Розвиток функцій та управління логістикою на ПП "Аваліс" - Дипломная работа

бесплатно 0
4.5 103
Поняття, сутність та етапи розвитку логістики як фактора підвищення конкурентоспроможності, її завдання, функції та принципи. Загальна характеристика діяльності підприємства, аналіз розвитку функцій логістики, напрямки та шляхи їх вдосконалення.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Найскладніше завдання під час розроблення плану надходження товарів на підприємство - визначення плану продажу товарів, основою якого на підприємствах оптової торгівлі є замовлення роздрібних підприємств та інших споживачів зони діяльності бази, укладені з ними договори на постачання товарів і специфікації до них, можливості підприємства щодо закупівлі товарів. Дуже часто у процесі розроблення плану надходження товарів, «Аваліс» зіштовхується з тим, що підприємства ще не мають портфеля замовлень, тому використовують для розрахунків прогнози розвитку попиту па певні товари. Якщо план надходження товарів покликаний визначити, які товари і в якій кількості треба закупити, то план закупівель мас містити вказівки щодо джерел цих закупівель, строки їх здійснення та прізвища відповідальних за проведення закупівель. Точка беззбитковості закупівель - такий обсяг закупівель товарів у і-го постачальника, за якого сума валового доходу від реалізації цих товарів покриває суму поточних витрат.Інформація про зниження портфеля замовлень у постачальника може бути використана покупцем для одержання пільгових умов постачання, розрахунків і одержання додаткових знижок. Ухвалення рішенням щодо закупівлі і постачання товарів передбачає розроблення проектів текстів договорів з постачальниками, укладення договорів і контрактів з ними, розроблення специфікацій до договорів, підготовку та подання постачальникам рознарядок па відвантаження товарів. Даний продукт представляють такі компанії, як ТОВ «МУК» (Постачальник А), ERC (Постачальник Б), ТОВ «MTI» (Постачальник В) та ТОВ «НЕТВЕЛЛ» (Постачальник Г). Відповідно до отриманих результатів, можна побачити, що системоутворююча функція на ПП «Аваліс», (формування господарських звязків, організація пересування продукції через місця складування, формування і регулювання запасів продукції, розвиток і організація складського господарства), реалізовується не на повну і, при внесенні певних корективів, організація значно покращиться. Однак саме процес доставки товарів, будь то внутрішні господарські звязки або міжнародні, часто повязаний з втратами: погіршенням якості товарів та їх повною або частковою втратою; розтягнутими термінами транспортування або складування, погано організованими вантажно - розвантажувальними роботами; зайвими непродуктивними витратами.Сучасний етап розвитку економічних відносин потребує розгляду промислового підприємства в постійному взаємозвязку з постачальниками виробничих ресурсів та споживачами готової продукції. Тому промислове підприємство повинно мати механізми управління, які дозволяють забезпечити адаптацію до ринкових умов. Реалізація такого підходу означає, що саме споживач має визначати напрямок розвитку промислового підприємства. Завданням дослідження стало узагальнення підходів до оцінки розвитку функції логістики в стратегічному аспекті, формування інтегративного підходу до такої оцінки та розробка пропозицій для оцінки логістичної системи на прикладі приватного підприємства «Аваліс». Практичну реалізацію логістичного управління, компанія «Аваліс» здійснює шляхом застосування функцій логістики.

План
План надходження товарів на оптову базу па квартал 20__ рПлан закупівель затверджується керівником підприємства або начальником комерційного відділу.

Вывод
Сучасний етап розвитку економічних відносин потребує розгляду промислового підприємства в постійному взаємозвязку з постачальниками виробничих ресурсів та споживачами готової продукції. В умовах зростаючої конкуренції успіх підприємства залежить від швидкості реагування на постійні зміни в навколишньому середовищі. Тому промислове підприємство повинно мати механізми управління, які дозволяють забезпечити адаптацію до ринкових умов. Реалізація такого підходу означає, що саме споживач має визначати напрямок розвитку промислового підприємства. У звязку з цим постає необхідність пошуку таких шляхів розвитку, які забезпечать конкурентоспроможне функціонування підприємства в умовах ринкової економіки. Одним з дієвих інструментів управління господарською діяльністю та забезпечення адаптивності субєктів ринку є логістика.

Завданням дослідження стало узагальнення підходів до оцінки розвитку функції логістики в стратегічному аспекті, формування інтегративного підходу до такої оцінки та розробка пропозицій для оцінки логістичної системи на прикладі приватного підприємства «Аваліс».

Провівши дослідження обраної теми, можна зробити наступні висновки.

На сьогоднішній день пріоритетні напрямки діяльності компанії - це оптимізація бізнесу (бюджетування, консолідація, фінансовий, управлінський, регламентний і оперативний облік), впровадження та обслуговування систем бухгалтерського обліку та податкової звітності, консалтинг та супровід бізнес-процесів.

«Аваліс» надає весь комплекс послуг у будь-якій точці країни. Успішно працюємо з усіма компаніями з будь-якої галузі - від невеликих фірм до величезних корпорацій, що мають філіальну структуру.

Компанія стрімко розвивається, про що свідчать її обсяги виробництва.

Практичну реалізацію логістичного управління, компанія «Аваліс» здійснює шляхом застосування функцій логістики.

Рівень логістичного обслуговування компанії забезпечується на 79%, і, в свою чергу, свідчить про досить непоганий рівень компанії, проте потребує значних допрацювань.

Починаючи від 70% і вище за витрату на сервісне обслуговування ростуть експоненціально залежно від рівня обслуговування і досягши рівня 90% збільшення обєму логістичного сервісу стає невигідним. При цьому зниження рівня обслуговування веде до збільшення втрат, викликаних погіршенням якості сервісу.

Завдання відділу логістики полягає у пошуку оптимальної величини рівня обслуговування.

Під час проведення розрахунків було виявлено, що з чотирьох постачальників однотипної продукції можна виокремити одного, завдяки складанню рейтингу. Даний рейтинг дозволяє приймати ефективні управлінські рішення, стосовно вибору оптимального постачальника.

Також, було визначено, що компанія витрачає значну суму коштів на зберігання запасів (близько 912 тис. грн.). Проте, їх можна знизити в результаті застосування диференційованих норм запасів після поділу асортименту на групи А, В, С за допомогою методу АВС-аналізу. Після проведення відповідних розрахунків, було виявлено, що витрати можна значно знизити (приблизно на 629,28 тис. грн.).

Логістичну систему компанії потрібно постійно вдосконалювати введенням інновацій.

Завдяки запровадженням інновацій, «Аваліс» зможе ефективніше здійснювати власну комерційну діяльність, отримуватиме більше прибутку і, в свою чергу, буде розвиватися.

Список литературы
1. Логистика: Учебник / Под ред. Б.А. Аникина. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2002. - С. 79-80).

2. Алькема В.Г. Організаційна структура служби логістики та оцінка її ефективності / В.Г. Алькема // Вчені записки університету «Крок». Збірник наукових праць. - 2009. - №19. - С. 160 -168.

3. Бажин И.И. Логистика: Компакт-учебник. Харьков: Консум, 2003.

4. Гаджинский A.M. Логистика: Учеб. для высших и средних спец. учеб. заведений. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Информационно-внедренческий центр «Маркетинг», 2000. - 375 с.

5. Гаджинский А.М. Логістика: Підручник для студентів ВНЗ - 12 - е вид., Перераб. І доп. - М.: Видавничо-торгова корпорація «Дашков і Ко», 2006. - 432 с.

6. Гаджинский A.M. Логистика: Учеб. для высших и средних спец. учеб. заведений. - 20-е изд., перераб. и доп. - М.: Информационно-внедренческий центр «Маркетинг», 2012. - 484 с.

7. Гончар Л.А., Козлов А.П. Комерційна логістика: дослідження, ефективність, оцінка/Л.А. Гончар та А.П. Козлов // Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму. - 2010. - №1. Т.2. - С. 51-58.

8. Григорьев М.Н. Логистика: учеб. пособие [для студентов вузов]/М.Н. Грирогьев, А.П. Долгов, С.А. Уваров. - М.: Гардарики, 2006. - 463 с.

9. Денисенко М.П. Організація та проектування логістичних систем. Підручник/за ред. проф. М.П. Денисенка, проф. П.Р. Лековця, проф. Л. І. Михайлової. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 336 с.

10. Дудар Т.Г., Волошин Р.В. Основи логістики. Навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, 2012. - 176 с.

11. Эффективная логистика / Л.Б. Миротин, Ы.Э. Ташбаев, О.Г. Порошина. - М.: Изд. «Экзамен», 2008. - 160 с.

12. Житна І.П., Щолокова Т.В. Оцінка ефективності логістичної системи / І.П. Житна, Т.В. Щолокова // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. -2011. - №11 (153). Ч. 1 - С. 241-244.

13. Загорна Т.О. Управління ризиками в логістичній системі підприємства / Т.О. Загорна, А.В. Ткачова // Экономика Крыма. Научно-практический журнал. - 2009. - №27. - С. 89-93.

14. Зборовська О.М. Актуальність використання логістики у виробничо-господарській діяльності підприємств. / Зборовська О.М. // Вестник национального технического университета «ХПИ» №5, 2010 р. - C. 36 - 42.

15. Зборовська О.М. Аналіз факторів впливу на обсяги логістичних витрат/ Зборовська О.М. // Економіка та держава, 2011. - №7 - С. 26 - 27.

16. Зырянов А. Логистизация распределительных систем: определения, оценка эффективности / А. Зырянов, Т. Синагатуллин // Ресурсы. Информация. Снабжение. Конкуренция. - 2009. - №1. - С. 21-24.

17. Кальченко А.Г. Логістика: Навч. посіб. - К.: КНЕУ, 2003. - c. 135-284

18. Клунко Н.С. Економіко-організаційний механізм логістичних процесів у виробничій сфері: дис. канд. екон. наук / Н.С. Клунко.-Х, 2010. - 182 с.

19. Крикавський Є. Економічний потенціал логістичних систем / Крикавський Є. - Л.: Вид-во ДУ «Львів. політехніка», 1997. - 168 с.

20. Корпоративная логистика. 300 ответов на вопросы профессионалов / Под общ. и науч. ред. проф. В.И. Сергеева. М.: ИНФРА-М, 2004.

21. Ларіна Р.Р. Логістика: Навчальний посібник. - Д.: ВІК, 2005. - 335 с.

22. Лактионова О.Е. Формирование логистических систем: методология и практика: [монография] / Лактионова О.Е. - Донецк: НАН Украины. Ин-т экономики пром-сти, 2002. - 319 с.

23. Мишина Л.А. Логистика. Конспект лекций. М.: ЭКСМО, 2008. - 160 с.

24. Мочерний С.В. Синергічний підхід в економічному дослідженні. // Економіка України. - 2001. №5 с. 44-45.

25. Некрасов А.Г. Оценка эффективности логистических систем [Электронный ресурс] / Некрасов А.Г. - Режим доступа: http://www.integprog.ru

26. Никифоров Валентин Логистика. Транспорт и склад в цепи поставок[Текст] / В.И. Якунин. - М.: Экономика, 2006

27. Никифоров Валентин Корпоративная Логистика. 300 ответов на вопросы профессионалов / Под общ. и науч. ред. Проф В.И. Сергеева. М.: ИНФРА-М, 2004. С. 28

28. Окландер М.А. Логістика Підручник. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 346 с.

29. Пономарьова Ю.В. Логістика: Навч. посіб. - К.: ЦНЛ, 2003. - 189 с.

30. Савин В.А. Склады: Справ, пособие. - М.: Дело и сервис, 2001. - С. 140,141.

31. Ткачова А.В. Оцінка ефективності логістичної діяльності промислового підприємства: інтегральний підхід / А.В. Ткачова // Прометей. -2011. - №2 (35). - С. 156-161.

32. Тридід О.М. Логістика [Текст]: навчальний посібник / О.М. Тридід, К.М. Таньков, Ю.О. Леонова. - К.: ВД «Професіонал», 2008. - 176 с.

33. Тридід О.М. Логістика: навчальний посібник. / О.М. Тридід, Г.М. Азаренкова, С.В. Мішина, І.І. Борисенко. - К.: Знання, 2008. - 566 с.

34. Хвищун Н.В. Методичні підходи до оцінки ефективності логістичних систем / Н.В. Хвищун, В.С. Козубовська // Економічний форум: наук. журн. - Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2011. - №2. - С. 306-312.

35. Coyle J., Bardi Е., Langley С. Zarzadzanie logistyczne. - Warszawa: PWE, 2002. - 734 s.

36. Hoskison R.E., Strategic logistic and Globalization. - Oxford, Oxford University Press. - 2009. - 624 р

37. Walker О. Logistic management. / Walker О. - Boston, Kent Publishing Company, 2002. - 423 р.

38. Ельдештейн Ю.М. Логистика электронный учебно-методический комплекс [Електронний ресурс] / Ельдештейн Ю.М. - Режим доступу: http://www.kgau.ru/distance/fub_03/eldeshtein/logistika/01_02.html

39. Логистика для начинающих2009 [Електронний ресурс]/ 2009 WL-CENTER.RU - Режим доступу: http://wl-center.ru/about.htm

40. Науковий журнал «Логістика: теорія і практика» Луцького національного технічного університету. - №1. - Луцьк, 2011. [Електронний ресурс]/ Режим доступу: http://masters.donntu.edu.ua/2012/iem/zharkova/library/126.pdf

41. Сущность логистики Интернет бизнес и Экономика 2014 [Електронний ресурс]/ Copyright 2014 - Режим доступу: http:// 8cent-emails.com/suwnost-logistiki/

Размещено на .ru

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?