Розвиток чуттєвої сфери людини в сучасних умовах науково-технічного прогресу - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 143
Психологічна характеристика чуттєвої сфери людини. Особливості сприйняття особистості в сучасних умовах. Методика вимірювання частоти пульсу та шкірно-гальванічної реакції, розпізнавання емоцій по виразу обличчя, самооцінювання емоційної експресії.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
1.3 Стилі чуттєвої сфери людини2.2 Особливості сприйняття людини.1 Методика вимірювання частоти пульсу за даними ЕКГ та шкірно-гальванічної реакціїЗнання про зовнішній і свій внутрішній світ людина набуває в ході чуттєвого та логічного пізнання дійсності за допомогою пізнавальних психічних процесів: відчуття, сприйняття, мислення, уяви. Людина одержує відомості про предмети і явища зовнішнього світу через органи чуття. Психічний процес, що полягає у віддзеркаленні окремих властивостей предметів і явищ, що діють в даний момент на органи чуття, називається відчуттям. Крім того, відчуття дають інформацію про зміни у власному тілі: людина відчуває порушення у функціонуванні внутрішніх органів, положення і рух свого тіла й окремих його частин. Відображаючи предмети та їхні властивості, сприйняття і відчуття являють собою різні за повнотою, глибиною й адекватністю ступені чуттєвого пізнання невичерпного багатства світу.Відчуття як елементарне відображення матеріального світу закономірно відбиває основні характеристики предметів і явищ - якісні, кількісні та просторово-часові. Інтенсивність відчуття визначається не тільки силою (енергією) діючого подразника, а й функціональним станом органу чуття, який у свою чергу залежить від стану організму, значущості подразника, просторово-часових умов сприйняття. Він виявляється в тому, що відчуття виникає дещо пізніше від початку дії подразника й не зникає одразу після закінчення його дії. Якби пізнання світу закінчувалося відчуттям, людина відображала б не предмети, події та явища, а какофонію звуків, запахів, мигтіння світла тощо. Відчуття від предмета можуть відрізнятися своїми характеристиками, властивості предметів можуть відображатися більш або менш точно, послідовно чи одночасно, але попри це предмет сприймається як єдине ціле.З одного боку, відбувається звільнення людини від виконання певних функцій безпосередньо у самому виробництві за рахунок його механізації та автоматизації, а з другого підвищується значення й професійної підготовки, здатності забезпечити функціонування складного технічного устаткування. Розуміння діалектичної єдності біологічного і соціального в людині має принципове значення. Саме тому є люди, які мають великі здібності, талант, і є люди менш обдаровані. Категорія "особистий фактор виробництва" характеризує людину як головний і вирішальний елемент продуктивних сил. Всупереч економістам, які перебільшують роль уречевленої в засобах виробництва праці та принижують живу працю людини, на нашу думку, пріоритет належить останній, саме людина є головною продуктивною силою суспільства.Зменшується (зникає) у вертикальному положенні, після фізичного навантаження, під час вдиху Постійний у горизонтальному і вертикальному положенні, у стані спокою та після фізичного навантаження, під час вдиху та видиху На ФКГ - як правило, низькоамплітудний, короткий, непостійний, неправильної невизначеної форми, не повязаний з І тоном, фіксується на низьких частотах На ФКГ - як правило, високоамплітудний, займає більшу частину систоли, правильної певної форми, повязаний з І тоном, фіксується на високих частотах Непостійне, вислуховується не на кожному ударі, зникає під час вдиху, у вертикальному положенні, після фізичного навантаження Постійне, фіксоване, вислуховується під час вдиху та видиху, у горизонтальному та вертикальному положенні, у стані спокою та після фізичного навантаження ІІА ступінь - ознаки недостатності кровообігу спостерігаються в стані спокою і характеризуються незначною задишкою (тахіпное на 30-50 % більше від норми), тахікардією (частота пульсу на 10-15 % перевищує норму) та збільшенням розмірів печінки, яка на 2-3 см виступає з-під краю ребрової дуги [27, стр. ІІБ ступінь - проявляються задишка (частота дихання на 60-70 % більша за норму) і тахікардія (частота пульсу на 15-25 % більша від норми), печінка на 3-4 см виступає з-під краю ребрової дуги;Отже, з вищенаведеного можна зробити наступні висновки: Економічний прогрес являється основою суспільного прогресу, складовими якого, крім економічної сторони, є також соціальна, правова, політична, національна, культурна, духовна сторони [39, стр. Одноманітність, однодумство, однаковість, стереотипізація, стандартизація, синхронізація, масові дії, масові вчинки, масовий розподіл і споживання, масова втома і відпочинок, масова культура і освіта повселюдно породжують рутинне світосприйняття, вузькість поглядів, бюрократизм, інертність, черствість безликих одномірних індивідів, придатних хіба що для злочинних урядів, яким потрібні безликі чиновники, безликі солдати і поліцейські, безликі робітники і селяни.

План
Зміст

Вступ

Розділ 1. Теоретико-методологічні засади вивчення розвитку чуттєвої сфери людини

1.1 Аналіз літератури за проблемою дослідження

Вывод
Отже, з вищенаведеного можна зробити наступні висновки: Економічний прогрес являється основою суспільного прогресу, складовими якого, крім економічної сторони, є також соціальна, правова, політична, національна, культурна, духовна сторони [39, стр. 95].

Основними критеріями економічного прогресу являються: а) розвиток та вдосконалення продуктивних сил суспільства;

б) технічна будова виробництва;

в) найголовнішим критерієм економічного прогресу є задоволення потреб людини та її розвиток.

Одноманітність, однодумство, однаковість, стереотипізація, стандартизація, синхронізація, масові дії, масові вчинки, масовий розподіл і споживання, масова втома і відпочинок, масова культура і освіта повселюдно породжують рутинне світосприйняття, вузькість поглядів, бюрократизм, інертність, черствість безликих одномірних індивідів, придатних хіба що для злочинних урядів, яким потрібні безликі чиновники, безликі солдати і поліцейські, безликі робітники і селяни. Це вступає у суперечність з вимогами науково-технічної революції, яка вимагає особистостей, здатних активно включитися в історичний процес, орієнтуючись на прогресивні ідеали та гуманістичні цінності [40, стр. 12].

Таким чином, духовне життя сучасної людини є надзвичайно складною проблемою, що вимагає першочергового вирішення і пошуку для цього ефективних заходів і засобів. У комплекс цих засобів входить і художня культура, насамперед мистецтво, ефективне використання якого багато в чому залежить від зясування його місця в духовній культурі сучасності, співвідношення з наукою і технікою, тобто стосунків Орфея з Прометеєм.

Список литературы
Вступ психологічний емоція самоцінювання

Обрана мною тема даної курсової роботи, є вкрай важливою. Оскільки розвиток емоційної сфери людини не встигає за темпами розвитку науково-технічного прогресу.

Актуальність дослідження. Дедалі гострішою стає проблема фізичного і духовного здоровя людини. Зокрема, набула актуальності тенденція зростання патогенних явищ психіки людини, яка на ранніх етапах свого розвитку самоутверджувалась за рахунок грубої фізичної сили і таких грубих властивостей нервової системи, як сміливість, жорстокість, впертість. В останні ж два-три століття життєздатність людини залежить майже повністю від найтонших механізмів нервової системи, які є найбільш вразливими для зовнішніх впливів. Для сучасної людини взагалі характерна підвищена невротизація, що виражається в емоціональній нестійкості, зайвій рефлекторності, тривожності, "затиснутості", зниженій здатності до самореалізації, утраті безпосередньості і швидкості емоційного відгуку, свіжості сприйняття і ставлення до свого психічного здоровя.

Обєкт дослідження - чуттєва сфера людини.

Предмет дослідження - розвиток чуттєвої сфери людини в сучасних умовах НТП.

Мета дослідження - мета дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні та емпіричному дослідженні емоційного стану людини, який викликаний науково-технічним прогресом.

Завдання дослідження - треба проаналізувати вплив науково-технічного прогресу на стан сучасної людини, зясувати до цього це приводить та запропонувати напрямки поліпшення чуттевого стану людини.

Методи (методики) дослідження - теоретичний аналіз наукової літератури, спостереження, існуючі методик з проблеми дослідження.

В останні роки нам доводиться стикатися з самими різними точками зору на природу і значення емоцій. Одні дослідники вважають, що в рамках науки про поведінку можна взагалі обійтися без поняття . Так, Даффі (Duffy, 1962), як, втім, і багато інших дослідників (напр., Lindsley, 1957), вважає, що поведінкові проблеми простіше пояснювати за допомогою понять або (arousal), які не настільки аморфні, як терміни, що відносяться до емоційної сфери. Інші ж (Tornkins, 1962, 1963; lzard, 1971, 1972) стверджують, що емоції утворюють первинну мотиваційну систему людини. Деякі дослідники розглядають емоції як короткочасні, минущі стани, тоді як інші переконані в тому, що люди постійно перебувають під впливом тієї чи іншої емоції, що поведінка і афект - нерозривні (Schachtel, 1959). Деякі вчені вважають, що емоції руйнують і дезорганізують поведінку людини, що вони є основним джерелом психосоматичних захворювань (Arnold, 1960а, б; Lazarus, 1968; Young, 1961). Інші ж автори, навпаки, вважають, що емоції відіграють позитивну роль в організації, мотивації і підкріпленні поведінки (lzard, 1971, 1972; Leeper, 1948; Mowrer, 1960; Rapaport, 1942; Schachtel, 1959; Tornkins, 1962, 1963).

Деякі дослідники зводять емоції до вісцеральним функцій, до прояву діяльності структур, іннервіруємих вегетативною нервовою системою (Wen - ger, 1950). Проведений у 1974 році в Баку XXVI Міжнародний фізіологічний конгрес був цілком присвячений емоціям і вісцеральним функцій (Гасанов, 1974). Інші дослідники підкреслюють важливість зовнішніх, у тому числі мімічних, проявів емоцій, акцентують увагу на ролі соматичної нервової системи, тобто тієї частини нервової системи, яка піддається довільному контролю (Gellhorn, 1964, 1970; Tornkins, 1962, 1963; Ekman, Friesen, Ellsworth, 1972; lzard, 1971,1972) [1, стр. 491].

Більшість психіатрів і психологів - клініцистів розглядають різні види психопатології і порушення адаптації як (Dunbar, 1954). З іншої сторони, Маурер (Mowrer, 1960, 1961), наприклад, стверджує, що психопатологія і дезадаптація викликаються не емоційними розладами, а порушеннями мислення, установок і поведінки. Деякі вчені виходять з того, що емоції мають бути підпорядковані когнітивним процесам (і розуму), вони розглядають порушення цієї субординації як ознака неблагополуччя. Інші, навпаки, вважають, що емоції виступають у ролі пускових механізмів когнітивних процесів, що вони породжують і направляють їх (тобто управляють розумом) і що головне, чим повинні займатися дослідники, це питання про якість та інтенсивності цих емоцій.1. Абелева И.Ю. Речь о речи. Коммуникативная система человека. - М.: Логос, 2004. - 302 с.

2. Алюшин А.Л. Темпомиры. Скорость восприятия и шкалы времени / РАН, Ин-т философии. - М.: ЛКИ, 2008. - 239 с.

3. Андреева Г.М. Социальная психология: учебник для вузов по направл. и спец. "Психология". - Изд.5-е; испр. и доп. - М.: Аспект Пресс, 2008. - 363 с.

4. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами: учебник для слушателей, обучающихся по программе "Мастер делового администрирования" / пер. с англ. под ред. С.К.Мордовина. - 10-е изд. - М.; СПБ.;Нижний Новгород : Питер, 2010. - 846 с.

5. Бакшаева Н.А. Психология мотивации студентов: Учеб. пособие для вузов по направл. "Психология" и спец. "Психология", "Клиническая психология". - М.: Логос, 2006. - 183 с.

6. Бо Франси Отношения между людьми. - 12-е изд. - СПБ.: Питер, 2003. - 159 с.

7. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика: учебник для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп. - СПБ: Питер, 2009. - 379 с.

8. Бурлачук Л.Ф. Словарь-справочник по психодиагностике. - 3-е изд., перераб. и доп. - СПБ: Питер, 2008. - 687 с.

9. Гальперин П.Я. Введение в психологию: Учеб. пособие для вузов по гуманит. спец. - М.: Университет; Книжный дом, 2000. - 330 с.

10. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию. Курс лекций. / М-во образования РФ, Изд.дом Рос. акад. образования. - М.: ЧЕРО, Юрайт, 2003. - 334 с.

11. Гриб Е.В. Психология и педагогика в схемах и таблицах: метод. пособие для студентов негуманит. спец. - М.: МАИ, 2003. - 40 с.: ил.

12. Гришина Н.В. Психология конфликта. - СПБ: Питер, 2004. - 464 с.

13. Гришина Н.В. Психология конфликта. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.; СПБ.; Нижний Новгород: Питер, 2009. - 538 с.

14. Гришина Н.В. Психология конфликта: хрестоматия. - 2-е изд., доп. - М.; СПБ.; Нижний Новгород: Питер, 2008. - 476 с.

15. Гуревич П.С. Психология и педагогика: Учеб. для студентов вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. - 320 с.

16. Дружинин В.Н. Психология общих способностей. - 3-е изд. - М.; СПБ. и др. Питер, 2008. - 362 с.

17. Ежова Н.Н. Рабочая книга психолога: учебное пособие. - Изд. 7-е. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. - 315 с.

18. Емельянов С.М. Практикум по конфликтологии: учеб. пособие для вузов по спец. "Психология", "Юриспруденция", "Менеджмент организации", "Социальная антропология", "Связи с общественностью", "Социальная работа". - 3-е изд.; перераб. и доп. - М. : Питер Пресс, 2009. - 379 с.

19. Журавлев А.Л. Социальная психология: учеб. пособие для вузов по направл. и спец. психологии / под общ. науч. ред. А.Л. Журавлева. - М.: ФОРУМ-ИНФРА-М, 2008. - 412 с.

20. Зимняя И.А. Педагогическая психология: Учебник для вузов по педагогич. и психологич. напр. и спец. - 2-е изд., доп., испр. и перераб. - М.: Логос, 2004. - 383 с.

21. Зимняя И.А. Педагогическая психология: учебник для вузов по педагог. и психолог. направл. и спец. - Изд.2-е, доп., испр. и перераб. - М.: Логос, 2009. - 383 с.

22. Ильин Е.П. Психология воли: учеб. пособие. - 2-е изд., перераб. и доп. - СПБ.: Питер, 2009. - 364 с.

23. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы: учеб. пособие. - СПБ. : Питер, 2008. - 508 с.

24. Калошина И.П. Психология творческой деятельности: Учеб. пособие для вузов. Рек. УМ центром "Профессиональный учебник". - 2-е изд.; перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 559 с.

25. Карпов А.В. Психология менеджмента: Учеб. пособие для вузов. - М.: Гардарики, 2004. - 582 с.

26. Леви В.Л. Куда жить?: \Человек в цепях свободы. - М.: Торобоан, 2005. - 445 с.

27. Майнцер К. Сложносистемное мышление: Материя, разум, человечество. Новый синтез / пер. с 4-го перераб. и доп. изд. А.В. Беркова под ред. и с предисл. Г.Г. Малинецкого. - М.: ЛИБРОКОМ, 2009. - 463 с.

28. Методические указания и планы семинарских занятий по дисциплине «Психология и педагогика» / авт.-сост. Т.Д. Стульник, Д.И. Пономарева; МАИ (Гос. техн. ун-т). - М.: МАИ-ПРИНТ, 2009. - 77 с.: ил.

29. Милорадова Н.Г. Психология и педагогика: Учеб. для студентов по напр. 653500"Строительство". - М.: Гардарики, 2005. - 334 с.: ил.

30. Морозов А.В. Деловая психология: учебник для вузов и сред. спец. учеб. заведений. - 3-е изд., доп. и исправл. - М.: Академический Проект, 2005. - 1036 с.

31. Мясищев В.Н. Психология отношений: Избранные психологические труды / Под ред. А.А.Бодалева; Акад. пед. и соц. наук; Моск. психолого-соц. ин-т. - М: Воронеж: Ин-т практ. психологии; Изд-во НПО "МОДЭК", 1995. - 356 с.

32. Немов Р.С. Психология: в 3-х кн. :учебник для высш. пед. учеб. заведений. Кн.1: Общие основы психологии. - 5-е изд. - М.: ВЛАДОС, 2008. - 687 с.

33. Немов Р.С. Психология: в 3-х кн. :учебник для высш. пед. учеб. заведений. Кн.3: Психодиагностика. Введение в научное психологическое исследование с элементами математической статистики. - 4-е изд. - М.: ВЛАДОС, 2007. - 631 с.

34. Немов Р.С. Психология: в 3-х кн.: учебник для высш. пед. учеб. заведений. Кн.2: Психология образования. - 4-е изд. - М.: ВЛАДОС, 2007. - 606 с.

35. Немов Р.С. Психология: Учебник. - М.: Высш. образование, 2008. - 639 с.

36. Василика А.М. Основы теории коммуникации: Учебник для вузов по спец. 020300"Социология" - М.: Гардарики, 2005. - 615 с.

37. Персикова Т.Н. Межкультурная коммуникация и корпоративная культура: учеб. пособие для вузов по спец. "Лингвистика и межкультурная коммуникация". - М.: Логос, 2008. - 224 с.

38. Морозов В.В. Психология и педагогика: учебник для вузов / под ред. П.И.Пидкасистого. - М.: Юрайт: Высшее образование, 2010. - 714 с.

39. Реан А.А. Психология и педагогика: Учеб. пособие для вузов. - СПБ.: Питер, 2006. - 431 с.

40. Реан А.А. Психология и педагогика: Учеб.пособие для вузов. - СПБ: Питер, 2007. - 432 с.

Размещено на .ru

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?