Розвиток ідей освіти і виховання у науково-педагогічній спадщині Пауля Наторпа - Автореферат

бесплатно 0
4.5 146
Проведення цілісного аналізу розвитку ідей освіти і виховання в науково-педагогічній спадщині німецького педагога Пауля Наторпа (1854-1924 рр.). Узагальнення впливу марбурзької школи на формування філософсько-педагогічних поглядів Пауля Наторпа.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наукУ дисертації здійснено цілісний аналіз розвитку ідей освіти і виховання в науково-педагогічній спадщині німецького педагога Пауля Наторпа (1854-1924 рр.). Обґрунтовано етапи процесу розвитку ідей освіти і виховання в його науково-педагогічній спадщині, визначено основні чинники, що вплинули на формування педагогічних поглядів. Розглянуто ідеї народної освіти і реформаторської педагогіки як складову науково-педагогічної спадщини П. Наторпа. У науковий обіг уведено маловідомі і невідомі раніше німецькомовні джерела, історичні факти, повязані з педагогічною і суспільно-політичною діяльністю П. Наторпа. педагогічний марбурзький освіта наторп Наторпа как ученого и педагога оказали: идеи Аристотеля и Платона об использовании коллективистского потенциала воспитания, понятия нравственности, учение о благочестивости, понятие о методе; теория познания И.Одне з чільних місць серед видатних зарубіжних педагогів минулого належить Паулю Наторпу (1854-1924 рр.) - німецькому філософу і педагогу, праці якого в сьогоднішніх реаліях заслуговують на вивчення, узагальнення та критичне переосмислення. Наторпа досить обємна і різнопланова, а її основні положення відображені в його фундаментальних працях "Про шкільне питання" (1893 р.), "Соціальна педагогіка" (1899 р.), "Загальна педагогіка в тезах" (1905 р.) та ін., у яких представлено погляди на проблематику соціальної педагогіки і необхідність розвязання завдань соціального виховання, розкрито фундаментальні теоретичні положення та практичні рекомендації щодо освіти і виховання підростаючого покоління, обґрунтовано взаємозвязок педагогіки з філософією, етикою, естетикою та логікою, інтерпретовано визначення і взаємозалежність ряду філософських і педагогічних категорій, таких, як "суспільство", "індивід", "громада", "соціальне виховання" та багато інших. Наторпа вважається класична спадщина філософів і педагогів минулого: Аристотеля, Платона, Я. Наторпа з метою творчої інтерпретації його науково-педагогічної спадщини в сучасних умовах інтеграції України до європейського освітнього простору ініціювали вибір теми дисертаційної роботи - "Розвиток ідей освіти і виховання у науково-педагогічній спадщині П. Теоретичну основу дослідження становлять державні документи про стратегію розвитку освіти в Україні (Закон України "Про освіту", Національна доктрина розвитку освіти, Державна національна програма "Освіта" ("Україна ХХІ ст."), "Концепція громадянської освіти" та ін.); вихідні положення педагогічних теорій і концепцій щодо: гуманізації освіти і виховання (А.У вступі обґрунтовано вибір теми дослідження; аргументовано її актуальність і доцільність, а також хронологічні межі; визначено мету, завдання, обєкт, предмет, методи дослідження, його методологічну і теоретичну основу; розкрито наукову новизну, теоретичне і практичне значення одержаних результатів; проаналізовано джерельну базу; відображено апробацію та впровадження результатів дослідження. У першому розділі - "Формування науково-педагогічних поглядів Пауля Наторпа" - виявлено та охарактеризовано ступінь наукової розробки досліджуваної проблеми, визначено етапи науково-педагогічної діяльності П. Наторпа, проаналізовано основні чинники формування його педагогічних поглядів, розкрито вплив марбурзької школи на формування філософсько-педагогічних поглядів ученого. Вивчення науково-педагогічної літератури з теми дослідження дозволяє стверджувати, що узагальненням розвитку ідей освіти і виховання в педагогічній спадщині П. другий етап триває від 1905 р. до останніх років життя педагога (загальнопедагогічний) і відзначається поглибленою розробкою фундаментальних ідей освіти і виховання підростаючого покоління: 1) створення нових інституцій (наприклад, інститутів, академій), що мають зайняти проміжне положення між практичним вихованням та університетом; 2) проектування шляхів відродження німецького народу, створення ідеальної держави; 3) конкретизація принципів соціального життя; 4) розвиток ідей освіти і виховання підростаючого покоління; 5) використання виховного потенціалу спільнот, що співвідносяться з трьома етапами онтогенезу людини - сімєю, трудовим колективом та освітнім обєднанням; 6) виділення провідних напрямів виховання.У дисертації вирішено нове наукове завдання - здійснено цілісний аналіз розвитку ідей освіти і виховання в науково-педагогічній спадщині Пауля Наторпа. Наторпа на загальнотеоретичні проблеми західноєвропейської педагогіки, фактори впливу на розвиток педагогічної думки Німеччини, гасла нової школи - виховання патріотичного обовязку, поглиблення національного почуття, спрямування зусиль молоді на службу суспільству і державі та ін.) і соціальний (дає можливість зясувати ставлення П.

План
Основний зміст дисертації

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?