Розвиток державної поштової галузі Наддніпрянської України протягом другої половини XIХ – на початку XX ст. - Дипломная работа

бесплатно 0
4.5 196
Головні етапи становлення та еволюція мережі установ поштового зв’язку Наддніпрянської України. Діяльність поштово-телеграфних контор Черкаського, Канівського та Золотоніського повітів другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Охорона праці для листонош.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Результати наукового дослідження комплексу питань, повязаних із зясуванням стану та рівня організації поштової справи в Наддніпрянській Україні (зокрема в Черкаському, Канівському та Золотоніському повітах) у XIX - на початку XX ст., отримані в ході опрацювання джерельної бази та різнопланової наукової літератури і статистичних матеріалів, дають підстави для узагальнюючого висновку про те, що пошта відігравала важливу роль у всіх сферах суспільного життя. Це зумовлювало увагу до поштового звязку як з боку держави, так і громадських інституцій, оскільки пошта не тільки акумулювала досвід науково-технічного та соціокультурного розвитку, а й сприяла поліпшенню шляхів сполучення, удосконаленню діловодства та документообігу. Слід зазначити, що у визначений період часу пошта не мала системного, чітко регламентованого характеру, перевезення кореспонденції були періодичними - залежно від потреб, терміновості, накопичення. Пошта починає обслуговувати як потреби держави, так і різні верстви населення, насамперед купців. У цей період результатом продиктованих часом та передовим світовим досвідом нововведень стала поява штемпельних конвертів та спеціальних поштових скриньок, організація газетної операції, впровадження нових систем утримання поштових станцій і нових способів перевезення пошти, було покладено початок міським поштам.

Вывод
Результати наукового дослідження комплексу питань, повязаних із зясуванням стану та рівня організації поштової справи в Наддніпрянській Україні (зокрема в Черкаському, Канівському та Золотоніському повітах) у XIX - на початку XX ст., отримані в ході опрацювання джерельної бази та різнопланової наукової літератури і статистичних матеріалів, дають підстави для узагальнюючого висновку про те, що пошта відігравала важливу роль у всіх сферах суспільного життя. Це зумовлювало увагу до поштового звязку як з боку держави, так і громадських інституцій, оскільки пошта не тільки акумулювала досвід науково-технічного та соціокультурного розвитку, а й сприяла поліпшенню шляхів сполучення, удосконаленню діловодства та документообігу.

На основі аналізу історіографії дослідження історії поштової справи та функціонування поштових установ Наддніпрянській України у XIX - на початку XX ст. цілком вмотивовано можна виокремити такі періоди: 1) дорадянський (друга половина XIX ст. - початок XX ст.); 2) радянський (20-i - початок 90-х рр. XX ст.); 3) сучасний (90-і рр. XX ст. - початок XXI ст.). Кожен з цих періодів має свою специфіку щодо можливості використання джерельної бази і публікації результатів науково-дослідної роботи, а також щодо оцінок та характеру висвітлення.

В процесі роботи над темою зясовано, що організація та становлення поштового звязку України у визначених хронологічних рамках спеціально не досліджувалася. Поза увагою дослідників залишилися питання, повязані з розвитком поштової галузі в цілому, її матеріально-технічним забезпеченням, розширенням номенклатури поштових послуг, цензурною політикою, кадровою політикою держави в галузі поштового звязку тощо.

Вивчення проблем розвитку поштової галузі Наддніпрянщини періоду, що досліджується, ускладнюється тим, що XIX - початок XX ст. - це період територіального розєднання українських земель, переважна більшість яких перебувала в складі Російської імперії. Тому дослідження розвитку поштової галузі Наддніпрянської України здійснювалося в контексті загальноросійської системи поштового звязку. Водночас широка джерельна база дозволила виокремити та ґрунтовно висвітлити особливості розвитку поштової галузі саме в Наддніпрянщині на прикладі Черкаського, Канівського та Золотоніського повітів.

Компоненти магістерської роботи базуються на сукупності загальнонаукових та спеціальних принципів: обєктивності, науковості, історизму, системності, діалектичного, кількісного аналізу, а також економічного детермінізму, оскільки проблема дослідження знаходиться в площині економічної історії. Автором використано емпіричний і теоретичний рівні наукового пізнання в їх нерозривній єдності. Застосування в процесі роботи над темою різних принципів і методів дало можливість уникнути необєктивних оцінок і забезпечити наукову достовірність результатів дисертаційної роботи.

Під час опрацювання джерельної бази зясовано, що більшість документів, зосереджених у Центральному державному історичному архіві України в м. Київ, державному архіві Черкаської області не використовувалися і не вводилися до наукового обігу при висвітленні проблеми нашого дослідження. Під час дослідження також зясовано і підтверджено достатньо високу репрезентативність виявлених джерел з досліджуваної проблематики. Їхнє використання і введення до наукового обігу дозволило автору у поєднанні з опрацюванням значного масиву наукової літератури та періодичних видань і преси зробити аргументовані узагальнення та висновки, забезпечити досягнення мети та реалізацію дослідницьких завдань роботи.

Встановлено, що процес становлення і розвитку поштового звязку на території України, та Наддніпрянщини зокрема, пройшов тривалий шлях. Початок цьому процесу було покладено в період Київської Русі, коли почався обмін між князями першими листами та грамотами. Наступним кроком в організації поштової справи України стала «ямська гоньба», яка, як незмінний спосіб організації поштових перевезень, проіснувала до середини XIX ст. Одночасно поштові установи на українських землях створюються козаками. Слід зазначити, що у визначений період часу пошта не мала системного, чітко регламентованого характеру, перевезення кореспонденції були періодичними - залежно від потреб, терміновості, накопичення.

Організація ж системної державної пошти на українських землях розпочинається з приєднанням їх до Російської імперії. Пошта починає обслуговувати як потреби держави, так і різні верстви населення, насамперед купців. Формування пошти як діючої за чітко регламентованими приписами установи відбувалося на основі нормативно-законодавчої бази ще XVIII ст., за якою встановлювалися єдині тарифи, перелік поштових послуг, прокладалися перші поштові тракти та здійснювався регулярний рух ними поштового транспорту для перевезення пошти та пасажирів.

В подальшому розвиток поштової справи на території України повязаний з поштовою реформою 1830 р., відповідно до якої була створена чітко структурована система поштових установ. Основоположними документами, що регламентували роботу галузі, стали «Положення про нове облаштування поштової частини», «Положення про створення вільних пошт в Росії» та Поштовий статут 1857 р.

У 40-х рр. XIX ст. починають, хоч і повільно, зростати обсяги поштових відправлень та прибутки поштових установ, зявляються пасажирські поштові перевезення. У цей період результатом продиктованих часом та передовим світовим досвідом нововведень стала поява штемпельних конвертів та спеціальних поштових скриньок, організація газетної операції, впровадження нових систем утримання поштових станцій і нових способів перевезення пошти, було покладено початок міським поштам. Водночас мали місце і негативні тенденції, зокрема, залишалась незначною кількість поштових установ, насамперед у сільській місцевості, зберігалася застаріла «ямська гоньба». Вищими, порівняно з іншими європейськими країнами, були такси вагового і страхового зборів, не було єдиного нормативного документу, що регламентував роботу поштового відомства.

Зясовано, що помітний вплив на поліпшення поштового обслуговування державних установ та населення справила приватна вільна пошта, яка почала функціонувати поряд з державною поштою на території України в 30-х рр. XIX ст. Поява вільних пошт розширила мережу поштових установ, дозволила більш повно задовольняти потреби у поштових та пасажирських перевезеннях, обсяги яких зростали протягом першої половини XIX ст. Вільні пошти, що відкривалися та функціонували за рахунок приватних капіталів, дозволили державі без будь-яких витрат охопити поштовим сполученням всі повітові та губернські міста України, налагодити регулярний обмін поштовою кореспонденцією між різними регіонами.

З утворенням в 60-х рр. XIX ст. земської пошти, орієнтованої переважно на сільську місцевість, поштовими послугами було охоплене практично усе населення. В порядку експерименту «земська пошта» почала діяти при земських судах та повітових поліцейських управліннях ще в середині 30-х рр. XIX ст. Зявилися проекти «розсильної пошти повітами», «розїзних пошт-комісарів», «пересувні поштові експедиції» та проект Гавриленка, які ставили за мету забезпечити регулярним та доступним поштовим звязком сільське населення України. Ці експерименти свідчили про те, що ця проблема знаходилася на постійному контролі держави та Поштового департаменту, але брак фінансування та недостатня кількість кваліфікованих поштових чиновників завадила їх реалізації.

Більш повно проблема організації діючої сільської поштової мережі почала реалізовуватися в контексті земської реформи. Земська пошта створювалася спочатку на Лівобережній та Південній Україні, і лише на початку XX ст. вона зявилася і на Правобережжі. Вбачається важливим висновок про те, що розвиток поштової галузі в українських губерніях відбувався у взаємозвязку з модернізаційними процесами, що розпочалися в економічній і соціальній сфері Російської імперії. Впродовж другої половини XIX ст. у великих містах України вже широко використовувався телеграфний і телефонний звязок. Здійснювалися залізничні, водні та автомобільні поштові перевезення.

Поява поштових перевезень водним шляхом (морським і річковим) дозволила налагодити більш тісні контакти із зарубіжними адресатами та безпосередньо всередині країни. Завдяки появі телефону і телеграфу зростає швидкість та якість передачі інформації, полегшується адміністративне управління як поштовим відомством, так і державою в цілому. Технічні нововведення сприяли зростанню інтенсифікації поштових операцій та прибутковості галузі. Однак загальна модернізація пошти стримувалася дефіцитом фінансування.

Значна увага приділялася забезпеченню поштових установ кадрами. Перебуваючи на державній службі у підпорядкуванні Міністерства внутрішніх справ, поштові чиновники повинні були мати відповідний рівень освіченості, бути дисциплінованими, благонадійними, володіти високими моральними якостями, чітко виконувати всі приписи і постанови, відзначатися фізичним здоровям та витривалістю. При прийомі на роботу працівники проходили тривалу перевірку та складали відповідні екзамени, які підтверджували їх професійний рівень. В контексті зростаючих вимог часу поштові чиновники зобовязувалися підвищувати свою кваліфікацію, оволодівати іноземними мовами, причому без відриву від основної роботи.

Особливі вимоги висувалися до жінок, які почали працювати у поштовому відомстві з 1864 р. Жінки - поштові чиновники - повинні мати відповідний рівень освіти, володіти професійними та високоморальними якостями. Одночасно жінки користувалися значно меншими правами, ніж чоловіки, не мали доступу до керівних посад, їх особисте життя знаходилося під суворим відомчим контролем і жорстко регламентувалося. Високі вимоги до підбору кадрів стали одним із важливих чинників вдосконалення роботи поштового звязку, дозволили швидко реагувати на недоліки у роботі пошти, своєчасно вирішувати всі поточні проблеми.

Аналіз архівних документів та наукової літератури засвідчує, що впродовж другої половини XIX - початку XX ст. значно розширюється номенклатура поштових послуг, до переліку яких входять передплата, пересилка і доставка періодичних видань та ощадні операції. Технічна модернізація в цілому сприяла інтенсифікації поштових перевезень, що дало змогу збільшити швидкість та обсяги пересланої поштової кореспонденції, грошей, періодичних видань, одночасно здешевивши їх доставку та збільшивши державні прибутки.

Щодо передплати, пересилки та доставки періодичних видань, то цей вид послуг спочатку не набув великої популярності серед населення українських губерній, що пояснювалося нестачею досвіду в організації цієї нової для поштового відомства справи; відсутністю кваліфікованих кадрів; незначною кількістю поштових установ і їх малодоступністю, особливо сільському населенню; зростанням цін на поштові пересилки, що вело до скорочення кількості передплатників; жорстким цензурним контролем за передплаченими виданнями. На підставі цих недоліків з 1869 р. передплата періодичних видань у поштових установах припинилася і відновилася лише у 1909 р.

На відміну від організації передплати, відкриті в кінці 80-х рр. XIX ст. поштово-телеграфні ощадні каси відразу завоювали в Україні значну популярність населення. За відносно короткий період часу поштово-телеграфні ощадні каси змогли охопити величезну кількість вкладників, акумулювавши при цьому значні кошти та сприяючи розвитку поштової та банківської системи, а, отже, і економіки держави. Протягом останнього десятиріччя XIX ст. в роботу кас було впроваджено ряд нововведень, зокрема збільшено суму вкладів, які приймались від населення та видавались по одній ощадній книжці. На початку XX ст. почали прийматися вклади від юридичних осіб, було запроваджено послуги із страхування доходів та капіталів.

Складовою частиною роботи галузі звязку була поштова цензура. Цензурному контролю підлягала періодична преса, листи громадян, а під час війни й відправлення посилок. Наявність цензури у деякій мірі сповільнювала обмін поштовою кореспонденцією, проте дозволяла державі тримати під контролем величезний потік інформації, важливість якої особливо зростала в періоди значних соціальних потрясінь та конфліктів.

Особлива увага зверталася на періодичні видання, які могли стати джерелом масового поширення небажаної інформації. Згідно цензурних правил, що діяли в країні, кожний номер газети чи журналу підлягав аналізу з боку цензорів, і лише тоді надходив до читача. Поштове відомство регулярно отримувало переліки заборонених періодичних видань, які щороку змінювалися і доповнювалися.

В полі зору цензури перебували поштові відправлення, які надходили з - за кордону, оскільки вони могли містити небажану або й навіть заборонену інформацію чи політичну агітацію. Про кожний факт отримання такої інформації повідомлялися всі поштово-телеграфні установи, а затримана кореспонденція особисто передавалася на розгляд начальнику поштово-телеграфного округу.

Цензурний контроль значно посилювався у періоди зростання соціальної напруги: під час революції 1905-1907 рр. та Першої світової війни, коли поштова кореспонденція могла стати джерелом передачі розвідувальних даних. В звязку з цим у поштовому відомстві для більш ретельного перегляду пошти, що надходила з-за кордону, вводилася посада військового цензора, зростали вимоги до пильності всіх поштових чиновників, що, однак, сповільнювало обмін поштовою кореспонденцією, приводило до затримки поштових відправлень.

Діяльність поштової цензури мала ряд позитивних моментів, до яких слід віднести затримання на пошті контрабандних товарів, виявлення фальшивих марок, кредитних білетів, поштових карток тощо.

Таким чином, вже на початку XX ст. поштова галузь на території України являла собою чітко централізовану та розгалужену мережу поштових установ, які здійснювали обмін поштовою кореспонденцією всередині держави та за її межами. Вдосконаленню роботи поштового відомства сприяли поштові реформи, що проводилися державою протягом XIX ст., які вдосконалили управління галуззю, сприяли її технічній модернізації, зростанню професіоналізму кадрів, розширенню номенклатури послуг. Водночас технічний прогрес та нові реалії життя стали значним стимулом на шляху подальшого реформування, що проводилося вже в нових соціально-політичних та економічних умовах.

Підсумовуючи здійснену роботу з дослідження історії поштової справи у XIX - на початку XX ст. Наддніпрянщини на прикладі трьох повітів, можна зробити узагальнюючий висновок про те, що з огляду на комплексний характер теми, особливості формування її джерельної бази не всі аспекти визначеної проблеми вдалося розкрити вичерпно і повно. Це залишає значне дослідницьке поле для роботи з подальшого вивчення цього тематичного напрямку в майбутньому.

Список литературы
1. Державний архів Черкаської області (далі - ДАЧО). - Ф. 724. Бобринське залізничне поштове відділення 4-го відділу перевезення пошти по залізницях, ст. Бобринська Канівського повіту Київської губернії. - Оп. 1. - Спр. 1. - 291 арк.

2. ДАЧО. - Ф. 724. Бобринське залізничне поштове відділення 4-го відділу перевезення пошти по залізницях, ст. Бобринська Канівського повіту Київської губернії. - Оп. 1. - Спр. 2. - 236 арк.

3. ДАЧО. - Ф. 724. Бобринське залізничне поштове відділення 4-го відділу перевезення пошти по залізницях, ст. Бобринська Канівського повіту Київської губернії. - Оп. 1. - Спр. 3. - 4 арк.

4. ДАЧО. - Ф. 724. Бобринське залізничне поштове відділення 4-го відділу перевезення пошти по залізницях, ст. Бобринська Канівського повіту Київської губернії. - Оп. 1. - Спр. 4. - 130 арк.

5. ДАЧО. - Ф. 926. Деренковецьке поштово-телеграфне відділеня, с. Деренковець Черкаського повіту Київської губернії. - Оп. 1. - Спр. 1. - 110 арк.

6. ДАЧО. - Ф. 926. Деренковецьке поштово-телеграфне відділеня, с. Деренковець Черкаського повіту Київської губернії. - Оп. 1. - Спр. 2. - 108 арк.

7. ДАЧО. - Ф. 926. Деренковецьке поштово-телеграфне відділеня, с. Деренковець Черкаського повіту Київської губернії. - Оп. 1. - Спр. 4. - 76 арк.

8. ДАЧО. - Ф. 926. Деренковецьке поштово-телеграфне відділеня, с. Деренковець Черкаського повіту Київської губернії. - Оп. 1. - Спр. 5. - 84 арк.

9. ДАЧО. - Ф. 926. Деренковецьке поштово-телеграфне відділеня, с. Деренковець Черкаського повіту Київської губернії. - Оп. 1. - Спр. 6. - 75 арк.

10. ДАЧО. - Ф. 926. Деренковецьке поштово-телеграфне відділеня, с. Деренковець Черкаського повіту Київської губернії. - Оп. 1. - Спр. 7. - 78 арк.

11. ДАЧО. - Ф. 926. Деренковецьке поштово-телеграфне відділеня, с. Деренковець Черкаського повіту Київської губернії. - Оп. 1. - Спр. 9. - 87 арк.

12. ДАЧО. - Ф. 926. Деренковецьке поштово-телеграфне відділеня, с. Деренковець Черкаського повіту Київської губернії. - Оп. 1. - Спр. 11. - 38 арк.

13. ДАЧО. - Ф. 926. Деренковецьке поштово-телеграфне відділеня, с. Деренковець Черкаського повіту Київської губернії. - Оп. 1. - Спр. 12. - 86 арк.

14. ДАЧО. - Ф. 926. Деренковецьке поштово-телеграфне відділеня, с. Деренковець Черкаського повіту Київської губернії. - Оп. 1. - Спр. 14. - 231 арк.

15. ДАЧО. - Ф. 723. Канівська поштово-телеграфна контора, м. Канів Канівського повіту Київської губернії. - Оп. 1 - Спр. 1. - 112 арк.

16. ДАЧО. - Ф. 723. Канівська поштово-телеграфна контора, м. Канів Канівського повіту Київської губернії. - Оп. 1 - Спр. 2. - 95 арк.

17. ДАЧО. - Ф. 723. Канівська поштово-телеграфна контора, м. Канів Канівського повіту Київської губернії. - Оп. 1 - Спр. 4. - 89 арк.

18. ДАЧО. - Ф. 723. Канівська поштово-телеграфна контора, м. Канів Канівського повіту Київської губернії. - Оп. 1 - Спр. 6. - 134 арк.

19. ДАЧО. - Ф. 723. Канівська поштово-телеграфна контора, м. Канів Канівського повіту Київської губернії. - Оп. 1 - Спр. 7. - 76 арк.

20. ДАЧО. - Ф. 723. Канівська поштово-телеграфна контора, м. Канів Канівського повіту Київської губернії. - Оп. 1 - Спр. 9. - 32 арк.

21. ДАЧО. - Ф. 723. Канівська поштово-телеграфна контора, м. Канів Канівського повіту Київської губернії. - Оп. 1 - Спр. 12. - 18 арк.

22. ДАЧО. - Ф. 723. Канівська поштово-телеграфна контора, м. Канів Канівського повіту Київської губернії. - Оп. 1 - Спр. 15. - 119 арк.

23. ДАЧО. - Ф. 723. Канівська поштово-телеграфна контора, м. Канів Канівського повіту Київської губернії. - Оп. 1 - Спр. 16. - 63 арк.

24. ДАЧО. - Ф. 723. Канівська поштово-телеграфна контора, м. Канів Канівського повіту Київської губернії. - Оп. 1 - Спр. 18. - 81 арк.

25. ДАЧО. - Ф. 349. Канівська поштова контора, м. Канів Канівського повіту Київської губернії. - Оп. 1. - Спр. 2. - 36 арк.

26. ДАЧО. - Ф. 349. Канівська поштова контора, м. Канів Канівського повіту Київської губернії. - Оп. 1. - Спр. 3. - 42 арк.

27. ДАЧО. - Ф. 349. Канівська поштова контора, м. Канів Канівського повіту Київської губернії. - Оп. 1. - Спр. 4. - 19 арк.

28. ДАЧО. - Ф. 349. Канівська поштова контора, м. Канів Канівського повіту Київської губернії. - Оп. 1. - Спр. 6. - 27 арк.

29. ДАЧО. - Ф. 349. Канівська поштова контора, м. Канів Канівського повіту Київської губернії. - Оп. 1. - Спр. 8. - 38 арк.

30. ДАЧО. - Ф. 349. Канівська поштова контора, м. Канів Канівського повіту Київської губернії. - Оп. 1. - Спр. 9. - 12 арк.

31. ДАЧО. - Ф. 349. Канівська поштова контора, м. Канів Канівського повіту Київської губернії. - Оп. 1. - Спр. 11. - 8 арк.

32. ДАЧО. - Ф. 349. Канівська поштова контора, м. Канів Канівського повіту Київської губернії. - Оп. 1. - Спр. 13. - 17 арк.

33. ДАЧО. - Ф. 349. Канівська поштова контора, м. Канів Канівського повіту Київської губернії. - Оп. 1. - Спр. 15. - 14 арк.

34. ДАЧО. - Ф. 349. Канівська поштова контора, м. Канів Канівського повіту Київської губернії. - Оп. 1. - Спр. 17. - 41 арк.

35. ДАЧО. - Ф. 349. Канівська поштова контора, м. Канів Канівського повіту Київської губернії. - Оп. 1. - Спр. 21. - 33 арк.

36. ДАЧО. - Ф. 349. Канівська поштова контора, м. Канів Канівського повіту Київської губернії. - Оп. 1. - Спр. 23. - 52 арк.

37. ДАЧО. - Ф. 349. Канівська поштова контора, м. Канів Канівського повіту Київської губернії. - Оп. 1. - Спр. 25. - 45 арк.

38. ДАЧО. - Ф. 349. Канівська поштова контора, м. Канів Канівського повіту Київської губернії. - Оп. 1. - Спр. 28. - 51 арк.

39. ДАЧО. - Ф. 349. Канівська поштова контора, м. Канів Канівського повіту Київської губернії. - Оп. 1. - Спр. 29. - 26 арк.

40. ДАЧО. - Ф. 349. Канівська поштова контора, м. Канів Канівського повіту Київської губернії. - Оп. 1. - Спр. 30. - 19 арк.

41. ДАЧО. - Ф. 332. Матусівське поштово-телеграфне відділення, с. Матусів Черкаського повіту Київської губернії. - Оп. 1. - Спр. 1. - 29 арк.

42. ДАЧО. - Ф. 484. Пальмірське поштово-телеграфне відділення Катеринославського поштово-телеграфного округу, с. Пальміра Золотоніського повіту Полтавської губернії. - Оп. 1. - Спр. 1. - 37 арк.

43. ДАЧО. - Ф. 484. Пальмірське поштово-телеграфне відділення Катеринославського поштово-телеграфного округу, с. Пальміра Золотоніського повіту Полтавської губернії. - Оп. 1. - Спр. 2. - 70 арк.

44. ДАЧО. - Ф. 484. Пальмірське поштово-телеграфне відділення Катеринославського поштово-телеграфного округу, с. Пальміра Золотоніського повіту Полтавської губернії. - Оп. 1. - Спр. 4. - 26 арк.

45. ДАЧО. - Ф. 484. Пальмірське поштово-телеграфне відділення Катеринославського поштово-телеграфного округу, с. Пальміра Золотоніського повіту Полтавської губернії. - Оп. 1. - Спр. 5. - 99 арк.

46. ДАЧО. - Ф. 484. Пальмірське поштово-телеграфне відділення Катеринославського поштово-телеграфного округу, с. Пальміра Золотоніського повіту Полтавської губернії. - Оп. 1. - Спр. 7. - 128 арк.

47. ДАЧО. - Ф. 484. Пальмірське поштово-телеграфне відділення Катеринославського поштово-телеграфного округу, с. Пальміра Золотоніського повіту Полтавської губернії. - Оп. 1. - Спр. 8. - 37 арк.

48. ДАЧО. - Ф. 484. Пальмірське поштово-телеграфне відділення Катеринославського поштово-телеграфного округу, с. Пальміра Золотоніського повіту Полтавської губернії. - Оп. 1. - Спр. 9. - 26 арк.

49. ДАЧО. - Ф. 484. Пальмірське поштово-телеграфне відділення Катеринославського поштово-телеграфного округу, с. Пальміра Золотоніського повіту Полтавської губернії. - Оп. 1. - Спр. 10. - 43 арк.

50. ДАЧО. - Ф. 484. Пальмірське поштово-телеграфне відділення Катеринославського поштово-телеграфного округу, с. Пальміра Золотоніського повіту Полтавської губернії. - Оп. 1. - Спр. 11. - 54 арк.

51. ДАЧО. - Ф. 484. Пальмірське поштово-телеграфне відділення Катеринославського поштово-телеграфного округу, с. Пальміра Золотоніського повіту Полтавської губернії. - Оп. 1. - Спр. 12. - 39 арк.

52. ДАЧО. - Ф. 484. Пальмірське поштово-телеграфне відділення Катеринославського поштово-телеграфного округу, с. Пальміра Золотоніського повіту Полтавської губернії. - Оп. 1. - Спр. 14. - 11 арк.

53. ДАЧО. - Ф. 484. Пальмірське поштово-телеграфне відділення Катеринославського поштово-телеграфного округу, с. Пальміра Золотоніського повіту Полтавської губернії. - Оп. 1. - Спр. 15. - 29 арк.

54. ДАЧО. - Ф. 484. Пальмірське поштово-телеграфне відділення Катеринославського поштово-телеграфного округу, с. Пальміра Золотоніського повіту Полтавської губернії. - Оп. 1. - Спр. 16. - 52 арк.

55. ДАЧО. - Ф. 484. Пальмірське поштово-телеграфне відділення Катеринославського поштово-телеграфного округу, с. Пальміра Золотоніського повіту Полтавської губернії. - Оп. 1. - Спр. 17. - 18 арк.

56. ДАЧО. - Ф. 866. Ротмистрівське поштово-телеграфне відділення управління Київського поштово-телеграфного округу, м. Ротмистрівка Черкаського повіту Київської губернії. - Оп. 1. - Спр. 1. - 114 арк.

57. ДАЧО. - Ф. 866. Ротмистрівське поштово-телеграфне відділення управління Київського поштово-телеграфного округу, м. Ротмистрівка Черкаського повіту Київської губернії. - Оп. 1. - Спр. 2. - 36 арк.

58. ДАЧО. - Ф. 866. Ротмистрівське поштово-телеграфне відділення управління Київського поштово-телеграфного округу, м. Ротмистрівка Черкаського повіту Київської губернії. - Оп. 1. - Спр. 3. - 152 арк.

59. ДАЧО. - Ф. 866. Ротмистрівське поштово-телеграфне відділення управління Київського поштово-телеграфного округу, м. Ротмистрівка Черкаського повіту Київської губернії. - Оп. 1. - Спр. 4. - 82 арк.

60. ДАЧО. - Ф. 866. Ротмистрівське поштово-телеграфне відділення управління Київського поштово-телеграфного округу, м. Ротмистрівка Черкаського повіту Київської губернії. - Оп. 1. - Спр. 5. - 29 арк.

61. ДАЧО. - Ф. 866. Ротмистрівське поштово-телеграфне відділення управління Київського поштово-телеграфного округу, м. Ротмистрівка Черкаського повіту Київської губернії. - Оп. 1. - Спр. 6. - 12 арк.

62. ДАЧО. - Ф. 866. Ротмистрівське поштово-телеграфне відділення управління Київського поштово-телеграфного округу, м. Ротмистрівка Черкаського повіту Київської губернії. - Оп. 1. - Спр. 7. - 63 арк.

63. ДАЧО. - Ф. 350. Смілянська поштово-телеграфна контора Київського поштово-телеграфного округу, м. Сміла Черкаського повіту Київської губернії. - Оп. 1. - Спр. 1. - 131 арк.

64. ДАЧО. - Ф. 350. Смілянська поштово-телеграфна контора Київського поштово-телеграфного округу, м. Сміла Черкаського повіту Київської губернії. - Оп. 1. - Спр. 2. - 84 арк.

65. ДАЧО. - Ф. 350. Смілянська поштово-телеграфна контора Київського поштово-телеграфного округу, м. Сміла Черкаського повіту Київської губернії. - Оп. 1. - Спр. 4. - 81 арк.

66. ДАЧО. - Ф. 350. Смілянська поштово-телеграфна контора Київського поштово-телеграфного округу, м. Сміла Черкаського повіту Київської губернії. - Оп. 1. - Спр. 5. - 96 арк.

67. ДАЧО. - Ф. 350. Смілянська поштово-телеграфна контора Київського поштово-телеграфного округу, м. Сміла Черкаського повіту Київської губернії. - Оп. 1. - Спр. 6. - 87 арк.

68. ДАЧО. - Ф. 350. Смілянська поштово-телеграфна контора Київського поштово-телеграфного округу, м. Сміла Черкаського повіту Київської губернії. - Оп. 1. - Спр. 8. -61 арк.

69. ДАЧО. - Ф. 350. Смілянська поштово-телеграфна контора Київського поштово-телеграфного округу, м. Сміла Черкаського повіту Київської губернії. - Оп. 1. - Спр. 10. - 44 арк.

70. ДАЧО. - Ф. 350. Смілянська поштово-телеграфна контора Київського поштово-телеграфного округу, м. Сміла Черкаського повіту Київської губернії. - Оп. 1. - Спр. 11. - 92 арк.

71. ДАЧО. - Ф. 905. Стеблівська поштово-телеграфна контора управління Київського поштово-телеграфного округу, м-ко Стеблів Канівського повіту Київської губернії. - Оп. 1. - Спр. 2. - 321 арк.

72. ДАЧО. - Ф. 905. Стеблівська поштово-телеграфна контора управління Київського поштово-телеграфного округу, м-ко Стеблів Канівського повіту Київської губернії. - Оп. 1. - Спр. 3. - 29 арк.

73. ДАЧО. - Ф. 905. Стеблівська поштово-телеграфна контора управління Київського поштово-телеграфного округу, м-ко Стеблів Канівського повіту Київської губернії. - Оп. 1. - Спр. 4. - 48 арк.

74. ДАЧО. - Ф. 905. Стеблівська поштово-телеграфна контора управління Київського поштово-телеграфного округу, м-ко Стеблів Канівського повіту Київської губернії. - Оп. 1. - Спр. 5. - 152 арк.

75. ДАЧО. - Ф. 905. Стеблівська поштово-телеграфна контора управління Київського поштово-телеграфного округу, м-ко Стеблів Канівського повіту Київської губернії. - Оп. 1. - Спр. 6. - 126 арк.

76. ДАЧО. - Ф. 905. Стеблівська поштово-телеграфна контора управління Київського поштово-телеграфного округу, м-ко Стеблів Канівського повіту Київської губернії. - Оп. 1. - Спр. 8. - 91 арк.

77. ДАЧО. - Ф. 905. Стеблівська поштово-телеграфна контора управління Київського поштово-телеграфного округу, м-ко Стеблів Канівського повіту Київської губернії. - Оп. 1. - Спр. 9. - 73 арк.

78. ДАЧО. - Ф. 902. Степанецьке поштово-телеграфне відділеня управління Київського поштово-телеграфного округу, с. Степанці Канівського повіту Київської губернії. - Оп. 1. - Спр. 1. -159 арк.

79. ДАЧО. - Ф. 902. Степанецьке поштово-телеграфне відділеня управління Київського поштово-телеграфного округу, с. Степанці Канівського повіту Київської губернії. - Оп. 1. - Спр. 2. - 109 арк.

80. ДАЧО. - Ф. 902. Степанецьке поштово-телеграфне відділеня управління Київського поштово-телеграфного округу, с. Степанці Канівського повіту Київської губернії. - Оп. 1. - Спр. 3. - 83 арк.

81. ДАЧО. - Ф. 902. Степанецьке поштово-телеграфне відділеня управління Київського поштово-телеграфного округу, с. Степанці Канівського повіту Київської губернії. - Оп. 1. - Спр. 4. - 18 арк.

82. ДАЧО. - Ф. 902. Степанецьке поштово-телеграфне відділеня управління Київського поштово-телеграфного округу, с. Степанці Канівського повіту Київської губернії. - Оп. 1. - Спр. 5. - 65 арк.

83. ДАЧО. - Ф. 902. Степанецьке поштово-телеграфне відділеня управління Київського поштово-телеграфного округу, с. Степанці Канівського повіту Київської губернії. - Оп. 1. - Спр. 6. - 12 арк.

84. ДАЧО. - Ф. 898. Таганчанське поштово-телеграфне відділення управління Київського поштово-телеграфного округу, м-ко Таганча Канівського повіту Київської губернії. - Оп. 1. - Спр. 1. - 119 арк.

85. ДАЧО. - Ф. 898. Таганчанське поштово-телеграфне відділення управління Київського поштово-телеграфного округу, м-ко Таганча Канівського повіту Київської губернії. - Оп. 1. - Спр. 2. - 73 арк.

86. ДАЧО. - Ф. 898. Таганчанське поштово-телеграфне відділення управління Київського поштово-телеграфного округу, м-ко Таганча Канівського повіту Київської губернії. - Оп. 1. - Спр. 3. - 89 арк.

87. ДАЧО. - Ф. 898. Таганчанське поштово-телеграфне відділення управління Київського поштово-телеграфного округу, м-ко Таганча Канівського повіту Київської губернії. - Оп. 1. - Спр. 4. - 60 арк.

88. ДАЧО. - Ф. 898. Таганчанське поштово-телеграфне відділення управління Київського поштово-телеграфного округу, м-ко Таганча Канівського повіту Київської губернії. - Оп. 1. - Спр. 5. - 34 арк.

89. ДАЧО. - Ф. 898. Таганчанське поштово-телеграфне відділення управління Київського поштово-телеграфного округу, м-ко Таганча Канівського повіту Київської губернії. - Оп. 1. - Спр. 6. - 11 арк.

90. ДАЧО. - Ф. 351. Черкаська поштово-телеграфна контора Київського поштово-телеграфного округу, м. Черкаси Черкаського повіту Київської губернії. - Оп. 1. - Спр. 1. - 64 арк.

91. ДАЧО. - Ф. 351. Черкаська поштово-телеграфна контора Київського поштово-телеграфного округу, м. Черкаси Черкаського повіту Київської губернії. - Оп. 2. - Спр. 2. - 118 арк.

92. ДАЧО. - Ф. 351. Черкаська поштово-телеграфна контора Київського поштово-телеграфного округу, м. Черкаси Черкаського повіту Київської губернії. - Оп. 2. - Спр. 3. - 83 арк.

93. ДАЧО. - Ф. 351. Черкаська поштово-телеграфна контора Київського поштово-телеграфного округу, м. Черкаси Черкаського повіту Київської губернії. - Оп. 2. - Спр. 5. - 58 арк.

94. ДАЧО. - Ф. 351. Черкаська поштово-телеграфна контора Київського поштово-телеграфного округу, м. Черкаси Черкаського повіту Київської губернії. - Оп. 2. - Спр. 10. - 46 арк.

95. ДАЧО. - Ф. 351. Черкаська поштово-телеграфна контора Київського поштово-телеграфного округу, м. Черкаси Черкаського повіту Київської губернії. - Оп. 2. - Спр. 12. - 29 арк.

96. ДАЧО. - Ф. 351. Черкаська поштово-телеграфна контора Київського поштово-телеграфного округу, м. Черкаси Черкаського повіту Київської губернії. - Оп. 2. - Спр. 14. - 81 арк.

97. ДАЧО. - Ф. 351. Черкаська поштово-телеграфна контора Київського поштово-телеграфного округу, м. Черкаси Черкаського повіту Київської губернії. - Оп. 2. - Спр. 18. - 76 арк.

98. ДАЧО. - Ф. 351. Черкаська поштово-телеграфна контора Київського поштово-телеграфного округу, м. Черкаси Черкаського повіту Київської губернії. - Оп. 2. - Спр. 20. - 129 арк.

99. ДАЧО. - Ф. 351. Черкаська поштово-телеграфна контора Київського поштово-телеграфного округу, м. Черкаси Черкаського повіту Київської губернії. - Оп. 2. - Спр. 21. - 106 арк.

100. ДАЧО. - Ф. 913. Черкасько-Соснівське поштово-телеграфне відділення управління Київського поштово-телеграфного округу, м. Черкаси Київської губернії. - Оп. 1. - Спр. 1. - 272 арк.

101. ДАЧО. - Ф. 886. Цвітківське залізничне поштове відділення 4-го відділу перевезення пошт по залізницях, ст. Цвітково Київської губернії. - Оп. 1. - Спр. 1. - 17 арк.

102. ДАЧО. - Ф. 886. Цвітківське залізничне поштове відділення 4-го відділу перевезення пошт по залізницях, ст. Цвітково Київської губернії. - Оп. 1. - Спр. 2. - 72 арк.

103. ДАЧО. - Ф. 886. Цвітківське залізничне поштове відділення 4-го відділу перевезення пошт по залізницях, ст. Цвітково Київської губернії. - Оп. 1. - Спр. 3. - 172 арк.

104. Центральний державний історичний архів України в м. Києві (далі - ЦДІАК УКРАЇНИ). - Ф. 51. Генеральна військова канцелярія. - Оп 4. - Спр. 752. - 1771 р. - Арк. 64.

105. ЦДІАК України. - Ф. 442. Канцелярія Київського, Подільського і Волинського генерал-губернатора. - Оп. 44. - Спр. 651. - 1865 р. - Арк. 7.

106. ЦДІАК України. - Ф. 442. Канцелярія Київського, Подільського і Волинського генерал-губернатора. - Оп. 163. - Спр. 84. - 1852 р. - Арк. 11.

107. ЦДІАК України. - Ф. 442. Канцелярія Київського, Подільського і Волинського генерал-губернатора. - Оп. 614. - Спр. 191. - 1884 р. - Арк. 23.

108. ЦДІАК України. - Ф. 442. Канцелярія Київського, Подільського і Волинського генерал-губернатора. - Оп. 631. - Спр. 1. - 1901 р. - 281 арк.

109. ЦДІАК України. - Ф. 442. Канцелярія Київського, Подільського і Волинського генерал-губернатора. - Оп. 660. - Спр. 122. - 1907 р. - Арк. 18.

110. ЦДІАК України. - Ф. 442. Канцелярія Київського, Подільського і Волинського генерал-губернатора. - Оп. 660. - Спр. 48. - 1907 р. - Арк. 13.

111. ЦДІАК України. - Ф. 442. Канцелярія Київського, Подільського і Волинського генерал-губернатора. - Оп. 704. - Спр. 145. - 1905 р. - Арк. 5.

112. ЦДІАК України. - Ф. 533. Київський військовий губернатор. - Оп. 1. - Спр. 371. - 1803 р. - Арк. 7.

113. ЦДІАК України. - Ф. 533. Київський військовий губернатор. - Оп. 1. - Спр. 1179. - 1827 р. - арк.

114. ЦДІАК України. - Ф. 533. Київський військовий губернатор. - Оп. 1-а. - Спр. 38. - 1898 р. - Арк. 5.

115. ЦДІА К України. - Ф. 575. Генеральна військова канцелярія. - Оп. 1. - Спр. 182. - 1908 р. - Арк. 190.

116. ЦДІАК України. - Ф. 692. Київський генерал-губернатор. - Оп. 1. - Спр. 2202. - 1918 р. - Арк. 10.

117. ЦДІАК України. - Ф. 692. Київський генерал-губернатор. - Оп. 55. - Спр. 68. - 1916 р. - Арк. 39.

118. ЦДІАК України. - Ф. 318. Київська судова палата. - Оп 12. - Спр. 81 - 1864 р. - 237 арк.

119. ЦДІАК України. - Ф. 696. Управління Київського поштово-телеграфного округу Головного управління пошт і телеграфів. - Оп. 6. - Спр. 34. - 1915 р. - Арк. 218.

120. ЦДІАК України. - Ф. 696. Управління Київського поштово-телеграфного округу Головного управління пошт і телеграфів. - Оп. 1. - Спр. 737. - 1918 р. - Арк. 45.

121. Галич Н.В. Розвиток поштової справи в Україні у ХІХ - на початку ХХ ст. [Текст]: дис. канд. іст. наук: 07.00.01 / Галич Наталія Василівна; Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. - Черкаси, 2012. - 210 арк.

122. Мухін В.Г. Оптимізація мережі поштового звязку України [Текст]: дис. канд. тех. наук: 05.12.02 / Мухін Василь Георгійович; Одеська національна академія звязку ім. О.С. Попова. - Одеса, 2003. - 113 арк.

123. Орєхова С. Є. Історія розвитку поштового звязку у Донецькій області ХІХ - ХХ ст. [Текст]: дис. канд. іст. наук: 07.00.01 / Орєхова Світлана Євгенівна; Донецький національний університет. - Донецьк, 2006. - 503 арк.

124. Анчарова М.С. От ямщика до самолета. [Этапы развития почты] / М.С. Анчарова. - М.: Государственное издательство литературы по вопросам связи и радио, 1949. - 261 с.

125. Арлазоров М.С. Вам письмо! Из истории мировой почты / М.С. Арлазоров. - М., 1965. - 70 с.

126. Аскарханов А.С. Сборник постановлений и распоряжений попочтово-телеграфному ведомству. С официального издания 1885 г. В исправленном в течении 1885-1902 гг. / А.С. Аскарханов. - Житомир, 1903. - 189 с.

127. Аскарханов А.С. Сборник постановлений и распоряжений попочтово-телеграфному ведомству. Исправлен и дополнен согласно последовавшим в «Почтово-телеграфном журнале» распоряжениям в течении 1907-1908 гг. / А.С. Аскарханов. - М., 1908. - 165 с.

128. Аскарханов А.С. Сборник постановлений и распоряжений попочтово-телеграфному ведомству. Исправлен и дополнен согласно последовавшим в «Почтово-телеграфном журнале» распоряжениям в течении 1908-1912 гг. / А.С. Аскарханов. - Самара, 1912. - 158 с.

129. Базилевич К.В. Земская почта в России (1865-1917) / К.В. Базилевич. - М.: Связь, 1926. - 69 с.

130. Базилевич К.В. Почта в России в ХІХ веке / К.В. Базилевич. - М., 1927. - 196 с.

131. Бизина В. Из истории украинской почты. (К 225-летию Киевского почтамта) / В. Бизина. - К., 2000. - 291 с.

132. Бехтір В. Каталог поштових марок України / В. Бехтір. - К., 1997.

133. Вебер М. «Обєктивність» соціально-наукового пізнання // М. Вебер Соціологія. Загальноісторичні аналізи. Політика / Пер. з нім. Олександр Погорілий. - К.: Основа, 1998. - С. 192-263.

134. Вигилев А.Н. История отечественной почты / А.Н. Вигилев. - М.: Радио и связь, 1990. - 312 с.

135. Виташевская М.Н. Старинная русская почта / М.Н. Виташевская. - М., 1962. - 81 с. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://kniga-russ-6.ru/45257-m-n-vitashevskaya-starinnaya-russkaya-pochta - [1962-pdf rus]

136. Глембоцкий А. Почтово-телеграфные учреждения и их доходы / А. Глембоцкий. - СПБ., 1906.

137. Голубицька Г.А. З історії поштової справи в Катеринославі / Г.А. Голубицька // Музей і місто: музеєзнавчі аспекти збереження і відтворення своєрідної міської культури. (Матеріали обласної наукової конференції, присвяченої 225-річчю м. Дніпропетровська). - Дніпропетровськ, 2003. - 134 с.

138. Гуржій О. Пошта Гетьманщини в другій половині XVII - XVIII ст. / О. Гуржій // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. - К., 2002. - Вип. 6. - С. 167-182.

139. Гурлянд И.Я. Ямская гоньба в Московском государстве до конца XVII века / И.Я. Гурлянд. - Ярославль, 1990. - 345 с.

140. Дорошенко В.Д. З історії земства на Україні / В.Д. Дорошенко. - Львів - Київ, 1910. - 68 с.

141. Еськов Г. Почта: вчера, сегодня, завтра / Г. Еськов // Скиф. - 2004. - 24 марта. - С. 7.

142. Жарков С. Почтово-телеграфные сберегательные кассы в России / С. Жарков // Почтово-телеграфный журнал. - Отдел неофициальный. - 1893. - Сентябрь. - С. 928-940.

143. Карлова Е.Л., Скоропышева В.Г. К Вашим услугам - почта / Е.Л. Карлова, В.Г. Скороопышева. - Л.: Лениздат, 1985. - 94 с.

144. Костриц Т. Современное положение почтового дела в России / Т. Костриц. - СПБ., 1902.

145. Материалы по истории связи в России. XVIII - начало ХХ в. Почта, телеграф, телефон, радио, телевидение. Обзор докум. материалов: Л., 1986. - 346 с.

146. Мирошниченко Н.Д. История развития почты на Волчанщине с XVII по ХХІ век / Н.Д. Мирошниченко. - Х.: Гриф, 2003. - 48 с.

147. Миль А.А. Кто стучится в дверь ко мне?: (очерк по истории отечественной почты) / А.А. Миль. - М.: Связь, 1978. - 80 с.

148. Міронова І. С. Морські пароплавні товариства півдня України в міжнародній пошті ХІХ ст. / І. С. Міронова // Історичний архів (збірник наукових праць). - 2009. - С. 54-58. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Ians/2009_3/3-9.pdf

149. Міронова І. С. Розвиток військово-польової пошти в Україні (XVIII - ХІХ ст.) / І. С. Міронова // Видання ЧДУ імені Петра Могили. - Наукові праці. - Історія. - Т. 83. - Вип. 70. - 2008. - С. 10-14. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://lib.chdu.edu.ua/pdf/naukpraci/history /2008/83-70-2.pdf

150. Міронова І. С. Розвиток залізничної пошти в Україні в другій половині ХІХ ст. / І. С. Міронова // Наукові праці. Історія. - Т. 62. - Вип. 49. - 2006. - С. 18-22. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://lib.chdu.edu.ua/pdf/naukpraci/history/2006/62-49-3.pdf

151. Міронова І. С. Становище сільської пошти в Україні в 40 - 60-і рр. ХІХ ст. / І. С. Міронова // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. - Вип. ХХІ. - 2007. - С. 54-59.

152. Міронова І. С. Що таке пошта? (старий та новий погляд на проблему) / І. С. Міронова // Література та культура полісся. - Вип. 57. - 2010. - С. 98-108.

153. Мухін В., Мороз В. та ін. Від гінця до Інтернету: нариси з історії української пошти / В. Мухін, В. Мороз. - К., 2002. - 327 с.

154. Нейман Р. Устройство зданий для почтовой, телеграфной и телефонной службы // Почтово-телеграфный журнал. - Отдел неофициальный. - 1895. - Июнь. - С. 680-691.

155. Несчастливцев Г. Развитие почтовой сети в России / Г. Несчастливцев. - СПБ., 1911.

156. Озеров И. Почта в России и заграницей / И. Озеров. - СПБ., 1903. - 30 с.

157. Орєхова С. Історія поштового звязку у Донецькій області ХІХ-ХХІ ст. / С. Орєхова. - Автореферат дисертації. - Донецьк, 2006. - 20 с.

158. Псурцев Н. Развитие связи в СССР 1917-1967 гг. / Н. Псурцев. - М., 1967.

159. Різник Ю.М. Аспекти джерелознавчого дослідження пошти та телеграфу Наддніпрянської України другої половини ХІХ - початку ХХ ст. / Ю.М. Різник // VI Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Дні науки історичного факультету - 2013», Київ, 25 квітня 2013 р. - К., 2013. - С. 44-45.

160. Різник Ю.М. Діяльність поштово-телеграфних контор Черкаського повіту: кадри і клієнти / Ю.М. Різник // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах СНД». Збірник наукових праць. 26 - 28 травня 2012 р. - Переяслав-Хмельницький, 2012 р. - С. 68-70.

161. Різник Ю.М. Організація роботи поштово-телеграфних установ Черкаського повіту другої половини ХІХ - початку ХХ ст. / Ю.М. Різник // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах СНД». Збірник наукових праць. 29 вересня - 1 жовтня 2012 р. - Переяслав-Хмельницький, 2012 р. - С. 103-104.

162. Різник Ю.М. Пошта та телеграф Черкаського повіту: державно-політичні функції (за матеріалами Державного архіву Черкаської області) / Ю.М. Різник // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Сьомі Богданівські читання». Збірник наукових праць. 6 грудня 2012 р. - Черкаси, 2013. - С. 214-219.

163. Різник Ю.М. Становлення та еволюція мережі поштового звязку України в ХІХ ст. / Ю.М. Різник // Збірник матеріалів XV Всеукраїнської конференції молодих вчених «Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених «Родзинка - 2013», Черкаси, 18 - 19 квітня 2013 р. - Черкаси, 2013. - С. 107-110.

164. Різник Ю.М. Цензура поштових установ Наддніпрянщини (за матеріалами Центрального Державного історичного архіву України м. Києва) / Ю.М. Різник // Записки Осередку Наукового Товариства ім. Шевченка в Черкасах. - Черкаси, 2013. - 7 с.

165. Соколов Н.И. Важнейшие положения современной науки о почте и почтовых сообщениях / И, Н. Соколов // Почтово-телеграфный журнал. - Отдел неофициальный. - 1893. - Июль. - С. 631-647.

166. Соколов Н.И. Краткий очерк истории почтового управления в России / Н.И. Соколов // Почтово-телеграфный журнал. - Отдел неофициальный. - 1893. - Май. - С. 483-498.

167. Соколов Н.И. О происхождении почты / И.Н. Соколов // Почтово-телеграфный журнал. - Отдел неофициальный. - 1893. - Август. - С. 713-723.

168. Соколов Н.И. Об учреждении в России земских почт / Н.И. Соколов // Почтово-телеграфный журнал. - Отдел неофициальный. - 1897. - Август. - С. 823-248.

169. Франц Д. Земская почта / Д. Франц // Почтово-телеграфный журнал. - Отдел неофициальный. - 1899. - Июнь. - С. 661-679.

170. Франц Д. Земская почта / Д. Франц // Почтово-телеграфный журнал. - Отдел неофициальный. - 1899. - Июль. - С. 762-771.

171. Франц Д. Земская почта / Д. Франц // Почтово-телеграфный журнал. - Отдел неофициальный. - 1899. - Август. - С. 878-886.

172. Фурман В. Общегосударственные стандартные почтовые марки Украины / В. Фурман. - К., 2003. - 222 с. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://filokartist.net/library/index.php? par=2&id=63

173. Хреновский А.Я., Соколов Н.И. Почтовые правила для честной корреспонденции / А.Я. Хреновский, Н.И. Соколов. - СПБ., 1897. - 141 с.

174. Чучин Ф. Каталог земских почтовых марок / Ф. Чучин. - М., 1925. - 228 с. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://knigi. tr200.net /v.php? id =1223246

175. Шедлинг М.Ю. Очерки по истории мировой почты / М.Ю. Шедлинг // Русская почта с древних времен до начала ХІХ века. - М., 1926. - 256 с.

176. Шедлинг М.Ю. Почтовые дороги, экипажи и перевозка проезжающих / М.Ю. Шедлинг // Почтово-телеграфный журнал. - Отдел неофициальный. - 1912. - Ноябрь. - С. 755-790.

177. Шедлинг М.Ю. Почтовые дороги, экипажи и перевозка проезжающих / М.Ю. Шедлинг // Почтово-телеграфный журнал. - Отдел неофициальный. - 1916. - Май. - С. 180-188.

178. Яворницький Д. Історія запорізьких козаків / Д. Яворницький. - Т. 1-3. - Т. 2. - К., 1991. - 392 с.

179. Яворский Н.Д. Обзор почтовых сообщений за двадцатилетие (1885-1910 гг.) / Н.Д. Яворский // Почтово-телеграфный журнал. - Отдел неофициальный. - 1912. - Июнь. - С. 534-551.

180. Яворский Н.Д. Почтово-телеграфные сберегательные кассы в России / Н.Д. Яворский // Почтово-телеграфный журнал. - Отдел неофициальный. - 1912. - Декабрь. - С. 907-921.

181. Яворский Н. Статистика почтовой корреспонденции / Н. Яворский. - СПБ., 1894.

Размещено на .ru

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?