Розвиток екологічної культури вчителя в системі післядипломної освіти - Автореферат

бесплатно 0
4.5 131
Обгрунтування, експериментальна перевірка технології розвитку екологічної культури вчителя у процесі професійної перепідготовки, розробки і реалізації її змісту. Ефективність науково-практичних рекомендацій у формуванні основ екологічної культури вчителя.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наукРобота виконана у Волинському державному університеті імені Лесі Українки, Міністерство освіти і науки України. Смолюк Іван Олександрович, Волинський державний університет імені Лесі Українки, кафедра соціальної педагогіки Васянович Григорій Петрович, Львівський науково-практичний центр Інституту педагогіки і психології професійної освіти АПН України, лабораторія ступеневої професійної освіти, завідувач; Захист відбудеться“ 28 “грудня 2001р. о “10 00 ”год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 58.05301 у Тернопільському державному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка за адресою:46027, м. З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за адресою: 46027, м.Тернопіль, вул.М.Кривоноса, 2.Одним із основних напрямів формування нової національної стратегії освіти має стати екологізація навчально-виховного процесу. Дослідження передбачає обґрунтування особливостей розвитку екологічної культури вчителя в системі післядипломної освіти як інтегрованого явища, що включає: - систему дій викладача закладу післядипломної освіти в реалізації оптимального навчально-виховного процесу з метою забезпечення високого рівня екологічних знань слухачів; Отже, професійна перепідготовка вчителів - це складний динамічний процес засвоєння педагогами інтенсивних освітніх технологій, основних надбань екологічної культури та вміння використовувати їх у реальній фаховій діяльності з метою збереження традицій етнопедагогіки і реалізації набутої методики екологічного виховання учнів. У науковому пошуку було використано матеріали Державної національної програми “Освіта” (Україна ХХІ століття), в якій передбачено шляхи реалізації таких завдань: забезпечення розвитку освіти на основі нових прогресивних концепцій, запровадження в навчально-виховний процес сучасних педагогічних технологій, науково-методичних досягнень; підготовку нової генерації педагогічних кадрів, підвищення їх професіоналізму та загальнокультурного рівня. Гіпотеза дослідження: базується на передбаченні, що фундаментальна, а отже, і фахова перепідготовка вчителя будуть більш ефективними, якщо відбір змісту матеріалу педагогічного спрямування для розвитку екологічної культури вчителя здійснювати на основі реалізації сучасних освітніх завдань, сутність яких полягає в урахуванні комплексного підходу до інтенсифікації засвоєння екологічних знань, використанні новітніх інформаційних технологій, спрямованих на формування особистісної орієнтації фахівця в системі післядипломної освіти.Системно-структурний аналіз наукових першоджерел показав, що у педагогічній практиці вчителя важливим аспектом є використання наукових праць, у яких була б досліджена методика розвитку екологічної культури педагога в системі післядипломної освіти, обґрунтована її провідна роль у здійсненні самовиховання та формування екологічної свідомості учнів, передбачена виховна екологічна діяльність педагогів школи у цьому процесі, його інтегративна функція в плані самоствердження учня як особистості, розвитку екологічного мислення, визначення власного позитивного ставлення школяра до збереження природи. У дослідженні обєктивність наукового пізнання визначається як система знань про розвиток екологічної культури вчителя у процесі післядипломної освіти, яка складається з таких аспектів: сукупність прийомів наукового пошуку, що їх застосовують у будь-якій науці; засобів досягнення мети у вивченні та узагальненні позитивного педагогічного досвіду екологічного виховання учнів; стратегії наукової діагностики та базування її на усвідомленні передбачуваних обєктивних завдань професійного спрямування. У нашому розумінні розвиток екологічної культури вчителя - це інформаційна, полімодальна, полікультурна багатовимірна модель заданої освітньої системи, яка дає можливість визначати структуру, зміст екологічного виховання учнів, реалізувати систему післядипломної освіти як невіддільний компонент професійно-педагогічної сфери освітньої діяльності педагога, її когнітивних аспектів, що враховують професійно-базові та індивідуальні якості вихователя у сучасній загальноосвітній школі. У процесі реалізації констатуючого експерименту ми виходили з того, що компоненти, які визначають сутність інтенсивних освітніх технологій, такі: система перепідготовки вчителя, яка полягає в ефективності засвоєння професійно-екологічних знань, умінь та навичок; основні аспекти здобуття нових професійних знань та їх удосконалення; структура і зміст навчальних курсів педагогічно-екологічного спрямування; методи та засоби професійної перепідготовки та інтеґративні фактори педагогічного середовища; якісні і кількісні характеристики процесу перепідготовки, які базуються на оцінках продуктивності пізнавальної діяльності слухачів в системі післядипломної освіти.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?