспектів з великою кількістю підходів, ідей і рішень. Перший аспект - ретельне та всебічне вивчення ринку, попиту, смаків і потреб, орієнтація на них виробництва, адресність продукції, що випускається. Багато уваги приділяється зовнішньому вигляду товарів, продажному і після продажному обслуговуванню. Другий аспект - активний вплив на ринок та попит формування потреб і купівельних переваг, створення прихильності покупців до конкретних "марочних" товарів і послуг. Прикладом на ТЗОВ TBK "Львівхолод" може служити ТМ "Кухарочка", що займається формуванням продукції, її діяльність, продумує ретельно маркетингова служба (пакування, маркування, обєми фасувань тощо) та працює над розширенням іміджу торгової марки.

Комплекс маркетингу являє собою систему заходів, за допомогою яких компанія впливає на споживачів з метою стимулювання попиту на свою продукцію і її просування на ринку. Ці заходи групують за такими чотирманапрямками (4P - від англ. product, price, place, promotion): товар, ціна, методи поширення та просування товару на ринку.

Відповідно до концепції маркетингу товарна політика ТЗОВ TBK "Львівхолод" (які товари, якої якості, у якій кількості слід виробляти) орієнтована на виробництво і просування на ринку конкурентоспроможних товарів, які відповідають запитам споживачів.

Вибір загальних підходів до ціноутворення, підходів до визначення цін на нові товари і ті, що вже знаходяться на ринку, здійснюється з метою збільшення обсягів реалізації, товарообороту, підвищення рентабельності виробництва, укріплення ринкових позицій підприємства.

Формування системи збуту на ТЗОВ TBK "Львівхолод" передбачає вибір методів і каналів збуту, за допомогою яких продукцію доводять до споживача найбільш ефективним способом.

Стимулювання попиту на товар та інтенсифікація його збуту здійснюється за допомогою реклами, пропаганди та паблікрилейшнз, стимулювання збуту, прямого маркетингу. Ці заходи розраховані на те, щоб привернути увагу до товару, створити позитивну мотивацію його купівлі (продажу) та споживання тощо.

Колектив ТЗОВ TBK "Львівхолод" знаходиться постійно у творчому пошуку щодо оновлення асортименту, забезпечення високої якості і конкурентоспроможності продукції і в цілому конкурентоздатності підприємства.

Список литературы
1.Апопій В.В., Міщук І.П., Рудницький С.І., Хомяк Ю. М. Теорія та практика торговельного обслуговування:Навчальний посібник //За ред. В.В.Апопія. - К. : Центр навчальної літератури, 2005.- 496 с.

2.Апопій В.В.,Міщук І.П., Ребицький В.М. та ін. Організація торгівлі: Підручник; 2-ге вид.перероб. та доп./за ред. В.В.Апопія.- Київ: Центр навчальної літератури, 2008. - 632 с.

3.Виноградова A.M., Шканова О.М. Стратегія розвитку роздрібної торгівлі //Ділова панорама - 2001.- № 3 - 4. - С. 31 - 38.

4.Виноградська A.M. Основи підприємництва: Навч. пос. - К: Кондор,2007. - 504 с.

5.Виноградська A.M. Технологія комерційного підприємництва: Навчальний посібник.- Київ: Центр навчальної літератури, 2006. - 780 с.

6.Виноградський М.Д., Виноградська A.M.. Шканова О.М.Менеджмент в організації: Навч.посіб.для студ. екон. спец, вузів - 2-ге вид., прероб. і допов. К.: КОНДОР, 2002. - 504 с.

7.Войчак A.B. Маркетинговий менеджмент: Навч. метод, посібник для самост.вивч.дисц. - К : КНЕУ, 2000. - 268 с.

8.ГОЛОШУБОВАН.О. Організація торгівлі: Підручник. - К.: Книга, 2004. - 560 с.

9.ГОЛУБИНЕ.Д. Дистрибуция. Формирование и оптимизация каналов сбыта. - М.: Вершина, 2006. - 136 с.

10.Голубков Е. П. Изучения конкурентов и завоевания преимуществ в конкурентной борьбе / Е. П. Голубков // Маркетинг в России и за рубежом. - 1999. -№2. - с. 9-8.

11.Гольдштейн Г.Я. Инновационный менеджмент: Учеб. пособ. - Таганрог: Изд- ВОТРТУ, 1998. - 132 с.

12.ГОЛЬДШТЕЙНГ.Я. Стратегический менеджмент: Конспект лекций / Г. Я. Гольдштейн. - Таганрог: Изд-во ТРТУ, 1995. - 97 с.

13.Гончаренко Л. П. Инвестиционный менеджмент / Л. П. Гончаренко, Е. А. Олейников, В. В. Брезин. -Москва: КНОРУС, 2005. - 294 с.

14.Гринев В.Ф. Товарно-инновационная политика предприятия: Учеб. пособие. - К.: МАУП, 2004. - 160 с.

15.Гришина Н.В. Психология конфликта. - СПБ.: Питер, 2005. - 464с.

16.Гріфін Р., Яцура В. Основи менеджменту: Підручник/ Наук. ред. В. Яцура, Д. Олесневич. - Л.: Бак, 2001. - 624 с.

17.ДАНЬКОТ.П. Управление маркетингом: Учебник. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2001. - 334 с.

18.ДЕНИЕЛСДЖОН Д., Радеба Ли X. Международный бизнес: внешняя среда и деловые операции: Пер. с англ. - 6-е изд. - М.: Дело Лтд, 1996. - 784 с.

19.Джонс Дж.К. Методы проектирования: Пер. с англ. - М.: Мир, 1986. - 326 с.

20.Длігач А. Тенденції розвитку маркетингу в Україні // Маркетинг в Україні. - 2005. - № 2. - С. 46-48.

21.Дойль П. Менеджмент: стратегия и тактика. - СПБ.: Изд-во "Питер", 1999. - 560 с.

22.Доклад о развитии человека 2001 год. Издано по заказу Программы развития ООН (ПРООН). - Нью-Йорк: Оксфорд юниверсити пресс, 2001. - 264 с.

23.ДРУКЕРП. Ф. Задачи менеджмента в XXI веке: Учеб. пособ.: Пер. с англ. - M.: Издательский дом "Вильямс", 2000. - 272 с.

24.ДРУКЕРП.Ф. Управление, нацеленное на результаты: Пер. с англ. - М.: Технол. шк. бизнеса, 1993. - 192 с.

25.Дурович А.П. Маркетинг в предпринимательской деятельности. - Мн.: НПЖ "Финансы, учет, аудит", 1997. - 464 с.

26.Дуткевич Т.В. Конфліктологія з основами психології управління: Навч. посіб.К.: Центр навчальної літератури, 2005. - 456 с.

27.Евтухов B.C., Минчукова JI.A. Международный менеджмент: Учеб. пособ. - Гомель: МИТСО, 2001. - 395 с.

28.Економіка й організація інноваційної діяльності: Підручник. - 2-ге вид. / О.І. Волков, М.П. Денисенко, А.П. Гречан та ін. / Під ред. проф. О.І. Волкова, проф. М.П. Денисенка. - К.: УКРІНТЕІ, 2005. - 424 с.

29.Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. д.е.н., проф. Л.Г. Мельника.- Суми: ВТД "Університетська книга", 2004. - 648 с.

30.Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т.2 / ВРЕДКОЛ.: C.B. Мочерний (відп. ред.) та ін. - К: Видавничий центр „Академія", 2001. - 848 с.

31.Єрмошенко М.М. Маркетинговий менеджмент: Навч. посіб. - К.: НАУ, 2001. - 204 с.

32.Забарський В.К., СТЕШУКО.І. Основи підприємництва та бізнесу: Підручник /За ред. доц. В.К. Забарського. - Вінниця: НОВА КНИГА, 2004. - 464 с.

33.Завьялов П.С. Маркетинг в схемах, рисунках таблицах: Учеб. пособ. - М.:ИНФРА-М, 2000.- 496с.

34.Закон України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" від22.02.2000 р. № 1490-Ш// [Електронний ресурс]. - Режим доступу:http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/270/96-вр

35.Закон України „Про рекламу" від 30.06.1999 р. № 137-138 // [Електронний ресурс]. - Режим доступу:http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/270/96-вр

36.Залманова М.Е. Закупочная и распределительная логистика: Учеб. пособ. - Саратов: СПИ, 1992. - 82 с.

37.Захарченко В.И., КУЗНЕЦОВЭ.А. Стратегический маркетинг на предприятии.- Одесса: Наука и техника, 2005. - 236 с.

38.Идрисов А.. Стратегия, основанная на ключевых компетенциях и динамических способностях компании. // [Електронний ресурс] - Режимдоступу: http://www.management.com.ua

39.Ильяшенко С. Н. Подходы к оценке экономической эффективности внедрения компьютерных информационных систем на промышленных предприятиях // Механізм регулювання економіки, економіка природокористування, економіка підприємства та організація виробництва. - 2001. - № 3-4. - С. 131- 144.

40.ИЛЬЯШЕНКОС. Н. Составляющие экономической безопасности предприятия и подходы к их оценке // Актуальні проблеми економіки. - 2003. - №3(21).- С 12-19.

41.Инновационный менеджмент: Учебник для вузов / С. Д. Ильенкова, Л.М. Гохберг, СЮ. Ягудкинидр. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. - 327 с.

42.Искусствоторговать/ Под общ. ред. С. И. Кумак. - М., 1995. - 280 с.

43.ІЛЛЯШЕНКОС.М. Економічний ризик: Навч. посіб. - 2-гевид.,доп.Іперероб. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 220 с.

44.Ілляшенко С. М. Економічний ризик: Навч. посіб. - 2-е вид., доп. перероб. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 220 с.

45.Ілляшенко С. М. Маркетингова товарна політика: Підручник. - Суми: ВТД „Університетська книга", 2005. - 234 с.

46.Ілляшенко С. М. Управління інноваційним розвитком: Навч. посіб. -2-е вид., перероб. і доп. - Суми: ВТД „Університетська книга"2005. - 324 с.

47.Ілляшенко С. М., Баскакова М.Ю. Маркетингові дослідження: Навч. посіб. / За заг. ред. проф. С. М. Ілляшенка. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 192 с.

48.Ілляшенко С. М., Божкова В.В. Управління екологічними ризиками інновацій: Монографія / За ред. д.е.н., проф. С. М. Ілляшенка. - Суми: ВТД „Університетська книга", 2004. - 214с.

49.Ілляшенко С. М., Прокопенко О.В. Менеджмент екологічних інновацій: Навч. посіб. / Зазаг. ред. С. М. Ілляшенка. - Суми: Вид-во СУМДУ, 2003. - 266 с.

50.Ілляшенко С. М., Прокопенко О.В. Формування ринку екологічних інновацій: економічні основи управління: Монографія / Під ред. д.е.н., проф. С. М. Ілляшенка. - Суми: ВТД "Університетська книга", 2002. - 250 с.

51.Калашник В. Директ-маркетинг стає небезпечним // Галицькі контракти. - 2002. - № 34. - С. 24.

52.Кальченко А.Г. Логістика: Підручник. - К.: КНЕУ, 2004. - 284 с.

53.КАРАКАЙЮ.В. Маркетинг інноваційних товарів: Монографія. - К.: КНЕУ, 2005. - 226 с.

54.КАРДАШВ.Я. Маркетингова товарна політика: Підручник. - К: КНЕУ, 2001. - 240 с.

55.Карпатская-Скорик Е. Маркетинговые исследования с нечетким прогнозированием рынка // Бизнес-Информ. - 1997. - № 3. - С. 55.

56.КИНГУ, Клиланд Д. Стратегическое планирование и хозяйственная политика. - М.: Прогресс, 1982. - 400 с.

57.Комарницький І. М. Управління підприємством в системі факторів економічного розвитку // Регіональна економіка, 2002. - с. 55 - 57.

58. Комерційна діяльність на ринку товарів та послуг ( за редакцією проф. Апопія В.В., проф..ГОНЧАРУКАЯ. А.) Підручник - К.: НМЦ „Укоопосвіта", 2002. - 450 с.

59.КОНДРАТЬЕВН.Д. Большие циклы конъюнктуры // Вопросы конъюнктуры. - 1925. - № 1. - Вып. 1. - С. 28-79.

60.Коноваленко М. Формирование идей и конструкторского замысла // Бизнес- Информ. - 1995. - № 11-12.- С. 31-32.

61.Котлер Ф. Маркетинг - менеджмент. - СПБ.: Питер Ком, 1999. - 896с.

62.Котлер Ф. Основы маркетинга. - СПБ.: АО "Коруна", 1994. - 697 с.

63.Кредісов А. Л., Панченко С.Г., Кредісов В. А. Менеджмент для керівників.- К: Т-во "Знання", 1999. - 556 с.

64.Крикавський C.B. Логістика. Основи теорії: Підручник. - Л.: Національний університет "Львівська політехніка" (Інформаційно-видавничий центр "Інтелект " Інституту післядипломної освіти), "Інтелект-Захід", 2004. - 416с.

65.Крушевский A.B. Справочник по технико-экономическим моделям и методам. - К: Техніка, 1982. - 208 с.

66.Куденко Н.В. Стратегічний маркетинг: Навч. посіб. - К.:КНЕУ, 1998.- 152с.

67.Кулішов В.В. Економіка підприємництва: Теорія і практика: навч.посіб. - К.: Ніка центр, Ельга, 2004. - 336 с

68.Куценко В.М. Маркетинговий менеджмент:- Навч.посіб. - К.: МАУП, 2003. - 184 с.

69.Куценко Н.В.Маркетингові стратегії фірми: Монографія.- : КНЕУ, 2002. - 185 с.

70.Ламбен Ж.-Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок: Пер. с англ. / Под ред. В.Б. Колчанова. - СПБ.: Питер, 2006. - 800 с.

71.Ламбен Ж.-Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок: Пер. с англ. / Под ред. В.Б. Колчанова. - СПБ.: Питер, 2006. - 800 с.

72.Линда Ч. Х., ГРУНИНГДЖ. Руководящие принципы для измерения взаимоотношений в области связей с общественностью // Экономика 2000// [Електронний ресурс] - Режимдоступу: //http://e2000.kviv.org

73.Лілик І. Маркетингові дослідження в Україні: ринок зростає // Маркетинг в Україні. - 2005. - № 2. - С. 4-5.

74.Лукянець Т. І. Рекламний менеджмент. - К: Вид-во КНЕУ, 2003. - 440 с.

75.Лукянець Т.У. Маркетингова комунікаційна політика: Навч.посіб. - К: Видавництво КНЕУ, 2000. - 262 с.

76.ЛУЦІЙО.П., Коварш І.С. Сучасні тенденції маркетингових досліджень на міжнародному ринку // Маркетинг в Україні. - 2005. - № 1. - С. 8-10.

77.МАКСИМОВАЮ.М. Особенности прогнозирования спроса на новый товар // Маркетинг в России и за рубежом. - 2006. - № 3 (53). - С. 3-12.

78.Маркетингв примерах и задачах: Учеб. пособ. / Под ред С.Н. Ильяшенко.- Сумы: Мрия, 1999. - 111 с.

79.Маркетинг: бакалаврський курс: Навч. посіб. / За заг. ред. С. І. Ілляшенка. - Суми: ВТД "Університетська книга", 2004. - 976 с.

80.Марцин B.C. Трансформація функцій торгівлі в діяльності ринкових структур // Фінанси України. - № 11. - 2003. С. 32 - 40.

81.НАЛИВАЙКОА.П. Теорія стратегії підприємництва. Сучасний стан та напрямки розвитку: Монографія. - К.:КНЕУ, 2001. - 227 с.

82.нфраструктура товарного ринку/За ред. І. В. Сороки. - К.: НВФ "Студ-центр", 2002. - 607 с.

83.Овечкина Е.А. Маркетинговое планирование. Конспект лекцій. - К: МАУП, 2003. - 65 с.

84.Осипова Л.В., Синява И.М.Основы коммерческой деятельности: Учеб. пос. для вузов. - M.: ЮНИТИ - ДАНА, 2000. - 215 с.

85.Примак Т.А. Основы маркетинга. - К.: МАУП, 2000. - 350 с.

86.Примак Т.А.Маркетинг:Навч.посіб. - К: МАУП, 2001. - 275с.

87.Скибінський C.B. Маркетинг. Підручник. - Львів, 2000. - 315 с.

88.Ткаченко Л.В. Маркетинг послуг : Підручник. - К.: Центр навчальної літератури, 2003. - 245 с.

89.Ткаченко Н.Б. Маркетингова товарна політика: Навч. посіб. - К.: Видавництво КДТЕУ, 2000. - 240 с.

90.Указ Президента України „Про заходи щодо підвищення якості вітчизняної продукції" від 23 лютого 2002 року № 113/ 2001.

91.Шканова О.М. Інфраструктура товарного ринку: Навч.посіб. - К.:МАУП, 2004. - 120 с.

92.Шканова О.М. Маркетингова товарна політика : Навч.посіб. - 2-ге вид.стереотип. - К.: МАУП, 2003. - 160 с.

Размещено на .ru

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?