Розвиток малого бізнесу в туристичній галузі - Дипломная работа

бесплатно 0
4.5 83
Сутність та особливості підприємницької діяльності як основи туристичного бізнесу, сучасний стан туризму в Україні. Роль та місце малого бізнесу у розвитку туризму, перешкоди розвитку та фактори, що впливають на розвиток малого туристичного бізнесу.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Розширення міжнародних звязків відкриває великі можливості для просування національного туристичного продукту на світовому ринку, а також залучення до українського інформаційного простору, світового передового досвіду організації туристичної діяльності. Використання значного рекреаційно-туристичного потенціалу України залежить як від активної підтримки уряду та місцевих органів влади, так і від розробки системи наукового та рекламно-інформаційного просування національного туристичного продукту на зовнішньому ринку. Серед тенденцій, що формують особливості сучасної світової (у т.ч. й вітчизняної) економіки, пріоритетними є два різнонаправлені процеси: інтеграція підприємств (капіталів) та індивідуалізація обслуговування споживачів. Якщо перший процес дозволяє зміцнити фінансове підґрунтя для впровадження новітніх технологій на усіх етапах виробництва товару та доведення його до споживачів, то завдання другого - збільшити рівень лояльності цільових ринків завдяки надання товару індивуалізованих рис. На нашу думку, термін “індивідуалізація обслуговування” слід визначити таким чином: комплекс заходів, спрямованих на створення у споживача враження, що товар, пропонований йому підприємством (чи придбаний ним товар), розроблений індивідуально для нього.Існуюча матеріальна база туризму більш ніж на 80 % потребує реконструкції. Останні роки тільки і говорили, що ось-ось в туризм підуть зарубіжні інвестиції і почнеться його бурхливий розвиток. У регіонах, де ідею розвитку туризму сприйняли з ентузіазмом, взялися за розробку інвестиційних проектів. На сьогоднішній день в туризм роблять вкладення головним чином держава і дрібні, середні місцеві підприємці. "Держава проголошує туризм одним з пріоритетних напрямів розвитку економіки та культури і створює умови для туристичної діяльності", - йдеться у новому Законі "Про туризм", який Президент України підписав 11 грудня 2003 року.Найбільш динамічним елементом структури народного господарства, що постійно змінюється, є малий бізнес. Набутий власний досвід, позитивні результати розвитку малого і середнього підприємництва в країнах, які пройшли етап реформування економічних систем, свідчать про те, що мале підприємництво є одним із засобів усунення диспропорцій на окремих товарних ринках, створення додаткових робочих місць і скорочення безробіття, активізації інноваційних процесів, розвитку конкуренції, швидкого насичення ринку товарами та послугами. Ця специфіка та своєрідне функціональне призначення малого бізнесу набуває особливого значення для країн, які йдуть шляхом відтворення ринкової системи господарювання. Малий бізнес - самостійна, систематична господарська діяльність малих підприємств будь-якої форми власності та громадян-підприємців, фізичних осіб), яка проводиться на власний ризик з метою отримання прибутку. Він становить основу дрібнотоварного виробництва; визначає темпи економічного росту, структуру та якісну характеристику внутрішнього валового продукту, ступінь демократизації суспільства; здійснює структурну перебудову економіки, швидку окупність витрат, свободу ринкового вибору; забезпечує насичення ринку товарами та послугами, реалізацію іновацій, додаткові робочі місця; характеризується високою мобільністю, раціональними формами управління; формує соціальний прошарок підприємців-власників, основу середнього класу; сприяє послабленню монополізму, розвитку конкуренції.В Україні державна підтримка малого підприємництва досі ще носить декларативний характер. Внесок малих туристичних підприємств до ВВП України є незначним, однак, як позитивний момент слід відзначити дещо вищі темпи зростання доходів від реалізації туристичних продуктів у малих та середніх підприємств порівняно з темпами приросту по туристичній галузі в цілому. Мале туристичне підприємництво в Україні буде розвиватися більш високими темпами, а отже і зросте його позитивний вплив на формування ВВП та створення нових робочих місць, за умови нівелювання існуючих перешкод, у першу чергу: недосконалого законодавства, значного податкового тиску, низької культури підприємництва. Аналіз діяльності на підприємстві призвів до висновку про необхідність інтенсифікації напрямку маркетингової діяльності на підприємстві, зокрема, за рахунок розробки та реалізації рекламної кампанії в друкованих виданнях та шляхом проведення інтернет-реклами. У цілому було зроблено висновок про важливість й необхідність активізації використання різних засобів, механізмів та інструментів рекламної діяльності в межах ТФ «Гамалія», у тому числі шляхом удосконалення організації усієї маркетингової діяльності на підприємстві, підбору висококваліфікованих кадрів, ефективного розподілу відповідальності та стимулювання маркетингового персоналу.1-Звіт про фінансові результати ТОВ ТФ «Гамалія» за 2007 р.

План
Зміст

Вступ

1. Підприємницька діяльність - основа туристичного бізнесу

1.1 Сучасний стан туризму в Україні

1.2 Сутність та особливості підприємницької діяльності у туризмі

1.3 Роль та місце малого бізнесу у розвитку туризму

2. Характеристика діяльності малих підприємств у сфері туризму України

2.1 Економічна і соціальна результативність діяльності малих туристичних підприємств в Україні

Вывод
Перелік посиланьПроаналізував стан українського туризму зробимо висновок, що організація, що не змінюється, не зможе відповідати змінам зовнішнього середовища. Точніше - на ринку може досягати успіху тільки фірма, що змінюється динамічно; для того, щоб запрошувати до України крупних інвесторів, потрібно як мінімум показати їм можливості галузі.

На відміну від розвинених держав в Україні сектор малого бізнесу представлений недостатньо головним чином через низький рівень свободи підприємництва у нашій країні. Зокрема частка малих туристичних підприємств у загальному числі малих фірм протягом досліджуваного періоду скоротилася.

В українському законодавстві відсутні критерії віднесення туристичних підприємств до малих чи середніх. Однак, на підставі аналізу кількості співробітників, обсягів реалізації та особливостей функцій було визначено, що підприємства з числом співробітників 19 осіб і менше можуть бути віднесені до малих, а від 20 до 149 осіб - до середніх. Малі підприємства складають на сьогодні майже 94 % від загальної кількості туристичних компаній, а середні - біля 6 %. На великі підприємства приходиться менше 1 %.

В Україні державна підтримка малого підприємництва досі ще носить декларативний характер. Втім усі висловлені чи навіть задокументовані обіцянки щодо сприяння малому бізнесу перекреслюються реальним негативним впливом чинних законодавчих актів, а також діями представників влади, що користуються недосконалістю останніх.

Внесок малих туристичних підприємств до ВВП України є незначним, однак, як позитивний момент слід відзначити дещо вищі темпи зростання доходів від реалізації туристичних продуктів у малих та середніх підприємств порівняно з темпами приросту по туристичній галузі в цілому.

Мале туристичне підприємництво мало позитивний вплив на зменшення безробіття в нашій країні, оскільки темпи приросту зайнятості у цьому секторі були вищими не лише від аналогічного показника по туристичній галузі, а й по державі в цілому.

Продуктивність праці на малих туристичних підприємствах зростала швидше, ніж у інших видів компаній, на що вказують результати аналізу співвідношення часток обсягів реалізації та кількості зайнятих по групах підприємств.

Мале туристичне підприємництво в Україні буде розвиватися більш високими темпами, а отже і зросте його позитивний вплив на формування ВВП та створення нових робочих місць, за умови нівелювання існуючих перешкод, у першу чергу: недосконалого законодавства, значного податкового тиску, низької культури підприємництва.

Аналіз даних ТФ «Гамалія» свідчить про нестабільність у діяльності в 2006-2008 рр., що підтверджується розрахунками.Як свідчать дані, дохід від реалізації продукції протягом усього періоду збільшився на 182055,3 тис. грн., або на 190 %. При цьому чистий дохід збільшився на 151612,3 тис.грн. або на 192,15 %.

У цілому, розглядаючи результативність діяльності підприємства протягом останніх 3-х років можна зробити висновок про позитивну динаміку більшості з показників. Суттєве зростання виручки від реалізації продукції за умов скорочення темпів зростання витрат операційної діяльності та зменшення приросту собівартості призвело до виходу підприємства зі збиткового стану й отримання досить великого чистого прибутку.

Серед стратегій, що дозволяють керувати попитом туристичного підприємства можна виділити наступні: - диференціація цін, що дозволяє знизити попит у період пікових навантажень;

- стимулювання попиту в періоди низького завантаження;

- надання додаткових послуг клієнтам у години, що очікують своєї черги;

- застосування системи попередніх замовлень і резервування часу обслуговування;

- проводження рекламної кампанії.

Аналіз діяльності на підприємстві призвів до висновку про необхідність інтенсифікації напрямку маркетингової діяльності на підприємстві, зокрема, за рахунок розробки та реалізації рекламної кампанії в друкованих виданнях та шляхом проведення інтернет-реклами.

Передбачалось витратити на рекламу у друкованих ЗМІ 84125 грн. і 25850 грн з використанням можливостей Інтернету на кожну.

За підсумками розрахунків було встановлено, що кожна рекламна компанія може дозволити отримати ТФ «Гамалія» 52502 грн. і 34150 грн. додаткового валового прибутку.

У цілому було зроблено висновок про важливість й необхідність активізації використання різних засобів, механізмів та інструментів рекламної діяльності в межах ТФ «Гамалія», у тому числі шляхом удосконалення організації усієї маркетингової діяльності на підприємстві, підбору висококваліфікованих кадрів, ефективного розподілу відповідальності та стимулювання маркетингового персоналу.

Реалізація запропонованих заходів сприятиме поліпшенню фінансового стану ТФ «Гамалія» та допоможе йому покращити свої конкурентні позиції.

Перелік посилань

1. Федорченко, С.В. Проблеми розвитку малого бізнесу в Україні [Текст] / С.В. Федорченко. - // Економіка та держава. - Київ, 2008. - N5. - С. 4-5.

2. Статистичний щорічник України за 2008 р. [Текст] / Державний Комітет статистики України // О.Г. Осауленка. - К.: ТОВ “Видавництво “Консультант”. - 2009 р.

3. Долгоруков Ю., Кужман О. О развитии малого предпринимательства [Текст]/Долгоруков Ю., Кужман О. // Экономика Украины. - 2006.- №12. - С.11-18. ISSN 0131-778Х

4. Долгоруков, Ю. Структура власності підприємств малого бізнесу та її вплив на регіональну економіку [Текст] / Ю. Долгоруков, Н. І. Редіна, О. Кужман. - // Економіка України: Політико-економічний журнал. - 2006. - N9. - С. 34-39.: табл. - ISSN 0131-775Х

5. Дурович А.П. Реклама в туризме. [Текст]:Учебное пособие. - Минск: БГЭУ, 2006. - 254 с. ISBN: 5-94735-113-7

6. Жаліло Я.А. Малий і середній бізнес у пошуках місця в стратегії економічного зростання в Україні:[Текст] Зб. наук. статей. - К.: Альтпрес, 2002. - 118 с. ISBN: 5-95635-113-9

7. Клочко Ю., Черняк Т. Проблемы малого бизнеса в Украине [Текст] // Экономика Украины. - 2008. - №1. - с.57

8. Про державну підтримку малого підприємництва [Текст] Закон України від 19 жовтня 2000 р. № 2063-111 // Відомості Верховної Ради України. - 2000 р.- № 51-52. - с.447. ISSN: 5-94735-113-7

9. Діяльність підприємств - субєктів підприємницької діяльності у 2006 році [Текст] /Держкомстат України /. Статистичний збірник. - К., 2007 - с.53-55

10. Кузнєцова І.С. Фінансова підтримка малого підприємництва [Текст] // Фінанси України. - №6. - 2007. - с.45-47

11. Белоус Г. Развитие малого предпринимательства в Украине [Текст] // Экономика Украины.- 2000. - №2. - с.35-40

12. Дурович А.П. Реклама в туризме [Текст]: Учеб. пособие./ - М.:Новое знание, 2003. - 254 с.

13. Про туризм Закон України [Текст] від 15.09.1995 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2000 р.- N 324/95 - с.447. ISSN: 5-94735-113-8

14. Про внесення змін до Закону України "Про туризм" [Текст] // Урядовий курєр. -2003. - № 244. - С. 15-19.

15. Головченко, Т.М. Шляхи забезпечення конкурентоспроможності малих підприємств [Текст] / Т.М. Головченко, О.М. Норкіна. - // Промисловість. - 2007. - N1. - С. 51. - ISSN 0135-230X.

16. Соціально-економічний розвиток України за 2008 рік [Электронный ресурс]. - Режим доступа http://www.ukrstat.gov.ua.10.05.09 р. Загол. з екрану

17. Смаль І.В. Туристична індустрія України: сучасний стан і перспективи розвитку [Текст] навч.посібник //Туристично-краєзнавчі дослідження. - К., 2004. - с. 116.ISBN: 5-95635-113-5

18. Козаченко А.В., Воронкова А.Е., Медяник В.Ю., Назаров В.В. Малый бизнес: устойчивость и компенсаторные возможности [Текст] навч.посібник - К.: Либра, 2003. - 297 с.ISBN: 6-95235-113-5

19. Про державну реєстрацію фізичних і юридичних осіб - підприємців [Текст] Закон України від 15 травня 2003 р. № 755-IV // Відомості Верховної Ради України. - 2003 р. - № 31-32. - с. 263- ISSN 0125-230X.

20. Нормативно-правові акти України з питань туризму[Текст] Збірник законодавчих та нормативних актів /Упоряд. М.І.Камлик. - К.: Атіка, 2004. - 464 с.

21. Реверчук С.К. Малий бізнес: методологія, теорія і практика [Текст] навч.посібник - К.: ІЗМН, 2002. - 192 с.

22. Фельдман Е. Экономическое образование и малое предпринимательство: технологическое взаимовлияние [Текст] // Экономика Украины. - №7. - 2008. - с.73-77.- ISSN 0105-200X.

23. Тарасюк Г.М., Шваб Л.І. Планування діяльності підприємства. Навч. посіб. - К.:”Каравела”, 2003. - 432 с.

24. Ильина Е.В. Туроперейтинг: организация деятельности. [Текст] навч.посібник - М.: Финансы и статистика, 2000. - 256 с.

25. Туризм в Україні - 2007 [Текст] // Статистичний Бюлетень. - К.: ДТА - 2008. - 44 с.

26. Коваленко А.М. Аналіз конкурентного середовища ресторану [Текст] // Громад. харчування і туристична індустрія у ринкових умовах: Зб. наук. праць КДТЕУ. - К.: КДТЕУ, 2006. - с.159.

27. Ковальчук Ю.О. Туризм як провідний напрям розвитку ринку послуг в Україні [Текст]// Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. - Випуск 38. - Частина II.- К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут міжнародних відносин. - 2006. - с.107.

28. Про внесення змін до Закону України „Про туризм” [Текст]: Закон України №1282-IV від 18.11.2003 року // Відомості Верховної Ради України. - 2003 р. - № 52. - с. 23- ISSN 0136-220X.

29. Про державну реєстрацію фізичних і юридичних осіб - підприємців [Текст]: Закон України від 15 травня 2003 р. № 755-IV // Відомості Верховної Ради України. - 2003 р. - № 31-32. - с. 263- ISSN 0125-230X.

30. Про ліцензування певних видів господарської діяльності [Текст]: Закон України №1775-ІІІ від 01.06.2000 року// Відомості Верховної Ради України. - 2000 р. - № 25. - с. 44- ISSN 0115-210X.

31. Господарський кодекс України [Текст]: від 16 січня 2003 року / Голов. ред. Н.М. Гайдук. - Київ: Атіка, 2003. - 208 с.; 20 см. - ISBN 966-8074-59-9

32. Про державну підтримку малого підприємництва[Текст]:Указ Президента України №456/98 від 12.05.1998 року // Відомості Верховної Ради України. - 1998 р. - № 18. - с. 52- ISSN 0115-210X.

33. Реверчук С.К. Малий бізнес: методологія, теорія і практика. [Текст] навч.посібник - К.: ІЗМН, 2002. - 192 с.

34. Реверчук С.К. Малий бізнес: методологія, теорія і практика. [Текст] навч.посібник - К.: ІЗМН, 2002. - 192 с.

35. Прокопенко, Н. С. Методичні підходи щодо регулювання оподаткування підприємств [Текст] / Н. С. Прокопенко. - // Київський національний університет технологій та дизайну. Вісник КНУТД. - 2007. - N1. - С. 147-156.: табл. - ISSN 1813-6796.

36. Карпій, Світлана. Розвиток малого підприємництва як стратегія реалізації політики зайнятості на регіональному рівні [Текст] / С. Карпій, В. Дьоміна. - // Економіст. - 2007. - N4. - С. 42-45.

37. Бернадская И. Развитие малого и среднего бизнеса [Электронный ресурс]. - Режим доступа http://www.ukrbusiness.com.ua/ 10.05.09 р. Загол. з екрану

38. Туризм в Україні - 2006 [Текст]// Статистичний Бюлетень. - К.: ДТА - 2007. - 51 с.

39. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основі менеджмента.[Текст] навч.посібник - М.: Дело, 2006.

40. Варвинец С Культурная эволюция [Электронный ресурс]. -Режим доступа http://www.business.ua/i510/a14299 10.05.09 р. Загол. з екрану

41. Бакурова А.В., Діденко А.В. Основні проблеми туристичної галузі [Электронный ресурс]. -Режим доступа http://www.tourlib.net.ua/ 10.05.09 р. Загол. з екрану

42. Кількість субєктів ЄДРПОУ за регіонами України станом на 1 січня 2009 року [Электронный ресурс]. -Режим доступа http://www.ukrstat.gov.ua. 10.05.09 р. Загол. з екрану

43. Лендєл О.Д. Основні напрямки розвитку туристичної інфраструктури регіону [Электронный ресурс]. -Режим доступа http://www.ukrbiz.net 10.05.09 р. Загол. з екрану

44. Жаліло Я.А. Малий і середній бізнес у пошуках місця в стратегії економічного зростання в Україні: [Текст] Зб. наук. статей. - К.: Альтпрес, 2002. - 118 с

45. Свірідова Н.Д. Проблеми формування інвестиційної політики в галузі туризму [Электронный ресурс]. -Режим доступа http://www.tourlib.net.ua/ 10.05.09 р. Загол. з екрану

46. Статистичні бюлетені: Туризм в Україні - 2007 [Текст] // Статистичний Бюлетень. - К.: ДТА - 2008. - 43 с.

47. Грец О.П. Малый туристический бизнес в сельской местности: обоснование предпосылок развития [Электронный ресурс]. -Режим доступа http://www.tourlib.net.ua/ 10.05.09 р. Загол. з екрану

48. Статистичні бюлетені: Туризм в Україні - 2007 [Текст] // Статистичний Бюлетень. - К.: ДТА - 2008. - 43 с.. - ISSN 1813-6796.

49. Азоян М. За этот год количество путешествующих по Украине увеличилось почти на треть [Электронный ресурс]. -Режим доступа http://www.tourism.gov.ua 10.05.09 р. Загол. з екрану

50. Моніторинг ЗМІ по темі туризму і курортів за період 21 жовтня - 20 листопада 2008 року [Электронный ресурс]. -Режим доступа http://www.tourism.gov.ua - Державна служба туризму і курортів України 10.05.09 р. Загол. з екрану

51. Соціально-економічний розвиток України за 2008 рік [Электронный ресурс]. - Режим доступа http://www.ukrstat.gov.ua.10.05.09 р. Загол. з екрану

52. Соціально-економічний розвиток України за 2008 рік [Электронный ресурс]. - Режим доступа http://www.ukrstat.gov.ua.10.05.09 р. Загол. з екрану

53. Моніторинг змі по темі туризму і курортів за період 22 лютого - 14 квітня 2009 року [Електронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.tourism.gov.ua/PUBLICATIONSLIST/. 10.05.2009р.Загол. з екрану

54. Статистичний щорічник України за 2008 рік [Текст] // Держкомстат України. За ред. О. Г. Осауленка. - К.: Техніка, 2009.-648 с.

55. Бондарук, Таїсія Григорівна. Державна політика підтримки малого підприємництва [Текст] / Т. Г. Бондарук. - // Актуальні Проблеми Економіки. - 2007. - N6. - С. 115-122.

56. Про внесення змін до Закону України “Про туризм” №1282-IV від 18.11.03 р.) [Текст] // Відомості Верховної Ради України, 2004, №13, Ст. 180.

57. Корнух О. М. Державна підтримка розвитку малого підприємництва в Україні: сутність, форми та напрями [Текст] / О. М. Корнух. - // Економіка та держава. - Київ, 2008. - N7. - С. 82-84.

58. Федорченко, С. В. Проблеми розвитку малого бізнесу в Україні [Текст] / С. В. Федорченко. - // Економіка та держава. - Київ, 2008. - N5. - С. 4-5.

59. Дєгтяр, О. А. Напрями вдосконалення організаційно-правового механізму державногорегулювання розвитку малого підприємництва [Текст] / О. А. Дєгтяр. - // Економіка та держава. - Київ, 2008. - N2. - С. 81-83.

60. Фінансові результати діяльності підприємств регіонами за січень-листопад 2008 року [Электронный ресурс]. - Режим доступа http://www.ukrstat.gov.ua.10.05.09 р. Загол. з екрану

61. Соціально-економічний розвиток України за 2008 рік [Электронный ресурс]. - Режим доступа http://www.ukrstat.gov.ua.10.05.09 р. Загол. з екрану

62. Статистичні бюлетені: Туризм в Україні - 2007 [Текст] // Статистичний Бюлетень. - К.: ДТА - 2008. - 43 с.. - ISSN 1813-6796.

63. Філімоненков О.С. Фінанси підприємств: [Текст] Навчальний посібник. - К.: Ельга, Ніка-Центр, 2002. - 360 с.

64. Митрофанов Г.О. Фінансовий аналіз: [Текст] Навчальний посіб. / Г.В. Митрофанов, Г.О. Кравченко, Н.С. Барабаш та ін.; За ред. проф. Г.В. Митрофанова. - К.: Київ нац. торг.-екон. ун-т.: 2002. - 301 с.

65. Бригхэм Ю., Эрхардт М. Финансовый менеджмент.[Текст] 10-е изд./Пер. с англ. под. ред. к.э.н. Е. А. Дорофеева. - СПБ.:Питер, 2007. - 960 с.: ил.

66. Митрофанов Г.О. Фінансовий аналіз: [Текст] Навчальний посіб. / Г.В. Митрофанов, Г.О. Кравченко, Н.С. Барабаш та ін.; За ред. проф. Г.В. Митрофанова. - К.: Київ нац. торг.-екон. ун-т.: 2002. - 301 с.

67. Джефінкс Ф. Реклама:[Текст] Практ. посіб.: Пер. з 4-го англ.вид. / Доп. і ред. Д. Ядіна. - К.: Т-во “Знання”, КОО,2001. - 456 с.

68. Котлер Ф., Боуэн Дж., Мейкенз Дж. Маркетинг. [Текст] Гостеприимство и туризм. - М.: ЮНИТИ, 1998. - 198 с.

69. Обритько Б. А. Реклама і рекламна діяльність: [Текст] Курс лекцій. - К.: МАУП, 2002. - 240 с.

70. Панкратов Ф. Г., Баженов Ю. К., Середина Т. К. Рекламная деятельность: [Текст] Учебник. - М.: Дашков и Ко, 2005. -526 с.

71. Папирян Г.А. Международные экономические отношения: маркетинг в туризме[Текст]. -М.: Финансы и статистика, 2000. - 160 с.

72. Досуг и туризм [Электронный ресурс]. - Режим доступа http://www.kharkov.ua/ 10.05.09 р. Загол. з екрану

73. Сулягин Ю. А., Петров В. В. Реклама:[Текст] Учебник. - СПБ.:Изд-во В. А. Михайлова, 2003. - 384 с.

74. Ф. Котлер, Г. Армстронг, Дж. Сондерс, В. Вонг. Основы маркетинга: [Текст] Пер. с англ. - 2-е европ. изд. - К.; М.; СПБ.: Издат. Дом „Вильямс”. - 2002. - С.23.

75. Дурович А.П. Реклама в туризме. [Текст]:Учебное пособие. - Минск: БГЭУ, 2006. - 254 с. ISBN: 5-94735-113-7

76. Обритько Б. А. Реклама і рекламна діяльність:[Текст]: Курс лекцій. - К.: МАУП, 2002. - 240 с.

77. Котлер Ф., Боуэн Дж., Мейкенз Дж. Маркетинг. [Текст]:Гостеприимство и туризм. - М.: ЮНИТИ, 1998. - 198 с.

78. Соціально-економічний розвиток України за 2008 рік [Электронный ресурс]. - Режим доступа http://www.ukrstat.gov.ua.10.05.09 р. Загол. з екрану

79. Соціально-економічний розвиток України за 2008 рік [Электронный ресурс]. - Режим доступа http://www.ukrstat.gov.ua.10.05.09 р. Загол. з екрану

Додаток А. Баланс ТОВ ТФ «Гамалія»

Таблиця А. 1-Баланс ТОВ ТФ «Гамалія» на 31 грудня 2007р.

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи: залишкова вартість 010 1537 1958 первісна вартість 011 1537 1958

Накопичена амортизація 012

Незавершене будівництво 020 15371 12563

Основні засоби: залишкова вартість 030 36891 41082 первісна вартість 031 39965 45694

Знос 032 3074 4612

Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 інші фінансові інвестиції 045 7685 8632

Довгострокова дебіторська заборгованість 050

Відстрочені податкові активи 060

Інші необоротні активи 070

Усього за розділом I 080 61484 64235

II. Оборотні активи

Запаси: виробничі запаси 100 13834 11965 тварини на вирощуванні та відгодівлі 110 незавершене виробництво 120 15371 16965 готова продукція 130 18445 9856 товари 140

Векселі одержані 150

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: чиста реалізаційна вартість 160 3074 8562 первісна вартість 161 3074 8562 резерв сумнівних боргів 162

Дебіторська заборгованість за розрахунками: з бюджетом 170 за виданими авансами 180 з нарахованих доходів 190 із внутрішніх розрахунків 200

Інша поточна дебіторська заборгованість 210

Поточні фінансові інвестиції 220 3843 11408

Грошові кошти та їх еквіваленти: в національній валюті 230 6148 5564 в іноземній валюті 240

Інші оборотні активи 250

Усього за розділом II 260 60715 64320

III. Витрати майбутніх періодів 270 769 769

Баланс 280 122968 129324

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду

1 2 3 4

I. Власний капітал

Статутний капітал 300 53799 58651

Пайовий капітал 310

Додатковий вкладений капітал 320

Інший додатковий капітал 330

Резервний капітал 340

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 15371 19863

Неоплачений капітал 360 ()

Вилучений капітал 370 ()

Усього за розділом I 380 69170 78514

II. Забезпечення наступних витрат і платежів

Забезпечення виплат персоналу 400 769 523

Інші забезпечення 410

Цільове фінансування 420 1537 1685

Усього за розділом II 430 2306 2208

III. Довгострокові зобовязання

Довгострокові кредити банків 440 14602 11231

Інші довгострокові фінансові зобовязання 450

Відстрочені податкові зобовязання 460

Інші довгострокові зобовязання 470 6148 6148

Усього за розділом III 480 20751 17379

IV. Поточні зобовязання

Короткострокові кредити банків 500 10760 12256

Поточна заборгованість за довгостроковими зобовязаннями 510

Векселі видані 520

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 14602 13522

Поточні зобовязання за розрахунками: з одержаних авансів 540 з бюджетом 550 1998 1998 з позабюджетних платежів 560 зі страхування 570 з оплати праці 580 2767 2512 з учасниками 590 із внутрішніх розрахунків 600

Інші поточні зобовязання 610

Усього за розділом IV 620 30127 30288

V. Доходи майбутніх періодів 630 615 615

Баланс 640 122968 129004

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?