Розвиток і вдосконалення напрямів фінансово-економічної діяльності аграрних підприємств на прикладі СТОВ "Колос" - Дипломная работа

бесплатно 0
4.5 210
Формування фінансово-економічного капіталу і дослідження особливостей фінансової діяльності аграрних підприємств. Комплексний аналіз фінансово-економічної діяльності СТОВ "Колос". Цілі і напрями вдосконалення економічної діяльності аграрних підприємств.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
2.2 Аналіз фінансової стійкості та платоспроможності підприємства3.1 Обґрунтування резервів підвищення рівня прибутковості в СТОВ “Колос”4.1 Правові умови та порядок створення товариств з обмеженою відповідальністю 4.2 Особливості аграрно-правового регулювання договірних правовідносин в господарстві 4.3 Порядок ліквідації товариств з обмеженою відповідальністюНині проблема розширеного відтворення підприємств постала перед багатьма їхніми власниками. Одним з шляхів її вирішення є залучення додаткових джерел фінансування, однак через відсутність досконалого механізму фінансового забезпечення результати фінансової діяльності підприємств нестабільні й невизначені у перспективі. Законодавче регулювання забезпечення сільськогосподарських підприємств фінансовими ресурсами на території України визначають такі законодавчо-нормативні акти: Розпорядження Кабінету Міністрів України “Про схвалення концепції Комплексної програми підтримки розвитку українського села на 2006-2010 роки” від 21 грудня 2005 року № 536-р; Постанова “Про використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу" від 6 травня 2005 року № 325 та ін. Управління фінансами підприємства потребує ідентифікації та якісної і кількісної оцінки фінансової складової його діяльності, що характеризує не лише досягнутий рівень, але і його фінансові перспективи. Здійснення витрат і формування доходів лежить в основі фінансової діяльності підприємств та забезпечується за рахунок фінансових ресурсів, які знаходяться в розпорядженні підприємств.Наявність найбільш ліквідних активів підприємства та спроможність генерувати позитивні чисті грошові потоки є базисними елементами оцінки ліквідності, платоспроможності та фінансової стійкості, кредитоспроможності й інвестиційної привабливості, тобто можливості залучати фінансові ресурси із зовнішніх джерел фінансування і в повному обсязі розраховуватися за користування ними. З огляду на вплив зовнішніх і внутрішніх чинників, які обумовлюють певні зміни в рівні узгодженості взаємодії окремих економічних ресурсів підприємства, його економічна поведінка не може бути детермінованою. З наведеного уточнення зрозуміло, що дана інтерпретація фінансового потенціалу чітко детермінована до історичного аспекту діяльності підприємства. Вони вважають, що оцінка майбутнього потенціалу підприємства разом з оцінкою його минулої діяльності та фінансового стану на момент такої оцінки є цільовими завданнями фінансового аналізу [5, с. Виходячи з цього, фінансовий потенціал підприємства визначаємо як якісну характеристику його фінансового стану, виражену спроможністю генерувати певний обсяг грошових потоків, достатній для реалізації передбачених його економічною стратегією програм і заходів, а також відшкодування використаних (залучених за рахунок усіх джерел) фінансових ресурсів і витрат на їх залучення, не погіршуючи при цьому фінансову стійкість.Для її здійснення підприємство потребує певного обсягу фінансових надходжень, відповідних способів фінансування, визначених джерел надходження і напрямів використання фінансів. Можливий також варіант “нульового” фінансового результату, коли отримані підприємством доходи дорівнюють витратам, здійсненим на отримання цих доходів за певний період часу. Згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 3 “Звіт про фінансові результати” прибуток - це сума, на яку доходи перевищують повязані з ними витрати [2]. Прибуток є критерієм ефективності господарювання, характеризує абсолютну величину отриманого ефекту, створює умови для самофінансування поточної та довгострокової господарської діяльності, інвестування розширеного відтворення підприємств. Якщо різниця між скоригованими валовими доходами, валовими витратами і амортизацією дає додатне число, то підприємство отримує у звітному періоді прибуток, якщо відємне - збиток.Нині проблема розширеного відтворення підприємств постала перед багатьма їхніми власниками. Законодавче регулювання забезпечення сільськогосподарських підприємств фінансовими ресурсами на території України визначають такі законодавчо-нормативні акти: Розпорядження Кабінету Міністрів України “Про схвалення концепції Комплексної програми підтримки розвитку українського села на 2006-2010 роки” від 21 грудня 2005 року № 536-р; Постанова “Про використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу” від 6 травня 2005 року № 325 та ін. Джерела фінансового забезпечення вітчизняних сільськогосподарських підприємств можна поділити на державне фінансування, власні фінансові ресурси підприємств, кредитні ресурси та інвестиції. Серед них: зниження купівельної спроможності населення, що обмежує можливості підвищення цін на сільськогосподарську продукцію; відставання України від розвинених країн за рівнем впровадження досягнень науково-технічного прогресу, передових технологій тощо; нестача інвестицій для підтримки родючості ґрунту; низькі рівні розвитку інфраструктури сіл

План
ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. СТАН ТА РОЗВИТОК ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

1.1 Формування фінансово-економічного капіталу в аграрних підприємствах

1.2 Прибуток як джерело формування фінансових ресурсів сільськогосподарських підприємств

1.3 Джерела фінансування сільськогосподарських підприємств

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТОВ “КОЛОС”

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?