Розвиток естетичних смаків майбутніх учителів засобами сучасної інструментальної музики - Автореферат

бесплатно 0
4.5 166
Педагогічні умови використання сучасної інструментальної музики академічного спрямування, взаємодії видів мистецтв в естетичному розвитку студентської молоді. Рекомендації педагогічним працівникам відносно використання засобів музичного мистецтва.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наукРозвиток естетичних смаків майбутніх учителів засобами сучасної інструментальної музики. Захищається рукопис, який містить дослідження процесу розвитку естетичних смаків майбутніх учителів засобами сучасної інструментальної музики. У дисертації теоретично обґрунтовується сутність та структура естетичних смаків студентів, роль традиційної і сучасної інструментальної музики різних видів та жанрів у розвитку смакових уподобань і переваг у музично-естетичній діяльності молоді. Визначено педагогічні умови та шляхи розвитку естетичних смаків майбутніх учителів у процесі залучення їх до музично-творчої діяльності.Зазначені реалії усе більше привертають увагу та інтерес дослідників до проблеми розвитку естетичного смаку як першорядної духовної цінності людини. У наш час, коли згорнулися ідеологічні кордони, а на споживача (читача, слухача, глядача) виплеснувся потік різноманітної художньої, а нерідко й антихудожньої інформації, коли набуває все більшого поширення товарний аспект мистецтва (феномен сучасної “масової культури”), стає особливо актуальною здатність молодої людини орієнтуватися у сфері естетичних цінностей життя і культури, вміння робити правильний та обґрунтований вибір. Така ситуація потребує удосконалення навчально-виховного процесу у вищих освітніх закладах, висуває завдання формування в особі майбутнього наставника молоді пріоритету справжніх духовних цінностей, розвязання проблеми співвідношення загальних та індивідуальних інтересів, потреб, смаків. Питанням розгляду сутності, основних структурних компонентів естетичних смаків, їхньому вияву й тлумаченню, умов і можливостей формування та розвитку присвячено чимало досліджень і публікацій. Сьогодні теоретичними й практичними аспектами проблеми музичного виховання молоді, в тому числі й розвитком її естетичних та художніх смаків, займаються педагоги-дослідники Л.У першому розділі “Проблема розвитку естетичних смаків у теорії та практиці естетичного виховання студентської молоді” зроблений історико-теоретичний аналіз проблеми формування естетичного смаку в контексті філософських, естетичних, культурологічних та психолого-педагогічних знань, розкривається сутність естетичного смаку індивіда, визначається зміст та його структура, характеризуються особливості вияву естетичного смаку молодої людини. Особлива увага приділяється проблемам сучасного музичного мистецтва, музично-творчій діяльності майбутніх учителів як фактора формування їхнього естетичного смаку. Історичний аналіз формування уявлень про категорію “смак” в історії філософсько-естетичної думки та естетичного розвитку людини дає змогу обґрунтувати закономірності виникнення і поширення поняття “естетичний смак особи” (функціонування таких понять: “смак як фізичне відчуття”, “художній смак” та “естетичний смак”). Таким чином, категорія “смак” в історії філософських ідей та вчень розглядалась з погляду його естетичної та пізнавальної цінності, але підкреслювалось і значення нормативного характеру смакових установок і переваг людини. Процес розвитку естетичних смаків студентської молоді передбачає виховання здібностей до художньо-естетичного сприйняття явищ дійсності й мистецтва, формування навичок оцінних суджень і вибору, становлення системи естетичних критеріїв і ціннісної ієрархії майбутніх учителів у сфері художньо-творчої діяльності.

План
2. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇОсновний зміст дисертації відображено у таких публікаціях

1. Гончаренко Л.П. Розвиток естетичних смаків студентів у галузі музичного мистецтва //Наукові записки.-Випуск 18.- Серія: Педагогічні науки. - Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В.Винниченка, 1999. - С. 130-140.

2. Гончаренко Л.П. Деякі аспекти педагогічних умов розвитку естетичних смаків майбутніх учителів музики //Наукові записки. - Випуск 39.- Серія: Педагогічні науки.- Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В.Винниченка, 2001.-С.152-155.

3. Гончаренко Л.П. Розвиток естетичних смаків у системі професійної підготовки вчителя музики початкових класів //Проблеми сучасної педагогічної освіти.- Випуск 3.- Серія: Педагогіка і психологія.- Зб. статей. Ч.2.- П78- К.: Пед.преса, 2001.- С.47-54.

4. Гончаренко Л.П. Інноваційні технології розвитку естетичних смаків майбутніх учителів музики //Наукові записки.- Випуск 45.- Серія: Педагогічні науки. Ч.1.- Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В.Винниченка, 2002.- С.84-89.

5. Гончаренко Л.П. Сформованість естетичних смаків студентської молоді у сфері музичного мистецтва //Наукові записки.- Психолого-педагогічні науки №1.- Ніжин: НДПУ ім. М.Гоголя, 2002.- С. 48-51.

6. Основи розвитку естетичних смаків студентів музично-педагогічного факультету засобами сучасної інструментальної музики (методичні рекомендації до спецкурсу) / Укл. Л.П.Гончаренко.- Кіровоград: ОЦ.- 1998.- 47 с.

7. Петухова-Гончаренко Л.П. К проблеме о психологических основах активизации обучения в вузе //Тезисы научно-практической конференции “Внедрение результатов исследований молодых ученых в реализацию реформы средней и перестройку высшей школы”.- Кировоград: КГПИ, 1988.- С.117-120.

8. Гончаренко Л.П. Естетичний смак як компонент духовного розвитку майбутнього вчителя музики //Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Християнство в світовій історії та культурі”. - Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В.Винниченка, 1999. - С.69-72.

9. Гончаренко Л.П. Інтегральний показник ціннісних і соціальних установок студентів // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Проблеми музично-естетичного виховання підростаючого покоління на сучасному етапі”. - Кіровоград: РВГ ІЦ КДПУ ім. В.Винниченка, 1999. - С.25-29.

10. Гончаренко Л.П. Новітні технології розвитку естетичних смаків студентської молоді засобами сучасної інструментальної музики //Матеріали Міжвузівської науково-практичної конференції “Новітні дидактичні технології та їх використання в музично-педагогічній практиці”. - Кривий Ріг: КДПУ, 2002. - С. 247-251.

Размещено на .ru

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?