Розвиток дистанційної освіти в Російській Федерації - Автореферат

бесплатно 0
4.5 97
Поняття дистанційної освіти у педагогічній теорії та практиці, досвід її впровадження у зарубіжних країнах. Етапи та основні чинники, що забезпечують розвиток дистанційної освіти в Російській Федерації та Україні, інформатизація навчального процесу.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наукДисертація присвячена дослідженню проблеми розвитку дистанційної освіти в Російській Федерації; визначено місце дистанційної освіти як сучасної освітньої технології в контексті неперервної освіти; проаналізовано базові поняття дослідження; здійснено аналіз досвіду впровадження дистанційної освіти в зарубіжних країнах; схарактеризовано сучасні моделі дистанційної освіти. Узагальнено етапи становлення і розвитку дистанційної освіти в Росії; виявлено стратегічні напрями розвитку та організаційно-педагогічні умови її функціонування; вивчено й узагальнено прогресивні ідеї російського досвіду в цій галузі. Проаналізовано особливості організації дистанційної освіти в Україні; виявлено подібне й відмінне в розвитку дистанційної освіти в Російській Федерації та в Україні; запропоновано можливі шляхи використання прогресивних ідей російського досвіду в розвитку системи дистанційної освіти в Україні. дистанційна освіта педагогічний навчальнийДистанційну освіту активно впроваджують у багатьох країнах світу (США, Велика Британія, Іспанія, Німеччина, Японія та ін.), набуває вона широкого застосування і на теренах СНД, зокрема в Російській Федерації, розвивається і в Україні. В організацію наукових досліджень і впровадження в педагогічну практику ідей дистанційної освіти в Російській Федерації значний внесок зробили О.О. У побудові системи дистанційної освіти в Україні слід враховувати результати досліджень, котрі розкривають досвід упровадження дистанційної освіти в різних країнах і, зокрема в Російській Федерації, підтверджують перспективність застосування цієї інноваційної форми навчання. У здійснених російськими вченими наукових розвідках обґрунтовано необхідність упровадження дистанційної освіти в систему неперервної освіти, схарактеризовано особливості її розвитку в Російській Федерації, розглянуто проблеми підготовки фахівців, які мають володіти фундаментальними соціально-гуманітарними й спеціальними знаннями, бути спроможними розвязувати професійні завдання, здатними до саморозвитку й самонавчання в умовах сьогодення тощо. Враховуючи соціальну значущість дистанційної освіти в умовах сьогодення, коли основою професійного зростання стає освіта упродовж життя, досвід, накопичений у цій галузі Російською Федерацією, набуває особливої ваги для освіти в Україні.У першому розділі - «Теоретичні засади дистанційної освіти» - розглянуто інформатизацію освіти як пріоритетний напрям інформатизації суспільства й створення міжнародного освітнього середовища; проаналізовано базові поняття дослідження; здійснено аналіз досвіду впровадження дистанційної освіти в зарубіжних країнах; схарактеризовано сучасні моделі дистанційної освіти. Наведено різні тлумачення понять «дистанційне навчання» (distant learning) і «дистанційна освіта» (distance education), які розглядаються в наукових джерелах та застосовуються в офіційних документах. Виявлено відмінність між поняттями «дистанційне навчання» та «дистанційна освіта», проаналізовано їх особливості з огляду на сформовану традицію іх адаптації в європейському освітньому дискурсі. У ході дослідження виявлено переваги дистанційної освіти над традиційною формою навчання: вільний доступ до значних масивів інформації, що особливо важливо для користувачів, віддалених від наукових центрів, створення таким чином рівних умов розподілу інформації між регіонами в межах однієї країни, а також розширення доступу до необхідної наукової й навчальної інформації для тих, хто навчається, з інших країн; створення умов для подолання розриву в кількості та якості інформації, що використовується з метою освіти між розвиненими країнами і країнами, що розвиваються; вартість донесення інформації в мережі Інтернет значно нижча, а швидкість набагато вища, ніж традиційні способи, навіть з урахуванням витрат на компютерну техніку й програмне забезпечення; відносно доступна ціна, а часто й безоплатне одержання програмного забезпечення в Інтернеті; розвиток ринку освітніх послуг у світовому масштабі, що особливо важливо для дорослого населення різних країн світу; можливість обміну освітніми ресурсами між навчальними закладами і окремими особами. У другому розділі - «Основні тенденції розвитку дистанційної освіти в Російській Федерації» - визначено етапи становлення й розвитку дистанційної освіти в Російській Федерації; стратегічні напрями розвитку та організаційно-педагогічні умови її функціонування; проаналізовано й узагальнено прогресивні ідеї російського досвіду розвитку дистанційної освіти.Аналіз сучасних наукових джерел з проблем дистанційної освіти засвідчує, що поняття «дистанційне навчання» (distant learning) і «дистанційна освіта» (distance education) є поняттями сучасної дидактики, які перебувають у стані розвитку і не є остаточно усталеними як у російськомовній, так і в україномовній педагогічній літературі.

План
2. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?