Розвиток домагань підлітків у процесі внутрішньосімейних взаємин - Автореферат

бесплатно 0
4.5 122
Особливості розвитку параметрів домагань у підлітковому віці під впливом специфіки внутрішньосімейних взаємин. Оптимізація розвитку самосвідомості підлітка, а також корекція сімейний домагань за допомогою програм психокорекційної роботи з підлітками.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наукНауковий керівник доктор психологічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України Боришевський Мирослав Йосипович, Інститут психології імені Г.С. Офіційні опоненти: доктор психологічних наук, професор САВЧИН Мирослав Васильович, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, завідувач кафедри психології; кандидат психологічних наук, доцент ГОЛОВСЬКА Ірина Георгіївна, Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Захист відбудеться «8» жовтня 2010 р. о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.053.03 у Південноукраїнському національному педагогічному університеті імені К.Д.Ушинського за адресою: 65020 м. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського за адресою: 65020 м.На сучасному етапі розвитку науки накопичено значний теоретичний та емпіричний матеріал щодо особливостей феномена самосвідомості та його становлення на різних етапах онтогенезу особистості (Б.Г. Доцільність вивчення психологічних особливостей домагань у підлітковому віці зумовлена наступним: по-перше, підлітковий вік є важливим етапом розвитку самосвідомості та її структурних компонентів; по-друге, зрілість параметрів домагань є важливою передумовою ефективної адаптації підлітка до соціуму; по-третє, особистісне зростання індивіда залежить від набутих у підлітковому віці навичок розвязання завдань, адекватних власному потенціалу. Таким чином, соціальна та психолого-педагогічна значущість, недостатня теоретична і практична розробленість проблеми виокремлення чинників розвитку домагань підлітка у системі взаємостосунків сучасної сімї зумовили вибір теми «Розвиток домагань підлітка у процесі внутрішньосімейних взаємин». Провести теоретичний аналіз та розкрити психологічний зміст феномена домагань як важливого компонента самосвідомості особистості, висвітлити особливості розвитку домагань у підлітковому віці та зясувати роль сімейних взаємин в цьому процесі. Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що: - вперше надано системну характеристику домаганням у підлітковому віці, що розкривається у таких особливостях: підвищення рівня домагань, зростання ступеня адекватності, домінування реалістичної тактики цілепокладання, що базується на адекватній високій оцінці себе та своїх можливостей; доведено, що специфіка внутрішньосімейних взаємин зумовлює особливості розвитку домагань підлітків, що презентовано характеристикою їх висоти, адекватності, стійкості; описано специфіку сімейних взаємин у підлітків, що розрізняються за особливостями розвитку домагань; зясовано, що серед різних аспектів внутрішньосімейних взаємин значущим у розвиткові домагань підлітка є тип сімейної згуртованості та стиль сімейного виховання; розкрито особливості розвитку параметрів домагань підлітка в залежності від визначення та сприйняття ним власної позиції у контексті внутрішньосімейних взаємин; доведено, що організація психокорекційної роботи у двох напрямах - застосування соціально-психологічного тренінгу з підлітками та психолого-педагогічна робота з їх батьками, сприяє оптимізації розвитку домагань підлітка;У першому розділі «Домагання особистості як предмет психологічного аналізу» здійснено науковий аналіз підходів щодо сутності та структури самосвідомості як важливого конструкт-утворення внутрішнього світу особистості, надана характеристика домаганням як структурного компоненту самосвідомості, проаналізовано особливості домагань у підлітковому віці, висвітлено вплив сімї на формування домагань та самооцінки підлітка. Хекхаузен та ін.), що дає змогу визначити домагання як самостійний компонент самосвідомості, що репрезентує мотивацію досягнення у конкретній діяльності й демонструє прагнення особистості до мети такої складності, що співвідноситься з її можливостями та минулим досвідом. Зясовано, що серед різних аспектів внутрішньосімейних (насамперед, дитячо-батьківських) взаємин основними чинниками, що впливають на розвиток мотивації досягнення у дітей, є: якість дитячих прихильностей (надійно привязані діти демонструють впевненість у собі, наполегливість у вирішенні завдань); характер домашнього середовища (важливу роль відіграє «інтелектуально стимулююче домашнє оточення», що забезпечує різноманітність задач, відповідних здібностям дитини, та активну підтримку у їх розвязанні), стиль сімейного виховання (сімї з авторитетним стилем сімейного виховання, в яких збалансована система покарання та винагороди, встановлено контроль над процесом інтеріоризації дитиною соціальних стандартів поведінки без навязування стереотипів та підтримується автономія дитини, сприяють розвиткові мотивації досягнення).

План
Основний зміст дисертації

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?