Розвиток і вдосконалення фінансово-кредитного механізму АПК - Автореферат

бесплатно 0
4.5 112
Сутність фінансово-кредитного механізму в сучасних умовах, його місце, роль і функції в економічній системі. Аналіз стану та тенденцій розвитку фінансування і кредитування аграрних підприємств різних форм господарювання та їх вплив на товаровиробників.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТОК І ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОГО МЕХАНІЗМУ АПКЗдійснено теоретико-методологічний аналіз підходів щодо визначення сутності фінансово-кредитного механізму в сучасних умовах, його місця, ролі і функцій в економічній системі АПК. Уточнено і науково обгрунтовано особливості прояву і впливу державного регулювання фінансово-кредитного механізму АПК на етапах його стабілізації і розвитку. Дістала подальший розвиток система показників для визначення нормативів з економічної та фінансової стійкості аграрних підприємств. Ключові слова: фінансово-кредитний механізм, фінансове забезпечення, фінансове регулювання, кредитування, бюджетні асигнування, фінансова стійкість, податки, стимули і санкції, норми і нормативи. The model of optimization of structure and structure of the financial-credit mechanism new agrarforms in conditions of limitation of the financial-credit resources, the proved ways and ways of improvement of financial-credit maintenance is developed AIC.В умовах поглиблення ринкової і структурної перебудови аграрного сектора економіки України особливого значення набувають розвиток та удосконалення фінансово-кредитного механізму, спрямовані на гарантування продовольчої безпеки країни і регіону, створення умов стійкого нарощування конкурентоспроможної сільськогосподарської продукції та забезпечення державної підтримки товаровиробників агропромислової сфери. Вивчення наукових літературних джерел показало, що існують досить ґрунтовні теоретичні дослідження і практичні розробки, проблем формування фінансово-кредитного механізму АПК, які знайшли відображення в наукових працях відомих вчених економістів: Алексійчука В.М., Андрійчука В.Г., Барнгольца С.Б., Білика Ю.Д., Борисової В.А., Борщ А.Г., Гудзинського О.Д., Демяненка М.Я., Зіновєва Ф.В., Зимовця В.Н., Кудряшова В.П., Лайка П.А., Маліка М.Й., Мельника Л.Ю., Макаренка П.М., Мармуль Л.О., Саблука П.Т., Сазонця І.Л., Сало І.В., Ситника В.П., Федієнка П.М., Харьковського Д.Ф.,Худолій Л.М., Чернявського О.П., Чупіса А.В., Шпичака О.М. Подальшого розвитку заслуговують теоретичні засади щодо обгрунтування форм і методів фінансового захисту сільського товаровиробника, розробки економічної та фінансової стійкості аграрних підприємств, побудови моделі оптимального використання фінансових ресурсів, удосконалення основних напрямів системи кредитування аграрної сфери економіки. Теоретичні і практичні розробки базуються на застосуванні методів: теоретичного пошуку, який використано при дослідженні наукової проблематики з питань фінансово-економічного регулювання; економіко-статистичних (монографічний, порівняння, групування, графічний), які покладено в основу аналітичної оцінки результатів діяльності підприємств, визначення масштабів і глибини кризових явищ у аграрній сфері Херсонської області; кореляційно-регресивного аналізу при визначенні взаємозвязку між показниками економічної ефективності і фінансового стану аграрних підприємств; математичного моделювання при побудові моделі оптимізації структури фінансово-кредитних ресурсів підприємств; діалектичного та абстрактно-логічного, які дозволили провести теоретичні та методологічні узагальнення, сформулювати висновки. Наукова новизна одержаних результатів полягає в систематизації та поглибленні теоретичних основ і в розробці практичних пропозицій щодо удосконалення фінансово-кредитного механізму функціонування аграрних підприємств і розкривається сукупністю наступних положень: - уточнені і науковообгрунтовані особливості прояву державного регулювання фінансово-кредитного механізму АПК на етапах його стабілізації і розвитку;У першому розділі “НАУКОВІ ОСНОВИ ФІНАНСУВАННЯ ТА КРЕДИТУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ” розкрито сутність та зміст фінансово-кредитного механізму, проаналізовано особливості його розвитку в умовах ринку та визначено систему економічних ризиків і показників фінансово-економічної стабільності аграрних підприємств. Більшість авторів у сучасній літературі дають окреме визначення фінансового і кредитного механізмів, не поєднуючи їх у поняття фінансово-кредитний механізм. В дисертаційному дослідженню була приділена значна увага формуванню та функціонуванню всіх чотирьох підсистем фінансово-кредитного механізму АПК та обгрунтувані: пропозиції щодо вдосконалення функцій органів державного регулювання; розробки щодо фінансового забезпечення агропідприємств, особливо шляхом кредитування; подання до законодавчих і нормативних документів; обґрунтування раціональних розмірів і оптимальних пропорцій фінансових ресурсів щодо розвитку інфраструктури підприємницької діяльності АПК. Механізм управління кредитними відносинами, як складова частина фінансово-кредитного механізму, являє собою систему заходів щодо регулювання всіх форм кредитних відносин, з використанням організаційно-розпорядчих та економічних методів і заходів.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?