Розвиток координації рухів у глухих підлітків на уроках фізичної культури - Автореферат

бесплатно 0
4.5 137
Методика комплексного тестування та диференційованої оцінки й виявлення рівня розвитку координації рухів для глухих школярів. Характеристика педагогічних умов розвитку. Розробка корекційної програми і методики розвитку координації рухів у підлітків.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ К.Д. Розвиток координації рухів у глухих підлітків на уроках фізичної культуриЗахист дисертації відбудеться “12” червня 2004 р. о 12.30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 41.053.01 при Південноукраїнському державному педагогічному університеті імені К.Д. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Південноукраїнського державного педагогічного університету імені К.Д. розроблено методику комплексного тестування та диференційованої оцінки рівнів розвитку базових координаційних здатностей для глухих школярів 7-17 років; встановлено , що рівень розвитку координації рухів, визначений за 6 видами координаційних здатностей (КЗ) у глухих учнів, значно нижчий, ніж в однолітків, які чують; розроблено й апробовано експериментальну корекційну програму з розвитку координації рухів глухих підлітків. Диссертация посвящена разработке коррекционной педагогической программы, позволяющей добиться развития координации движений у глухих школьников, равного уровню нормально слышащих сверстников и позволяющего успешно выполнить требования государственной программы по физической культуре. Установлено, что для эффективного развития координации движений у глухих школьников необходимо создание таких педагогических условий: 1) обеспечить комплексное взаимодействие всех анализаторных систем глухих школьников с поэтапным переключением основной информации для осуществления контрольных действий со зрительного анализатора на двигательный; 2) создание положительного эмоционального настроя в занятиях; 3) оперативное тестирование уровней КЗ у школьников с последующей коррекцией педагогического воздействия; 4) систематическое применение специальных упражнение и игр, способствующих повышению уровня каждой из координационных способностей глухих подростков.Нові підходи до вивчення порушень психофізичного розвитку, їх структури, глибини та потенційних можливостей дітей означеної категорії потребують ґрунтовного дослідження всіх компонентів спеціальної освіти (змісту, форм, методів), запровадження інноваційних технологій і нових комплексних програм щодо корекційної роботи з такими дітьми. В умовах науково-технічного прогресу зростає значення координації рухів, тобто прояву таких умінь людини, як-от: здатність швидко орієнтуватись у просторі; тонко диференціювати свої мязові відчуття та регулювати міру напруження мязів; швидко реагувати на сигнали зовнішнього середовища; здатність до збереження рівноваги (М.О. Аналіз наукової і методичної літератури з досліджуваної проблеми, ознайомлення з практичним досвідом фізичного виховання спеціальних шкіл засвідчив, що питання, повязані з раціональним змістом навчальних занять, розробкою засобів, прийомів і методів навчання на уроках фізичної культури, впливом на рухову сферу глухих дітей, зокрема на координацію рухів, не отримали достатнього висвітлення. Гіпотеза дослідження: процес формування у глухих школярів координації рухів буде ефективним, якщо реалізувати такі педагогічні умови: цілеспрямований коригуючий педагогічний вплив на фізичний розвиток глухих підлітків; розвиток компенсаторної сенсорної взаємодії аналізаторів; наявність позитивних емоційних стимулів у процесі розвитку координації рухів; змістове забезпечення розвитку координації рухів у глухих підлітків засобами фізичної культури (використання комплексної програми тестування координаційних здатностей та шкали диференційованої оцінки рівня розвитку різних видів координаційних здатностей глухих школярів). Методи дослідження: теоретичні - аналіз психологічної, педагогічної, спеціально-методичної літератури з проблеми фізичного виховання і розвитку координації рухів у глухих школярів з метою розробки оцінної шкали з визначення рівня розвитку координації рухів, вибору спеціальних засобів розвитку КЗ; емпіричні - для виявлення рівня розвитку КЗ у глухих школярів та зясування ефективності обраних корекційних засобів використовувалися: педагогічні спостереження, реєстрація обєктивних і субєктивних показників, аналіз медичних карт, тестування рівня розвитку різних видів координаційних здатностей, педагогічний експеримент (констатуючий і формуючий); методи статистичної обробки експериментальних даних - з метою узагальнення та аналізу експериментальних даних.У першому розділі “Науково-теоретичні засади розвитку координації рухів у дітей” уточнено сутність понять “координація рухів” і “координаційні здатності”, подано аналіз психолого-педагогічних та дефектологічних аспектів означеної проблеми; розкрито фізіологічні механізми забезпечення координації рухів; вивчено особливості фізичного розвитку і рухових порушень в учнів з вадами слуху, а також особливості фізичного виховання глухих школярів.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?