Розвиток естетичних смаків майбутніх учителів засобами сучасної інструментальної музики - Автореферат

бесплатно 0
4.5 166
Зміст, критерії та рівні сформованості естетичних смаків майбутніх учителів у галузі сучасної музичної культури. Педагогічні умови, програма, методика та експериментальне апробування поетапно-циклічної моделі розвитку естетичних смаків студентів.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук РОЗВИТОК ЕСТЕТИЧНИХ СМАКІВ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ЗАСОБАМИ СУЧАСНОЇ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ МУЗИКИРобота виконана в Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка, Міністерство освіти і науки України. Науковий керівник - доктор педагогічних наук, професор Дряпіка Володимир Іванович, Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, завідувач кафедри історії, теорії музики та основного інструмента. Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент АПН України Захист відбудеться “11" грудня 2002 р. о 10.00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 09.053.01 у Криворізькому державному педагогічному університеті за адресою: 50086, м.Кривий Ріг, пр.Провідним завданням цих інституцій має стати піднесення людини як найвищої цінності суспільного життя, розвиток її інтелекту, потенційних творчих можливостей, формування загальнолюдських і національних, моральних та естетично-духовних вартостей. Зазначені реалії усе більше привертають увагу та інтерес дослідників до проблеми розвитку естетичного смаку як першорядної духовної цінності людини. У наш час, коли згорнулися ідеологічні кордони, а на споживача (читача, слухача, глядача) виплеснувся потік різноманітної художньої, а нерідко й антихудожньої інформації, коли набуває все більшого поширення товарний аспект мистецтва (феномен сучасної “масової культури”), стає особливо актуальною здатність молодої людини орієнтуватися у сфері естетичних цінностей життя і культури, вміння робити правильний та обґрунтований вибір. Така ситуація потребує удосконалення навчально-виховного процесу у вищих освітніх закладах, висуває завдання формування в особі майбутнього наставника молоді пріоритету справжніх духовних цінностей, розвязання проблеми співвідношення загальних та індивідуальних інтересів, потреб, смаків. Питанням розгляду сутності, основних структурних компонентів естетичних смаків, їхньому вияву й тлумаченню, умов і можливостей формування та розвитку присвячено чимало досліджень і публікацій.У першому розділі “Проблема розвитку естетичних смаків у теорії та практиці естетичного виховання студентської молоді” зроблений історико-теоретичний аналіз проблеми формування естетичного смаку в контексті філософських, естетичних, культурологічних та психолого-педагогічних знань, розкривається сутність естетичного смаку індивіда, визначається зміст та його структура, характеризуються особливості вияву естетичного смаку молодої людини. Особлива увага приділяється проблемам сучасного музичного мистецтва, музично-творчій діяльності майбутніх учителів як фактора формування їхнього естетичного смаку. Історичний аналіз формування уявлень про категорію “смак” в історії філософсько-естетичної думки та естетичного розвитку людини дає змогу обґрунтувати закономірності виникнення і поширення поняття “естетичний смак особи” (функціонування таких понять: “смак як фізичне відчуття”, “художній смак” та “естетичний смак”). Таким чином, категорія “смак” в історії філософських ідей та вчень розглядалась з погляду його естетичної та пізнавальної цінності, але підкреслювалось і значення нормативного характеру смакових установок і переваг людини. Процес розвитку естетичних смаків студентської молоді передбачає виховання здібностей до художньо-естетичного сприйняття явищ дійсності й мистецтва, формування навичок оцінних суджень і вибору, становлення системи естетичних критеріїв і ціннісної ієрархії майбутніх учителів у сфері художньо-творчої діяльності.Розвиток естетичних смаків студентів у галузі музичного мистецтва //Наукові записки.-Випуск 18.- Деякі аспекти педагогічних умов розвитку естетичних смаків майбутніх учителів музики //Наукові записки. Розвиток естетичних смаків у системі професійної підготовки вчителя музики початкових класів //Проблеми сучасної педагогічної освіти.- Інноваційні технології розвитку естетичних смаків майбутніх учителів музики //Наукові записки.- Основи розвитку естетичних смаків студентів музично-педагогічного факультету засобами сучасної інструментальної музики (методичні рекомендації до спецкурсу) / Укл. Л.П. Гончаренко.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇОсновний зміст дисертації відображено у таких публікаціях:

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?