Розвиток ідей В. Сухомлинського з формування творчої особистості школяра в педагогічній теорії та практиці сучасної школи - Автореферат

бесплатно 0
4.5 226
Суть категорії "творчість" у педагогічній спадщині В. Сухомлинського. Характеристика трансформаційних процесів освіти в Україні в 90-ті роки ХХ ст. Основні технологічні підходи до формування творчої особистості школяра в контексті педагогічної думки.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Інститут педагогіки АПН УкраїниВперше проведено цілісний системно-структурний аналіз концепції формування творчої особистості школяра в педагогічній спадщині В.Сухомлинського; визначено суть поняття “творчість” як педагогічної категорії; висвітлено шляхи й засоби формування творчої особистості школяра (уроки мислення, дослідницька діяльність, технічна творчість, мистецтво, педагогічна творчість учителя). Проведено аналіз розвитку педагогічних ідей щодо формування творчої особистості школяра в 70-90-х роках ХХ ст., зокрема подана оцінка науковцями педагогічної спадщини В.Сухомлинського з формування творчої особистості школяра; проаналізовано вплив ідей вченого щодо формування творчої особистості школяра на трансформаційні процеси освіти в Україні в 90-ті роки ХХ ст.; узагальнено досвід використання доробку вченого з проблеми формування творчої особистості школяра в практиці сучасних загальноосвітніх навчальних закладів. В работе впервые систематизировано научно-педагогическое и творческое наследие В.Сухомлинского по проблеме формирования творческой личности школьника и показано развитие идей ученого в педагогической теории и практике современной школы. В ходе научного поиска установлено, что в Павлышской школе под руководством В.Сухомлинского были выделены пути и способы формирования творческой личности школьника: уроки мышления как неисчерпаемый источник развития творческих способностей школьника; исследовательская деятельность как сфера расскрытия творческих сил личности школьника; техническое творчество как средство самореализации потенциальных возможностей личности; искусство как средство формирования творческой личности школьника; педагогическое творчество учителя как основа формирования творческой личности школьника. Проведенное исследование дало возможность обозначить основные направления актуализации гуманистического наследия В.Сухомлинского по формированию творческой личности школьника с учетом требований современной науки: организация ежегодных педагогических чтений, семинаров, конференций науровне учебновоспитательных учреждений региона, области, республики; внедрение в педагогических учебных заведениях спецкурсов по формированию творческой личности школьника с учетом педагогического наследия В.Сухомлинского; разработка цикла лекций поданной проблеме для учителей на курсах повышения квалификации; ознакомление широкой педагогической и родительской общественности с трудами В.Сухомлинского (“Сердце отдаю детям”, “Павлишская школа”, “Рождение гражданина”, “Сто советов учителю”, “Родительская педагогика”), в которых наиболее полно представлены технологии формирования творческой личности школьника, и которые должны стать настольными книгами; издание массовым тиражом избранных педагогических сочинений В.Сухомлинского с тем, чтобы они были доступны каждому учителю.Педагогічні засади естетичного виховання як одного з дієвих чинників розвитку та формування творчої особистості школяра в спадщині В.Сухомлинського розкрито в працях Т. Саме тому проблема підготовки вчителя до формування творчої особистості школяра в спадщині В.Сухомлинського набула актуальності в працях Л. Для розвязання поставлених завдань використано такі методи дослідження: теоретичні: історико-логічний, теоретичний аналіз наукових підходів до розвязання проблеми формування творчої особистості школяра; контент-аналіз наукової літератури, архівних документів; порівняльний - для комплексного аналізу історико-педагогічного досвіду з позицій обєктивності; системно-екстраполяційний - для визначення місця й ролі шляхів формування творчої особистості школяра в Павлиській школі; конструктивно-генетичний - для оцінки розвитку ідей В.Сухомлинського з проблеми формування творчої особистості школяра; метод історико-педагогічної інтерпретації (адаптації до нинішніх конкретних умов) результатів дослідження, моделювання; Сухомлинського з формування творчої особистості школяра в контексті розвитку педагогічної думки ІІ половини ХХ ст.” подано аналіз розвитку ідей ученого щодо формування творчої особистості школяра в працях науковців цього періоду та в практиці сучасних загальноосвітніх навчальних закладів. Історіографічний аналіз великої кількості історико-педагогічної літератури, де прямо чи опосередковано розглядається доробок ученого щодо розвязання проблеми формування творчої особистості школяра, зумовив потребу систематизувати джерела за такими напрямами: Інтерпретація ідей В.Сухомлинського з формування творчої особистості школяра в дисертаційних дослідженнях (Л.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ ВИКЛАДЕНО В ТАКИХ ПУБЛІКАЦІЯХ АВТОРА

1. Пізнай себе: Навчально-методичний посібник факультативного курсу для соціальних педагогів, студентів-практикантів, вчителів початкової школи / Укл.: Г.С.Адамів, С.О.Борисюк, Є.І.Коваленко, Ю.Г.Новгородська: За заг. ред. Є.І.Коваленко. - Ніжин; Броди: НДПУ. - 2000. - 59с. (Вправи на розвиток мислення, уяви; тести на визначення творчої уяви, типу обдарованості).

2. Вивчення, узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду: Програма та методичні рекомендації до спецсемінару з педагогіки для студентів стаціонарної і заочної форм навчання /Укл.: Н.М.Баленко, О.М.Заніна, Є.І.Коваленко, Ю.Г.Новгородська: За заг. ред. Коваленко Є.І. - Ніжин: НДПУ, 2003. - 22с. (Тема №2. Проблема педагогічної творчості в сучасній школі. Тема №7. Творча школа О.А.Захаренка. Тема №14. Педагоги-майстри м.Ніжина та Чернігівської області).

3. Педагогіка творчості В.Сухомлинського: Програма і методичні рекомендації до спецсемінару / Укл. Є.І.Коваленко, Ю.Г.Новгородська. - Ніжин: НДПУ, 2003. - 16 с. (Теми №1-5, 7).

4. Новгородська Ю.Г. В.О.Сухомлинський про розвиток технічної творчості учнів // Проблеми науково-технічної творчості молоді: Матеріали міжвуз. наук.-практ. конференції, 19-20 травня 1998 (м.Чернігів). - Наук. зап. Ніжин. держ. пед. ун-ту ім. Миколи Гоголя. - Ніжин: НДПУ, 1998. - С.120-122.

5. Новгородська Ю.Г. Український колеж - школа самореалізації // Наук. зап. Ніжин. держ. пед. ун-ту ім. Миколи Гоголя. - Ніжин: НДПУ, 1998. - С.162-166.

6. Новгородська Ю.Г. В.Сухомлинський про роль учителя у формуванні творчої особистості // Рід. шк. - 1999 - №7-8. - С.75-76.

7. Новгородська Ю.Г. Витоки дитячої творчості (з досвіду впровадження ідей В.О.Сухомлинського в дитячому садку №12 м. Ніжина) // Наук. зап. Ніжин. держ. пед. ун-ту ім. Миколи Гоголя. - Ніжин: НДПУ, 1999. - Ч.1. - С.133-136.

8. Новгородська Ю.Г. Розвиток “педагогіки творчості” В.О.Сухомлинського (70-80-ті роки) // Рід. шк. - 2000. - №3 (березень). - С.72-74.

9. Новгородська Ю.Г. Мистецтво як засіб життєтворчості особистості у педагогічній спадщині В.О.Сухомлинського // Наук. зап. Ніжин. держ. пед. ун-ту ім. Миколи Гоголя. - Ніжин: НДПУ, 2001. - Ч.1. - С.189-191.

10. Новгородська Ю.Г. Становлення та розвиток ідеї розвивального навчання: від Сократа до Сухомлинського // Наук. зап. Ніжин. держ. пед. ун-ту ім. Миколи Гоголя. - Ніжин: НДПУ, 2001. - Ч.2. - С.179-185.

11. Новгородська Ю.Г. Форми психолого-педагогічної підготовки вчителів у спадщині В.О.Сухомлинського // Наук. зап. Ніжин. держ. пед. ун-ту ім. Миколи Гоголя. - Ніжин: НДПУ, 2002. - Ч.2. - С.109-110.

12. Новгородська Ю.Г. Ідеї В.О.Сухомлинського живуть і розвиваються //Рід. шк. - 2002. - №11 (листопад). - С.44-45.

13. Новгородська Ю.Г. В.О.Сухомлинський про розвиток художньої творчості молодших школярів // Освіта й виховання в Польщі й Україні (ХІХ-ХХ ст.): Матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції / Упор. і заг. ред. Є.І.Коваленко. - Ніжин: НДПУ, 1998. - Ч.ІІ. - С.230-233.

14. Новгородська Ю.Г. Дослідницька діяльність у природі як сфера розкриття творчих сил особистості в педагогічній спадщині О.Сухомлинського // Педагогіка Василя Сухомлинського на зламі епох: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції та Пятих Всеукр. пед. читань “Василь Сухомлинський і сучасність” / За заг. ред. академіка АПН України О.Я.Савченко - К.;Кіровоград, 1999. - С. 160-162.

15. Новгородська Ю.Г. Педагогіка співробітництва В.О.Сухомлинського // В.О.Сухомлинський і сучасні проблеми особистісно зорієнтованого виховання: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конференції, 26 травня 2000 р. / Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Відп. ред. В.Г. Кузь. - К.: Наук. світ, 2000. - С.95-98.

Размещено на .ru

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?